25.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 697/2014

av den 24 juni 2014

om ändring av förordning (EG) nr 906/2009 vad gäller dess tillämpningsperiod

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 246/2009 av den 26 februari 2009 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (1), särskilt artikel 1,

efter samråd med rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 906/2009 (2) beviljas på vissa villkor ett gruppundantag för konsortier mellan linjerederier från det förbud som anges i artikel 101.1 i fördraget. Den förordningen upphör att gälla den 25 april 2015, i enlighet med den varaktighet på högst fem år som föreskrivs i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 246/2009. På grundval av kommissionens erfarenheter från tillämpningen av gruppundantaget förefaller det som att det fortfarande är motiverat med ett gruppundantag för konsortier och att de förutsättningar som låg till grund för beslutet om tillämpningsområdet för och innehållet i förordning (EG) nr 906/2009 inte har ändrats väsentligt.

(2)

Genom förordning (EG) nr 906/2009 förenklades de gällande reglerna om konsortier och betydande ändringar infördes. Eftersom den nya rättsliga ramen har tillämpats under endast en kort tidsperiod bör ytterligare ändringar undvikas i detta skede. Därigenom undviks också ökade kostnader för aktörer i branschen för att efterleva reglerna.

(3)

Tillämpningsperioden för förordning (EG) nr 906/2009 bör därför förlängas med fem år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7 i förordning (EG) nr 906/2009, ska ”den 25 april 2015” ersättas med ”den 25 april 2020”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 25 april 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 79, 25.3.2009, s. 1. Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget ersatts av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 906/2009 av den 28 september 2009 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (EUT L 256, 29.9.2009, s. 31).