2.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/19


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1276/2014

av den 1 december 2014

om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 17.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014.

(2)

Den 4 november 2014 uppdaterade den sanktionskommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) informationen om tre personer i den förteckning över personer och enheter som omfattas av åtgärder enligt punkterna 30 och 32 i FN:s säkerhetsråds resolution 2134 (2014).

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 22472014 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2014.

På rådets vägnar

B. LORENZIN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 11.3.2014, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 5

A.   Personer

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Födelsedatum: den 14 oktober 1946.

Födelseort: Mouila, Gabon.

Nationalitet: centralafrikansk.

Adress: Uganda.

Övriga upplysningar: moderns namn är Martine Kofio.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bozize fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’.

Övrig information

Tillsammans med sina anhängare uppmuntrade Bozize attacken mot Bangui den 5 december 2013. Han har därefter fortsatt sina försök att genomföra destabiliserande operationer för att hålla spänningarna i landets huvudstad vid liv. Enligt uppgift skapade Bozize milisgruppen inom anti-balaka innan han flydde från Centralafrikanska republiken den 24 mars 2013. I ett meddelande har han uppmanat sin milis att begå grymheter riktade mot den nuvarande regimen och islamisterna. Enligt uppgift har Bozize finansiellt och materiellt understött den milis som försöker destabilisera den pågående övergången och återge honom makten. En stor del av anti-balaka kommer från den centralafrikanska försvarsmakten, som efter statskuppen har skingrats och nu finns på landsbygden, omorganiserad av Bozize. Bozize och hans anhängare kontrollerar över hälften av enheterna inom anti-balaka.

Trupper som är lojala mot Bozize har beväpnats med automatkarbiner, granatkastare och raketgevär och har i allt högre grad deltagit i vedergällningsattacker mot den muslimska befolkningsgruppen i Centralafrikanska republiken. Situationen i Centralafrikanska republiken försämrades snabbt efter den attack som utfördes av anti-balakastyrkor den 5 december 2013 och där mer än 700 personer dödades.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam, b) Nourreldine Adam, c) Nourreddine Adam, d) Mahamat Nouradine Adam)

Befattning: a) general, b) säkerhetsminister, c) generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Födelsedatum: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) den 1 januari 1970.

Födelseort: Ndele, Centralafrikanska republiken.

Nationalitet: centralafrikansk. Passnr: D00001184.

Adress: Birao, Centralafrikanska republiken.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nourredine fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’.

Övrig information

Noureddine är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, tidigare kallad Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine ledde tidigare en ’fundamentalistisk’ utbrytargrupp från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddines hjälp och nära förbindelser med tchadiska specialstyrkor skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozize.

Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna i det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som enligt uppgift upplöstes av Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 b i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförande av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt’.

Övrig information

Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till säkerhetsminister, och därefter generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare till Bozize och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 d i resolution 2134 (2014) för ’tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser’.

Övrig information

I början av 2013 spelade Nourredine en viktig roll inom det nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till det tidigare upproret. Han ingick också i en tchadisk liga som smugglar diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.

3.   Levy YAKETE (alias: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)

Födelsedatum: a) den 14 augusti 1964 b) 1965.

Födelseort: Bangui, Centralafrikanska republiken.

Nationalitet: centralafrikansk.

Adress: Nantes, Frankrike.

Övriga upplysningar: faderns namn är Pierre Yakété och moderns namn är Joséphine Yamazon.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Yakete fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’.

Övrig information

Den 17 december 2013 blev Yakete politisk samordnare inom den nybildade Folkets motståndsrörelse för reformering av Centralafrikanska republiken, en rebellgrupp inom anti-balaka. Han har varit direkt involverad i beslut som fattats av en rebellgrupp som begått handlingar som undergrävt freden, stabiliteten och säkerheten i Centralafrikanska republiken, särskilt den 5 december 2013 och därefter. Dessutom pekas denna grupp i resolutionerna 2127, 2134 och 2149 explicit ut som ansvarig för sådana handlingar. Yakete har anklagats för att ha beordrat att människor med anknytning till Séléka ska gripas, uppmanat till attacker på människor som inte stöder president Bozize och värvat unga män i milisen för att attackera regeringskritiker med machete. Yakete stod efter mars 2013 fortfarande nära François Bozizé, och har gått med i Fronten för en återgång till konstitutionell ordning i Centralafrikanska republiken (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique – FROCCA), som ville återinsätta den avsatta presidenten med alla nödvändiga medel.

I slutet av sommaren 2013 reste han till Kamerun och Benin, där han försökte värva människor för strid mot Séléka. I september 2013 försökte han återta kontrollen över operationer som leds av kombattanter som stöder Bozize i städer och byar i närheten av Bossangoa. Levy Yakete är också misstänkt för att ha hjälpt till att dela ut macheter till unga arbetslösa kristna för att underlätta deras attacker på muslimer.

B.   Enheter”