27.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/135


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 660/2014

av den 15 maj 2014

om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

För att skydda miljön fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (4) krav för transport av avfall (nedan kallade avfallstransporter) både inom unionen och mellan medlemsstater och tredjeländer. Emellertid har olikheter och luckor konstaterats avseende genomförandet och de inspektioner som utförs av de myndigheter som deltar i inspektioner i medlemsstaterna.

(2)

En adekvat planering av inspektioner av avfallstransporter är nödvändig för att fastställa vilken kapacitet som behövs för inspektionerna och för att effektivt förhindra olagliga transporter. Bestämmelserna rörande efterlevnad och inspektioner i artikel 50 i förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför skärpas i syfte att säkerställa en regelbunden och konsekvent planering av sådana inspektioner. Inspektionsplaner bör fastställas för inspektioner som utförs i enlighet med de bestämmelserna. Inspektionsplaner bör baseras på en riskbedömning och bör omfatta en rad nyckelelement, såsom mål, prioriteringar, det geografiska område som omfattas, information om planerade inspektioner, de uppgifter som tilldelats de myndigheter som deltar i inspektioner, former för samverkan mellan de myndigheter som deltar i inspektioner i en medlemsstat, i olika medlemsstater samt, när det är lämpligt, mellan sådana myndigheter i medlemsstater och i tredjeländer, och information om utbildning av inspektörer samt om de personella, finansiella och andra resurser som krävs för att genomföra inspektionsplanen i fråga.

(3)

En inspektionsplan kan antingen upprättas separat eller som en tydligt definierad del av en annan plan.

(4)

Eftersom inspektionsplaner omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (5) är bestämmelserna i det direktivet, inbegripet i tillämpliga fall undantagen i artikel 4, tillämpliga på sådana planer.

(5)

Resultaten av inspektionerna och de åtgärder som vidtagits, inklusive eventuella sanktioner, bör göras tillgängliga för allmänheten, även i elektronisk form via internet.

(6)

Det finns olika regler inom unionen när det gäller befogenheten och möjligheten för de myndigheter i medlemsstaterna som deltar i inspektioner att begära in bevis för att kontrollera om transporter är lagenliga. Sådana bevis kan bland annat avse huruvida ämnet eller föremålet är avfall i den mening som avses i förordning (EG) nr 1013/2006, om avfallet har klassificerats korrekt och om det kommer att transporteras till en anläggning som kan hantera avfallet på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 49 i den förordningen. Artikel 50 i förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför föreskriva en möjlighet för de myndigheter i medlemsstaterna som deltar i inspektioner att begära in sådana bevis. Bevisen kan krävas in på grund av allmänna bestämmelser eller från fall till fall. Om sådana bevis inte läggs fram, eller anses otillräckliga, bör transporten av det berörda ämnet eller föremålet eller avfallstransporten i fråga anses vara en olaglig transport och bör hanteras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i förordning (EG) nr 1013/2006.

(7)

Olagliga avfallstransporter beror ofta på okontrollerad insamling, sortering och lagring. Att systematiskt genomföra inspektioner av avfallstransporter bör därför bidra till kartläggning och hantering av denna okontrollerade verksamhet och på så sätt främja genomförandet av förordning (EG) nr 1013/2006.

(8)

För att medlemsstaterna ska få tillräcklig tid att förbereda tillämpningen av de åtgärder som krävs enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 1013/2006, ändrad genom den här förordningen, bör de första inspektionsplanerna antas senast den 1 januari 2017.

(9)

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande bör de befogenheter som ges till kommissionen enligt förordning (EG) nr 1013/2006 anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(10)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på ändring av vissa icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1013/2006. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(11)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1013/2006 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (6).

(12)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

”7a.

återanvändning: enligt definitionen i artikel 3.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (7).

35a.   inspektion: åtgärder av deltagande myndigheter för att kontrollera om en anläggning, ett företag, en mäklare, en handlare, en avfallstransport eller avfallets återvinning eller bortskaffande följer tillämpliga krav i denna förordning.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”"

2.

Artikel 26.4 ska ersättas med följande:

”4.   Om de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren går med på detta får den information och dokumentation som anges i punkt 1 inlämnas och utbytas på elektronisk väg med elektronisk underskrift eller elektronisk autentisering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (8), eller med ett jämförbart system för autentisering som ger en likvärdig säkerhetsnivå.

I syfte att underlätta genomförandet av första stycket ska kommissionen där så är möjligt anta genomförandeakter som fastställer tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av elektroniskt datautbyte när det gäller översändande av dokumentation och information. Kommissionen ska ta relevanta internationella standarder i beaktande och ska säkerställa att de kraven överensstämmer med direktiv 1999/93/EG, eller tillhandahåller en säkerhetsnivå som åtminstone är likvärdig den som föreskrivs i det direktivet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 59a.2.

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12).”"

3.

Artikel 50 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning ska medlemsstaterna bland annat besluta om inspektioner av anläggningar, företag, mäklare och handlare i enlighet med artikel 34 i direktiv 2008/98/EG samt om inspektioner av avfallstransporter och av avfallets återvinning eller bortskaffande.”

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2017 se till att det för inspektioner som utförs enligt punkt 2 fastställs, antingen separat eller som en tydligt avgränsad del av andra planer, en eller flera planer som omfattar hela deras geografiska territorium (nedan kallad inspektionsplan). Inspektionsplanerna ska baseras på en riskbedömning som omfattar särskilda avfallsströmmar och källor till olagliga transporter och som, vid behov och där sådana finns tillgängliga, beaktar underrättelsebaserade uppgifter, såsom utredningar av polis- och tullmyndigheter och analyser av kriminell verksamhet. Riskbedömningen ska bland annat ha som syfte att fastställa det lägsta antalet inspektioner som krävs, inklusive fysiska kontroller av anläggningar, företag, mäklare, handlare och avfallstransporter eller av avfallets återvinning eller bortskaffande. En inspektionsplan ska innehålla följande delar:

a)

Mål och prioriteringar för inspektionerna, inklusive en beskrivning av hur prioriteringarna har fastställts.

b)

Det geografiska område som inspektionsplanen i fråga omfattar.

c)

Information om planerade inspektioner, inklusive fysiska kontroller.

d)

Uppgifter som tilldelats varje myndighet som deltar i inspektioner.

e)

Förfaranden för samverkan mellan de myndigheter som deltar i inspektioner.

f)

Information om utbildning av inspektörer i frågor som rör inspektioner.

g)

Information om de personella, finansiella och andra resurser som krävs för genomförandet av inspektionsplanen i fråga.

Inspektionsplanen ska ses över minst vart tredje år och vid behov uppdateras. Den översynen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning inspektionsplanens mål och andra aspekter har genomförts.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   I synnerhet får transporter inspekteras

a)

på den plats där avfallet uppkommit, tillsammans med producenten, innehavaren eller anmälaren,

b)

på platsen för mottagande, inbegripet vid behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande, tillsammans med mottagaren eller anläggningen,

c)

vid unionens gränser, och/eller

d)

under transporten inom unionen.”

d)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Inspektioner av transporter ska omfatta inspektion av dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk kontroll av avfallet.”

e)

Följande punkter ska införas:

”4a.   För att kontrollera att ett ämne eller föremål som transporteras på väg, järnväg, med flyg, till havs eller på inre vattenvägar inte är avfall, får de myndigheter som deltar i inspektioner, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (9), kräva att den fysiska eller juridiska person som innehar ämnet eller föremålet i fråga eller som organiserat transporten av detta lämnar in dokumentation som styrker

a)

det berörda ämnets eller föremålets ursprung och destination, och

b)

att det inte är avfall, inklusive vid behov dokumentation avseende dess funktionalitet.

Vid tillämpningen av det första stycket ska det också konstateras att det berörda ämnet eller föremålet är skyddat mot skador under transport, lastning och lossning genom att det exempelvis har förpackats och lastats på ett lämpligt sätt.

4b.   De myndigheter som deltar i inspektioner får konstatera att ämnet eller föremålet är avfall, om

de bevis som avses i punkt 4a, eller som krävs i enlighet med annan unionslagstiftning för att kontrollera om ett ämne eller ett föremål inte är avfall, inte har inlämnats inom den tidsfrist som de har fastställt, eller

de anser att de bevis och de uppgifter som myndigheterna har tillgång till är otillräckliga för att en slutsats ska kunna dras, eller de anser att det skydd mot skador som avses i punkt 4a andra stycket är otillräckligt.

I sådana fall ska transporten av ämnet eller föremålet i fråga eller avfallstransporten anses vara en olaglig transport. Det innebär att den ska hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 och att den myndighet som deltar i inspektionerna utan dröjsmål ska informera den behöriga myndigheten i det land där inspektionen ägde rum om detta.

4c.   För att kontrollera om en transport följer denna förordning får de myndigheter som deltar i inspektioner kräva att anmälaren, personen som ordnar transporten, innehavaren, transportören, mottagaren och mottagningsanläggningen lämnar in relevant dokumentation till dem inom en tidsfrist som dessa myndigheter fastställer.

För att kontrollera om en avfallstransport som omfattas av de allmänna informationskraven i artikel 18 är avsedd för återvinning som är förenlig med artikel 49, får de myndigheter som deltar i inspektioner kräva att den person som organiserar transporten lämnar in relevant dokumentation från anläggningen för behandling i avvaktan på återvinning och anläggningen för slutlig återvinning, och som vid behov har godkänts av den behöriga mottagarmyndigheten.

4d.   I de fall den dokumentation som avses i punkt 4c inte har inlämnats till de myndigheter som deltar i inspektioner inom den tidsfrist som de har fastställt, eller de bedömer att den dokumentation och de uppgifter som de har tillgång till är otillräckliga för att en slutsats ska kunna dras, ska transporten i fråga anses vara en olaglig transport. Den ska följaktligen hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 och de myndigheter som deltar i inspektionerna ska utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i det land där inspektionen i fråga ägde rum om detta.

4e.   Kommissionen ska senast den 18 juli 2015 genom genomförandeakter anta en preliminär jämförelsetabell för koderna i den kombinerade nomenklatur som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (10) och koderna för avfall som förtecknas i bilaga III, IIIA, IIIB, IV, IVA och V till denna förordning. Kommissionen ska hålla jämförelsetabellen uppdaterad för att avspegla ändringar i den nomenklaturen och i de koder som förtecknas i de bilagorna samt för att inkludera eventuella nya avfallsrelaterade koder i nomenklaturen för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som Världstullorganisationen kan komma att anta.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 59a.2.

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38)."

(10)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).”"

f)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska samarbeta med varandra, bilateralt och multilateralt, för att underlätta förebyggande och upptäckt av olagliga transporter. De ska inom etablerade strukturer, särskilt inom ramen för nätverket av de kontaktorgan som utnämns i enlighet med artikel 54, utbyta relevant information om avfallstransporter, avfallsströmmar, aktörer och anläggningar och dela med sig av erfarenheter och kunskaper om åtgärder inom ramen för efterlevnadskontroll, inklusive sådan riskbedömning som genomförs enligt punkt 2a i den här artikeln.”

4.

Artikel 51.2 ska ersättas med följande:

”2.   Före utgången av varje kalenderår ska medlemsstaterna dessutom utarbeta en rapport över det föregående året på grundval av det extra frågeformulär för rapportering som ingår i bilaga IX, och översända den till kommissionen. Medlemsstaterna ska också, inom en månad från det att rapporten har översänts till kommissionen, göra den del av rapporten som avser artiklarna 24, 50.1, 50.2 och 50.2a, inklusive tabell 5 i bilaga IX, tillgänglig för allmänheten, inbegripet i elektronisk form via internet, tillsammans med eventuella förklaringar som medlemsstaterna anser lämpliga. Kommissionen ska sammanställa en förteckning över de länkar från medlemsstaterna som avses i avsnittet rörande artikel 50.2 och 50.2a i bilaga IX och göra den tillgänglig för allmänheten på sin webbplats.”

5.

Artikel 58 ska ersättas med följande:

”Artikel 58

Ändring av bilagorna

1.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 58a om ändring av följande:

a)

Bilagorna IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI och VII för att ta hänsyn till ändringar som överenskommits inom ramen för Baselkonventionen och OECD-beslutet.

b)

Bilaga V för att spegla ändringar som överenskommits avseende den förteckning över avfall som antagits i enlighet med artikel 7 i direktiv 2008/98/EG.

c)

Bilaga VIII för att spegla beslut som tagits inom ramen för relevanta internationella konventioner och avtal.”

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 58a

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 58 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 17 juli 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenheter som avses i artikel 58 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 58 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

7.

Artikel 59 ska utgå.

8.

Artikel 59a ska ersättas med följande:

”Artikel 59a

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 39 i direktiv 2008/98/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.”

9.

I artikel 60 ska följande punkt läggas till:

”2a.   Senast den 31 december 2020 ska kommissionen, med beaktande av bland annat de rapporter som utarbetats i enlighet med artikel 51, genomföra en översyn av denna förordning och överlämna en rapport om resultaten till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag. I översynen ska kommissionen särskilt beakta hur effektiv artikel 50.2a är vad gäller bekämpande av olagliga transporter, med beaktande av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.”

10.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnittet som rör artikel 50.2 ska ersättas med följande:

”Sammanfattande information om resultaten av de inspektioner som utförts i enlighet med artikel 50.2, inklusive

antalet inspektioner, inklusive fysiska kontroller, av anläggningar, företag, mäklare och handlare med avseende på avfallstransporter:

antalet inspektioner av avfallstransporter, inklusive fysiska kontroller:

antalet förmodade överträdelser avseende anläggningar, företag, mäklare och handlare när det gäller avfallstransporter:

antalet förmodade olagliga transporter som konstaterats vid dessa inspektioner:

Övriga kommentarer:”

b)

Följande avsnitt avseende artikel 50.2a ska införas:

Artikel 50.2a

Information om inspektionsplanen/inspektionsplanerna

Antalet inspektionsplaner för hela det geografiska området:

Datum för antagandet av inspektionsplanen/inspektionsplanerna och den period som omfattas av dem:

Det senaste datumet för översyn av inspektionsplanen/inspektionsplanerna:

De myndigheter som deltar i inspektionerna och information om samverkan mellan dessa myndigheter:

Ange de personer eller organ till vilka problem och oegentligheter kan rapporteras:”

c)

Följande avsnitt avseende artikel 50.2 och 50.2a ska införas:

”Den länk via vilken den information som i enlighet med artikel 51.2 offentliggjorts på internet av medlemsstaterna finns tillgänglig i elektronisk form:”

11.

I tabell 5 i bilaga IX ska rubriken till den sista kolumnen ersättas med följande:

”Vidtagna åtgärder, inklusive eventuella påförda sanktioner”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Med undantag från andra stycket ska artikel 1.4 tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 maj 2014.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).