1.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 834/2014

av den 22 juli 2014

om tillämpningsföreskrifter för den gemensamma ramen för övervakning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 110.2 och 110.4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 1306/2013 föreskrivs en gemensam ram för övervakning och utvärdering av hur den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar. För tillämpningen av den ramen måste det fastställas regler som säkrar att det görs en övergripande och regelbunden bedömning av hur effektiv och ändamålsenlig den gemensamma jordbrukspolitiken är, utifrån vissa mål. För att medlemsstaterna och kommissionen ska kunna skapa en konsekvent övervaknings- och utvärderingsram bör det fastställas ett antal gemensamma indikatorer i enlighet med artikel 110.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(2)

Indikatorerna bör kopplas till den gemensamma jordbrukspolitikens struktur och mål och bör baseras på mätbara faktorer. Det bör därför fastställas olika typer av indikatorer så att den gemensamma jordbrukspolitiken kan bedömas på alla nivåer. Det bör fastställas effektindikatorer utifrån huvudmålen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilka anges i artikel 110.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. För vart och ett av huvudmålen kan det fastställas specifika undermål med tillhörande resultatindikatorer. De specifika målen kan avse jordbruksinkomster och variationer i jordbruksinkomsterna, förbättring av jordbrukssektorns konkurrenskraft, marknadsstabilitet, konsumenternas förväntningar, tillhandahållande av kollektiva nyttigheter och miljöskydd, åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringen, anpassning och bevarande av ett diversifierat jordbruk, samt de särskilda mål som fastställts för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), särskilt unionens prioriterade mål för landsbygdsutvecklingen. Det faktiska genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens instrument bör dessutom övervakas genom aktivitetsindikatorer som speglar denna driftsnivå inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(3)

Det är viktigt att säkerställa att ramen för övervakning och utvärdering kan användas av medlemsstaterna och kommissionen på ett ändamålsenligt sätt och vid lämpliga tidpunkter. Det bör därför föreskrivas att medlemsstaterna bör skicka in den information som behövs för övervakning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken inom de tidsfrister som anges i de relevanta förordningarna. För att motverka onödig administration bör kommissionen i den mån så är möjligt använda information som kommissionen redan förfogar över.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Indikatorer

Indikatorerna för bedömning av den gemensamma jordbrukspolitikens framsteg, effektivitet och ändamålsenlighet i förhållande till de mål som anges i artikel 110.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska vara mätbara. Indikatorerna ska vara av följande slag:

a)

Effektindikatorer, enligt specifikationen i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning, vilka ska avse de områden där den gemensamma jordbrukspolitiken förväntas ge effekter.

b)

Resultatindikatorer, enligt specifikationen i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning, vilka ska avse vad som huvudsakligen uppnås genom följande rättsakter:

i)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (2),

ii)

förordning (EU) nr 1306/2013,

iii)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (3), och

iv)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (4).

c)

Aktivitetsindikatorer, enligt specifikationen i avsnitt 3 i bilagan till denna förordning, vilka ska avse genomförandet av relevanta instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

d)

Kontextindikatorer, enligt avsnitt 4 i bilagan till denna förordning, vilka ska avse relevanta aspekter av allmänna kontextuella tendenser som kan påverka genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, dess resultat och dess prestanda.

De resultatindikatorer, aktivitetsindikatorer och kontextindikatorer som är relevanta för övervakningen och utvärderingen av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ska följa kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (5).

Artikel 2

Tillhandahållande av information

1.   Medlemsstaterna ska ställa den information som behövs för övervakningen och utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitikens prestanda till kommissionens förfogande, inom de tidsfrister för rapportering och meddelanden avseende genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens instrument som anges i förordning (EU) nr 1305/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 1307/2013 och förordning (EU) nr 1308/2013. Informationen ska vara korrekt och tillförlitlig.

2.   För den gemensamma övervakningens och utvärderingens syften ska kommissionen i görligaste mån använda den information av följande slag som medlemsstaterna redan ställt till kommissionens förfogande genom de redan befintliga verktygen för informationsutbyte:

a)

Information, meddelanden och rapporter som ställs till kommissionens förfogande för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens instrument och för genomförandet av relevant EU-lagstiftning på miljöområdet.

b)

Information som ställs till kommissionens förfogande för avslutande av räkenskaperna.

c)

Information som ställs till Eurostats förfogande.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).


BILAGA

Indikatorer för den gemensamma ramen för övervakning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken

1.   Effektindikatorer enligt artikel 1 första stycket led a

1.

Jordbrukets företagsinkomst

2.

Jordbrukets faktorinkomst

3.

Jordbrukets sammanlagda faktorproduktivitet

4.

Variationer för råvarupriser inom EU

5.

Prisutveckling för livsmedelsprodukter för konsumtion

6.

Handelsbalans på jordbruksområdet

7.

Utsläpp från jordbruket

8.

Farmland bird index (index över fåglar i jordbruksmarker)

9.

Jordbruk med högt naturvärde

10.

Uttag av vatten för jordbruk

11.

Vattenkvalitet

12.

Organiskt material i jordbruksjord

13.

Markerosion på grund av vatten

14.

Sysselsättningsgrad inom jordbruket

15.

Nivå av fattigdom på landsbygden

16.

BNP per capita på landsbygden

2.   Resultatindikatorer enligt artikel 1 första stycket led b

1.

Direktstödens andel av jordbruksinkomsten

2.

Variationer i jordbruksinkomsterna

per typ av jordbruk

per ekonomisk storlek

3.

Mervärde för primärproducenter i livsmedelskedjan

4.

EU:s jordbruksexport

EU:s jordbruksexports andel av världsexporten

EU:s jordbruksexports andel av slutprodukter

5.

Offentlig intervention: Volymprocent av den totala EU-produktionen som utgörs av produkter i interventionslager som köpts in

6.

Privat lagring: Volymprocent av den totala EU-produktionen som utgörs av produkter i privata lager

7.

Exportbidrag: Volymprocent av den totala EU-produktionen som utgörs av produkter som exporteras med exportbidrag

8.

EU:s råvarupriser jämfört med världspriser (fördelat på produkt)

9.

Produktionens värde inom EU:s kvalitetssystem jämfört med det totala värdet för jordbruks- och livsmedelsproduktionen

10.

Det ekologiska jordbrukets omfattning

andel ekologisk areal av den totala utnyttjade jordbruksarealen (UJA).

andel ekologiska djurbesättningar av de totala besättningarna

11.

Mångfald av grödor

på ett jordbruk (antal jordbruk per antal grödor och storlek)

i en region

12.

Betesmarkens andel av den totala utnyttjade jordbruksarealen

13.

Andel områden med ekologiskt fokus av den totala jordbruksarealen

14.

Andel områden som omfattas av miljöanpassning

15.

Nettoutsläpp av växthusgaser från jordbruksmark

16.

Strukturella skillnader

i absoluta tal

i relativa tal

17.

Kompletterande resultatindikatorer enligt specifikationen i genomförandeförordning (EU) nr 808/2014

3.   Aktivitetsindikatorer enligt artikel 1 första stycket led c

Direktstöd

Ordningen för grundstöd

Antal jordbrukare

Antal hektar

Systemet för enhetlig arealersättning

Antal jordbrukare

Antal hektar

Nationellt övergångsstöd

Antal jordbrukare

Antal enheter för vilka nationellt övergångsstöd beviljas (hektar/djur/annat)

Omfördelningsstöd

Antal jordbrukare

Antal hektar

Miljöanpassning

Totalt antal jordbrukare som måste tillämpa åtminstone en skyldighet avseende miljöanpassning

Totalt antal hektar som deklarerats av de jordbrukarna

Undantag när det gäller miljöanpassning

Antal jordbrukare som beviljats undantag på grundval av följande: ekologiskt jordbruk/undantag från krav på diversifiering av grödor/undantag från krav på områden med ekologiskt fokus

Antal hektar som deklarerats av dessa (jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk/ som beviljats undantag från krav på diversifiering av grödor/undantag från krav på områden med ekologiskt fokus)

Diversifiering av grödor

Antal jordbrukare som omfattas av krav på diversifiering av grödor (två grödor/ tre grödor)

Antal hektar jordbruksmark som deklareras av jordbrukare som omfattas av krav på diversifiering av grödor (två grödor/ tre grödor)

Permanent gräsmark

Antal jordbrukare med föreskriven andel permanent gräsmark

Antal hektar med föreskriven andel permanent gräsmark som deklareras av jordbrukarna

Antal jordbrukare med permanent gräsmark i utpekade miljömässigt känsliga områden

Antal hektar med permanent gräsmark i utpekade miljömässigt känsliga områden som deklareras av jordbrukarna

Antal hektar med permanent gräsmark i utpekade miljömässigt känsliga områden (totalt)

Områden med ekologiskt fokus

Antal jordbrukare som omfattas av krav på områden med ekologiskt fokus

Antal hektar jordbruksmark som deklareras av jordbrukare som områden med ekologiskt fokus

Antal hektar jordbruksmark som deklareras av jordbrukare som områden med ekologiskt fokus, fördelat på typ av ekologiskt fokus

Likvärdighet

Antal jordbrukare som tillämpar likvärdighetsåtgärder (certifieringssystem eller miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket)

Antal hektar som deklareras av jordbrukarna som områden där de tillämpar likvärdighetsåtgärder (certifieringssystem eller miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket)

Stöd till unga jordbrukare

Antal jordbrukare

Antal hektar

Ordningen för småbrukare

Antal jordbrukare

Antal hektar

Frivilligt kopplat stöd

Antal stödmottagare som får frivilligt kopplat stöd (fördelar per sektor)

Stödberättigande kvantiteter (antal hektar/antal djur fördelat per sektor)

Antal hektar

Antal djur

Stöd till områden med naturliga begränsningar

Antal jordbrukare

Antal hektar

Nationella program inom bomullssektorn

Antal jordbrukare

Antal hektar

Marknadsåtgärder

Offentlig intervention

Volym

Varaktighet

Privat lagring

Volym

Varaktighet

Exportbidrag

Produktvolym som exporteras med exportbidrag

Undantagsåtgärder

[i förekommande fall]

Producentorganisationer

Procentandel av produktionen som saluförs av producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer

Program i skolorna

Antal slutstödmottagare inom skolmjölksprogrammet

Antal slutstödmottagare inom skolfruktsprogrammet

Vinsektorn

Antal hektar med nyplanterade vinstockar

Antal hektar omstrukturerade vinodlingar

Antal marknadsföringsprojekt inom vinsektorn

Antal investerings- och innovationsprojekt

Övergripande aspekter

Tvärvillkor

Antal hektar som omfattas av tvärvillkor

Andel stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omfattas av tvärvillkor

Kvalitetspolitik

Geografiska beteckningar inom vinsektorn

Antal nya skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter per sektor

Ekologiskt jordbruk

Antal hektar (totalt och under omställning)

Antal certifierade registrerade ekologiska aktörer

Marknadsföring

Antal program (inom och utanför EU)

Antal nya organisationskandidater

Jordbruksrådgivning

Antal jordbrukare som fått rådgivning

Landsbygdsutveckling

Aktivitetsindikatorer enligt specifikationen i genomförandeförordning (EU) nr 808/2014

4.   Kontextindikatorer enligt artikel 1 första stycket led d

Indikatorer enligt specifikationen i genomförandeförordning (EU) nr 808/2014