30.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1011/2014

av den 22 september 2014

om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller modeller för inlämning av vissa uppgifter till kommissionen samt närmare bestämmelser om utbyte av information mellan stödmottagare och förvaltande myndigheter, attesterande myndigheter, revisionsmyndigheter och förmedlande organ

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artiklarna 41.4, 102.1, 112.5, 122.3, 124.7, 131.6 och 137.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 (2) fastställs bestämmelser som är nödvändiga för utarbetande av program. I syfte att säkerställa genomförandet av de program som finansieras genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (nedan kallade ESI-fonderna) är det nödvändigt att fastställa ytterligare bestämmelser för tillämpning av förordning (EU) nr 1303/2013. För att det ska vara enkelt att få överblick över och hitta bestämmelserna bör de samlas i en och samma genomförandeakt.

(2)

I syfte att säkerställa att de uppgifter som den förvaltande myndigheten lämnar till kommissionen är enhetliga och håller hög kvalitet samt innehåller tydliga uttalanden om investeringens genomförbarhet och det större projektets ekonomiska bärkraft, bör det fastställas ett standardformat med enhetliga krav på strukturen hos och innehållet i de uppgifter som lämnas när utvalda större projekt anmäls till kommissionen.

(3)

För att säkerställa ökad effektivitet och insyn vid genomförandet av program som finansieras genom ESI-fonderna bör det fastställas modeller för överföring av ekonomiska uppgifter, för betalningsansökningar samt, i enlighet med artikel 41.4 i förordning (EU) nr 1303/2013, för när kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument lämnas in tillsammans med betalningsansökan till kommissionen, liksom en modell för räkenskaper för operativa program.

(4)

I samma syfte bör det fastställas modeller för beskrivning av den förvaltande myndighetens och, i tillämpliga fall, den attesterande myndighetens uppgifter och förfaranden, samt för rapporten och yttrandet från det oberoende revisionsorganet. I dessa bör de tekniska kraven för varje område i systemet för elektroniskt datautbyte fastställas. Eftersom dessa modeller kommer att utgöra grunden för utvecklingen av det elektroniska system för datautbyte som avses i artikel 74.4 i förordning (EU) nr 1303/2013 bör de även fastställa hur uppgifter om stödberättigade utgifter ska föras in i systemet.

(5)

Närmare bestämmelser behöver fastställas om omfattning och krav på de system som stöder elektroniskt utbyte av information mellan stödmottagare och en förvaltande myndighet, en attesterande myndighet, en revisionsmyndighet och förmedlande organ, så att det råder rättslig klarhet i vilka skyldigheter medlemsstaterna måste uppfylla inom den föreskrivna tidsfristen i artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(6)

För att minska den administrativa bördan för stödmottagarna på ett effektivt, verkningsfullt och tillfredsställande sätt medan man säkerställer effektivt, verkningsfullt och säkert elektroniskt utbyte av information bör vissa grundläggande krav och tekniska egenskaper fastställas för de system som avses i artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(7)

Principer och tillämpliga regler bör anges för överföring av dokument och uppgifter i systemen i syfte att identifiera den part som är ansvarig för att dokumenten och eventuella uppdateringar av dessa laddas upp, liksom en alternativ lösning i händelse av att force majeure förhindrar att systemen används.

(8)

Denna förordning bör vara förenlig med de grundläggande rättigheterna och principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör därför tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer. För de personuppgifter som behandlas av medlemsstaterna gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3). För behandling av personuppgifter vid unionens institutioner och organ och den fria rörligheten för sådana uppgifter gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I

MODELLER OCH FORMAT SOM SKA ANVÄNDAS VID INLÄMNING AV VISSA UPPGIFTER TILL KOMMISSIONEN

Artikel 1

Format för anmälan av ett utvalt större projekt

Den förvaltande myndighetens anmälan till kommissionen av ett utvalt större projekt i enlighet med artikel 102.1 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 ska utarbetas i enlighet med det format som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Modell för överföring av ekonomiska uppgifter

När ekonomiska uppgifter lämnas till kommissionen i övervakningssyfte enligt artikel 112 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska medlemsstaterna använda modellen i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Modell för beskrivning av den förvaltande myndighetens och den attesterande myndighetens uppgifter och förfaranden

1.   Beskrivningen av den förvaltande myndighetens och, i tillämpliga fall, den attesterande myndighetens uppgifter och förfaranden ska utarbetas i enlighet med modellen i bilaga III till denna förordning.

2.   Om ett gemensamt system gäller för flera operativa program räcker det med att en enda beskrivning av de uppgifter och förfaranden som avses i punkt 1 utarbetas.

Artikel 4

Modell för rapporten från det oberoende revisionsorganet

1.   Revisionsrapporten från det oberoende revisionsorgan som avses i artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska utarbetas i enlighet med modellen i bilaga IV till denna förordning.

2.   Om ett gemensamt system gäller för flera operativa program räcker det med att en enda revisionsrapport enligt punkt 1 utarbetas.

Artikel 5

Modell för yttrande från det oberoende revisionsorganet

1.   Yttrandet från det oberoende revisionsorgan som avses i artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska utarbetas i enlighet med modellen i bilaga V till denna förordning.

2.   Om ett gemensamt system gäller för flera operativa program räcker det med att ett enda yttrande enligt punkt 1 utarbetas.

Artikel 6

Modell för betalningsansökan med kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument

Den betalningsansökan som avses i artiklarna 41.4 och 131.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska utarbetas i enlighet med modellen i bilaga VI till denna förordning och ska, i tillämpliga fall, innehålla kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument.

Artikel 7

Modell för räkenskaper

De räkenskaper som avses i artikel 137.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska lämnas till kommissionen i enlighet med modellen i bilaga VII till denna förordning.

KAPITEL II

NÄRMARE BESTÄMMELSER OM UTBYTE AV INFORMATION MELLAN STÖDMOTTAGARE OCH FÖRVALTANDE MYNDIGHETER, ATTESTERANDE MYNDIGHETER, REVISIONSMYNDIGHETER OCH FÖRMEDLANDE ORGAN

Artikel 8

Definition av och tillämpningsområde för system för elektroniskt datautbyte

1.   Det system för elektroniskt datautbyte som avses i artikel 122.3 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 innebär mekanismer och instrument som möjliggör elektroniskt utbyte av dokument och uppgifter, inbegripet stöd för audiovisuella medier, skannade dokument och elektroniska filer.

Utbyte av dokument och uppgifter omfattar lägesrapportering, betalningsansökningar och utbyte av information med anknytning till förvaltningens kontroller och revisioner.

2.   Systemen för elektroniskt datautbyte ska göra det möjligt att vid administrativa kontroller av varje ansökan om återbetalning som lämnas in av stödmottagarna i enlighet med artikel 125.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och vid revisioner förlita sig på information och dokument som finns tillgängliga i systemen för elektroniskt datautbyte, när sådan information och sådana dokument utbyts i elektronisk form i enlighet med artikel 122.3 i samma förordning. Pappersdokument får endast begäras av dessa ansvariga myndigheter i undantagsfall, efter en riskanalys, och endast om pappersdokumenten är den verkliga källan till de skannade dokument som överförts till systemen för elektronisk dataöverföring.

Artikel 9

Tekniska krav på systemen för elektroniskt datautbyte

1.   Systemen för elektroniskt datautbyte ska säkerställa datasäkerhet, dataintegritet, datasekretess, autentisering av avsändaren i enlighet med artiklarna 122.3, 125.4 d, 125.8 och 140 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Systemen för elektroniskt datautbyte ska vara tillgängliga och i drift under och utanför kontorstid förutom vid tekniskt underhåll.

2.   Om en medlemsstat på eget initiativ gör det obligatoriskt för stödmottagare att använda system för elektroniskt datautbyte ska denna se till att dessa systems tekniska krav varken hindrar fonderna från att genomföras friktionsfritt eller begränsar åtkomsten för någon stödmottagare.

Detta krav gäller inte system för elektroniskt datautbyte för stödmottagare som en medlemsstat gjorde obligatoriska under en tidigare programperiod och som uppfyller övriga krav som fastställs i denna förordning.

3.   Systemen för elektroniskt datautbyte ska minst ha följande funktioner:

a)

Interaktiva formulär och/eller formulär som redan fyllts i av systemet med de uppgifter som lagras i olika steg i förfarandena.

b)

Automatiska beräkningar i tillämpliga fall.

c)

Inbyggda kontroller som i så stor utsträckning som möjligt minskar upprepade utbyten av dokument eller information.

d)

Automatiska meddelanden till stödmottagarna när vissa åtgärder inte kan utföras.

e)

Onlinetjänst som gör det möjligt för stödmottagarna att övervaka projektets aktuella status.

f)

Tillgång till alla tidigare uppgifter och dokument som behandlats i systemet för elektroniskt datautbyte.

Artikel 10

Överföring av dokument och uppgifter med hjälp av systemen för elektroniskt datautbyte

1.   Stödmottagarna och de myndigheter som avses i artikel 122.3 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 ska lägga till de dokument och uppgifter som de ansvarar för samt eventuella uppdateringar av dessa i systemen för elektroniskt datautbyte, i det elektroniska format som fastställts av medlemsstaten.

Medlemsstaten ska fastställa detaljerade villkor för elektroniskt datautbyte i det dokument i vilket stödvillkoren för varje verksamhet som avses i artikel 125.3 c i förordning (EU) nr 1303/2013 anges.

2.   Vid datautbyte och överföringar ska en elektronisk signatur användas som är förenlig med någon av de tre typer av elektronisk signatur som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (5).

3.   Det datum då stödmottagaren överför dokument och uppgifter till de myndigheter som avses i artikel 122.3 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och vice versa ska anses vara datumet för elektronisk inlämning av de uppgifter som lagras i systemen för elektroniskt datautbyte.

4.   Inlämning av dokument och uppgifter genom systemen för elektroniskt datautbyte ska endast göras en gång för varje insats i enlighet med artikel 122.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 för samtliga myndigheter som genomför samma program.

Dessa myndigheter ska arbeta tillsammans på juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk nivå för att säkerställa effektiv kommunikation samt utbyte och återanvändning av information och kunskap.

Detta påverkar inte processer som gör det möjligt för stödmottagarna att uppdatera felaktiga eller föråldrade uppgifter eller oläsliga dokument.

5.   Systemen för elektroniskt datautbyte ska vara åtkomliga antingen direkt genom ett interaktivt användargränssnitt (en webbapplikation) eller via ett tekniskt gränssnitt som möjliggör automatisk synkronisering och överföring av uppgifter mellan stödmottagares och medlemsstaters system.

6.   När uppgifter behandlas ska systemen för elektroniskt datautbyte garantera skydd av integritet och personuppgifter för enskilda personer och av affärshemligheter för juridiska personer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG (6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG (7) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (8).

7.   I händelse av force majeure och i synnerhet vid funktionsfel i systemen för elektroniskt datautbyte eller avsaknad av varaktig dataanslutning får den berörda stödmottagaren lämna in de erfordrade uppgifterna till de behöriga myndigheterna i de formulär och med hjälp av de medel som fastställts av medlemsstaten för sådana fall. Så snart orsaken till denna force majeureupphör ska medlemsstaten se till att de relevanta dokumenten integreras i den databas som hör till systemen för elektroniskt datautbyte.

Genom undantag från punkt 3 ska det datum som beaktas för inlämning av de erfordrade uppgifterna anses vara det datum då dokumenten skickats i erfordrad form.

8.   Medlemsstaterna ska se till att alla stödmottagare kan använda de system för elektroniskt datautbyte som avses i artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013, inbegripet stödmottagare i insatser som pågår vid det datum då systemen för elektroniskt datautbyte tas i bruk och för vilka elektroniskt datautbyte är tillämpligt.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 av den 25 februari 2014 om fastställande av villkoren för det elektroniska systemet för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden och om antagande av nomenklaturen för insatskategorier för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

Format för anmälan av ett utvalt större projekt

ANMÄLAN TILL KOMMISSIONEN AV DET UTVALDA STÖRRE PROJEKTET I ENLIGHET MED ARTIKEL 102.1 FÖRSTA STYCKET I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN/SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

INFRASTRUKTUR/PRODUKTIV INVESTERING

Benämning på projektet [””]

CCI-nr []

DEL A:

Information som krävs enligt artikel 102.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013

A.   ANSVARIGT ORGAN FÖR GENOMFÖRANDET AV DET STÖRRE PROJEKTET

A.1.   Ansvarig myndighet för anmälan av projektet (förvaltande myndighet eller förmedlande organ)

A.1.1

Namn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Adress:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Namn på kontaktperson

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Kontaktpersonens befattning

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-post:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Ansvarigt organ för projektgenomförandet (stödmottagare  (2) )

A.2.1

Namn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adress:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Namn på kontaktperson

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Kontaktpersonens befattning

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-post:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Är projektet en etapp av ett större projekt  (3) ? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Om ja, ge en beskrivning av det övergripande projektets fysiska och finansiella mål.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Har kommissionen tidigare godkänt någon del av detta större projekt? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Om ja, ange CCI-nr för det godkända större projektet.

<type='S' input='M'>

Om detta projekt är en del av det större projekt vars första etapp genomfördes under programperioden 2007–2013, ge en utförlig beskrivning av den föregående etappens fysiska och finansiella mål, inbegripet en beskrivning av genomförandet av den första etappen samt bekräfta att den är eller kommer att vara redo att användas för sitt syfte.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Har de oberoende experternas kvalitetsgranskning slutförts och deras rapport bifogats i del B? <type='C' input='M'>

Ja

Nej (4)

B.   BESKRIVNING AV INVESTERINGEN, DESS PLATS OCH TIDSPLAN SAMT DET STÖRRE PROJEKTETS FÖRVÄNTADE BIDRAG TILL DE SPECIFIKA MÅLEN FÖR DET RELEVANTA INSATSOMRÅDET ELLER DE RELEVANTA INSATSOMRÅDENA

B.1.   Kategorisering av projektverksamhet  (5)

 

Kod

Belopp

Procentandel

B.2.1.

Kod/koder för insatstyp/insatstyper

(fler än en ska användas när flera insatstyper på grundval av en proportionell beräkning är relevanta)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kod för finansieringsform

(i vissa fall kan fler än en vara relevanta – proportionella andelar ska anges)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kod för den territoriella dimensionen

(i vissa fall kan fler än en vara relevanta – proportionella andelar ska anges)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kod för territoriell genomförandemekanism

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kod för tematiskt mål

(i vissa fall kan fler än en vara relevanta – proportionella andelar ska anges)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kod för näringsgren (Nace-kod (6))

(i vissa fall kan fler än en vara relevanta – proportionella andelar ska anges)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kod för region/regioner (Nuts III) (7)

(i vissa fall kan fler än en vara relevanta – proportionella andelar ska anges)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Investeringens art (8) (ska endast ifyllas för produktiva investeringar)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Berörd produkt (9) (ska endast ifyllas för produktiva investeringar)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Operativt program eller operativa program och insatsområde eller insatsområden

B.2.1   Identifiering av det operativa programmet eller de operativa programmen samt insatsområde eller insatsområden:

Det operativa programmets (OP) CCI-nr

Det operativa programmets (OP) insatsområde

Medfinansieringsfond

OP1<type='S' input='S'>

Insatsområde för OP 1<type='S' input='S'>

Eruf/Sammanhållningsfonden

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

Insatsområde för OP1<type='S' input='S'>

Eruf/Sammanhållningsfonden

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Insatsområde för OP 2<type='S' input='S'>

Eruf/Sammanhållningsfonden

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Insatsområde för OP2<type='S' input='S'>

Eruf/Sammanhållningsfonden

<type='S' input='S'>

B.3.   Projektbeskrivning

a)

Ge en kort beskrivning av projektet, dess huvudsakliga mål och de huvudsakliga projektdelarna.

Om det rör sig om produktiva investeringar ska även en kort teknisk beskrivning tillhandahållas.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Bifoga en karta som visar projektområdet och geografibaserad information (10).

c)

Ange tidsplanen för utarbetandet och genomförandet av det större projektet nedan.

 

Startdatum

(A)

Datum för slutförande

(B)

1.

Genomförbarhetsstudier (eller verksamhetsplan om det rör sig om en produktiv investering):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Lönsamhetsanalys:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Miljökonsekvensbedömning:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Förberedande undersökningar:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Utarbetande av upphandlingsdokument:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Upphandlingsförfarande(n):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Markförvärv:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Tillstånd:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Anläggningsetapp/entreprenad:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Operativ etapp:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Lämna uppgifter om det större projektets förväntade bidrag till uppnåendet av resultatindikatorerna under de specifika målen för det/de operativa programmets/programmens relevanta insatsområde/insatsområden.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   TOTAL KOSTNAD OCH TOTAL STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNAD

C.1.   Fyll i tabellen nedan i det format för inlämning av uppgifter som fastställts i enlighet med artikel 101 i förordning (EU) nr 1303/2013.

 

EUR

Totala projektkostnader

(A)

Icke stödberättigande kostnader

(B)

Stödberättigande kostnader

(C) = (A) – (B)

Procentandel av totala stödberättigande kostnader

 

 

Input

Input

Beräknat

Beräknat

1

Projekterings-/utformningsavgifter

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Markförvärv

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Bygg- och anläggningsarbeten

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Anläggning och maskineri eller utrustning

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Oförutsedda utgifter

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Prisjustering (i tillämpliga fall)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Marknadsföring

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Övervakning under genomförandet av byggnationen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Tekniskt stöd

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Delsumma

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(moms)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

TOTALT

<type='N' input=' G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ange växelkurs och referens (i tillämpliga fall).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Förklara ovanstående delar vid behov.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Överensstämmelse med regler för statligt stöd

Fyll i tabellen nedan om projektet omfattar beviljande av statligt stöd (12).

 

Stödbelopp (i euro) i bruttobidragsekvivalent (13)

Totalt belopp för stödberättigande kostnader (i euro) (14)

Stödnivå (i procent)

Statligt stödnummer/registreringsnummer för stöd som undantas enligt gruppundantagsförordningen

Godkänd stödordning eller godkänt särskilt stöd

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Stöd som omfattas av en gruppundantagsförordning

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Stöd i enlighet med beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (15) eller förordningen om kollektivtrafik på marken (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ej tillämpligt.

Totalt beviljat stöd

<type='N' input='G'>

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

C.3.   Beräkning av totala stödberättigande kostnader

Välj lämpligt alternativ och fyll i informationen i det format för inlämning av uppgifter som fastställts i enlighet med artikel 101 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Metod för beräkning av potentiell nettoinkomst

Kryssa endast i en ruta

Beräkning av diskonterat värde av nettoinkomst

<type='C' input='M'>

Schablonsatsmetod

<type='C' input='M'>

Minskad medfinansieringsgradsmetod

<type='C' input='M'>

Beräkning av diskonterat värde av nettoinkomst (artikel 61.3 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

 

 

Värde

1.

Totala stödberättigande kostnader före beaktande av de krav som anges i artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013 (i euro, inte diskonterade)

<type='N' input='M'>

2.

Proportionell tillämpning av diskonterat värde av nettoinkomst (%) (i tillämpliga fall)

<type='N' input='M'>

3.

Totala stödberättigande kostnader efter beaktande av de krav som anges i artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013 (i euro, inte diskonterade) = (1)*(2)

Det högsta offentliga bidraget måste överensstämma med reglerna för statligt stöd och det belopp för totalt beviljat stöd som angetts ovan (i tillämpliga fall)

<type='N' input='M'>

Schablonsatsmetod eller minskad medfinansieringsgrad (artikel 61.3 a och artikel 61.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)

 

 

Värde

1.

Totala stödberättigande kostnader före beaktande av de krav som anges i artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013 (i euro, inte diskonterade)

<type='N' input='M'>

2.

Nettoinkomstschablonsats enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 1303/2013 eller delegerade akter (SS) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Totala stödberättigande kostnader efter beaktande av de krav som anges i artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013 (i euro, inte diskonterade) = (1)*(1-SS)*

Det högsta offentliga bidraget måste överensstämma med reglerna för statligt stöd och det belopp för totalt beviljat stöd som angetts ovan (i tillämpliga fall)

* Denna formel gäller inte om metoden med minskad medfinansieringsgrad används (schablonsatsen avspeglas i medfinansieringsgraden för insatsområdet, vilket medför ett lägre bidrag från Eruf/Sammanhållningsfonden) och de totala stödberättigande kostnaderna motsvarar det belopp som anges i punkt 1.

<type='N' input='M'>

D.   FINANSIERINGSPLANEN SAMT FYSISKA OCH FINANSIELLA INDIKATORER FÖR ATT ÖVERVAKA FRAMSTEGEN, MED BEAKTANDE AV DE IDENTIFIERADE RISKERNA

D.1.   Medfinansieringskällor

Finansieringskälla för totala investeringsutgifter (i euro)

 

Varav (i upplysningssyfte)

Totala investeringskostnader

[C.1.12.(A)]

Unionsstöd

Nationella offentliga (eller motsvarande)

Nationella privata

Andra källor (ange vilka)

 

EIB-/EIF-finansiering:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Årlig plan för totala stödberättigande utgifter som ska deklareras till kommissionen (finansiell indikator för att övervaka framstegen)

De totala stödberättigande utgifter som ska deklareras till kommissionen ska presenteras nedan i årlig andel i euro. Om det rör sig om ett större projekt som medfinansieras genom mer än ett operativt program ska den årliga planen presenteras separat för varje operativt program. Om det rör sig om ett större projekt som medfinansieras genom mer än ett insatsområde ska den årliga planen uppdelas efter insatsområde.

(i euro)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totala stödberättigande utgifter

Insatsområde för OP1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Insatsområde för OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde för OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde för OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Aktivitetsindikatorer  (17) och andra fysiska indikatorer för att övervaka framstegen

Ange de tillhandahållna aktivitetsindikatorerna i tabellen, inklusive gemensamma indikatorer i enlighet med vad som fastställts i det/de operativa programmet/programmen samt andra fysiska indikatorer för att övervaka framstegen. Informationsmängden kommer att bero på projektens komplexitet, men endast huvudindikatorer ska presenteras.

Operativt program och insatsområde

Benämning på indikator

Mätenhet

Målvärde för det större projektet

Målår

<type='S' input='S'>

Gemensam:

<type='S' input='S'>

Annan:

<type='S' input='M'>

Gemensam:

<type='S' input='S'>

Annan:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Riskbedömning

Ge en kort sammanfattning av de huvudsakliga riskerna för att projektet inte ska kunna genomföras fysiskt och finansiellt samt av de föreslagna riskreducerande åtgärderna.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   ÄR PROJEKTET FÖREMÅL FÖR ETT RÄTTSLIGT FÖRFARANDE TILL FÖLJD AV ATT UNIONSRÄTTEN INTE RESPEKTERATS? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Om ja, ange närmare uppgifter och motivera det föreslagna bidraget från unionens budget till projektet i detta avseende:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   HAR FÖRETAGET TIDIGARE VARIT ELLER ÄR DET FÖR NÄRVARANDE FÖREMÅL FÖR ETT FÖRFARANDE (18) FÖR ÅTERKRAV AV UNIONSSTÖD TILL FÖLJD AV ATT EN PRODUKTIV VERKSAMHET OMLOKALISERATS UTANFÖR PROGRAMOMRÅDET ELLER UTANFÖR UNIONEN? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Om ja, ange närmare uppgifter och motivera det föreslagna bidraget från unionens budget till projektet i detta avseende:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

För produktiva investeringar, redogör för projektets förväntade inverkan på sysselsättningen i andra regioner i unionen och ange huruvida det ekonomiska bidraget från fonderna kan komma att medföra en betydande förlust av arbetstillfällen på andra orter inom unionen.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

DEL B:

Oberoende kvalitetsgranskningsrapport

De oberoende experterna attesterar att

1.

de har uppfyllt kraven i artikel 23.2 b i kommissionensdelegerade förordning (EU) nr 480/2014, och att

2.

de har bedömt projektet i enlighet med alla kriterier som anges i bilaga II till samma förordning.

Medlemsstat

 

Region och projektort

 

Projektets benämning

 

Stödmottagare

 

Förvaltande myndighet

 

Referensnummer för oberoende experter

 


[NAMN och BEFATTNING]

Oberoende experter

Underskrift:


DATUM

 

Bekräfta att alla följande villkor är uppfyllda: Insatsen är ett större projekt enligt artikel 100 i förordning (EU) nr 1303/2013; det större projektet är inte en genomförd insats enligt artiklarna 2.14 och 65.6 i samma förordning; det större projektet ingår i det/de relevanta operativa programmet/programmen.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Ge närmare uppgifter

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   ANSVARIGT ORGAN FÖR GENOMFÖRANDET AV DET STÖRRE PROJEKTET OCH DESS KAPACITET

Lämna en sammanfattning av all relevant information om det organ som ansvarar för genomförandet av det större projektet och om dess kapacitet, inbegripet teknisk, rättslig, ekonomisk och administrativ kapacitet.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   BESKRIVNING AV INVESTERINGEN OCH DESS GEOGRAFISKA LÄGE

Lämna en sammanfattning av all relevant information om beskrivningen av investeringen och dess geografiska läge.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   REDOGÖRELSE FÖR HUR DET ÄR FÖRENLIGT MED DET/DE BERÖRDA OPERATIVA PROGRAMMETS/PROGRAMMENS RELEVANTA INSATSOMRÅDEN SAMT HUR DET FÖRVÄNTAS BIDRA TILL UPPNÅENDET AV DE SPECIFIKA MÅLEN FÖR DESSA INSATSOMRÅDEN OCH TILL DEN SOCIOEKONOMISKA UTVECKLINGEN

Sammanfatta relevant information om projektets mål och dess förenlighet med det/de berörda operativa programmets/programmens relevanta insatsområden, om hur det förväntas bidra såväl till att dessa insatsområdens specifika mål och resultat uppnås som till den socioekonomiska utvecklingen i det område som det operativa programmet omfattar, samt om vilka åtgärder som vidtagits av stödmottagaren för att säkerställa optimal användning av infrastrukturen under den operativa etappen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   TOTAL KOSTNAD OCH TOTAL STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNAD

4.1   Sammanfatta relevant information om den totala kostnaden, beräkningen av kostnader både vad gäller övergripande kostnader för att uppnå de förväntade målen samt enhetskostnader, och total stödberättigande kostnad, med beaktande av kraven i artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2   Lämna information om efterlevnaden av regler för statligt stöd och om hur reglerna för statligt stöd har beaktats vid beräkningen av det totala offentliga bidraget till projektet.

4.2.1   Ange huruvida de oberoende experterna, i enlighet med artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/201, eller medlemsstaten har samrått med kommissionen om frågor som rör statligt stöd.

Om kommissionen har rådfrågats, ange datum och referensnummer för samrådet samt datum och referensnummer för svaret och sammanfatta resultatet av samrådet.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   Om inget samråd med kommissionen ägt rum, ge följande information:

Anser du att detta projekt inbegriper beviljande av statligt stöd? <type='C' input='M'

Ja

Nej

Om ja, ange på vilken grund efterlevnad av reglerna för statligt stöd säkerställs. Lämna dessa uppgifter om alla grupper av potentiella mottagare av statligt stöd, så om det t.ex. rör sig om infrastruktur ska uppgifter ges om dess ägare, byggherrar, driftsansvarig och användare.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Om nej, ange i detalj varför du anser att stödet inte utgör statligt stöd. Lämna dessa uppgifter om alla grupper av potentiella mottagare av statligt stöd (om det t.ex. rör sig om infrastruktur är de möjliga stödmottagarna infrastrukturens ägare, byggherren, den driftsansvarige och användarna) (19). Ange i tillämpliga fall om anledningen till att du anser att projektet inte omfattar statligt stöd är i) att projektet inte rör någon ekonomisk verksamhet (inbegripet verksamheter i allmänhetens tjänst) eller ii) att mottagaren/mottagarna av stödet har ett lagstadgat monopol på den berörda verksamheten och inte verkar på någon annan, avreglerad marknad (eller kommer att föra separata räkenskaper om mottagaren/mottagarna verkar inom flera sektorer).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   UTFÖRDA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER, INBEGRIPET ANALYS AV ALTERNATIV, SAMT RESULTATEN AV DESSA

5.1   Sammanfatta relevant information om de genomförbarhetsstudier som utförts och resultaten av dessa enligt följande aspekter: institutionell aspekt, teknisk aspekt, miljöaspekt inbegripet klimatförändringar (i tillämpliga fall) samt övriga aspekter.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2   Sammanfatta relevant information om efterfrågeanalysen (eller verksamhetsplanen, om det rör sig om en produktiv investering).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3   Sammanfatta relevant information om analysen av alternativ och valet av det bästa alternativet.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   EN LÖNSAMHETSANALYS, INBEGRIPET EN FINANSIELL OCH EN EKONOMISK ANALYS SAMT EN RISKBEDÖMNING

6.1   Sammanfatta relevant information om den finansiella analysen, inbegripet huvudindikatorerna i den finansiella analysen, dvs. finansiell avkastningsgrad och finansiellt nuvärde, beräkningen av nettoinkomst och dess resultat, tariffstrategi och överkomlighet (i tillämpliga fall) samt ekonomisk bärkraft (hållbarhet).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och följer den metod för lönsamhetsanalys som beskrivs i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr […]/2014 (20) och i relaterad vägledning samt metoden för beräkning av nettoinkomster enligt artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i artiklarna 15–19 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014, och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2   Sammanfatta relevant information om den ekonomiska analysen, inbegripet huvudindikatorerna i den ekonomiska analysen, dvs. ekonomisk avkastningsgrad och ekonomiskt nuvärde, samt de huvudsakliga ekonomiska fördelarna och kostnaderna.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och följer den metod för lönsamhetsanalys som beskrivs i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr […]/2014 (20) och i relaterad vägledning, och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3   Sammanfatta relevant information om riskbedömningen, inbegripet huvudsakliga risker som fastställts och riskreducerande åtgärder.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och följer den metod för lönsamhetsanalys som beskrivs i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr […]/2014 (20) och i relaterad vägledning, och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   EN ANALYS AV MILJÖPÅVERKAN, MED BEAKTANDE AV BEHOVET AV ANPASSNING TILL OCH BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR SAMT MOTSTÅNDSKRAFT MOT KATASTROFER

7.1   Sammanfatta relevant information om analysen av miljöpåverkan.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2   Sammanfatta relevant information om anpassningen till och begränsningen av klimatförändringar samt om motståndskraften mot katastrofer.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   FINANSIERINGSPLAN SOM VISAR DE TOTALA RESURSER SOM PLANERAS FÖR FINANSIERING OCH DET PLANERADE STÖDET FRÅN FONDERNA, EIB OCH SAMTLIGA ÖVRIGA FINANSIERINGSKÄLLOR, TILLSAMMANS MED FYSISKA OCH FINANSIELLA INDIKATORER FÖR ATT ÖVERVAKA FRAMSTEGEN, MED BEAKTANDE AV DE FASTSTÄLLDA RISKERNA

Sammanfatta relevant information om finansieringsplanen tillsammans med fysiska och finansiella indikatorer för att övervaka framstegen, med beaktande av de fastställda riskerna, och om beräkningen av unionens bidrag, inbegripet information om beräkningsmetoden.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterier för kvalitetsgranskning som anges i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   TIDSPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV DET STÖRRE PROJEKTET

Sammanfatta relevant information om tidsplanen för genomförandet av det större projektet (eller etappen av det, om genomförandet är längre än programperioden), inbegripet offentlig upphandling.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Lämna ett tydligt uttalande om huruvida projektet uppfyller de relevanta kriterierna för kvalitetsgranskning i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 och motivera detta uttalande.

 

Sätt ett kryss i lämplig ruta

Lämna ett uttalande och en motivering

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

SLUTSATSER FRÅN DEN OBEROENDE KVALITETSGRANSKNINGEN

 

 

 

 

Gör de oberoende experterna, på grundval av den information som projektets stödmottagare gjort tillgänglig för denna oberoende kvalitetsgranskning och av analysen av denna information på grundval av artikel 23 och bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014, en positiv bedömning av det större projektet och bekräftar dess genomförbarhet och ekonomiska bärkraft?

 

Ja<type='C' input='M'>

 

Nej<type='C' input='M'>

Sätt ett kryss i lämplig ruta

 

DEL C:

Förklaring av behörig nationell myndighet

Jag bekräftar att informationen i detta formulär är exakt och korrekt.

Jag bekräftar att den oberoende kvalitetsgranskningsrapporten inte förlorat sin giltighet på grund av eventuella förändringar som har relevans för det större projektet, vilka inträffat mellan datumet för inlämning av slutrapporten till medlemsstaten och datumet för anmälan av det större projektet till kommissionen, och vilka inte behandlades i rapporten.

NAMN:

UNDERSKRIFT: (elektroniskt undertecknad via SFC)

ORGANISATION:

(FÖRVALTANDE MYNDIGHET/MYNDIGHETER)

DATUM:


(1)  Förklaring av fältens innehåll:

 

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procent

 

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererad

 

maxlength = maximalt antal tecken inklusive mellanslag

(2)  Om det rör sig om en offentlig-privat partnerskapsinsats där en privat partner kommer att väljas ut efter att insatsen godkänts och föreslås bli stödmottagare i enlighet med artikel 63.2 i förordning (EU) nr 1303/2013, ska denna del innehålla uppgifter om det offentligrättsliga organ som initierat insatsen (dvs. den upphandlande myndigheten).

(3)  Ett större projekt som inleddes under programperioden 2007–2013 inom vilket en eller flera etapper slutförts under denna programperiod och där detta projekt utgör en etapp som kommer att genomföras och slutföras under programperioden 2014–2020, eller ett större projekt som inleddes under programperioden 2014–2020 inom vilket denna etapp utgör en etapp som kommer att slutföras under tiden som nästa etapp kommer att slutföras under denna eller efterföljande programperiod.

(4)  För projekt som omfattas av artikel 103 i förordning (EU) nr 1303/2013 behöver ingen oberoende kvalitetsgranskningsrapport inlämnas.

(5)  Bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, om inget annat anges.

(6)  Nace rev. 2, fyrsiffrig kod: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1), i dess ändrade lydelse. Använd den mest utförliga och relevanta Nuts III-koden. Om ett projekt påverkar flera enskilda Nuts III-nivåområden, överväg att använda koden för Nuts III eller högre.

(8)  Ny anläggning = 1; utbyggnad = 2; ombyggnad/modernisering = 3; ny lokalisering = 4; uppköp = 5.

(9)  Kombinerade nomenklaturen, rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Tillhandahåll den geografibaserade informationen i vektorformat, med polygoner, linjer och/eller punkter beroende på vad som är lämpligt för att representera projektet, helst i shapefile-format.

(11)  Förklaring av fältens innehåll:

 

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procent

 

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererad

 

maxlength = maximalt antal tecken inklusive mellanslag

(12)  Denna ansökan ersätter inte anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget. Ett jakande beslut från kommissionen om det större projektet enligt förordning (EU) nr 1303/2013 utgör inte ett godkännande av statligt stöd.

(13)  Bruttobidragsekvivalent: det diskonterade värdet på stödet uttryckt som en procentandel av det diskonterade värdet av de stödberättigande kostnaderna, som beräknas vid tidpunkten för tilldelning av stödet på grundval av den diskonteringsränta som gäller vid denna tidpunkt.

(14)  Reglerna för statligt stöd inbegriper bestämmelser om stödberättigande kostnader. I denna kolumn ska medlemsstaterna ange det totala beloppet för stödberättigande kostnader på grundval av de regler för statligt stöd som tillämpats.

(15)  Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).

(17)  Enligt kravet i artikel 102.1 a iv) i förordning (EU) nr 1303/2013.

(18)  Enligt artikel 71.1 a eller 71.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(19)  Kommissionens avdelningar har gett medlemsstaterna vägledning för att underlätta bedömningen av när infrastrukturinvesteringar kan omfatta statligt stöd. Bland annat har kommissionens avdelningar utarbetat analysunderlag. Ett meddelande om begreppet stöd håller för närvarande på att utarbetas. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att använda analysunderlagen och det framtida meddelandet för att förklara varför de anser att stödet inte omfattar beviljande av statligt stöd.

(20)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA II

Modell för överföring av ekonomiska uppgifter (1)

Tabell 1

Ekonomiska uppgifter på insatsområdes- och programnivå

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Fördelning av medel i insatsområdet på grundval av det operativa programmet

[extraherat från det operativa programmets tabell 18a]

Samlade uppgifter om det operativa programmets ekonomiska framsteg

Insatsområde

Fond (2)

Regionkategori (3)

Grund för beräkning av unionsstöd*

(Total stödberättigande kostnad eller offentlig stödberättigande kostnad)

Total finansiering

(i euro)

Medfinansieringsgrad

(%)

Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd (i euro)

Andel av det totala anslaget som omfattas av valda insatser (%)

[kolumn 7/kolumn 5 × 100]

Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd

(i euro)

Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten

Andel av det totala anslaget som omfattas av stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare (%)

[kolumn 10/kolumn 5 × 100]

Antal utvalda insatser

 

 

Beräkning

 

 

Beräkning

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 1

Eruf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 3

Sysselsättningsinitiativet för unga (4)

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sysselsättningsinitiativet för unga (5)

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 5

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

Eruf

Mindre utvecklat

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

Eruf

Övergång

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

Eruf

Mer utvecklat

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena eller de nordliga glesbefolkade områdena

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

ESF (6)

Mindre utvecklat

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

ESF (7)

Övergång

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

ESF (8)

Mer utvecklat

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

Sysselsättningsinitiativet för unga (9)

Ej tillämpligt

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalt

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Totalsumma

Alla fonder

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabell 2

Uppdelning av de ackumulerade ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för den inlämning som ska göras senast den 31 januari

Insatsområde

Utgiftens beskaffenhet

Kategoriseringsaspekter

Ekonomiska uppgifter

 

Fond (10)

Regionkategori

1

Insatstyp

2

Finansieringsform

3

Territoriell aspekt

4

Territoriell genomförandemekanism

5

Tematiskt mål

Eruf/Sammanhållningsfonden

6

ESF:s andratema

7

Ekonomisk aspekt

8

Geografiskt läge

Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd (i euro)

Offentlig stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd

(i euro)

Totala stödberättigande utgifter som deklarerats av stödmottagare till den förvaltande myndigheten

Antal utvalda insatser

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


Tabell 3

En prognos för det belopp beträffande vilket medlemsstaten enligt förväntningarna kommer att lämna in ansökningar om mellanliggande betalning för innevarande räkenskapsår och det efterföljande räkenskapsåret

Ska för varje program fyllas i utifrån fond och regionkategori, beroende på vad som är tillämpligt


Fond

Regionkategori

Unionsstöd

[innevarande räkenskapsår]

[efterföljande räkenskapsår]

Januari–oktober

November–december

Januari–december

Eruf

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETS

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sammanhållningsfonden

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Förklaring av fältens innehåll:

 

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procent, B = boolesk, Cu = valuta

 

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererad

(2)  Om sysselsättningsinitiativet för unga planerats som en del av ett insatsområde (i enlighet med artikel 18 andra stycket led c i förordning (EU) nr 1304/2013) ska informationen lämnas separat från den övriga delen av insatsområdet.

(3)  Detta gäller inte resurser som anslagits till sysselsättningsinitiativet för unga (dvs. det anslag som är specifikt för sysselsättningsinitiativet för unga och det motsvarande ESF-stödet).

(4)  Detta insatsområde omfattar det specifika anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och det motsvarande ESF-stödet.

(5)  Denna del av ett insatsområde omfattar det specifika anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och det motsvarande ESF-stödet.

(6)  ESF-anslag utan motsvarande stöd till sysselsättningsinitiativ för unga.

(7)  ESF-anslag utan motsvarande stöd till sysselsättningsinitiativ för unga.

(8)  ESF-anslag utan motsvarande stöd till sysselsättningsinitiativ för unga.

(9)  det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativ för unga och det motsvarande stödet från ESF.

(10)  *Uppgifter om sysselsättningsinitiativet för unga ska lämnas separat utan att det specifika anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och det motsvarande ESF-stödet delas upp.

(11)  Detta ska endast visa de särskilda anslagen till de yttersta randområdena/de nordliga glesbefolkade områdena.

(12)  Detta omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativ för unga och motsvarande ESF-stöd.


BILAGA III

Modell för beskrivning av den förvaltande myndighetens och den attesterande myndighetens uppgifter och förfaranden

1.   ALLMÄNT

1.1.   Informationen lämnas av:

Medlemsstat[ens namn].

Programmets benämning och CCI-nr: (alla operativa program som omfattas av den förvaltande myndigheten/attesterande myndigheten) i händelse av gemensamt förvaltnings- och kontrollsystem)

Benämning på huvudsaklig kontaktpunkt, inbegripet e-post: (organ som är ansvarigt för beskrivningen).

1.2.   Den information som tillhandahålls beskriver situationen den: (dd/mm/åå)

1.3.   Systemstruktur (allmän information och flödesschema som visar det organisatoriska förhållandet mellan de myndigheter/organ som förvaltnings- och kontrollsystemet omfattar)

1.3.1.   Förvaltande myndighet (namn, adress och kontaktpunkt vid den förvaltande myndigheten):

Ange huruvida den förvaltande myndigheten även utsetts till attesterande myndighet i enlighet med artikel 123.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

1.3.2.   Attesterande myndighet (namn, adress och kontaktpunkt vid den attesterande myndigheten).

1.3.3.   Förmedlande organ (namn, adress och kontaktpunkt vid de förmedlande organen).

1.3.4.   När artikel 123.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 är tillämplig, ange hur principen om åtskillnad av funktioner mellan revisionsmyndigheten och den förvaltande myndigheten/attesterande myndigheten säkerställs.

2.   FÖRVALTANDE MYNDIGHET

2.1.   Förvaltande myndighet och dess huvudsakliga funktioner

2.1.1.   Den förvaltande myndighetens status (nationellt, regionalt eller lokalt offentligt organ eller privat organ) och status för det organ som den utgör en del av (1).

2.1.2.   Angivelse av funktioner och uppgifter som utförs direkt av den förvaltande myndigheten.

Om den förvaltande myndigheten även utför den attesterande myndighetens funktioner, beskriv hur åtskillnad av funktionerna säkerställs.

2.1.3.   Angivelse av de funktioner som formellt delegerats av den förvaltande myndigheten, identifiering av de förmedlande organen och formen för delegeringen (som stöder att den förvaltande myndigheten behåller det fulla ansvaret för de delegerade funktionerna) enligt artikel 123.6och 123.7 i förordning (EU) nr 1303/2013. Hänvisning till relevanta dokument (rättsakter med bemyndiganden, avtal). I tillämpliga fall, angivelse av funktionerna för de kontrollanter som avses i artikel 23.4 i förordning (EU) nr 1299/2013 för Europeiska territoriella samarbetsprogram.

2.1.4   Beskrivning av förfarandena för säkerställande av effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker, inbegripet hänvisning till den riskbedömning som utförts (artikel 125.4 c i förordning (EU) nr 1303/2013).

2.2.   Den förvaltande myndighetens organisation och förfaranden

2.2.1.   Organisationsschema och angivelse av enheternas funktioner (inbegripet planen för fördelning av lämpliga personalresurser med erfordrad kompetens). Denna information omfattar även de förmedlande organ till vilka vissa funktioner delegerats.

2.2.2   Ram som säkerställer att lämplig riskhantering genomförs när så är nödvändigt och särskilt i händelse av stora förändringar av förvaltnings- och kontrollsystemet.

2.2.3.   Beskrivning av följande förfaranden (som ska tillhandahållas skriftligen till personalen vid den förvaltande myndigheten och de förmedlande organen; datum och referens):

2.2.3.1.

Förfaranden för att stödja övervakningskommitténs arbete.

2.2.3.2.

Förfaranden för ett system för att samla in, registrera och lagra uppgifter i elektronisk form om varje verksamhet som är nödvändig för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, inklusive, i tillämpliga fall, uppgifter om enskilda deltagare och en uppdelning av uppgifter om indikatorer efter kön när så krävs.

2.2.3.3.

Förfaranden för övervakning av de funktioner som formellt delegerats av den förvaltande myndigheten enligt artikel 123.6 och 123.7 i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.2.3.4.

Förfaranden för bedömning, val och godkännande av insatser och för att säkerställa att dessa under hela genomförandeperioden överensstämmer med tillämpliga regler (artikel 125.3 i förordning (EU) nr 1303/2013), inklusive instruktioner och vägledning som säkerställer insatsernas bidrag till att de relevanta prioriteringarnas specifika mål och resultat uppnås i enlighet med bestämmelserna i artikel 125.3 a i) i förordning (EU) nr 1303/2013 samt förfaranden för att säkerställa att insatser inte väljs ut om de redan fysiskt slutförts eller helt genomförts innan stödmottagaren ansökt om finansiering (inbegripet de förfaranden som tillämpas av de förmedlande organen om bedömning, val och godkännande av insatser har delegerats).

2.2.3.5.

Förfaranden för att säkerställa att stödmottagaren får ett dokument där villkoren för stöd till varje insats anges, inbegripet förfaranden för att säkerställa att stödmottagarna antingen har ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner i samband med en insats.

2.2.3.6.

Förfaranden för kontroll av insatser (i enlighet med kraven i artikel 125.4–7 i förordning (EU) nr 1303/2013), bland annat för att säkerställa insatsernas överensstämmelse med unionens politik (t.ex. med anknytning till partnerskap och flernivåstyre, främjande av jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, hållbar utveckling, offentlig upphandling, regler för statligt stöd och miljöregler), och fastställande av vilka myndigheter eller organ som ska genomföra sådana kontroller. Beskrivningen ska omfatta administrativa förvaltningskontroller av varje ansökan om återbetalning som lämnas in av stödmottagarna samt kontroller på plats av verksamheten, vilka kan utföras på urvalsbasis. Om förvaltningens kontroll har delegerats till förmedlande organ ska beskrivningen omfatta de förfaranden som tillämpas av de förmedlande organen för dessa kontroller samt de förfaranden som tillämpas av den förvaltande myndigheten för att övervaka effektiviteten hos de funktioner som delegerats till de förmedlande organen. Intervallerna och omfattningen ska stå i proportion till det offentliga stöd som tilldelats en verksamhet och till den risknivå som revisionsmyndigheten konstaterat för förvaltnings- och kontrollsystemen i sin helhet vid dessa kontroller och revisioner.

2.2.3.7.

Beskrivning av de förfaranden genom vilka ansökningar om återbetalning mottas från stödmottagare, kontrolleras och valideras, och genom vilka betalningar till stödmottagare godkänns, utförs och redovisas, i enlighet med de skyldigheter som fastställs i artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 fr.o.m. 2016 (inbegripet de förfaranden som tillämpas av de förmedlande organen om behandlingen av ansökningar om återbetalning har delegerats), med beaktande av att tidsfristen på 90 dagar för betalningar till stödmottagare enligt artikel 132 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska respekteras.

2.2.3.8.

Uppgifter om de myndigheter eller organ som genomför varje steg i behandlingen av ansökan om återbetalning, inbegripet ett flödesschema som visar alla organ som deltar.

2.2.3.9.

Beskrivning av hur information överförs till den attesterande myndigheten från den förvaltande myndigheten, inbegripet information om brister och/eller oriktigheter (inbegripet misstänkta och fastställda bedrägerier) som upptäckts och uppföljningen av dessa i samband med förvaltningskontroller, revisioner och kontroller av unionsorgan eller nationella organ.

2.2.3.10.

Beskrivning av hur information överförs till revisionsmyndigheten från den förvaltande myndigheten, inbegripet information om brister och/eller oriktigheter (inbegripet misstänkta och fastställda bedrägerier) som upptäckts och uppföljningen av dessa i samband med förvaltningskontroller, revisioner och kontroller av unionsorgan eller nationella organ.

2.2.3.11.

Hänvisning till nationella regler om berättigande till bidrag som fastställts av medlemsstaten och som gäller för det operativa programmet.

2.2.3.12.

Förfaranden för att utarbeta och lämna in årliga och slutliga genomföranderapporter till kommissionen (artikel 125.2 b i förordning (EU) nr 1303/201), inbegripet förfaranden för insamling och rapportering av tillförlitliga uppgifter om resultatindikatorer (artikel 125.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013).

2.2.3.13.

Förfaranden för utarbetande av förvaltningsförklaringen (artikel 125.4 e i förordning (EU) nr 1303/2013).

2.2.3.14.

Förfaranden för utarbetande av den årliga sammanfattningen av slutliga revisionsrapporter och av utförda kontroller, inbegripet en analys av typen och omfattningen av fel och svagheter som upptäckts i systemen samt vidtagna eller planerade avhjälpande åtgärder (artikel 125.4 e i förordning (EU) nr 1303/2013).

2.2.3.15.

Förfaranden för att kommunicera ovannämnda förfaranden till personalen samt en uppgift om anordnad/planerad utbildning och eventuell vägledning som utfärdats (datum och referens).

2.2.3.16.

Beskrivning, i tillämpliga fall, av den förvaltande myndighetens förfaranden med avseende på omfattningen av samt reglerna och förfarandena för de effektiva arrangemang som medlemsstaten (2) inrättat för hantering av klagomål rörande de europeiska struktur- och investeringsfonderna, mot bakgrund av artikel 74.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.3.   Verifieringskedja

2.3.1.   Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja och ett tillfredsställande arkiveringssystem, inbegripet, med avseende på informationssäkerhet, beaktande av artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013, i enlighet med nationella regler om intygande av dokuments överensstämmelse (artikel 125.4 d i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 25 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014).

2.3.2.   Anvisningar som tillhandahållits om att stödmottagare/förmedlande organ/den förvaltande myndigheten ska hålla verifikationer tillgängliga (datum och referens):

2.3.2.1.

Uppgift om den period under vilken dokument ska bevaras.

2.3.2.2.

Format i vilket dokumenten ska bevaras.

2.4.   Oriktigheter och återkrav

2.4.1.   Beskrivning av förfarandet (som ska tillhandahållas skriftligen till personalen vid den förvaltande myndigheten och de förmedlande organen: datum och referens) för rapportering och korrigering av oriktigheter (inklusive bedrägeri) och uppföljning av dessa samt registrering av belopp som återkrävts och dragits tillbaka, belopp som ska dras tillbaka, belopp som inte kan återkrävas och belopp med anknytning till insatser som hålls inne genom ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan.

2.4.2.   Beskrivning av förfarandet (inbegripet ett flödesschema som visar rapporteringsvägarna) för att uppfylla skyldigheten att anmäla oriktigheter till kommissionen i enlighet med artikel 122.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

3.   ATTESTERANDE MYNDIGHET

3.1.   Attesterande myndighet och dess huvudsakliga funktioner

3.1.1.   Den attesterande myndighetens status (nationellt, regionalt eller lokalt offentligt organ) och status för det organ som den utgör en del av.

3.1.2.   Angivelse av de funktioner som utförs av den attesterande myndigheten. Om den förvaltande myndigheten även utför den attesterande myndighetens funktioner, beskriv hur åtskillnad av funktionerna säkerställs (se 2.1.2).

3.1.3.   Funktioner som formellt delegerats av den attesterande myndigheten, identifiering av de förmedlande organen och formen för delegeringen enligt artikel 123.6 i förordning (EU) nr 1303/2013. Hänvisning till relevanta dokument (rättsakter med bemyndiganden, avtal). Beskrivning av de förfaranden som tillämpas av de förmedlande organen för att utföra delegerade uppgifter, och av den attesterande myndighetens förfaranden för att övervaka att de uppgifter som delegerats till de förmedlande organen verkligen utförs.

3.2.   Den attesterande myndighetens organisation

3.2.1.   Organisationsschema och angivelse av enheternas funktioner (inbegripet plan för fördelning av lämpliga personalresurser med erfordrad kompetens). Denna information omfattar även de förmedlande organ till vilka vissa funktioner delegerats.

3.2.2.   Beskrivning av de förfaranden som ska tillhandahållas skriftligen till personalen vid den attesterande myndigheten och de förmedlande organen (datum och referens):

3.2.2.1.

Förfaranden för utarbetande och inlämning av ansökningar om utbetalning:

Beskrivning av den attesterande myndighetens arrangemang för åtkomst till all information om insatser som krävs för att utarbeta och lämna in ansökningar om utbetalning, inbegripet resultatet av förvaltningskontroller (i enlighet med artikel 125 i förordning (EU) nr 1303/2013) och alla relevanta revisioner.

Beskrivning av det förfarande genom vilket ansökningar om utbetalning utarbetas och lämnas in till kommissionen, inbegripet förfarandet för att säkerställa att den slutliga ansökan om mellanliggande betalning skickas senast den 31 juli året efter det föregående räkenskapsårets slut.

3.2.2.2.

Beskrivning av det redovisningssystem som används som grund för att attestera utgiftsredovisningar till kommissionen (artikel 126 d i förordning (EU) nr 1303/2013):

Arrangemang för att vidarebefordra aggregerade uppgifter till den attesterande myndigheten om det rör sig om ett decentraliserat system.

Förbindelsen mellan redovisningssystemet och det informationssystem som beskrivs i punkt 4.1.

Identifiering av transaktioner inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna om det rör sig om ett system som är gemensamt med andra fonder.

3.2.2.3.

Beskrivning av förfarandena för att utarbeta de räkenskaper som avses i artikel 59.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (artikel 126 b i förordning (EU) nr 1303/2013). Bestämmelser för att attestera att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt (artikel 126 c i förordning (EU) nr 1303/2013), med beaktande av resultatet av alla kontroller och revisioner.

3.2.2.4.

Beskrivning, i tillämpliga fall, av den attesterande myndighetens förfaranden med avseende på omfattningen av samt reglerna och förfarandena för de effektiva arrangemang som medlemsstaten (3) inrättat för hantering av klagomål rörande de europeiska struktur- och investeringsfonderna, mot bakgrund av artikel 74.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

3.3.   Återkrav

3.3.1.   Beskrivning av systemet för att säkerställa snabbt återkrav av offentligt stöd, inbegripet unionsstöd.

3.3.2   Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja genom att bevara räkenskaper i elektronisk form, inbegripet återkrävda belopp, belopp som ska återkrävas, belopp som tillbakadragits från en ansökan om utbetalning, belopp som inte kan återkrävas och belopp med anknytning till insatser som hålls inne genom ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan, för varje insats, inbegripet de återkrav som är en följd av tillämpningen av artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 om insatsers varaktighet.

3.3.3.   Bestämmelser för avdrag av belopp som återkrävts eller belopp som ska dras tillbaka från utgifter som ska deklareras.

4.   INFORMATIONSSYSTEM

4.1.   Beskrivning av informationssystemen, inbegripet ett flödesschema (centralt eller gemensamt nätverkssystem eller decentraliserat system med förbindelser mellan systemen), för:

4.1.1.

Att samla in, registrera och lagra uppgifter i elektronisk form om varje insats, inbegripet, i tillämpliga fall, uppgifter om enskilda deltagare och en uppdelning av uppgifterna om indikatorer efter kön när så krävs, vilket är nödvändigt för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision, i enlighet med artikel 125.2 d i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 24 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014.

4.1.2.

Att se till att de uppgifter som avses i föregående punkt samlas in, förs in och lagras i systemet, och att uppgifter om indikatorer delas upp efter kön när så krävs enligt bilagorna I och II till förordning (EU) nr 1304/2013, i enlighet med artikel 125.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013.

4.1.3.

Att se till att det finns ett system för att i elektronisk form registrera och spara utförliga räkenskaper för varje insats vilket stöder alla uppgifter som krävs för att utarbeta ansökningar om utbetalningar och redovisningar, inklusive registreringar av de belopp som kan återkrävas, belopp som återkrävts, belopp som inte kan återkrävas och belopp som dragits tillbaka sedan stödet till en verksamhet eller ett operativt program helt eller delvis har upphävts, i enlighet med artiklarna 126 d i och 137 b i förordning (EU) nr 1303/2013.

4.1.4.

Att i elektronisk form spara räkenskaper för utgifter som deklarerats till kommissionen och för motsvarande offentliga stöd som utbetalats till stödmottagarna, i enlighet med artikel 126 g i förordning (EU) nr 1303/2013.

4.1.5.

Att föra räkenskaper över de belopp som kan återkrävas och de belopp som har dragits tillbaka sedan stödet till en insats helt eller delvis har upphävts, i enlighet med artikel 126 h i förordning (EU) nr 1303/2013.

4.1.6.

Att föra register över belopp med anknytning till insatser som hålls inne genom ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan.

4.1.7.

Ange om systemen är i drift och på ett tillförlitligt sätt kan registrera ovannämnda uppgifter.

4.2.   Beskrivning av förfaranden för att kontrollera att IT-systemens säkerhet säkerställs.

4.3   Beskrivning av hur långt man kommit med att genomföra kraven i artikel 122.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.


(1)  Enligt artikel 123.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska den förvaltande myndigheten vara en offentlig myndighet eller ett offentligt organ om den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten båda återfinns inom samma organ.

(2)  Hänvisning till det dokument eller den nationella lagstiftning där dessa effektiva arrangemang fastställts av medlemsstaten.

(3)  Hänvisning till det dokument eller den nationella lagstiftning där dessa effektiva arrangemang fastställts av medlemsstaten.


BILAGA IV

Modell för det oberoende revisionsorganets rapport, i enlighet med artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013

1.   Inledning

1.1   Fastställ målet med rapporten, dvs. att fastställa resultatet av bedömningen av huruvida den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten uppfyller de utnämningskriterier för intern kontrollmiljö, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning som anges i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013 i syfte att lämna ett yttrande om huruvida de uppfyller utnämningskriterierna.

1.2   Fastställ rapportens omfattning, dvs. vilket/vilka organ som omfattas, nämligen den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten (och, i tillämpliga fall, dessa myndigheters delegerade funktioner) och huruvida de uppfyller de utnämningskriterier för intern kontrollmiljö, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning som anges i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013, med hänvisning till de specifika fonder och program som omfattas.

1.3   Ange vilket organ som har utarbetat rapporten (det oberoende revisionsorganet) och specificera om detta är revisionsmyndigheten för det/de operativa program som omfattas.

1.4   Ange hur det oberoende revisionsorganets funktionella oberoende från den förvaltande och den attesterande myndigheten säkerställs (se artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013). Ange även, i tillämpliga fall, hur det oberoende revisionsorganets funktionella oberoende från det gemensamma sekretariatet säkerställs (i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 1299/2013).

2.   Metod och tillämpningsområde för arbetet

2.1   Ange perioden och tidsramen för revisionen (datumet då den slutgiltiga beskrivningen av den förvaltande myndighetens och, i tillämpliga fall, den attesterande myndighetens funktioner och förfaranden mottogs av det oberoende revisionsorganet, datum när revisionen inleddes och slutade samt anslagna medel).

2.2   Ange i tillämpliga fall i vilken utsträckning tidigare revisionsarbete för programperioden 2007–2013 har använts, i enlighet med artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.3   Ange a) i vilken utsträckning revisionsarbete använts som andra organ utfört och b) vilken kvalitetskontroll som gjorts av sådant revisionsarbete med avseende på arbetets lämplighet.

2.4   Beskriv det arbete som utförts för att i enlighet med artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 bedöma huruvida den förvaltande och den attesterande myndighet som utsetts av [medlemsstaten] uppfyller kriterierna för intern kontrollmiljö, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning enligt bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013, vilket bland annat omfattar följande:

2.4.1.

Undersökning av de aktuella funktionerna och förfarandena vid den förvaltande myndigheten och, i tillämpliga fall, den attesterande myndigheten i enlighet med modellen i bilaga III till denna förordning.

2.4.2.

Undersökning av andra relevanta dokument rörande systemet: ange eventuella granskningar av lagar, ministerbeslut, cirkulär, interna förfaranden/andra handböcker, vägledningar och/eller checklistor.

2.4.3.

Intervjuer med personalen vid de huvudsakliga organen (och om relevant vid förmedlande organ). Bifoga en beskrivning av metoden och kriterierna för urval, vilka ämnen som behandlats, hur många intervjuer som ägt rum och vem som har intervjuats.

2.4.4.

Granskning av beskrivningen av och förfarandena för informationssystemen, i synnerhet med avseende på de krav som fastställs i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013 och kontrollen av huruvida dessa system är i drift och har inrättats för att säkerställa i) en tillfredsställande verifieringskedja, ii) skydd av personuppgifter, iii) uppgifternas integritet, tillgänglighet och autenticitet, iv) tillförlitlig, korrekt och fullständig information om genomförandet av det operativa programmet (i enlighet med artikel 125.2 a i förordning (EU) nr 1303/2013), uppgifter om varje verksamhet som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner (i enlighet med artikel 125.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013) samt uppgifter som krävs för att utarbeta ansökningar om utbetalning och räkenskaper (enligt kravet i artikel 126 d, g och h i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.4.5.

Om den förvaltande myndigheten eller den attesterande myndigheten har delegerat funktioner till andra organ, beskriv det revisionsarbete som utförts för att kontrollera att den förvaltande och/eller attesterande myndigheten har bedömt dessa organs kapacitet att utföra de uppgifter som delegerats, om de har inrättat tillräckliga övervakningsförfaranden för dessa förmedlande organ och eventuellt annat relevant revisionsarbete.

2.5   Ange om något kontradiktoriskt förfarande ägt rum innan denna rapport utfärdades och ange de berörda myndigheterna/organen.

2.6   Bekräfta att arbetet har utförts med beaktande av internationellt accepterade revisionsstandarder.

2.7   Ange om det fanns några begränsningar av omfattningen (1), i synnerhet sådana som påverkade det oberoende revisionsorganets yttrande.

3.   Resultat av bedömningen för varje myndighet/system

3.1   Fyll i tabellen för varje myndighet/system:

CCI-nr eller system (CCI-grupp)

Berörd myndighet (förvaltande eller attesterande myndighet)

Är beskrivningen fullständig och korrekt? (Ja/nej)

Slutsats (utan reservationer, med reservationer, avvikande mening)

Påverkade utnämningskriterier

Påverkad del av beskrivningen av funktioner och förfaranden

Brister

Påverkade prioriteringar

Rekommendationer/avhjälpande åtgärder

Tidsram som avtalats med den berörda myndigheten för genomförande av avhjälpande åtgärder

CCI x

Förvaltande myndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attesterande myndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

System y

Förvaltande myndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attesterande myndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Ange resultaten av bedömningen av områden som inte helt omfattas av tabellen ovan, inklusive men inte begränsat till följande:

3.2.1

Förfaranden för utarbetande av de räkenskaper som avses i artikel 59.5 a i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (2) (artikel 126 b i förordning (EU) nr 1303/2013).

3.2.2

Bestämmelser för att se till att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga samt att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt och har uppstått i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga för programmet samt i överensstämmelse med tillämplig rätt (artikel 126 c i förordning (EU) nr 1303/2013).

3.2.3

Förfaranden för att säkerställa effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning, med beaktande av de risker som fastställts (artikel 125.4 c i förordning (EU) nr 1303/2013).

3.2.4

Ram som säkerställer att lämplig riskhantering genomförs när så är nödvändigt och särskilt i händelse av stora förändringar av förvaltnings- och kontrollsystemet (punkt 2 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013).

3.2.5

Bestämmelser för utarbetande av förvaltningsförklaring och årlig sammanfattning av slutliga revisioner och kontroller samt fastställda svagheter (artikel 125.4 e i förordning (EU) nr 1303/2013).

3.2.6

Arrangemang för att samla in, registrera och lagra uppgifter i elektronisk form om varje insats som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, inbegripet uppgifter om indikatorer och resultat (artikel 125.2 d och e i förordning (EU) nr 1303/2013).

3.2.7

Ramen för att vid delegering av uppgifter till förmedlande organ säkerställa att deras respektive ansvarsområden och skyldigheter fastställs, att deras kapacitet att utföra de delegerade uppgifterna kontrolleras och att det inrättats rapporteringsförfaranden (punkt 1 ii) i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013).


(1)  Begränsning av omfattning:En begränsning av omfattningen av revisorernas arbete kan ibland framtvingas av enheten (exempelvis när det i villkoren för uppdraget anges att revisorn inte ska genomföra ett revisionsförfarande som revisorn anser vara nödvändigt). En begränsning av omfattningen kan även framtvingas av omständigheter. Det kan också uppstå när enhetens räkenskaper enligt revisorns åsikt är otillräckliga eller när revisorn inte kan genomföra ett revisionsförfarande som denne anser vara önskvärt.]

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA V

Modell för yttrande från ett oberoende revisionsorgan om huruvida den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten uppfyller de utnämningskriterier som fastställs i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013

(myndighet/organ i medlemsstaten)

INLEDNING

Jag, undertecknad, som företräder [namnet på det oberoende revisionsorganet enligt artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013] som det organ som är funktionellt oberoende från den förvaltande och den attesterande myndigheten, och som ansvarar för att utarbeta en rapport och ett yttrande om resultatet av en bedömning av huruvida den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten uppfyller de utnämningskriterier som fastställs i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013 åt [namn på det/de operativa programmet/programmen, CCI-kod/CCI-koder] (nedan kallat/kallade programmet/programmen) har utfört en granskning i enlighet med artikel 124.2 i nämnda förordning.

GRANSKNINGENS OMFATTNING

Granskningen omfattade den förvaltande myndigheten, den attesterande myndigheten och (i tillämpliga fall) de funktioner som dessa myndigheter delegerat, i enlighet med beskrivningen i avsnitt 1 av den bifogade rapporten [bilaga IV till denna förordning].

Granskningens vidd och omfattning anges utförligt i avsnitt 2 av den bifogade rapporten. Bland övriga aspekter som beskrivs i denna rapport grundades granskningen på den beskrivning av funktionerna och förfarandena vid den förvaltande myndigheten och i tillämpliga fall den attesterande myndigheten som utarbetats av [namn på organet eller organen som ansvarar för beskrivningen] och som står under dettas/dessas ansvar, vilken mottogs den [dd/mm/åååå]från [namn på organet eller organen som lämnat in beskrivningen].

För delen om förvaltnings- och kontrollsystemet (1) vid [förvaltande myndighet eller attesterande myndighet] med avseende på … har jag konstaterat att systemet i allt väsentligt är detsamma som under den tidigare programperioden och att det på grundval av revisionsarbete som gjorts i enlighet med de relevanta bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (2) eller rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (3) finns bevis som styrker att det fungerade effektivt under denna period. Jag har därför dragit slutsatsen att de relevanta kriterierna uppfylls utan att utföra ytterligare revisionsarbete.

UTTALANDE

(Uttalande utan reservationer)

På grundval av den granskning som nämns ovan är det min åsikt att den förvaltande myndighet och/eller den attesterande myndighet som utsetts för programmet/programmen uppfyller de utnämningskriterier för intern kontrollmiljö, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning som fastställs i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013.

Eller

(Uttalande med reservationer)

På grundval av den granskning som nämns ovan är det min åsikt att den förvaltande myndighet och/eller den attesterande myndighet som utsetts för programmet/programmen uppfyller de utnämningskriterier för intern kontrollmiljö, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning som fastställs i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013, förutom i följande avseenden (4)

Skälen till att jag anser att denna/dessa myndighet/myndigheter inte uppfyller utnämningskriteriet/utnämningskriterierna och min bedömning av hur allvarligt detta är följer nedan (5):

Eller

(Uttalande med avvikande mening)

På grundval av den granskning som nämns ovan är det min åsikt att den förvaltande myndighet och/eller den attesterande myndighet som utsetts för programmet/programmen inte uppfyller de utnämningskriterier för intern kontrollmiljö, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning som fastställs i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1303/2013.

Detta uttalande med avvikande mening är grundat

 (6)

Upplysning av särskild betydelse (använd på lämpligt sätt)

[Det oberoende revisionsorganet kan även inkludera en upplysning av särskild betydelse som inte påverkar dess uttalande, i enlighet med internationell accepterade revisionsstandarder.]

Datum

Underskrift


(1)  Detta stycke ska endast användas i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 124.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).

(4)  Ange vilken/vilka myndighet/myndigheter det rör sig om samt vilka utnämningskriterier den/de inte uppfyller.

(5)  Ange anledningen/anledningarna till den/de reservation/reservationer som angetts för varje myndighet och varje utnämningskriterium.

(6)  Ange anledningen/anledningarna till den avvikande meningen för varje myndighet och varje aspekt.


BILAGA VI

Modell för ansökan om utbetalning, inbegripet kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument

ANSÖKAN OM UTBETALNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Berörd fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Kommissionens referensnummer (CCI-nr):

<type='S' input='S'>

Benämning på det operativa programmet:

<type='S' input='G'>

Kommissionens beslut:

<type='S' input='G'>

Datum för kommissionens beslut:

<type='D' input='G'>

Nummer på ansökan om utbetalning:

<type='N' input='G'>

Datum för inlämning av ansökan om utbetalning:

<type='D' input='G'>

Nationellt referensnummer (frivilligt):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Ange typ av ansökan om utbetalning:

En ansökan om mellanliggande betalning i enlighet med artikel 131 i förordning (EU) nr 1303/2013

<radio button>

En slutlig ansökan om mellanliggande betalning i enlighet med artikel 135.2 i förordning (EU) nr 1303/2013

<radio button>

I enlighet med artikel 135 i förordning (EU) nr 1303/2013 gäller denna ansökan om utbetalning följande räkenskapsperiod:

Från den (3)

<type='D' input='G'>

till den:

<type='D' input='G'>

Utgifter uppdelade efter prioritering och regionkategori i enlighet med vad som angetts i den attesterande myndighetens räkenskaper

(Inbegripet programbidrag som anslagits till finansieringsinstrument [artikel 41 i förordning (EU) nr 1303/2013] och förskott som betalats i samband med statligt stöd [artikel 131.5 i förordning (EU) nr 1303/2013])

Prioritering

Beräkningsgrund (offentlig eller total)

Det sammanalagda belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Det sammanlagda belopp av offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totalsiffror

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totalsumma

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Beräkningsgrund (offentlig eller total) (6)

Det sammanalagda belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Det sammanlagda belopp av offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totalsumma

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

INTYG

Genom att godkänna denna betalningsansökan intygar den attesterande myndigheten att de uppgifter som avses i artikel 126 leden a, d, e, f, g och h i förordning (EG) nr 1303/2013 fullgjorts och begär betalning av beloppen nedan.

För den attesterande myndigheten:

<type='S' input='G'>

ANSÖKAN OM UTBETALNING

FOND

BELOPP

Mindre utvecklade regioner

Övergångsregioner

Mer utvecklade regioner

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (7)

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

FOND

BELOPP

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Alla utbetalningar kommer göras till följande bankkonto:

Utsett organ

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bank

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Iban-kontonummer

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Kontoinnehavare (om denna inte är samma som det utsedda organet)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Om ett program berör mer än en fond ska ansökan om utbetalning skickas separat för var och en av dem. Oberoende av hur ett sysselsättningsinitiativ för unga genomförs (som ett särskilt operativt program, ett särskilt insatsområde eller som en del av ett insatsområde) ska utgifter som rör verksamhet inom sysselsättningsinitiativet alltid deklareras genom en betalningsansökan för ESF och således omfatta både det specifika anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och det motsvarande ESF-stödet.

(2)  Förklaring:

 

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procent, B = boolesk, Cu = valuta

 

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererad

(3)  Första dagen på räkenskapsåret, matas in automatiskt av it-systemet.

(4)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(5)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(6)  För EHFF är medfinansiering endast möjlig av 'sammanlagda stödberättigande utgifter'. Därför kommer beräkningsgrunden i denna modell automatiskt att ändras till 'offentlig' för EHFF.

(7)  Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och motsvarande ESF-stöd.

TILLÄGG 1

Information om programbidrag som betalas ut till finansieringsinstrument i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1303/2013 och som ingår i betalningsansökningarna (kumulativt från programmets inledning) (1)

 

Programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrument och som ingår i betalningsansökningar

Belopp som betalas ut som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritering (5)

Totalt programbidragsbelopp som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Totalt programbidragsbelopp som faktiskt betalats ut, eller som åtaganden gjorts för när det gäller garantier, som stödberättigande utgift i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (2)

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

 

Programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrument och som ingår i betalningsansökningar

Belopp som betalas ut som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering

Totalt programbidragsbelopp som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Totalt programbidragsbelopp som faktiskt betalats ut, eller som åtaganden gjorts för när det gäller garantier, som stödberättigande utgift i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (8)

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Alla utbetalningar kommer göras till följande bankkonto:

(2)  Vid avslutandet ska de stödberättigande utgifterna vara förenliga med bestämmelserna i artikel 42.1, 42.2 och 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(3)  Observera att värdena i kolumnerna (B) och (D) är desamma som i kolumnerna (A) respektive (C) på grund av EJFLU:s särdrag.

(4)  Observera att värdena i kolumnerna (B) och (D) är desamma som i kolumnerna (A) respektive (C) på grund av EJFLU:s särdrag.

(5)  Åtgärdskod för EJFLU.

(6)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(7)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(8)  Vid avslutandet ska de stödberättigande utgifterna vara förenliga med bestämmelserna i artikel 42.1, 42.2 och 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

TILLÄGG 2

Förskott som betalats ut avseende statligt stöd (artikel 131.5 i förordning (EU) nr 1303/2013) och som inkluderats i betalningsansökningarna (kumulativt från programmets inledning)

Prioritering

Totalt belopp som betalats ut av det operativa programmet som förskott (1)

Belopp som täckts av utgifter som stödmottagare haft inom en period på tre år från det att förskottet betalades ut

Belopp som inte har täckts av utgifter som stödmottagare haft under en period på tre år som ännu inte löpt ut

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Totalt belopp som betalats ut av det operativa programmet som förskott (4)

Belopp som täckts av utgifter som stödmottagare haft inom en period på tre år från det att förskottet betalades ut

Belopp som inte har täckts av utgifter som stödmottagare haft under en period på tre år som ännu inte löpt ut

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Detta belopp ingår i det totala belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet, enligt vad som nämns i betalningsansökan. Eftersom statliga stöd till sin natur är offentliga utgifter är detta totalbelopp detsamma som offentliga utgifter.

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(3)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(4)  Detta belopp ingår i det totala belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet, enligt vad som nämns i betalningsansökan. Eftersom statliga stöd till sin natur är offentliga utgifter är detta totalbelopp detsamma som offentliga utgifter.


BILAGA VII

Modell för räkenskaper

REDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN

<type='D' – type='D' input='S'>

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Berörd fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Kommissionens referensnummer (CCI-nr):

<type='S' input='S'>

Benämning på det operativa programmet:

<type='S' input='G'>

Kommissionens beslut:

<type='S' input='G'>

Datum för kommissionens beslut:

<type='D' input='G'>

Version av redovisningen:

<type='S' input='G'>

Datum för inlämning av redovisningen:

<type='D' input='G'>

Nationellt referensnummer (frivilligt):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

INTYG

Den attesterande myndigheten intygar härmed

1)

att räkenskaperna är fullständigt korrekta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt och har uppstått i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga för det operativa programmet samt i överensstämmelse med tillämplig rätt,

2)

att bestämmelserna i de fondspecifika förordningarna följs, liksom artikel 59.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 126 leden d och f i förordning (EU) nr 1303/2013,

3)

att bestämmelserna i artikel 140 i förordning (EU) nr 1303/2013 avseende dokuments tillgänglighet följs.

För den attesterande myndigheten:

<type='S' input='G'>


(1)  Om ett program berör mer än en fond ska räkenskaper skickas separat till var och en av dem. Om det rör sig om sysselsättningsinitiativet för unga kommer årsredovisningen att omfatta både det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och det motsvarande ESF-stödet.

(2)  Förklaring:

 

type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procent, B = boolesk, Cu = valuta

 

input: M = manuell, S = val, G = systemgenererad

Tillägg 1

Belopp som bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem – artikel 137.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

Totalt belopp av stödberättigande utgifter som har bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem och som har inkluderats i de betalningsansökningar som lämnats till kommissionen

Totalt belopp av motsvarande offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

Totalt belopp av motsvarande betalningar som gjorts till stödmottagare enligt artikel 132.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Totalt belopp av stödberättigande utgifter som har bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem och som har inkluderats i de betalningsansökningar som lämnats till kommissionen

Totalt belopp av motsvarande offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

Totalt belopp av motsvarande betalningar som gjorts till stödmottagare enligt artikel 132.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Betalningarna omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd i kolumn (C).

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Betalningarna omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd i kolumn (C).

Tillägg 2

Belopp som dragits tillbaka och återkrävts under räkenskapsåret – artikel 137.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

TILLBAKADRAGANDEN

ÅTERKRAV (1)

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i betalningsansökningar

Motsvarande offentliga utgifter

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i betalningsansökningar

Motsvarande offentliga utgifter

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Uppdelning av belopp som dragits tillbaka och återkrävts under räkenskapsåret utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni 2015 (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

TILLBAKADRAGANDEN

ÅTERKRAV (4)

 

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i betalningsansökningar

Motsvarande offentliga utgifter

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i betalningsansökningar

Motsvarande offentliga utgifter

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Uppdelning av belopp som dragits tillbaka och återkrävts under räkenskapsåret utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni 2015 (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Exklusive återkrav som gjorts enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 (se tillägg 4).

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(3)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(4)  Exklusive återkrav som gjorts enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 (se tillägg 4).

Tillägg 3

Belopp som ska återkrävas vid räkenskapsårets slut – artikel 137.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

Totala stödberättigande utgifter (1)

Motsvarande offentliga utgifter

(A)

(B)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Totalsiffror

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Uppdelning av belopp som ska återkrävas vid räkenskapsårets slut utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni 2015 (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Totala stödberättigande utgifter (4)

Motsvarande offentliga utgifter

(A)

(B)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Uppdelning av belopp som ska återkrävas vid räkenskapsårets slut utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni 2015 (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Inklusive utgifter som ska återkrävas enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(3)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(4)  Inklusive utgifter som ska återkrävas enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Tillägg 4

Återkrav som gjorts i enlighet med artikel 71 i förordning (eu) nr 1303/2013 under räkenskapsåret – artikel 137.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

ÅTERKRAV

Totala stödberättigande utgifter

Motsvarande offentliga utgifter

(A)

(B)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Totalsiffror

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Uppdelning av belopp som återkrävts under räkenskapsåret utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni 2015 (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

ÅTERKRAV

Totala stödberättigande utgifter

Motsvarande offentliga utgifter

(A)

(B)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Uppdelning av belopp som återkrävts under räkenskapsåret utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni 2015 (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

Tillägg 5

Belopp som inte kan återkrävas vid räkenskapsårets slut – artikel 137.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

BELOPP SOM INTE KAN ÅTERKRÄVAS

Totala stödberättigande utgifter (1)

Motsvarande offentliga utgifter

Kommentarer (obligatoriskt)

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

BELOPP SOM INTE KAN ÅTERKRÄVAS

 

Totala stödberättigande utgifter (4)

Motsvarande offentliga utgifter

Kommentarer (obligatoriskt)

(A)

(B)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

TOTALSUMMA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Inklusive offentliga utgifter som inte kan återkrävas enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(3)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(4)  Inklusive offentliga utgifter som inte kan återkrävas enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Tillägg 6

Programbidragsbelopp som betalats ut till finansieringsinstrument enligt artikel 41 i förordning (EU) nr 1303/2013 (kumulativt från programmets inledning) – artikel 137.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013

 

Programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrument och som ingår i betalningsansökningar

Belopp som betalats ut som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 88 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering

Totalt programbidragsbelopp som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Totalt programbidragsbelopp som faktiskt betalats ut, eller som åtaganden gjorts för när det gäller garantier, som stödberättigande utgift i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (2)

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

 

Programbidrag som betalats ut till finansieringsinstrument och som ingår i betalningsansökningar

Belopp som betalats ut som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering

Totalt programbidragsbelopp som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Totalt programbidragsbelopp som faktiskt betalats ut, eller som åtaganden gjorts för när det gäller garantier, som stödberättigande utgift i den mening som avses i artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 (5)

Belopp för motsvarande offentliga utgifter

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Vid avslutandet ska de stödberättigande utgifterna vara förenliga med bestämmelserna i artikel 42.1, 42.2 och 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)  Vid avslutandet ska de stödberättigande utgifterna vara förenliga med bestämmelserna i artikel 42.1, 42.2 och 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(3)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(4)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(5)  Vid avslutandet ska de stödberättigande utgifterna vara förenliga med bestämmelserna i artikel 42.1, 42.2 och 42.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Tillägg 7

Förskott som betalats ut avseende statligt stöd enligt artikel 131.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 (kumulativt från programmets inledning) – artikel 137.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

Totalt belopp som betalats ut av det operativa programmet som förskott (1)

Belopp som täckts av utgifter som stödmottagare haft inom en period på tre år från det att förskottet betalades ut

Belopp som inte har täckts av utgifter som stödmottagare haft under en period på tre år som ännu inte löpt ut

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 4

Sysselsättningsinitiativet för unga (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Totalt belopp som betalats ut av det operativa programmet som förskott (4)

Belopp som täckts av utgifter som stödmottagare haft inom en period på tre år från det att förskottet betalades ut

Belopp som inte har täckts av utgifter som stödmottagare haft under en period på tre år som ännu inte löpt ut

(A)

(B)

(C)

Prioritering 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritering 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Detta belopp ingår i det totala belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet, enligt vad som nämns i betalningsansökan. Eftersom statliga stöd till sin natur är offentliga utgifter är detta totalbelopp detsamma som offentliga utgifter.

(2)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(3)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013. Omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga samt motsvarande ESF-stöd.

(4)  Detta belopp ingår i det totala belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet, enligt vad som nämns i betalningsansökan. Eftersom statliga stöd till sin natur är offentliga utgifter är detta totalbelopp detsamma som offentliga utgifter.

Tillägg 8

Avstämning av utgifter – artikel 137.1 d i förordning (EU) nr 1303/2013

Prioritering

Totala stödberättigande utgifter som har inkluderats i betalningsansökningar som lämnats in till kommissionen (1)

Utgifter som deklarerats i enlighet med artikel 137.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013 (2)

Skillnad (3)

Kommentarer (obligatoriskt vid skillnader)

Det sammanlagda belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Det sammanlagda belopp av offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

Totalt belopp av stödberättigande utgifter som har bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem och som har inkluderats i de betalningsansökningar som lämnats till kommissionen

Totalt belopp av motsvarande offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritering 1

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritering 2

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritering 3

Sysselsättningsinitiativet för unga (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalsiffror

 

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Övergångsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Mer utvecklade regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Sysselsättningsinitiativet för unga

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Varav belopp som korrigerats i de befintliga räkenskaperna till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Modellen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF, det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA-bidrag till ETS, särskilt operativt program för sysselsättningsinitiativet för unga utan tekniskt stöd, i tillämpliga fall) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Totala stödberättigande utgifter som har inkluderats i betalningsansökningar som lämnats in till kommissionen  (6)

Utgifter som deklarerats i enlighet med artikel 137.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013  (7)

Skillnad  (8)

Kommentarer (obligatoriskt vid skillnader)

Det sammanlagda belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Det sammanlagda belopp av offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

Totalt belopp av stödberättigande utgifter som har bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem och som har inkluderats i de betalningsansökningar som lämnats till kommissionen

Totalt belopp av motsvarande offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritering 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritering 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalsumma

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Varav belopp som korrigerats i de befintliga räkenskaperna till följd av revisioner av insatser, i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Fylls i automatiskt på grundval av den slutliga ansökan om mellanliggande betalning som inlämnas i enlighet med artikel 135.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)  Fylls i automatiskt på grundval av tillägg I.

(3)  Beräknas automatiskt.

(4)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(5)  Sysselsättningsinitiativet för unga genomförs genom en del av en särskild prioritering i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1304/2013.

(6)  Fylls i automatiskt på grundval av den slutliga ansökan om mellanliggande betalning som inlämnas i enlighet med artikel 135.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(7)  Fylls i automatiskt på grundval av tillägg I.

(8)  Beräknas automatiskt.