31.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 828/2014

av den 30 juli 2014

om kraven på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1), särskilt artikel 36.3 d, och

av följande skäl:

(1)

Personer med celiaki lider av kronisk glutenintolerans. Vete (dvs. alla Triticum-arter, såsom durumvete, spelt och khorasanvete), råg och korn är sädesslag vars korn enligt vetenskapliga rapporter innehåller gluten. Det gluten som finns i dessa sädesslag kan ha skadliga hälsoeffekter på personer med glutenintolerans som därför bör undvika att konsumera det.

(2)

Information om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel bör hjälpa personer med glutenintolerans att identifiera och välja en varierad kost när de äter hemma eller utanför hemmet.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 (2) fastställs harmoniserade bestämmelser om den information som ska ges till konsumenter om frånvaro (”glutenfri”) eller reducerad förekomst av gluten (”mycket låg glutenhalt”) i livsmedel. Bestämmelserna i den förordningen grundas på vetenskapliga uppgifter och garanterar att konsumenterna inte vilseleds eller förvillas av information om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel som har getts på ett avvikande sätt.

(4)

I samband med översynen av lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål upphävs förordning (EG) nr 41/2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3) från och med den 20 juli 2016. Det bör säkerställas att information om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel även efter detta datum grundas på relevanta vetenskapliga uppgifter och i enlighet med kraven i artikel 36.2 förordning (EU) nr 1169/2011 inte ges på ett avvikande sätt som skulle kunna vilseleda eller förvilla konsumenterna. Det är därför nödvändigt att i unionen bibehålla enhetliga villkor för tillämpningen av dessa krav på den livsmedelsinformation som livsmedelsföretagare ger om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel, och dessa villkor bör vara grundade på förordning (EG) nr 41/2009.

(5)

Vissa livsmedel har särskilt framställts, beretts och/eller bearbetats för att reducera glutenhalten i en eller flera gluteninnehållande ingredienser eller för att ersätta gluteninnehållande ingredienser med andra ingredienser som är naturligt glutenfria. Andra livsmedel är framställda enbart av ingredienser som är naturligt glutenfria.

(6)

Det är tekniskt mycket svårt och dyrt att avlägsna gluten från gluteninnehållande sädesslag, och därför är det svårt att tillverka helt glutenfria livsmedel av sådana sädesslag. Många livsmedel på marknaden som särskilt bearbetats för att reducera glutenhalten i en eller flera gluteninnehållande ingredienser kan följaktligen innehålla låga resthalter av gluten.

(7)

De flesta personer med glutenintolerans kan inkludera havre i sin kost utan skadliga effekter på hälsan. Denna fråga undersöks och utreds löpande av forskarsamhället. Ett stort problem är dock att havren kan kontamineras med vete, råg eller korn under skörd, transport, lagring och bearbetning. Därför bör livsmedelsföretagare i den relevanta information som de ger på produkter som innehåller havre ta hänsyn till risken för glutenkontamination.

(8)

Personer med glutenintolerans kan eventuellt tåla begränsade mängder gluten. För att enskilda personer ska ha möjlighet att hitta ett urval av produkter som är lämpliga för deras behov och deras känslighet bör det vara möjligt att hitta produkter med varierande, begränsad glutenhalten. Det är dock viktigt att sådana produkter märks på lämpligt sätt, så att man säkerställer att de används korrekt av personer med glutenintolerans och att medlemsstaterna stöder detta med hjälp av informationskampanjer.

(9)

Det bör vara möjligt att förse ett livsmedel som särskilt framställts, beretts och/eller bearbetats för att reducera glutenhalten i en eller flera gluteninnehållande ingredienser eller för att ersätta gluteninnehållande ingredienser med andra ingredienser som är naturligt glutenfria med en uppgift som anger antingen frånvaro (”glutenfri”) eller reducerad förekomst av gluten (”mycket låg glutenhalt”) i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Det bör också vara möjligt att förse livsmedlet med en uppgift som informerar konsumenterna om att det är särskilt framställt för personer med glutenintolerans.

(10)

Det bör också vara möjligt att förse ett livsmedel som innehåller ingredienser som är naturligt glutenfria med en uppgift som anger frånvaro av gluten, i enlighet med bestämmelserna i den här förordningen och under förutsättning att de allmänna villkoren för rättvisande information i förordning (EU) nr 1169/2011 följs. Livsmedelsinformation bör i synnerhet inte vara vilseledande genom att det antyds att livsmedlet har speciella egenskaper, då alla liknande livsmedel i själva verket har sådana egenskaper.

(11)

Genom kommissionens direktiv 2006/141/EG (4) förbjuds användningen av ingredienser som innehåller gluten vid framställning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Därför bör användningen av uppgifterna ”mycket låg glutenhalt” eller ”glutenfri” förbjudas i informationen om sådana produkter, eftersom dessa uppgifter enligt denna förordning används för att ange en glutenhalt på högst 100 mg/kg respektive 20 mg/kg.

(12)

Codex-standarden för livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för personer med glutenintolerans (The Codex Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten) (5) bör beaktas på lämpligt sätt vid tillämpningen av denna förordning.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på tillhandahållandet av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)    gluten : proteinfraktion av vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa, och derivat av dessa, som vissa personer är intoleranta mot och som är olöslig i vatten och 0,5 M koksaltlösning,

b)    vete : alla Triticum-arter.

Artikel 3

Information till konsumenterna

1.   När uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel används för att informera konsumenterna, ska sådan information endast ges i form av de uppgifter och i enlighet med de villkor som anges i bilagan.

2.   Den livsmedelsinformation som avses i punkt 1 får åtföljas av uppgiften ”lämplig för personer med glutenintolerans” eller ”lämplig för personer med celiaki”.

3.   Den livsmedelsinformation som avses i punkt 1 får åtföljas av uppgiften ”särskilt framställt för personer med glutenintolerans” eller ”särskilt framställt för personer med celiaki” om livsmedlet är särskilt framställt, berett och/eller bearbetat för att

a)

reducera glutenhalten i en eller flera gluteninnehållande ingredienser, eller

b)

ersätta gluteninnehållande ingredienser med andra ingredienser som är naturligt glutenfria.

Artikel 4

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla livsmedelsinformation om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 20 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans (EUT L 16, 21.1.2009, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)  Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (EUT L 401, 30.12.2006, s. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


BILAGA

De uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel som får användas och villkoren för detta

A.   Allmänna krav

GLUTENFRI

Uppgiften ”glutenfri” får endast användas om livsmedel som innehåller högst 20 mg gluten/kg i livsmedel som säljs till slutkonsumenten.

MYCKET LÅG GLUTENHALT

Uppgiften ”mycket låg glutenhalt” får endast användas om livsmedel som består av eller innehåller en eller flera sådana ingredienser framställda av vete, råg, korn, havre eller korsningar av dessa som särskilt bearbetats för att reducera glutenhalten, och som innehåller högst 100 mg gluten/kg i livsmedel som säljs till slutkonsumenten.

B.   Ytterligare krav för livsmedel som innehåller havre

Havre i livsmedel som betecknas som glutenfria eller som livsmedel med mycket låg glutenhalt ska vara särskilt framställda, beredda och/eller bearbetade för att undvika kontamination med vete, råg, korn eller korsningar av dessa, och glutenhalten i sådan havre får inte överstiga 20 mg/kg.