15.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/27


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1222/2014

av den 8 oktober 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av metoden för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa underkategorier av globala systemviktiga institut

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (1), särskilt artikel 131.18, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2013/36/EU ger medlemsstaternas behöriga eller utsedda myndigheter befogenhet att införa högre kapitalbaskrav för globala systemviktiga institut för att kompensera för den högre risk som sådana institut utgör för det finansiella systemet och den potentiella effekten för skattebetalarna om ett sådant institut fallerar. I direktivet anges vissa grundläggande principer för en metod för att identifiera globala systemviktiga institut och placera dem i olika underkategorier efter deras systemvikt. I enlighet med denna placering kommer de att omfattas av ett ytterligare krav på kärnprimärkapital, dvs. bufferten för globala systemviktiga institut. Denna metod för identifiering och placering av sådana institut utgår från fem kategorier baserade på en banks systembetydelse för den globala finansiella marknaden, och specificeras ytterligare i denna förordning.

(2)

För att följa tillvägagångssättet i direktiv 2013/36/EU bör denna förordning beakta de standarder för metoden för bedömning av globala systemviktiga banker och för ett högre förlustabsorptionskrav som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och som grundas på det ramverk för globala systemviktiga finansiella institut som fastställts av rådet för finansiell stabilitet (FSB) i anslutning till rapporten Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB Recommendations and Time Lines.

(3)

I direktiv 2013/36/EU klargörs att metoden för identifiering och placering av institut harmoniseras i alla medlemsstater genom att man använder enhetliga och transparenta bedömningsgrunder för att fastställa enheters totala poängtal som ett mått på deras systemviktighet. För att säkerställa att stickprovet av banker och bankgrupper, vilket bör bestå av institut från unionen och institut som auktoriserats i tredjeländer och bör utgöra en referens som återspeglar det globala finansiella systemet, är enhetligt för hela unionen, bör Europeiska bankmyndigheten (EBA) fastställa stickprovet. Uteslutningar från och tillägg till stickprovet utifrån en tillsynsbedömning bör ske enbart i syfte att stickprovet ska utgöra en referens och bör inte baseras på andra skäl.

(4)

Processen för att identifiera globala systemviktiga institut bör baseras på jämförbara data och beakta att institut behöver tydlighet när det gäller huruvida och i vilken utsträckning ett buffertkrav kommer att gälla för dem, och således bör tidsfrister och förfaranden för den processen ingå i metoden. Eftersom identifieringen av globala systemviktiga institut bör baseras på aktuella data för stickprovet av stora globala bankgrupper, varav några auktoriserats i tredjeländer, kommer emellertid de data som behövs inte att vara tillgängliga förrän under andra halvåret varje år. För att ett institut ska kunna iaktta de krav som följer av dess status som ett globalt systemviktigt institut bör ett buffertkrav få verkan ungefär ett år efter det att institutet identifierats som ett globalt systemviktigt institut.

(5)

I direktiv 2013/36/EU anges fem kategorier av systembetydelse, baserade på kvantifierbara indikatorer. För att minimera den administrativa bördan för institut och myndigheter är dessa kategorier identiska med de som används av Baselkommittén för banktillsyn. För den ytterligare utformningen av kvantifierbara indikatorer bör denna förordning följa samma tillvägagångssätt. Indikatorerna bör väljas så att de återspeglar olika aspekter av potentiella negativa externa effekter av en enhets fallissemang och enhetens kritiska funktioner för det finansiella systemets stabilitet. Referenssystemet för bedömning av systembetydelse bör vara de globala finansiella marknaderna och den globala ekonomin.

(6)

För att kunna ange en noggrann metod för identifiering och klassificering av globala systemviktiga institut i enlighet med de grundläggande reglerna i direktiv 2013/36/EU är det viktigt att tydligt avgränsa begreppen relevant enhet, indikatorvärde, nämnare och gränsvärde, genom att definiera dem i denna förordning.

(7)

Systembetydelsen för en viss bankgrupp mätt med hjälp av indikatorer på gruppnivå bör uttryckas som ett individuellt totalt poängtal för ett visst år, som uttrycker bankgruppens position i förhållande till andra enheter i stickprovet. Banker bör identifieras som globala systemviktiga institut på grundval av detta totala poängtal och placeras i respektive underkategori för vilka olika kapitalbuffertkrav kommer att gälla. Vid beräkningen av poängtalet som ett genomsnitt av kategoripoängtalen bör var och en av de fem kategorierna ha en viktning av 20 %. Vid beräkningen av det totala poängtalet bör ett tak gälla för kategorin som avser ersättande med tanke på att denna kategori, utifrån en analys av data fram till och med 2013, visat sig ha en oproportionellt stor inverkan på poängtalet för banker som har en dominerande ställning inom tillhandahållandet av betalnings-, garanti- och tillgångsförvaringstjänster.

(8)

Relevanta myndigheter bör med hjälp av en sund tillsynsbedömning kunna omplacera ett globalt systemviktigt institut från en lägre underkategori till en högre underkategori eller utse en enhet till ett globalt systemviktigt institut även om den har ett totalt poängtal som underskrider gränsvärdet för den lägsta underkategorin. Eftersom en sådan identifiering med hjälp av tillsynsbedömning har samma mål som den regelbundna poängbedömningen bör kriteriet för denna tillsynsbedömning också vara bankens systembetydelse för den globala finansiella marknaden och den globala ekonomin, i överensstämmelse med den metod som används av Baselkommittén för banktillsyn. Fallissemangsrisken för en bank bör inte utgöra ett kriterium, eftersom den risken redan beaktas i andra tillsynskrav, däribland det totala riskvägda exponeringsbeloppet och, i tillämpliga fall, de ytterligare kapitalbaskraven som exempelvis systemriskbufferten.

(9)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som EBA lagt fram för kommissionen.

(10)

EBA har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som den här förordningen baseras på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2).

(11)

Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 januari 2015, eftersom buffertkravet för globala systemviktiga institut enligt artikel 131.4 i direktiv 2013/36/EU kommer att gälla och fasas in från och med den 1 januari 2016. Av detta skäl och för att instituten i god tid ska kunna informeras om det buffertkrav som gäller för dem och ge dem tillräckligt med tid att anskaffa nödvändigt kapital, bör de globala systemviktiga instituten identifieras senast i början av 2015.

(12)

Buffertkravet för globala systemviktiga institut bör fasas in under en period av tre år i enlighet med artikel 162.5 i direktiv 2013/36/EU: det första steget enligt artikel 162.5 a i direktivet bör gälla från och med den 1 januari 2016 för de globala systemviktiga institut som de relevanta myndigheterna har identifierat i början av 2015, på grundval av data vid räkenskapsårsavslut före juli 2014. Det andra steg som avses i artikel 162.5 b i direktivet bör gälla från och med den 1 januari 2017 för de globala systemviktiga institut som de relevanta myndigheterna har identifierat vid utgången av 2015 eller senast i början av 2016, på grundval av data vid räkenskapsårsavslut före juli 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs metoden enligt vilken den medlemsstatsmyndighet som avses i artikel 131.1 i direktiv 2013/36/EU (nedan kallad den relevanta myndigheten) ska identifiera en relevant enhet på gruppnivå som ett globalt systemviktigt institut, metoden för att fastställa underkategorier av globala systemviktiga institut och placera sådana institut i dessa underkategorier utifrån deras systembetydelse och, som en del av detta, de tidsfrister och data som ska användas för identifieringen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    relevant enhet : ett moderinstitut inom EU eller ett finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU, eller ett institut som inte utgör ett dotterföretag till ett moderinstitut inom EU eller ett finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU.

2.    Indikatorvärde : det individuella värdet på varje indikator enligt artikel 6 för varje relevant enhet i stickprovet och, för varje bank som auktoriserats i ett tredjeland, ett jämförbart individuellt värde som offentliggjorts i enlighet med internationellt överenskomna standarder.

3.    Nämnare : för varje indikator det totala aggregerade värdet av indikatorvärdena för de relevanta enheter och i tredjeländer auktoriserade banker som ingår i stickprovet.

4.    Gränsvärde : ett poängtal som bestämmer den understa gränsen och gränserna mellan de fem underkategorier som definieras i artikel 131.9 i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 3

Gemensamma bedömningsgrunder för metoden

1.   För beräkning av poängtalen ska EBA identifiera ett stickprov av institut eller grupper vars indikatorvärden ska användas som representativa referensvärden för den globala banksektorn, med beaktande av internationellt överenskomna standarder, särskilt det stickprov som används av Baselkommittén för banktillsyn för identifiering av globala systemviktiga banker, och meddela de relevanta myndigheterna de relevanta enheter som ingår i stickprovet senast den 31 juli varje år.

Stickprovet ska bestå av relevanta enheter och i tredjeländer auktoriserade banker och innefatta de 75 största av dem, baserat på den totala exponering som definieras i artikel 6.1, samt de relevanta enheter som utsetts till globala systemviktiga institut och de banker i tredjeländer som utsetts till globala systemviktiga banker under det föregående året.

EBA ska utesluta eller lägga till relevanta enheter eller i tredjeländer auktoriserade banker om och i den utsträckning som krävs för att uppnå ett tillfredsställande referenssystem för att bedöma systembetydelsen vilket återspeglar de globala finansiella marknaderna och den globala ekonomin, med beaktande av internationellt överenskomna standarder, däribland det stickprov som används av Baselkommittén för banktillsyn.

2.   Den relevanta myndigheten ska senast den 31 juli varje år rapportera till EBA indikatorvärdena för alla relevanta enheter med en exponering på över 200 miljarder euro som auktoriserats inom dess jurisdiktion. Den relevanta myndigheten ska se till att indikatorvärdena är identiska med dem som lämnats till Baselkommittén för banktillsyn och med dem som offentliggjorts av den berörda relevanta enheten i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1030/2014 (3). Den relevanta myndigheten ska använda de mallar som anges i den förordningen.

3.   EBA ska beräkna nämnarna på grundval av de indikatorvärden som rapporterats av den relevanta myndigheten i enlighet med punkt 2 och med beaktande av internationellt överenskomna standarder, i synnerhet de nämnare som offentliggjorts av Baselkommittén för banktillsyn för det året, och meddela dem till de relevanta myndigheterna. Nämnaren för en indikator ska utgöras av det aggregerade beloppet av indikatorvärdena för samtliga relevanta enheter och i tredjeländer auktoriserade banker vilka ingår i stickprovet, som de rapporterats för relevanta enheter enligt punkt 2 och offentliggjorts av banker som auktoriserats i tredjeländer per den 31 juli för det relevanta året.

Artikel 4

Identifieringsförfarande

1.   Den relevanta myndigheten ska senast den 15 december varje år beräkna poängtalen för de relevanta enheter som ingår i det stickprov som meddelats av EBA och som auktoriserats inom dess jurisdiktion. När den relevanta myndigheten med hjälp av en sund tillsynsbedömning utser en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut i enlighet med artikel 131.10 b i direktiv 2013/36/EU ska den lämna en skriftlig detaljerad redogörelse för skälen till bedömningen till EBA senast den 15 december varje år.

2.   Identifieringen av en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut och placeringen i en underkategori ska få verkan den 1 januari det andra året efter det kalenderår då nämnarna har fastställts i enlighet med artikel 3.

Artikel 5

Identifiering av globala systemviktiga institut, fastställande av poängtal och placering i underkategorier

1.   Indikatorvärdena ska baseras på rapporterade data på gruppnivå för den relevanta enheten vid det senaste räkenskapsårsavslutet och, för i tredjeländer auktoriserade banker, på data som offentliggjorts i enlighet med internationellt överenskomna standarder. De relevanta myndigheterna får i fråga om de relevanta enheter vars räkenskapsår avslutas den 30 juni använda indikatorvärden som baseras på institutens ställning per den 31 december.

2.   Den relevanta myndigheten ska fastställa poängtalet för varje relevant enhet i stickprovet som det aritmetiska medelvärdet av kategoripoängtalen, med förbehåll för att kategoripoängtalet för kategorin som avser ersättande inte får överskrida 500 baspunkter. Varje kategoripoängtal ska beräknas som det aritmetiska medelvärdet av de värden som följer av att man dividerar vart och ett av indikatorvärdena i den kategorin med den nämnare för indikatorn som meddelats av EBA. Poängtalen ska uttryckas som baspunkter och avrundas till närmaste heltal.

3.   Det lägsta gränsvärdet ska vara 130 baspunkter. Följande underkategorier ska användas:

a)

Underkategori 1 omfattande poängtal från 130 till 229 baspunkter.

b)

Underkategori 2 omfattande poängtal från 230 till 329 baspunkter.

c)

Underkategori 3 omfattande poängtal från 330 till 429 baspunkter.

d)

Underkategori 4 omfattande poängtal från 430 till 529 baspunkter.

e)

Underkategori 5 omfattande poängtal från 530 till 629 baspunkter.

4.   Den relevanta myndigheten ska identifiera en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut när poängtalet för den enheten minst motsvarar det lägsta gränsvärdet. Ett beslut om att med hjälp av en sund tillsynsbedömning utse en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut i enlighet med artikel 131.10 b i direktiv 2013/36/EU ska baseras på en bedömning av huruvida enhetens fallissemang skulle få en stor negativ effekt på den globala finansiella marknaden och den globala ekonomin.

5.   Den relevanta myndigheten ska placera ett globalt systemviktigt institut i en underkategori i enlighet med dess poängtal. Ett beslut om att med hjälp av en sund tillsynsbedömning omplacera ett globalt systemviktigt institut från en lägre till en högre underkategori i enlighet med artikel 131.10 a i direktiv 2013/36/EU ska baseras på en bedömning av huruvida enhetens fallissemang skulle få en större negativ effekt på den globala finansiella marknaden och den globala ekonomin.

6.   De beslut som avses i punkterna 4 och 5 får stödjas av hjälpindikatorer, som inte får utgöras av indikatorer för sannolikheten för fallissemang hos den relevanta enheten. Besluten ska innefatta väl dokumenterade och kontrollerbara kvantitativa och kvalitativa uppgifter.

Artikel 6

Indikatorer

1.   Kategorin som avser gruppens storlek ska bygga på en indikator som mäter gruppens totala exponering, enligt ytterligare specifikation i bilagan.

2.   Kategorin som avser graden av gruppens sammanlänkning med det finansiella systemet ska bygga på samtliga följande indikatorer, enligt ytterligare specifikation i bilagan:

a)

Tillgångar hos andra finansiella institut.

b)

Skulder till andra finansiella institut.

c)

Utestående värdepapper.

3.   Kategorin som avser möjligheten att ersätta de tjänster eller den finansiella infrastruktur som gruppen tillhandahåller ska bygga på samtliga följande indikatorer, enligt ytterligare specifikation i bilagan:

a)

Tillgångar under förvaring.

b)

Gjorda betalningar.

c)

Garanterade transaktioner på skuldinstrument- och aktiemarknader.

4.   Kategorin som avser gruppens komplexitet ska bygga på samtliga följande indikatorer, enligt ytterligare specifikation i bilagan:

a)

Det teoretiska beloppet av OTC-derivat.

b)

Tillgångar som ingår i verkligt värde på nivå 3, mätt i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1255/2012 (4).

c)

Värdepapper som innehas för handel samt värdepapper som kan säljas.

5.   Kategorin som avser gruppens gränsöverskridande verksamhet ska bygga på följande indikatorer, enligt ytterligare specifikation i bilagan:

a)

Fordringar över jurisdiktionsgränserna.

b)

Skulder över jurisdiktionsgränserna.

6.   När det gäller data som rapporteras i annan valuta än euro ska den relevanta myndigheten använda en lämplig växelkurs, med hänsyn till den av Europeiska centralbanken offentliggjorda referensväxelkurs som var tillämplig den 31 december och internationella standarder. I fråga om indikatorn avseende gjorda betalningar enligt punkt 3 b ska den relevanta myndigheten använda de genomsnittliga växelkurserna för året i fråga.

Artikel 7

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 3.1 första stycket ska EBA fastställa stickprovet för identifiering av en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut för 2014 senast den 14 januari 2015. De relevanta myndigheterna ska senast den 21 januari 2015 rapportera till EBA indikatorvärdena för relevanta enheter inom det stickprovet på grundval av data vid räkenskapsårsavslut före juli 2014. På grundval av dessa indikatorvärden ska EBA beräkna nämnarna för 2014 senast den 30 januari 2015. De relevanta myndigheterna ska fastställa poängtalen för relevanta enheter för 2014 på grundval av dessa nämnare. De ska också identifiera globala systemviktiga institut och placera dem i underkategorier. Samtidigt ska de relevanta myndigheterna meddela kommissionen, Europeiska systemrisknämnden och EBA vilka globala systemviktiga institut som identifierats och offentliggöra deras namn samt deras poängtal för 2014 senast den 28 februari 2015.

Genom undantag från artikel 4.2 ska identifieringen av en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut och den underkategori enheten ska placeras i utifrån poängtalen för 2014 tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 8 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1030/2014 av den 29 september 2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller enhetliga format och datum för offentliggörande av de värden som används för att identifiera globala systemviktiga institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 284, 30.9.2014, s. 14).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1255/2012 av den 11 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på de internationella redovisningsstandarderna International Accounting standard 12, International Financial Reporting Standard 1 och 13, samt tolkning nr 20 från International Financial Reporting Interpretations Committee (EUT L 360, 29.12.2012, s. 78).


BILAGA

För tillämpning av artikel 6 ska indikatorerna fastställas på följande sätt:

1.   Total exponering

Total exponering ska motsvara det samlade värdet av alla poster i balansräkningen, alla derivat och alla poster utanför balansräkningen, på gruppnivå och inbegripet enheter som konsoliderats för redovisningsändamål men inte enheter som konsoliderats för riskbaserade tillsynsändamål, med avdrag för justeringar för tillsynsändamål.

Den totala exponeringen ska följa redovisningsmåttet på exponering (dock med användning av ett brett mått på konsolideringen) med förbehåll för följande principer:

Exponeringar för poster i balansräkningen som inte är derivat innefattas i exponeringsmåttet netto efter avdrag för specifika avsättningar och värderingsjusteringar (t.ex. kreditvärdighetsjusteringar).

Nettning av lån och insättningar tillåts inte.

Realsäkerheter, finansiella säkerheter, garantier eller köpt kreditriskreducering minskar inte exponeringarna för poster i balansräkningen.

Totala poster i balansräkningen ska motsvara det samlade värdet av följande:

a)

Motpartsexponering för derivatkontrakt.

b)

Bruttovärdet av transaktioner för värdepappersfinansiering.

c)

Motpartsexponering för transaktioner för värdepappersfinansiering.

d)

Det högsta beloppet av i) övriga tillgångar minus värdepapper som mottagits i transaktioner för värdepappersfinansiering och som redovisas som tillgångar eller ii) noll.

Totala poster utanför balansräkningen ska motsvara det samlade värdet av följande:

a)

Potentiell framtida exponering för derivatkontrakt.

b)

Det teoretiska beloppet av poster utanför balansräkningen med en kreditkonverteringsfaktor på 0 %, minus 100 % av villkorslöst återkalleliga kreditkortsåtaganden, minus 100 % av andra villkorslöst återkalleliga åtaganden.

c)

10 % av villkorslöst återkalleliga kreditkortsåtaganden.

d)

10 % av andra villkorslöst återkalleliga åtaganden.

e)

Det teoretiska beloppet av poster utanför balansräkningen med en kreditkonverteringsfaktor på 20 %.

f)

Det teoretiska beloppet av poster utanför balansräkningen med en kreditkonverteringsfaktor på 50 %.

g)

Det teoretiska beloppet av poster utanför balansräkningen med en kreditkonverteringsfaktor på 100 %.

För enheter som konsoliderats för redovisningsändamål men inte för riskbaserade tillsynsändamål ska indikatorvärdet höjas med det samlade beloppet av följande:

a)

Tillgångar i balansräkningen.

b)

Potentiell framtida exponering för derivatkontrakt.

c)

10 % av villkorslöst återkalleliga åtaganden.

d)

Andra åtaganden utanför balansräkningen.

e)

Minus investeringsvärdet i de konsoliderade enheterna.

2.   Sammanlänkning

För tillämpning av indikatorerna avseende sammanlänkning ska finansiella institut definieras som innefattande banker och andra inlåningsinstitut, bankholdingbolag, värdepappersmäklare, försäkringsföretag, ömsesidiga fonder, hedgefonder, pensionsfonder, investmentbanker och centrala motparter. Centralbanker och andra offentliga organ (exempelvis multilaterala utvecklingsbanker) ska inte innefattas, medan statligt ägda affärsbanker ska innefattas.

2.1   Tillgångar hos andra finansiella institut

Totala tillgångar hos andra finansiella institut ska motsvara det samlade värdet av medel som satts in hos eller lånats ut till andra finansiella institut och outnyttjade kreditmöjligheter som ställts ut till andra finansiella institut, innehav av värdepapper som emitterats av andra finansiella institut, den aktuella positiva nettoexponeringen för transaktioner för finansiering av värdepapper och OTC-derivat hos andra finansiella institut som har ett positivt verkligt nettovärde.

a)   Medel som satts in hos eller lånats ut till andra finansiella institut och outnyttjade kreditmöjligheter.

Totala medel som satts in hos eller lånats ut till andra finansiella institut och outnyttjade kreditmöjligheter ska motsvara det samlade värdet av följande:

1.

Medel som satts in hos eller lånats ut till andra finansiella institut, inbegripet insättningsbevis.

2.

Outnyttjade kreditmöjligheter som ställts ut till andra finansiella institut.

b)   Innehav av värdepapper som emitterats av andra finansiella institut.

Detta tillgångsslag ska motsvara alla innehav av värdepapper som emitterats av andra finansiella institut. Det totala innehavet ska beräknas till verkligt värde i fråga om värdepapper som klassificeras som värdepapper som innehas för handel och som värdepapper som kan säljas, medan värdepapper som hålls till förfall ska beräknas till upplupet anskaffningsvärde.

Totala innehav av värdepapper som emitterats av andra finansiella institut ska motsvara det samlade värdet av följande:

1.

Räntebärande värdepapper med säkerhet.

2.

Prioriterade räntebärande värdepapper utan säkerhet.

3.

Efterställda räntebärande värdepapper.

4.

Företagscertifikat.

5.

Det högsta beloppet av aktier, inklusive det nominella värdet och övervärdet av stam- och preferensaktier, minus kompenserande korta positioner i förhållande till specifika aktieinnehav, eller noll.

c)   Transaktioner för värdepappersfinansiering.

Totala transaktioner för värdepappersfinansiering ska motsvara det samlade värdet av den aktuella positiva nettoexponeringen för transaktioner för värdepappersfinansiering med andra finansiella institut.

Det rapporterade värdet ska inte avse att återspegla belopp som registrerats i balansräkningen. Det ska motsvara det totala belopp per nettningsmängd som enligt lag ska betalas. Nettning ska bara användas om transaktionerna täcks av ett avtal om nettning som kan hävdas rättsligt. Om dessa kriterier inte uppfylls ska bruttovärdet enligt balansräkningen användas. Kontantlånetransaktioner ska inte inkluderas.

d)   OTC-derivat hos andra finansiella institut som har ett positivt verkligt nettovärde.

Totala OTC-derivat hos andra finansiella institut som har ett positivt verkligt nettovärde ska motsvara det samlade värdet av följande:

1.

Det positiva verkliga nettovärdet, inklusive erhållna säkerheter inom ramen för ramavtalet om nettning.

2.

Potentiell framtida exponering.

2.2   Skulder till andra finansiella institut

Totala skulder till andra finansiella institut ska motsvara det samlade värdet av insättningar från finansiella institut och transaktioner för värdepappersfinansiering och OTC-derivat med andra finansiella institut som har ett negativt verkligt nettovärde.

a)   Insättningar från finansiella institut.

Totala insättningar från finansiella institut ska motsvara det samlade värdet av följande:

1.

Insättningar som tillkommer inlåningsinstitut.

2.

Insättningar som tillkommer finansiella institut som inte är inlåningsinstitut.

3.

Outnyttjade kreditmöjligheter som beviljats av andra finansiella institut.

b)   Transaktioner för värdepappersfinansiering.

Totala transaktioner för värdepappersfinansiering ska motsvara det samlade värdet av den aktuella negativa nettoexponeringen för transaktioner för värdepappersfinansiering med andra finansiella institut.

c)   OTC-derivat hos andra finansiella institut som har ett negativt verkligt nettovärde.

Totala OTC-derivat hos andra finansiella institut som har ett negativt verkligt nettovärde ska motsvara det samlade värdet av följande:

1.

Det negativa verkliga nettovärdet, inklusive ställda säkerheter inom ramen för ramavtalet om nettning.

2.

Potentiell framtida exponering.

2.3   Utestående värdepapper

Indikatorn ska återspegla det bokförda värdet av utestående värdepapper som emitterats av enheten i fråga. Det ska inte göras någon åtskillnad mellan transaktioner med andra finansiella institut och annan verksamhet.

Totala utestående värdepapper ska motsvara det samlade värdet av följande:

a)

Räntebärande värdepapper med säkerhet.

b)

Prioriterade räntebärande värdepapper utan säkerhet.

c)

Efterställda räntebärande värdepapper.

d)

Företagscertifikat.

e)

Inlåningsbevis.

f)

Stamaktier.

g)

Preferensaktier och annan form av efterställd finansiering som inte avses i led c.

3.   Möjlighet att ersätta de tjänster eller den finansiella infrastruktur som gruppen tillhandahåller

3.1   Gjorda betalningar

Totala gjorda betalningar ska motsvara de betalningar som gjorts under rapporteringsåret exklusive betalningar inom gruppen.

Värdet av betalningarna ska motsvara det totala bruttovärdet av samtliga kontantbetalningar som den rapporterande gruppen skickat via system för överföring av stora summor, tillsammans med bruttovärdet av samtliga kontantbetalningar som skickats via en bank som agerar som ombud (exempelvis med hjälp av ett korrespondent- eller nostrokonto). Kontantbetalningar som gjorts för den berörda enhetens räkning samt de som gjorts för kunders räkning, inbegripet finansiella institut och andra affärskunder, ska innefattas. Betalningar som gjorts via system för detaljistbetalningar ska inte innefattas. Enbart utgående betalningar ska innefattas. Värdet ska beräknas i euro.

3.2   Tillgångar under förvaring

Det totala värdet av tillgångar under förvaring ska motsvara värdet av samtliga tillgångar, inklusive gränsöverskridande tillgångar, som den rapporterande gruppen förvarat i depå för kunders räkning, inbegripet andra finansiella institut än den rapporterande gruppen. Tillgångar som förvaltas eller administreras på annat sätt och som inte också klassificeras som tillgångar under förvaring ska inte innefattas.

3.3   Garanterade transaktioner på skuldinstrument- och aktiemarknader

Totala garanterade transaktioner på skuldinstrument- och aktiemarknader ska motsvara det samlade värdet av garantiverksamhet avseende aktier och avseende skuldinstrument.

All garantiverksamhet där banken måste köpa osålda värdepapper ska innefattas. När garantiverksamheten sker på grundval av bästa möjliga ansträngning (vilket innebär att banken inte måste köpa det kvarvarande lagret) ska enbart de värdepapper som faktiskt sålts innefattas.

4.   Gruppens komplexitet

4.1   Det teoretiska beloppet av OTC-derivat

Denna indikator ska mäta omfattningen av den rapporterande gruppens åtaganden i OTC-derivattransaktioner och ska innefatta alla typer av riskkategorier och instrument. Vid rapportering av de teoretiska derivatvärdena ska säkerheten inte dras av.

Det totala teoretiska beloppet av OTC-derivat ska motsvara det samlade värdet av OTC-derivat som clearats genom en central motpart och OTC-derivat som clearats bilateralt.

4.2   Tillgångar på nivå 3

Det totala värdet av tillgångar på nivå 3 ska motsvara värdet av samtliga tillgångar som värderas återkommande med hjälp av värderingsindata på nivå 3.

4.3   Värdepapper som innehas för handel samt värdepapper som kan säljas

Det totala värdet av värdepapper som innehas för handel samt värdepapper som kan säljas ska motsvara det samlade beloppet av värdepapper i redovisningskategorierna värdepapper som innehas för handel och värdepapper som kan säljas minus den delmängd av värdepappren i dessa kategorier som är godtagbara för klassificering som likvida tillgångar av hög kvalitet.

5.   Gruppens gränsöverskridande verksamhet

5.1   Fordringar över jurisdiktionsgränserna

Totala fordringar över jurisdiktionsgränserna ska motsvara värdet av samtliga fordringar inom alla sektorer som på grundval av slutlig risk utgör gränsöverskridande fordringar samt utländska närstående företags lokala fordringar i utländsk valuta eller i lokal valuta, exklusive derivatverksamhet. Gränsöverskridande fordringar ska utgöras av fordringar som ett kontor i ett land har på en låntagare i ett annat land. Utländska närstående företags lokala fordringar i utländsk och lokal valuta ska avse de fordringar som bankens lokala kontor har på låntagare i det området.

5.2   Skulder över jurisdiktionsgränserna

Totala skulder över jurisdiktionsgränserna ska motsvara det samlade värdet av följande, minus utländska skulder till närstående kontor enligt led b:

a)

Lokala skulder i lokal valuta.

b)

Utländska skulder (exklusive lokala skulder i lokal valuta).