18.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1225/2014

av den 17 november 2014

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Uppgifterna avseende en person som förtecknas enligt förordning (EU) nr 269/2014 bör ändras.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2014.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Uppgifterna avseende följande person i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ersättas med nedanstående uppgifter.

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

 

”Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Född 25.4.1946 i Almaty (tidigare även känt som Alma-Ata), Kazakstan

Ledamot i statsdumans råd; ledare för LDPR-partiet. Han stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina samt annekteringen av Krim. Han har aktivt uppmanat till delning av Ukraina. Han har, som företrädare för LDPR-partiet som han leder, undertecknat ett avtal med den så kallade Folkrepubliken Donetsk.

12.9.2014”