7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/55


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014

av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 30, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 29 i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs regler för arbetsprogrammen till stöd för sektorn för olivolja och bordsoliver. Reglerna behöver kompletteras för att säkra att unionsfinansieringen används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. De nya reglerna är avsedda att ersätta reglerna i kommissionens förordning (EG) nr 867/2008 (2), vilken bör upphöra att gälla.

(2)

För att säkra ett effektivt genomförande av arbetsprogrammen bör unionsfinansieringen stå i proportion till programmens varaktighet, samtidigt som det kontrolleras att de årliga utgifterna för programmens genomförande inte överskrider de belopp som anges i artikel 29.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

För att säkra konsekvens i vilka regler som gäller för erkända producentorganisationer, erkända sammanslutningar av producentorganisationer och erkända branschorganisationer (nedan kallade stödmottagande organisationer) bör det fastställas vilka typer av åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering och vilka som inte kan det. Likaså bör det fastställas bestämmelser för inlämningen av programmen samt urvalskriterier. Det bör föreskrivas att de berörda medlemsstaterna får fastställa ytterligare villkor för stödberättigande för att bättre anpassa åtgärderna till de nationella förhållandena inom olivsektorn.

(4)

Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts, bör det fastställas tak för unionsfinansieringen, åtminstone vad gäller de områden som omfattar förbättring av olivodlingens inverkan på miljön, bättre konkurrenskraft genom modernisering och spårbarhet, certifiering och upprätthållande av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt genom kvalitetskontroll av olivolja som säljs till slutkonsumenterna, i syfte att se till att det åtminstone genomförs ett visst antal åtgärder inom dessa känsliga och samtidigt prioriterade områden.

(5)

För att säkerställa att arbetsprogrammen genomförs inom de fastställda tidsfristerna och i enlighet med artikel 29 förordning (EU) nr 1308/2013 och för att säkra att de stödmottagande organisationerna förvaltar stödordningen effektivt, bör det fastställas bestämmelser för ansökningar om godkännande, urval och godkännande av arbetsprogrammen.

(6)

I artikel 231 i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att de fleråriga program som har antagits före den 1 januari 2014 ska fortsätta att regleras av de berörda bestämmelserna i förordning (EG) nr 1234/2007 (3) till dess att programmen löper ut. Det är därför lämpligt att föreskriva att förordning (EG) nr 867/2008 förblir tillämplig för de arbetsprogram som redan har trätt i kraft den dag då denna förordning träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs regler som kompletterar förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vilka åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering, vilken minimiandel av unionsfinansieringen som medlemsstaterna ska avsätta för vissa områden och urvals- och godkännandekriterier för arbetsprogram inom sektorn för olivolja och bordsoliver.

Artikel 2

Unionsfinansiering

Medlemsstaterna ska se till att den unionsfinansiering som avses i artikel 29 i förordning (EU) nr 1308/2013 anslås på ett sådant sätt att den står i proportion till varaktigheten för de arbetsprogram som avses i samma artikel, och medlemsstaterna ska därvid säkerställa att de årliga utgifterna för arbetsprogrammens genomförande inte överskrider det belopp som anges i artikel 29.2.

Artikel 3

Åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering

1.   Följande åtgärder kan komma i fråga för den unionsfinansiering som avses i artikel 29.1 i förordning (EU) nr 1308/2013:

a)

På området uppföljning och styrning av marknaden inom sektorn för olivolja och bordsoliver:

i)

Insamlande av uppgifter om sektorn och marknaden, i enlighet med den behöriga nationella myndighetens specifikationer avseende metod, geografisk representativitet och precision.

ii)

Undersökningar om ämnen som rör andra åtgärder som anges i arbetsprogrammet för de berörda stödmottagande organisationerna inom olivsektorn.

b)

På området förbättring av olivodlingens inverkan på miljön:

i)

Gemensamma åtgärder för bevarande av olivodlingar som är värdefulla för miljön och som riskerar nedläggning, i enlighet med villkor som, på grundval av objektiva kriterier, fastställts av den behöriga nationella myndigheten särskilt när det gäller de regionala zoner som kan vara stödberättigande samt den areal och det minsta antal producenter inom olivsektorn som måste vara delaktiga för att verksamheten i fråga ska bli effektiv.

ii)

Utarbetande av god jordbrukspraxis för olivodling, på grundval av miljökriterier som är anpassade till lokala förhållanden, samt spridning av dessa bland olivodlarna och uppföljning av deras praktiska tillämpning.

iii)

Praktisk demonstration av alternativ till kemiska produkter för bekämpning av olivflugan, samt säsongsbunden övervakning av utvecklingen.

iv)

Praktisk demonstration av metoder för olivodling som syftar till att skydda miljön och bevara landskapet, t.ex. hållbart och integrerat ekologiskt jordbruk, resurssnålt jordbruk, markskydd genom begränsning av erosion och integrerat jordbruk.

v)

Åtgärder för att skydda härdiga sorter och hotade sorter.

c)

På området konkurrenskraftsförbättrande åtgärder för olivodlingen genom modernisering:

i)

Förbättring av bevattningssystemen och odlingsteknikerna.

ii)

Mindre produktiva olivträd ersätts med nya träd.

iii)

Utbildning om nya odlingstekniker för producenterna.

iv)

Utbildnings- och kommunikationsåtgärder.

d)

På området kvalitetsförbättrande åtgärder i samband med produktionen av olivolja och bordsoliver:

i)

Förbättring av förhållandena för odling, skörd, leverans och lagring av oliver före bearbetning, i enlighet med de tekniska specifikationer som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

ii)

Sortförbättring inom enskilda företags odlingar, på villkor att dessa bidrar till arbetsprogrammens mål.

iii)

Förbättring av villkoren för lagring och tillvaratagande av biprodukter från produktion av olivolja och bordsoliver och förbättring av villkoren för tappning av olivolja.

iv)

Tekniskt stöd med inriktning på produkternas kvalitet till produktion, bearbetningsindustri, företag som producerar bordsoliver, pressningsföretag och tappningsföretag.

v)

Upprättande och förbättring av analyslaboratorier för jungfruolja.

vi)

Utbildning av provsmakare för organoleptisk bedömning av jungfruolja och bordsoliver.

e)

På området spårbarhetssystem, certifiering och upprätthållande av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till konsumenter:

i)

Upprättande och förvaltning av system som skapar spårbarhet för produkter från olivodling till förpackning och märkning, i enlighet med de särskilda bestämmelser som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

ii)

Upprättande och förvaltning av system för kvalitetscertifiering, baserade på ett system för riskanalys och kontroll av kritiska punkter, för vilket specifikationerna är anpassade till de tekniska kriterier som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

iii)

Upprättande och förvaltning av system för uppföljning av att reglerna följs när det gäller äkthet, kvalitet och saluföring av olivolja och bordsoliver som avsätts på marknaden, i enlighet med de särskilda tekniska bestämmelser som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

f)

På området spridning av information om de åtgärder som genomförts av de stödmottagande organisationerna i syfte att förbättra kvaliteten på olivolja och bordsoliver:

i)

Spridning av information om det arbete som utförs av de stödmottagande organisationerna på de områden som avses i leden a–e.

ii)

Skapande och underhåll av en webbplats om de åtgärder som genomförs av de stödmottagande organisationerna på de områden som avses i leden a–e.

2.   När det gäller den åtgärd som anges i punkt 1 c ii och punkt 1 d ii ska medlemsstaterna säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att återfå investeringen eller dess resterande värde om den medlem som innehar det enskilda företaget lämnar producentorganisationen.

3.   Medlemsstaten får fastställa ytterligare villkor för de stödberättigande åtgärderna, förutsatt att de inte gör det omöjligt att presentera eller genomföra dessa åtgärder.

4.   Utläggning av erkänd producentorganisations eller en erkänd sammanslutning av producentorganisationers åtgärder enligt artikel 155 i förordning (EU) nr 1308/2013 får tillåtas för de åtgärder som avses i punkt 1 b, c och d, på följande villkor:

a)

Ett skriftligt avtal har ingåtts mellan producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer och en annan enhet och avtalet täcker hela genomförandeperioden för åtgärden i fråga. Producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer ska emellertid förbli ansvarig för genomförandet av åtgärden och för den övergripande förvaltningen och tillsynen av det skriftliga avtalet.

b)

För att möjliggöra förvaltning och tillsyn ska avtalet enligt led a

i)

göra det möjligt för producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer att utfärda bindande instruktioner och avtalet ska också innehålla bestämmelser som gör det möjligt för producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer att säga upp avtalet om tjänsteleverantören inte efterlever bestämmelser och villkor i avtalet, och

ii)

innehålla detaljerade bestämmelser och villkor, inbegripet om vilka deklarationsskyldigheter och tidsfrister som ska gälla för att producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer ska kunna utvärdera och utöva faktisk tillsyn av de åtgärder som lagts ut.

Artikel 4

Verksamheter och utgifter som inte kan komma i fråga för unionsfinansiering

1.   Unionsfinansiering enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1308/2013 får inte beviljas för följande verksamheter:

a)

verksamhet som får annan unionsfinansiering än den som föreskrivs i artikel 29 i förordning (EU) nr 1308/2013,

b)

verksamhet som direkt syftar till en ökning av produktionen, lagrings- eller bearbetningskapaciteten,

c)

verksamhet som är knuten till inköp eller lagring av olivolja eller bordsoliver eller som påverkar deras pris,

d)

verksamhet som är knuten till säljfrämjande åtgärder för olivolja eller bordsoliver,

e)

verksamhet som är knuten till forskning, utom spridning av forskningsresultat till företag inom olivsektorn,

f)

verksamhet som skulle kunna snedvrida konkurrensen inom övrig ekonomisk verksamhet som de stödmottagande organisationerna inom olivsektorn bedriver,

g)

verksamhet som är knuten till bekämpning av olivflugan, med undantag för åtgärder enligt artikel 3.1 b iii.

2.   För att säkerställa att regeln i punkt 1 a följs, ska de stödmottagande organisationerna skriftligen på sina egna och sina medlemmars vägnar åta sig att i samband med åtgärder som faktiskt finansieras enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1308/2013 avstå från all finansiering enligt andra unionsstödordningar.

3.   Vid genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 3 kan följande utgifter inte komma i fråga för unionsfinansiering:

a)

Återbetalning av lån (särskilt i form av annuiteter) vilka tagits för åtgärder som, helt eller delvis, genomförts innan arbetsprogrammet inleddes.

b)

Ersättning för förlorad inkomst till stödmottagande organisationer som deltar i möten och utbildningsprogram.

c)

Administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och de stödmottagande organisationer som får stöd från EGFJ i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (4).

d)

Förvärv av obebyggd mark.

e)

Köp av begagnad utrustning.

f)

Utgifter knutna till leasingkontrakt (skatter, ränta, försäkringskostnader m.m.)

g)

Förhyrning i stället för inköp, och driftskostnader för förhyrda tillgångar.

4.   Medlemsstaterna får fastställa ytterligare villkor som preciserar de åtgärder och utgifter som inte är stödberättigande enligt punkterna 1 och 3.

Artikel 5

Fördelning av unionsfinansieringen

1.   På medlemsstatsnivå ska minst 20 % av det belopp i unionsfinansiering som finns tillgängligt enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1308/2013 avsättas för vart och ett av de åtgärdsområden som avses i artikel 3.1 b, minst 15 % av unionsfinansieringen för det område som avses i artikel 3.1 c och minst 10 % av unionsfinansieringen för det område som avses i artikel 3.1 e.

2.   Om den lägsta procentsats som avses i punkt 1 inte utnyttjas fullt ut inom de åtgärdsområden som nämns i punkt 1 får de outnyttjade beloppen inte avsättas för andra åtgärdsområden, utan ska återföras till unionens budget.

Artikel 6

Urvalskriterier för arbetsprogrammen och villkor för stödberättigande

1.   Medlemsstaterna ska välja ut arbetsprogrammen enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 på grundval av följande kriterier:

a)

Programmets allmänna kvalitet och dess överensstämmelse med den inriktning och de prioriteringar för olivsektorn i den berörda regionala zonen som fastställts av medlemsstaten.

b)

Om den stödmottagande organisationen har tillräckliga resurser och ekonomisk trovärdighet för att genomföra de föreslagna åtgärderna.

c)

Storleken på den regionala zon som omfattas av arbetsprogrammet.

d)

De olika ekonomiska förhållanden i den berörda regionala zonen som beaktats i arbetsprogrammet.

e)

Förekomsten av flera åtgärdsområden och storleken på de stödmottagande organisationernas finansiella bidrag.

f)

De kvantitativa och kvalitativa effektivitetsindikatorer som medlemsstaten fastställt och som gör det möjligt att utvärdera programmet under dess genomförande och i efterhand.

g)

Utvärderingen av eventuella arbetsprogram som de stödmottagande organisationerna redan har genomfört inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 1334/2002 (5), kommissionens förordning (EG) nr 2080/2005 (6) eller förordning (EG) nr 867/2008.

Medlemsstaten ska beakta hur ansökningarna är fördelade mellan de olika typerna av stödmottagande organisationer i varje regional zon.

2.   Medlemsstaten får inte godkänna arbetsprogram som är ofullständiga eller som innehåller oriktiga uppgifter, eller som omfattar en åtgärd som inte berättigar till stöd enligt artikel 4.

Artikel 7

Inledande av arbetsprogrammen och godkännande av dessa

1.   Den första treårsperioden för de arbetsprogram som avses i artikel 29.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inledas den 1 april 2015. Efterföljande perioder ska börja den 1 april vart tredje år.

2.   Varje stödmottagande organisation som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 får, före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast den 15 februari varje år), lämna in en ansökan om godkännande för ett enda arbetsprogram.

3.   Ansökan om godkännande ska omfatta följande:

a)

Identitetsuppgifter för den aktuella stödmottagande organisationen.

b)

Information om de urvalskriterier som anges i artikel 6.1.

c)

Beskrivning, motivering och tidsplan för de föreslagna åtgärdernas genomförande.

d)

Utgiftsplan, fördelad per åtgärd och per åtgärdsområde enligt artikel 3.1, och uppdelad i tolvmånadersperioder från och med dagen för arbetsprogrammets godkännande, med åtskillnad mellan allmänna kostnader, som inte får överstiga 5 % av de totala kostnaderna, och övriga huvudsakliga kostnadsslag.

e)

Finansieringsplan per åtgärdsområde enligt artikel 3.1, uppdelad i perioder på högst tolv månader från och med dagen för arbetsprogrammets godkännande, med angivande särskilt av den unionsfinansiering som söks och av eventuella finansiella bidrag från de stödmottagande organisationerna och bidrag från medlemsstaten.

f)

Beskrivning av kvantitativa och kvalitativa effektivitetsindikatorer som gör det möjligt att utvärdera programmet under dess genomförande och i efterhand utifrån allmänna principer som medlemsstaten har fastställt.

g)

Bevis för att det har ställts en säkerhet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 (7).

h)

En förskottsbegäran.

i)

Den deklaration som föreskrivs i artikel 4.2.

j)

Identitetsuppgifter för de stödmottagande organisationer som ansvarar för det faktiska genomförandet av de åtgärder som lagts ut.

k)

Ett intyg om att de åtgärder som ingår i de stödmottagande organisationernas arbetsprogram inte ingår i någon annan ansökan om unionsfinansiering enligt denna förordning.

4.   För det slutliga godkännandet av ett arbetsprogram får det ställas som villkor att det görs de ändringar som medlemsstaten anser nödvändiga. I sådana fall ska den berörda stödmottagande organisationen lämna sitt godkännande senast 15 dagar efter det att ändringarna meddelades.

Medlemsstaterna ska se till att unionsfinansieringen fördelas inom varje kategori av stödmottagande organisationer med hänsyn till värdet av den olivolja som producerats eller saluförts av de stödmottagande organisationernas medlemmar.

Medlemsstaten ska senast den 15 mars varje år informera de stödmottagande organisationerna om vilka arbetsprogram som godkänts och, om tillämpligt, om de arbetsprogram för vilka man har beviljat motsvarande nationell finansiering.

Om det föreslagna arbetsprogrammet inte godkänns ska medlemsstaten omedelbart frisläppa den säkerhet som avses i punkt 3 g.

Artikel 8

Upphävande

Förordning (EG) nr 867/2008 ska upphöra att gälla. Den ska emellertid fortsätta att gälla för de arbetsprogram som är under genomförande den dag då denna förordning antas.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 867/2008 av den 3 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering (EUT L 237, 4.9.2008, s. 5).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1334/2002 av den 23 juli 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1638/98 vad gäller verksamhetsprogrammen för organisationer för aktörer inom olivsektorn för regleringsåren 2002/03, 2003/04 och 2004/05 (EUT L 195, 24.7.2002, s. 16).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 2080/2005 av den 19 december 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 865/2004 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering (EUT L 333, 20.12.2005, s. 8).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (EUT L 92, 30.3.2012, s. 4).