7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/130


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 560/2014

av den 6 maj 2014

om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 187 och artikel 188 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelser om offentlig-privata partnerskap i form av gemensamma teknikinitiativ fastställdes ursprungligen i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG (2).

(2)

I rådets beslut 2006/971/EG (3) identifieras särskilda offentlig-privata partnerskap som ska få stöd.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (4) inrättade Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallat Horisont 2020). Horisont 2020 syftar till att åstadkomma en större effekt med avseende på forskning och innovation genom att kombinera Horisont 2020 med medel från den privata sektorn inom offentlig-privata partnerskap på nyckelområden där forskning och innovation kan bidra till unionens konkurrenskraftsmål i ett större perspektiv, uppbåda privata investeringar och bidra till att ta itu med samhällsutmaningar. Dessa partnerskap bör grunda sig på ett långsiktigt åtagande som omfattar ett välavvägt bidrag från samtliga partner, ansvara för att deras mål uppnås och anpassas till unionens strategiska mål för forskning, utveckling och innovation. Dessa partnerskap bör styras och fungera med öppenhet, insyn, effektivitet och ändamålsenlighet och många olika intresserade aktörer, verksamma inom deras speciella områden, bör ges möjlighet att delta. I enlighet med förordning (EU) 1291/2013 får unionens deltagande i dessa partnerskap ske i form av finansiella bidrag till gemensamma företag som bildats på grundval av artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) enligt beslut nr 1982/2006/EG.

(4)

I enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013 och rådets beslut 2013/743/EU (5) får stöd, på de villkor som anges i det beslutet, ges till sådana gemensamma företag som bildats inom ramen för 2020.

(5)

Kommissionens meddelande med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin) betonas behovet av att utveckla gynnsamma villkor för investeringar i kunskap och innovation för att åstadkomma smart och hållbar tillväxt för alla i unionen.

(6)

Konsortiet för biobaserade industrier (nedan kallat konsortiet) har författat ett idédokument och en strategisk innovations- och forskningsagenda, grundad på omfattande samråd med offentliga och privata aktörer. I den strategiska innovations- och forskningsagendan beskrivs de viktigaste tekniska problem och innovationsproblem som måste lösas för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga biobaserade industrier i Europa och vidare identifieras forsknings-, demonstrations- och utbyggnadsverksamhet som ska utföras genom ett gemensamt teknikinitiativ för biobaserade industrier (nedan kallat BBI-initiativet).

(7)

Konsortiet är en ideell organisation som bildades för att representera den företagsgrupp som stöder det gemensamma teknikinitiativet för biobaserade industrier. Dess medlemmar täcker hela biobaserade värdekedjan och består av stora industrier, små och medelstora företag, regionala kluster, europeiska branschorganisationer och europeiska teknikplattformar. Konsortiet har som mål att garantera och främja de europeiska biobaserade industriernas tekniska och ekonomiska utveckling. Alla berörda aktörer längs den biobaserade värdekedjan kan ansöka om medlemskap. Konsortiet tillämpar allmänna principer om öppenhet och insyn i fråga om medlemskap, och eftersträvar ett omfattande näringslivsdeltagande.

(8)

Alla berättigade institutioner kan bli deltagare i eller samordnare för de utvalda projekten.

(9)

I kommissionens meddelande av den 13 februari 2012 med titeln Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa, och i synnerhet i dess handlingsplan, efterlyses ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att stödja införandet av hållbara och konkurrenskraftiga biobaserade industrier och värdekedjor i Europa. Mot bakgrund av övergången till ett samhälle som inte är oljeberoende, syftar meddelandet till att bättre integrera de sektorer som producerar och bearbetar biomassa för att förena tryggad livsmedelsförsörjning, bristen på naturresurser och miljömål med användningen av biomassa för industriella och energiändamål.

(10)

I kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 med titeln En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning bekräftas den strategiska betydelsen av biobaserade industrier för Europas framtida konkurrenskraft, som också fastställs i kommissionens meddelande av den 21 december 2007 med titeln Ett pionjärmarknadsinitiativ för Europa, och betonar behovet av ett BBI-initiativ.

(11)

Biobaserade industrier och deras värdekedjor står inför komplexa och betydande tekniska och innovationsmässiga utmaningar. Som en framväxande sektor måste biobaserade industrier lösa problemet med spridningen av teknisk kompetens och den begränsade mängden offentligt tillgängliga uppgifter om tillgången till faktiska resurser för att bygga upp hållbara och konkurrenskraftiga värdekedjor. För att lösa dessa problem, måste en kritisk massa uppnås på ett fokuserat och enhetligt sätt på europeisk nivå i fråga om verksamhet, kvalitet och innovationspotential.

(12)

BBI-initiativet bör motverka de olika typer av marknadsmisslyckanden som hindrar privata investeringar i forskning före det konkurrensutsatta stadiet, samt i demonstration och utbyggnadsverksamhet för biobaserade industrier i Europa. I synnerhet bör initiativet säkerställa tillgång till tillförlitlig biomassa, med beaktande av andra konkurrerande sociala och miljömässiga krav, och stödja utvecklingen av avancerad förädlingsteknik, storskalig demonstration och politiska instrument, vilket minskar den risk som privata investeringar i forskning och innovation utsätts för vid utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga biobaserade produkter och biobränslen.

(13)

BBI-initiativet bör vara ett offentlig-privat partnerskap med syfte att öka investeringarna i utvecklingen av en hållbar, biobaserad industrisektor i Europa. Det bör ge miljömässiga och socioekonomiska fördelar för Europas befolkning, göra Europa konkurrenskraftigare och bidra till att befästa Europa som en central aktör inom forskning, demonstration och spridning av avancerade biobaserade produkter och biobränslen.

(14)

Syftet med BBI-initiativet är att genomföra ett program för forskning och innovation i Europa som ska bedöma tillgången på förnybara biologiska resurser som kan användas för produktion av biobaserat material och på grundval av detta stödja upprättandet av hållbara biobaserade värdekedjor. Detta arbete bör bedrivas genom samarbete mellan intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive primärproduktion och bearbetningsindustrier, varumärken, små och medelstora företag, forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet.

(15)

Med tanke på ambitionsnivån och storleken på målen för BBI-initiativet, de stora finansiella och tekniska resurser som behöver mobiliseras och behovet av effektiv samordning och samverkan när det gäller resurser och finansiering, bör unionen medverka. Därför bör man bilda ett gemensamt företag för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för biobaserade industrier (nedan kallat det gemensamma företaget BBI) som en juridisk person.

(16)

Det gemensamma företaget BBI:s mål bör uppnås genom att resurser från den offentliga och den privata sektorn stöder forskning och innovation. Därför bör det gemensamma företaget BBI organisera ansökningsomgångar för att stödja forskning, demonstration och spridningsinsatser.

(17)

För största möjliga effekt bör det gemensamma företaget BBI utveckla nära synergier med andra unionsprogram på områden som utbildning, miljö, konkurrenskraft och små och medelstora företag, och med resurser från sammanhållningspolitiken och politiken för landsbygdsutveckling, som särskilt kan bidra till att stärka nationell och regional forsknings- och innovationsförmåga inom ramen för strategier för smart specialisering.

(18)

Horisont 2020 bör bidra till att minska skillnaderna i fråga om forskning och innovation i unionen genom att främja synergier med de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Därför bör det gemensamma företaget BBI försöka utveckla nära samverkan med de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som specifikt kan hjälpa till med att stärka lokal, regional och nationell forsknings- och innovationsförmåga på det gemensamma företaget BBI:s område och stödja smart specialiseringsarbete.

(19)

Det gemensamma företaget BBI:s grundande medlemmar bör vara unionen och konsortiet.

(20)

Reglerna för organisation och drift av det gemensamma företaget BBI bör fastställas i stadgarna för det gemensamma företaget BBI som en del av denna förordning.

(21)

Konsortiet har skriftligen uttryckt sitt samtycke till att bedriva forskning inom det gemensamma företaget BBI:s område inom en organisation som är väl anpassad till ett offentlig-privat partnerskaps karaktär. Det är lämpligt att konsortiet ansluter sig till de stadgar som återges i bilagan till denna förordning genom att underteckna ett godkännande.

(22)

För att uppnå sina mål bör det gemensamma företaget BBI ge sitt finansiella stöd till åtgärder genom öppna och transparenta förfaranden, främst i form av bidrag till deltagare efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar.

(23)

Bidrag från andra medlemmar än unionen bör inte begränsas till de administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget BBI och den samfinansiering som krävs för att bedriva forskning och innovation som stöds av det gemensamma företaget BBI. Deras bidrag bör också omfatta kompletterande verksamhet som ska bedrivas av andra medlemmar än unionen enligt en plan för kompletterande verksamhet. För att få en bra överblick av hävstångseffekten för denna kompletterande verksamhet bör de utgöra bidrag till det bredare BBI-initiativet.

(24)

Deltagande i indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI bör ske i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (6). Det gemensamma företaget BBI bör dessutom sörja för enhetlig tillämpning av dessa regler på grundval av relevanta åtgärder som antagits av kommissionen.

(25)

Det gemensamma företaget BBI bör även använda av kommissionen förvaltade elektroniska medel för att sörja för öppenhet och insyn och för att underlätta deltagande. Därför bör ansökningsomgångarna för det gemensamma företaget BBI även offentliggöras på den gemensamma portalen för deltagare samt genom andra av kommissionen förvaltade elektroniska medel för spridning inom Horisont 2020. Dessutom bör det gemensamma företaget BBI göra relevanta uppgifter om bland annat förslag, sökande, bidrag och deltagare tillgängliga i ett lämpligt format och med en frekvens som motsvarar kommissionens rapporteringskrav, så att de kan ingå i de av kommissionen förvaltade elektroniska rapporterings- och spridningssystemen för Horisont 2020.

(26)

Unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget BBI bör förvaltas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning och tillämpliga regler om indirekt förvaltning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (7) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (8).

(27)

I förenklingssyfte bör den administrativa bördan minskas för alla parter. Dubbel revision och oproportionerlig mängd dokumentation och rapportering bör undvikas. Revisioner hos dem som mottar medel från unionen inom ramen för denna förordning bör utföras i enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013.

(28)

De ekonomiska intressena hos unionen och de andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI bör under hela utgiftscykeln skyddas genom proportionerliga åtgärder, bland annat förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, återkrav av belopp som förlorats eller betalningar som skett på felaktig grund eller använts på felaktiga grunder och, vid behov, administrativa och ekonomiska sanktioner enligt förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(29)

Kommissionens internrevisor bör ha samma befogenheter gentemot det gemensamma företaget BBI som gentemot kommissionen.

(30)

Med tanke på de gemensamma företagens särskilda karaktär och nuvarande ställning och för att sörja för kontinuitet i förhållande till sjunde ramprogrammet bör gemensamma företag även fortsättningsvis vara föremål för ett separat ansvarsfrihetsförfarande. Genom undantag från artiklarna 60.7 och 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 bör därför Europaparlamentet på rekommendation av rådet bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget BBI:s budget. Följaktligen bör rapporteringskraven i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 inte gälla för unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget BBI, utan dessa bör så långt som möjligt anpassas till kraven för organ enligt artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet bör göras av revisionsrätten.

(31)

Det gemensamma företaget BBI bör bedriva sin verksamhet med öppenhet och insyn och i tid tillhandahålla sina behöriga organ all relevant information samt främja sin verksamhet, bland annat information och spridning till allmänheten. Arbetsordningarna för det gemensamma företaget BBI:s organ bör offentliggöras.

(32)

För att underlätta bildandet av det gemensamma företaget BBI, bör kommissionen ansvara för bildandet av det och dess inledande verksamhet till dess det har operativ kapacitet att genomföra sin egen budget.

(33)

Med tanke på att målet med Horisont 2020 är att åstadkomma ökad förenkling och konsekvens bör man vid alla ansökningsomgångar från det gemensamma företaget BBI beakta löptiden för ramprogrammet Horisont 2020.

(34)

Eftersom målet för det gemensamma företaget BBI, nämligen att stärka industriell forskning och innovation i hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, för att undvika dubbelarbete, behålla en kritisk massa och säkerställa att offentliga medel används optimalt, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att för detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bildande

1.   För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet för biobaserade industrier (nedan kallat BBI-initiativet) bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i EUF-fördraget (nedan kallat det gemensamma företaget BBI) för en period till och med den 31 december 2024. För att ta hänsyn till löptiden för Horisont 2020 ska ansökningsomgångar från det gemensamma företaget BBI inledas senast den 31 december 2020. I vederbörligen motiverade fall får ansökningsomgångar inledas senast den 31 december 2021.

2.   Det gemensamma företaget BBI ska vara ett sådant organ som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som avses i artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

3.   Det gemensamma företaget BBI ska vara en juridisk person. Företaget ska i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt lagstiftningen i dessa medlemsstater. Det får i synnerhet förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

4.   Det gemensamma företaget BBI ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

5.   Stadgarna för det gemensamma företaget BBI (nedan kallade stadgarna) återges i bilagan.

Artikel 2

Mål

Det gemensamma företaget BBI ska ha följande mål:

a)

Att bidra till genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013, särskilt del III i beslut nr 2013/743/EU.

b)

Att bidra till målen för BBI-initiativet om en mer resurseffektiv och hållbar koldioxidsnål ekonomi och till att öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, särskilt i landsbygdsområden, genom att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga biobaserade industrier i Europa, som bygger på avancerade bioraffinaderier som använder sin biomassa på ett hållbart sätt, och framför allt att

i)

demonstrera teknik som möjliggör nya kemiska byggstenar, nya material och nya konsumentprodukter från europeisk biomassa, som ersätter behovet av fossila insatsvaror,

ii)

utveckla affärsmodeller som integrerar ekonomiska aktörer i hela värdekedjan från leveranser av biomassa till bioraffinaderier till konsumenterna av biobaserat material, kemikalier och bränslen, exempelvis genom att skapa nya sektorsövergripande sammanlänkningar och stödja branschövergripande kluster, och

iii)

starta flaggskeppsbioraffinaderier som använder teknik och företagsmodeller för biobaserade material, kemikalier och bränslen och som visar att det går att sänka kostnaderna och förbättra resultaten till nivåer som är konkurrenskraftiga med fossilbaserade alternativ.

Artikel 3

Unionens finansiella bidrag

1.   Unionens finansiella bidragtill det gemensamma företaget BBI, inklusive Efta-anslag, för täckande av administrativa kostnader och driftskostnader ska högst uppgå till 975 000 000 EUR. Unionens bidrag ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som avsatts för det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 i enlighet med artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 avseende sådana organ som avses i artikel 209 i den förordningen.

2.   Förfarandena för unionens finansiella bidrag ska anges i en delegeringsöverenskommelse och årliga avtal om överföring av medel som kommissionen, på unionens vägnar, ska ingå med det gemensamma företaget BBI.

3.   Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 2 i denna artikel ska ta upp de aspekter som anges i artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och i artikel 40 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 samt bland annat följande:

a)

Villkoren för det gemensamma företaget BBI:s bidrag i fråga om de relevanta resultatindikatorer som avses i bilaga II till beslut 2013/743/EU.

b)

Villkoren för det gemensamma företaget BBI:s bidrag med hänsyn till den övervakning som avses i bilaga III till beslut 2013/743/EU.

c)

De särskilda resultatindikatorer som avser det gemensamma företaget BBI:s funktion.

d)

Förfarandena för tillhandahållandet av de data som krävs för att se till att kommissionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om spridning och rapportering, inbegripet på den gemensamma portalen för deltagare samt genom andra av kommissionen förvaltade elektroniska medel för spridning inom Horisont 2020.

e)

Bestämmelser om offentliggörande av ansökningsomgångar från det gemensamma företaget BBI även på den gemensamma portalen för deltagare samt genom andra av kommissionen förvaltade elektroniska medel för spridning inom Horisont 2020.

f)

Användning av och förändringar i personal, särskilt rekrytering per tjänstegrupp, lönegrad och kategori, omklassificering och förändringar av antalet anställda.

Artikel 4

Bidrag från andra medlemmar än unionen

1.   De andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI än unionen ska lämna, eller se till att deras ingående enheter lämnar, ett sammanlagt bidrag på minst 2 730 000 000 EUR under den period som fastställs i artikel 1.

2.   Det bidrag som avses i punkt 1 i denna artikel ska bestå av följande:

a)

Bidrag till det gemensamma företaget BBI i enlighet med regel 12.2, 12.3 b och 12.3 c i stadgarna.

b)

Bidrag in natura på minst 1 755 000 000 EUR under den period som anges i artikel 1 från de andra medlemmarna än unionen eller deras ingående enheter och som består av kostnaderna för att genomföra kompletterande verksamhet utanför arbetsplanen för det gemensamma företaget BBI som bidrar till målen för BBI-initiativet. Andra unionsprogram för finansiering får stödja de kostnaderna i enlighet med tillämpliga regler och förfaranden. I sådana fall ska unionens finansiering inte ersätta bidrag in natura från andra medlemmar än unionen eller deras ingående enheter.

De kostnader som avses i punkt b ska inte berättiga till ekonomiskt stöd från det gemensamma företaget BBI. Motsvarande verksamheter ska presenteras i en årsplan för kompletterande verksamhet som ska ange det beräknade värdet av dessa bidrag.

3.   De andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI än unionen ska varje år senast den 31 januari till styrelsen för det gemensamma företaget BBI rapportera värdet på de bidrag som avses i punkt 2 som lämnats under vart och ett av de tidigare räkenskapsåren. Även gruppen med staternas företrädare ska informeras om detta i god tid.

4.   Vid värdering av de bidrag som avses i punkt 2 b i denna artikel och artikel 12.3 c i stadgarna ska kostnaderna fastställas enligt sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder för de berörda enheterna, tillämpliga redovisningsstandarder i det land där enheten är etablerad och tillämpliga internationella redovisningsstandarder och IFRS-standarder. Kostnaderna ska styrkas av en oberoende extern revisor som utnämnts av den berörda enheten. Värderingsmetoden kan kontrolleras av det gemensamma företaget BBI om certifieringen skulle ge upphov till oklarheter. Vid tillämpning av denna förordning ska kostnaderna för kompletterande verksamhet inte granskas av det gemensamma företaget BBI eller något annat unionsorgan.

5.   Kommissionen får upphäva, proportionellt minska eller hålla inne det ekonomiska bidraget från unionen till det gemensamma företaget BBI eller inleda det avvecklingsförfarande som avses i artikel 20.2 i stadgarna om dessa medlemmar eller deras ingående enheter inte lämnar de bidrag som avses i punkt 2 i den här artikeln eller lämnar bidragen endast delvis eller för sent. Kommissionens beslut ska inte utgöra något hinder för att medlemmarna får ersättning för stödberättigande kostnader som de redan haft när ovannämnda beslut meddelas det gemensamma företaget BBI.

Artikel 5

Finansiella regler

Det gemensamma företaget BBI ska utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning anta särskilda finansiella regler i enlighet med artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 (9).

Artikel 6

Personal

1.   Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (10) (nedan kallade tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren), och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för det gemensamma företaget BBI:s anställda.

2.   I förhållande till det gemensamma företaget BBI:s personal ska styrelsen utöva de befogenheter som genom tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och de befogenheter som genom anställningsvillkoren tilldelas den myndighet som är behörig att sluta avtal (nedan kallade tillsättningsmyndighetsbefogenheter).

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren om delegering av relevanta tillsättningsmyndighetsbefogenheter till den verkställande direktören och om fastställande av på vilka villkor denna delegering får dras in. Den verkställande direktören ska ha rätt att vidaredelegera dessa befogenheter.

Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsmyndighetsbefogenheter till den verkställande direktören samt de befogenheter som denne vidaredelegerat. I ett sådant fall ska styrelsen själv utöva tillsättningsmyndighetsbefogenheterna eller delegera dem till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd i det gemensamma företaget BBI än den verkställande direktören.

3.   Styrelsen ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta lämpliga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna och för anställningsvillkoren.

4.   Personalresurserna ska fastställas i det gemensamma företaget BBI:s tjänsteförteckning som ska ange antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad och antalet kontraktsanställda, uttryckt i heltidsekvivalenter, i linje med det gemensamma företagets årsbudget.

5.   Personalen vid det gemensamma företaget BBI ska bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

6.   Alla personalkostnader ska bäras av det gemensamma företaget BBI.

Artikel 7

Utstationerade nationella experter och praktikanter

1.   Det gemensamma företaget BBI får använda sig av utstationerade nationella experter och praktikanter som inte är anställda av det gemensamma företaget BBI. Antalet utstationerade nationella experter uttryckt i heltidsekvivalenter ska läggas till de uppgifter om personalresurser som avses i artikel 6.4 i enlighet med årsbudgeten.

2.   Styrelsen ska anta ett beslut om regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget BBI och om användning av praktikanter.

Artikel 8

Privilegier och immunitet

Det gemensamma företaget BBI och dess personal ska omfattas av protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionen och EUF-fördraget.

Artikel 9

Det gemensamma företaget BBI:s ansvar

1.   Det gemensamma företaget BBI:s avtalsrättsliga ansvar ska regleras av de avtalsbestämmelser och den lagstiftning som är tillämplig på avtalet, kontraktet eller beslutet i fråga.

2.   Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska det gemensamma företaget BBI ersätta skada som vållats av dess personal under tjänsteutövningen i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

3.   Alla utbetalningar som det gemensamma företaget BBI gör för skadestånd enligt punkterna 1 och 2, och kostnader och utgifter som uppstår i samband med detta, ska betraktas som utgifter för det gemensamma företaget BBI och täckas av dess medel.

4.   Det gemensamma företaget BBI ska vara ensamt ansvarigt för att fullgöra sina skyldigheter.

Artikel 10

Europeiska unionens domstols behörighet och tillämplig lagstiftning

1.   Europeiska unionens domstol ska ha behörighet

a)

i enlighet med eventuella skiljedomsklausuler i avtal eller kontrakt som ingås, eller i beslut som fattas, av det gemensamma företaget BBI,

b)

i tvister som avser ersättning för skada som vållats av anställda i det gemensamma företaget BBI under tjänsteutövningen,

c)

vid tvister mellan det gemensamma företaget BBI och dess personal, inom de gränser och på de villkor som anges i tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren.

2.   Lagstiftningen i den stat där det gemensamma företaget BBI har sitt säte ska tillämpas i alla frågor som inte omfattas av denna förordning eller av andra unionsrättsakter.

Artikel 11

Utvärdering

1.   Senast den 30 juni 2017 ska kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget BBI. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2017. Resultaten av den preliminära utvärderingen av det gemensamma företaget BBI ska beaktas vid den ingående bedömning och preliminära utvärdering som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1291/2013.

2.   Med utgångspunkt i slutsatserna av den preliminära utvärdering som avses i punkt 1 i denna artikel får kommissionen agera i enlighet med artikel 4.5 eller vidta andra lämpliga åtgärder.

3.   Kommissionen ska göra en slututvärdering av det gemensamma företaget BBI inom sex månader efter det att företaget avvecklats, dock senast inom två år efter det att det avvecklingsförfarande som avses i artikel 20 i stadgarna har inletts. Resultatet av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 12

Beviljande av ansvarsfrihet

Genom undantag från artiklarna 60.7 och 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget BBI:s budget beviljas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i det gemensamma företaget BBI:s finansiella regler.

Artikel 13

Efterhandsrevisioner

1.   Det gemensamma företaget BBI ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för indirekta åtgärder i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1291/2013 som en del av de indirekta åtgärderna inom ramen för Horisont 2020.

2.   Kommissionen får besluta att själv göra de revisioner som avses i punkt 1 i denna artikel. Den ska i sådana fall göra detta i enlighet med tillämpliga regler, framför allt förordningarna (EU, Euratom) nr 966/2012, (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013.

Artikel 14

Skydd av medlemmarnas finansiella intressen

1.   Det gemensamma företaget BBI ska ge kommissionens personal och andra av det gemensamma företaget BBI eller kommissionen bemyndigade personer samt revisionsrätten tillträde till det gemensamma företagets anläggningar och lokaler samt tillgång till alla de uppgifter, inklusive uppgifter i elektronisk form, som krävs för att de ska kunna göra sina revisioner.

2.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får göra utredningar, däribland kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (11) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (12) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller kontrakt som finansierats inom ramen för denna förordning.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska avtal, beslut och kontrakt som följer av tillämpningen av denna förordning innehålla bestämmelser som uttryckligen ger kommissionen, det gemensamma företaget BBI, revisionsrätten och Olaf befogenhet att utföra sådana revisioner och utredningar, inom ramen för sina respektive befogenheter.

4.   Det gemensamma företaget BBI ska säkerställa att dess medlemmars finansiella intressen skyddas på ett adekvat sätt genom att genomföra lämpliga interna och externa kontroller eller se till att sådana kontroller genomförs.

5.   Det gemensamma företaget BBI ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (13). Det gemensamma företaget BBI ska anta de bestämmelser som behövs för att underlätta interna utredningar som utförs av Olaf.

Artikel 15

Konfidentialitet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 ska det gemensamma företaget BBI skydda alla känsliga uppgifter vars röjande kan skada dess medlemmars eller verksamhetsdeltagares intressen.

Artikel 16

Öppenhet och insyn

1.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (14) ska tillämpas på de handlingar som finns hos det gemensamma företaget BBI.

2.   Styrelsen för det gemensamma företaget BBI får anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i denna förordning får beslut som det gemensamma företaget BBI fattar i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 bli föremål för klagomål till Europeiska ombudsmannen på de villkor som anges i artikel 228 i EUF-fördraget.

Artikel 17

Regler för deltagande och spridning

Förordning (EU) nr 1290/2013 ska tillämpas på åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI. Det gemensamma företaget BBI ska i enlighet med den förordningen betraktas som ett finansieringsorgan och ge finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt artikel 1 i stadgarna.

Artikel 18

Stöd från värdstaten

Ett administrativt avtal får ingås mellan det gemensamma företaget BBI och den stat där företaget har sitt säte avseende immunitet och privilegier och annat stöd som den staten ska tillhandahålla det gemensamma företaget BBI.

Artikel 19

Inledande åtgärder

1.   Kommissionen ska ansvara för bildandet av det gemensamma företaget BBI och dess inledande verksamhet tills det har operativ förmåga att genomföra sin egen budget. Kommissionen ska, i enlighet med unionens lagstiftning, vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med övriga medlemmar och under medverkan av behöriga organ från det gemensamma företaget BBI.

2.   För det ändamål som avses i punkt 1 får

a)

kommissionen, tills den verkställande direktören tillträder sitt arbete efter att ha utnämnts av styrelsen i enlighet med artikel 8 i stadgarna, utse en tjänsteman från kommissionen att agera som ställföreträdande verkställande direktör och fullgöra de plikter som åligger den verkställande direktören som får biträdas av ett begränsat antal tjänstemän från kommissionen,

b)

den ställföreträdande direktören, genom undantag från artikel 6.2 i denna förordning, utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter,

c)

kommissionen utse ett begränsat antal av dess tjänstemän på tillfällig basis.

3.   Den ställföreträdande verkställande direktören får godkänna alla betalningar som omfattas av de bemyndiganden som anges i den årliga budgeten för det gemensamma företaget BBI, när de godkänts av styrelsen, och får ingå avtal, beslut och kontrakt bland annat anställningsavtal när tjänsteförteckningen för det gemensamma företaget BBI har antagits.

4.   Den ställföreträdande verkställande direktören ska i överenskommelse med den verkställande direktören för det gemensamma företaget BBI, och med förbehåll för styrelsens godkännande, fastställa från och med vilken dag det gemensamma företaget BBI kommer att ha förmåga att genomföra sin egen budget. Efter denna dag ska kommissionen avstå från att göra åtaganden och utbetalningar för det gemensamma företaget BBI:s verksamhet.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 38, 7.2.2014, s. 2).

(10)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(11)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EUT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


BILAGA

STADGAR FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET FÖR BIOBASERADE INDUSTRIER

Artikel 1

Uppgifter

Det gemensamma företaget BBI ska utföra följande uppgifter:

a)

Att garantera inrättandet och en hållbar förvaltning av BBI-initiativet.

b)

Att mobilisera de resurser som behövs från den offentliga och den privata sektorn.

c)

Att upprätta och utveckla intensivt och långsiktigt samarbete mellan unionen, näringslivet och andra berörda parter.

d)

Att garantera att BBI-initiativet är effektivt.

e)

Att uppnå den kritiska massa av forskningsinsatser som krävs för att inleda ett långsiktigt program.

f)

Att övervaka hur målen för det gemensamma företaget BBI uppfylls.

g)

Att ekonomiskt stödja indirekta åtgärder inom forskning och innovation, främst genom bidrag.

h)

Att genomföra verksamhet för information, kommunikation, utnyttjande och spridning genom tillämpning, efter nödvändiga ändringar, av bestämmelserna i artikel 28 i förordning (EU) nr 1291/2013, inbegripet att göra detaljerade uppgifter om resultaten av ansökningsomgångar tillgängliga och åtkomliga i en gemensam onlinedatabas för Horisont 2020.

i)

Att etablera kontakter med ett brett urval berörda parter, bland annat forskningsorganisationer och universitet.

j)

Att genomföra alla andra aktiviteter som krävs för att uppnå målen i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 2

Medlemmar

1.

Medlemmarna i det gemensamma företaget BBI ska vara följande:

a)

Unionen, företrädd av kommissionen.

b)

Efter godkännande av dessa stadgar, genom ett godkännandebrev, Bio-based Industries Consortium Aisbl (nedan kallat konsortiet), som är en icke-vinstdrivande organisation som bildats enligt belgisk lag, med permanent säte i Bryssel, Belgien.

2.

Ingående enheter är de enheter som utgör en medlem i det gemensamma företaget BBI utöver unionen, i enlighet med den medlemmens stadgar.

Artikel 3

Ändringar av medlemskap

1.

Varje juridisk person som direkt eller indirekt stöder forskning och utveckling i en medlemsstat eller ett land som är associerat till Horisont 2020 får ansöka om medlemskap i det gemensamma företaget BBI, under förutsättning att den bidrar till den finansiering som avses i artikel 12 för att uppnå målen för det gemensamma företaget BBI enligt artikel 2 i denna förordning, och godtar det gemensamma företaget BBI:s stadgar.

2.

Varje ansökan om medlemskap i det gemensamma företaget BBI ska ställas till styrelsen för det gemensamma företaget BBI tillsammans med ett förslag om att anpassa styrelsens sammansättning.

3.

Styrelsen ska bedöma ansökan med beaktande av den sökandes relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företaget BBI:s mål och ska fatta beslut om ansökan.

4.

Medlemmar kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget BBI. Uppsägningen ska träda i kraft och bli oåterkallelig sex månader efter anmälan till de övriga medlemmarna. Från och med dagen för uppsägningen ska den före detta medlemmen befrias från alla skyldigheter utom dem som godkänts eller ådragits av det gemensamma företaget BBI innan medlemskapet sägs upp.

5.

Medlemskap i det gemensamma företaget BBI får inte överlåtas till tredje part utan förhandsmedgivande från styrelsen.

6.

Omedelbart efter ändringar av medlemskap i enlighet med denna artikel ska det gemensamma företaget BBI på sin webbplats offentliggöra en uppdaterad förteckning över sina medlemmar samt datumet för dessa ändringar.

Artikel 4

Det gemensamma företaget BBI:s organ

1.

Det gemensamma företaget BBI:s organ ska vara

a)

styrelsen,

b)

verkställande direktören,

c)

vetenskapliga kommittén,

d)

gruppen med staternas företrädare.

2.

Vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare ska vara rådgivande organ till det gemensamma företaget BBI.

Artikel 5

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av följande:

a)

Fem företrädare för kommissionen på unionens vägnar.

b)

Fem företrädare för andra medlemmar än unionen, av vilka minst en ska företräda små och medelstora företag.

Artikel 6

Styrelsens arbetssätt

1.

Unionen ska ha 50 % av rösterna. Unionens rösträtt ska vara odelbar. Andra medlemmar än unionen ska ha samma antal röster. Medlemmarna ska alltid försöka uppnå enhällighet. Om enhällighet inte kan uppnås ska styrelsen fatta beslut med en majoritet av minst 75 % av samtliga röster, däribland rösterna från dem som inte är närvarande.

2.

Styrelsen ska välja sin ordförande för en period på två år.

3.

Styrelsen ska hålla sina ordinarie sammanträden två gånger per år. Styrelsen kan hålla extraordinära sammanträden på begäran av kommissionen eller en majoritet av företrädarna för andra medlemmar än unionen, eller på begäran av ordföranden. Styrelsens sammanträden ska sammankallas av dess ordförande och ska normalt äga rum på den plats där det gemensamma företaget BBI har sitt säte.

Den verkställande direktören ska ha rätt att delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Ordföranden i gruppen med staternas företrädare ska ha rätt att som observatör närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Vetenskapliga kommitténs ordförande ska ha rätt att när ärenden som rör kommitténs uppgifter ska diskuteras närvara vid styrelsens sammanträden som observatör och delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Styrelsen får bjuda in, från fall till fall, andra personer att närvara som observatörer vid dess sammanträden, i synnerhet företrädare för regionala myndigheter i unionen och företrädare för det civila samhället.

4.

Medlemmarnas företrädare ska inte vara personligt ansvariga för åtgärder som de vidtagit i egenskap av företrädare i styrelsen.

5.

Styrelsen ska själv anta sin egen arbetsordning.

Artikel 7

Styrelsens uppgifter

1.

Styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för det gemensamma företaget BBI:s strategiska inriktning och drift och ska övervaka genomförandet av dess verksamhet.

2.

Kommissionen ska i sin styrelseroll sträva efter att säkerställa samordning mellan det gemensamma företaget BBI:s verksamhet och verksamheten på samma område inom Horisont 2020 för att främja synergieffekter vid fastställande av prioriteringar som omfattas av forskningssamverkan.

3.

Styrelsen ska framför allt utföra följande uppgifter:

a)

Bedöma, godkänna eller avslå en ansökan om medlemskap i enlighet med artikel 3 i stadgarna.

b)

Besluta om upphävande av medlemskap i det gemensamma företaget BBI när medlemmar inte uppfyller sina skyldigheter.

c)

Anta finansiella regler för det gemensamma företaget BBI i enlighet med artikel 5 i denna förordning.

d)

Anta den årliga budgeten för det gemensamma företaget BBI, inklusive den motsvarande tjänsteförteckningen som anger antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad samt uppgifter om antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter, uttryckt i heltidsekvivalenter.

e)

Utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter i fråga om personalen i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning.

f)

Utse, entlediga, förlänga mandatperioden för och ge vägledning till den verkställande direktören och övervaka dennes resultat.

g)

Godkänna programkontorets organisationsstruktur på rekommendation av den verkställande direktören.

h)

Anta den årliga arbetsplanen och motsvarande kostnadsberäkningar, enligt förslag från den verkställande direktören efter samråd med den vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare.

i)

Godkänna den årsplanen för kompletterande verksamhet enligt artikel 4.2 b i denna förordning på grundval av ett förslag från andra medlemmar än unionen och efter samråd med, i förekommande fall, en särskild rådgivande grupp.

j)

Godkänna den årliga verksamhetsrapporten, inbegripet tillhörande utgifter.

k)

Upprätta en intern revisionsfunktion för det gemensamma företaget BBI.

l)

Godkänna ansökningsomgångar samt i förekommande fall, de därmed sammanhängande reglerna för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och översynsförfaranden.

m)

Godkänna förteckningen över åtgärder som valts ut för finansiering på grundval av en rangordning som upprättats av en oberoende expertpanel.

n)

Fastställa det gemensamma företaget BBI:s kommunikationsstrategi på rekommendation från den verkställande direktören.

o)

Vid behov fastställa genomförandebestämmelser till tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren i enlighet med artikel 6.3 i denna förordning.

p)

Vid behov fastställa regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget BBI och om användningen av praktikanter i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

q)

Vid behov inrätta rådgivande grupper förutom organen inom det gemensamma företaget BBI.

r)

I förekommande fall, till kommissionen lämna varje begäran om ändring av denna förordning från en medlem i det gemensamma företaget BBI.

s)

Ansvara för alla uppgifter som inte uttryckligen tilldelats ett visst organ inom det gemensamma företaget BBI som det får tilldela något av dessa organ.

Artikel 8

Utnämning av, entledigande av eller förlängning av mandatperioden för den verkställande direktören

1.

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande. Kommissionen ska inlemma representationen från övriga medlemmar i det gemensamma företaget BBI i urvalsförfarandet när så är lämpligt.

Framför allt ska en särskilt lämplig representation från övriga medlemmar i det gemensamma företaget BBI säkerställas vid inledningen av urvalsförfarandet. Därför ska andra medlemmar än unionen i samförstånd utnämna en företrädare samt en observatör på uppdrag av styrelsen.

2.

Den verkställande direktören ska ingå i personalstyrkan och ska anställas som tillfälligt anställd det gemensamma företaget BBI enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren.

I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska det gemensamma företaget BBI företrädas av styrelsens ordförande.

3.

Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara tre år. Före utgången av denna period ska kommissionen som associerar andra medlemmar än unionen på lämpligt sätt utvärdera den verkställande direktörens arbete och det gemensamma företaget BBI:s framtida uppgifter och utmaningar.

4.

Styrelsen får, på förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år.

5.

En verkställande direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet på den sammantagna mandatperioden.

6.

Verkställande direktören får endast entledigas genom beslut av styrelsen på förslag av kommissionen som associerar andra medlemmar än unionen på lämpligt sätt.

Artikel 9

Den verkställande direktörens uppgifter

1.

Den verkställande direktören ska vara högsta chef med ansvar ansvara för den dagliga ledningen av det gemensamma företaget BBI i enlighet med styrelsens beslut.

2.

Den verkställande direktören ska vara det gemensamma företaget BBI:s juridiska företrädare. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

3.

Den verkställande direktören ska genomföra budgeten för det gemensamma företaget BBI.

4.

Den verkställande direktören ska framför allt utföra följande arbetsuppgifter på ett oberoende sätt:

a)

Förbereda och förelägga styrelsen, för antagande, ett förslag till årsbudget med motsvarande tjänsteförteckning som anger antalet tillfälliga tjänster i varje lönegrad och tjänstegrupp och uppgifter om antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter uttryckt i heltidsekvivalenter.

b)

Utarbeta och förelägga styrelsen, för antagande, den årliga arbetsplanen och tillhörande utgiftsprognoser.

c)

Förelägga styrelsen årsräkenskaperna för yttrande.

d)

Utarbeta och för godkännande till styrelsen överlämna den årliga verksamhetsrapporten, inbegripet tillhörande utgiftsprognoser.

e)

För godkännande förelägga styrelsen förteckningen över de åtgärder som valts ut för finansiering.

f)

Regelbundet informera gruppen med staternas företrädare och den vetenskapliga kommittén om alla de frågor som är relevanta för deras rådgivande roll.

g)

Underteckna enskilda avtal och beslut.

h)

Underteckna upphandlingsavtal.

i)

Genomföra det gemensamma företaget BBI:s kommunikationsstrategi.

j)

Organisera, leda och övervaka verksamheten och personalen vid det gemensamma företaget BBI inom ramen för de gränser som sätts genom styrelsens delegering i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning.

k)

Fastställa ett effektivt internt kontrollsystem, se till att det fungerar och rapportera alla betydande ändringar av det till styrelsen.

l)

Se till att riskbedömning och riskhantering utförs.

m)

Vidta alla andra åtgärder som behövs för att utvärdera det gemensamma företaget BBI:s framsteg mot måluppfyllelse.

n)

Utföra alla andra uppgifter som styrelsen anförtrott eller delegerat till den verkställande direktören.

5.

Den verkställande direktören ska inrätta ett programkontor som på hans eller hennes ansvar ska genomföra alla de stöduppgifter som följer av denna förordning. Programkontoret ska bestå av anställda vid det gemensamma företaget BBI och ska särskilt utföra följande uppgifter:

a)

Stödja upprättande och förvaltning av ett lämpligt redovisningssystem i enlighet med det gemensamma företaget BBI:s finansiella regler.

b)

Hantera ansökningsomgångar enligt den årliga arbetsplanen och förvaltningen av avtal och beslut, inklusive samordning av dem.

c)

Förse medlemmarna och övriga organ inom det gemensamma företaget BBI med all relevant information och allt relevant stöd som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter och vidta åtgärder vid specifika önskemål.

d)

Fungera som sekretariat för organen inom det gemensamma företaget BBI och ge stöd till rådgivande grupper som inrättats av styrelsen.

Artikel 10

Vetenskapliga kommittén

1.

Vetenskapliga kommittén ska bestå av högst 15 ledamöter. Den ska utse sin ordförande bland sina ledamöter.

2.

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén ska utgöras av ett välavvägt urval av företrädare av internationellt erkända experter från den akademiska världen, näringslivet, små och medelstora företag, icke-statliga organisationer och tillsynsorgan. Vetenskapliga kommitténs ledamöter ska tillsammans ha vetenskaplig kompetens och sakkunskap på det tekniska område som krävs för att lämna vetenskapligt grundade rekommendationer till det gemensamma företaget BBI.

3.

Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det urvalsförfarande som ska gälla för sammansättningen av den vetenskapliga kommittén samt utse dess ledamöter. Styrelsen ska beakta de potentiella kandidater som gruppen med staternas företrädare inom det gemensamma företaget BBI föreslagit.

4.

Den vetenskapliga kommittén ska utföra följande uppgifter:

a)

Ge råd om vilka vetenskapliga prioriteringar som ska tas upp i de årliga arbetsplanerna.

b)

Ge råd om de vetenskapliga resultat som beskrivs i den årliga verksamhetsrapporten.

5.

Vetenskapliga kommittén ska sammanträda minst två gånger per år. Sammanträdena ska sammankallas av dess ordförande.

6.

Vetenskapliga kommittén får, efter godkännande från ordföranden, bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden.

7.

Vetenskapliga kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Gruppen med staternas företrädare

1.

Gruppen med staternas företrädare ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och för varje land som är associerat till Horisont 2020. Den ska utse sin ordförande bland sina ledamöter.

2.

Gruppen med staternas företrädare ska sammanträda minst två gånger om året. Sammanträdena ska sammankallas av dess ordförande. Den verkställande direktören och styrelsens ordförande eller deras företrädare ska närvara vid sammanträdena.

Ordföranden för gruppen med staternas företrädare får bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden som observatörer, framför allt företrädare för regionala myndigheter i unionen, företrädare för det civila samhället eller företrädare för sammanslutningar av små och medelstora företag.

3.

Gruppen med staternas företrädare ska höras och i synnerhet granska information och avge yttranden i följande frågor:

a)

Det gemensamma företaget BBI:s programframsteg och måluppfyllelse, inbegripet ansökningsomgångarna och processen för utvärdering av förslag.

b)

Uppdatering av den strategiska inriktningen.

c)

Kopplingar till Horisont 2020.

d)

Årliga arbetsplaner.

e)

Små och medelstora företags medverkan.

4.

Gruppen med staternas företrädare ska också informera och fungera som förbindelselänk med det gemensamma företaget BBI i följande frågor:

a)

Statusen hos relevanta nationella eller regionala program för forskning och innovation och fastställande av potentiella samarbetsområden, däribland användning av relevant teknik för att möjliggöra synergier och undvika överlappning.

b)

Särskilda åtgärder på nationell eller regional nivå i fråga om spridningsevenemang, tekniska workshoppar med särskild inriktning samt kommunikationsverksamhet.

c)

Särskilda åtgärder på nationell eller regional nivå med avseende på utvecklingsverksamhet i samband med BBI-initiativet för biobaserade industrier.

5.

Gruppen med staternas företrädare får på eget initiativ utfärda rekommendationer eller förslag till styrelsen i tekniska och finansiella frågor samt ledningsfrågor och årsplaner, särskilt när dessa frågor påverkar nationella eller regionala intressen.

Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål informera gruppen med staternas företrädare om hur den följt upp rekommendationerna eller förslagen eller, i de fall ingen uppföljning gjorts, skälen till detta.

6.

Gruppen med staternas företrädare ska med jämna mellanrum informeras om bland annat deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI, resultaten av varje ansökningsomgång och projektgenomförande, synergier med andra relevanta unionsprogram och om genomförandet av budgeten för BBI.

7.

Gruppen med staternas företrädare ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Finansieringskällor

1.

Det gemensamma företaget BBI ska finansieras gemensamt av unionen och de andra medlemmarna än unionen eller deras ingående enheter genom finansiella bidrag som ska betalas ut genom delbetalningar och bidrag som består av de kostnader för genomförandet av indirekta åtgärder och som inte ersätts av det gemensamma företaget BBI.

2.

De administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget BBI får inte överstiga 58 500 000 EUR och ska täckas genom finansiella bidrag som ska fördelas jämnt på årsbasis mellan unionen och de andra medlemmarna än unionen. Om en del av bidraget för administrativa kostnader inte används, kan det göras tillgängligt för att täcka driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI.

3.

Driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI ska täckas på följande sätt:

a)

Ett finansiellt bidrag från unionen.

b)

Ett finansiellt bidrag från de andra medlemmarna än unionen.

c)

Bidrag in natura från de andra medlemmarna än unionen eller deras ingående enheter, bestående av de kostnader som dessa ådrar sig vid genomförande av indirekta åtgärder minus bidraget från det gemensamma företaget BBI och andra bidrag från unionen till de kostnaderna.

4.

Det finansiella bidraget från de andra medlemmarna än unionen till de driftskostnader som avses i punkt 3 b ska vara minst 182 500 000 EUR under den period som avses i artikel 1 i denna förordning.

5.

Resurserna i det gemensamma företaget BBI:s budget ska bestå av följande bidrag:

a)

Medlemmarnas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

b)

Medlemmarnas finansiella bidrag till driftskostnaderna.

c)

Det gemensamma företaget BBI:s egna intäkter.

d)

Andra finansiella bidrag, resurser och intäkter.

Ränta från de bidrag som betalats till det gemensamma företaget BBI av medlemmarna ska betraktas som det gemensamma företaget BBI:s intäkter.

6.

Det gemensamma företaget BBI:s samtliga resurser och verksamhet ska användas för de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

7.

Det gemensamma företaget BBI ska äga alla tillgångar det skapat eller som överförts till det för att uppfylla dess mål.

8.

Med undantag av om det gemensamma företaget BBI avvecklas ska det inte göras några utbetalningar till medlemmarna i det gemensamma företaget BBI i samband med ett eventuellt ekonomiskt överskott.

Artikel 13

Finansiella åtaganden

Det gemensamma företaget BBI:s finansiella åtaganden får inte överstiga beloppet för de ekonomiska resurser som finns tillgängliga eller som medlemmarna åtagit sig att lämna till dess budget.

Artikel 14

Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska vara 1 januari–31 december.

Artikel 15

Operativ och finansiell planering

1.

Den verkställande direktören ska för antagande av styrelsen lägga fram ett utkast till årlig arbetsplan, som ska innehålla en detaljerad plan för forsknings- och innovationsverksamheten, den administrativa verksamheten och tillhörande utgiftsberäkning för det kommande året. Utkastet till arbetsplan ska också innehålla uppgifter om det beräknade värdet av de bidrag som ska lämnas i enlighet med artikel 12.3 c i stadgarna.

2.

Den årliga arbetsplanen för ett visst år ska antas senast i slutet av föregående år. Den årliga arbetsplanen ska offentliggöras.

3.

Den verkställande direktören ska utarbeta utkastet till årsbudget för det följande året och lägga fram det för antagande av styrelsen.

4.

Årsbudgeten för ett visst år ska antas av styrelsen senast i slutet av föregående år.

5.

Årsbudgeten ska anpassas för att ta hänsyn till det finansiella bidrag från unionen som anges i unionens budget.

Artikel 16

Operativ och finansiell rapportering

1.

Den verkställande direktören ska varje år rapportera till styrelsen om utförandet av sina uppgifter i enlighet med de finansiella reglerna för det gemensamma företaget BBI.

Inom två månader efter respektive räkenskapsårs avslutande ska den verkställande direktören för styrelsen för godkännande lägga fram en årlig verksamhetsrapport om det gemensamma företaget BBI:s framsteg under det föregående kalenderåret, särskilt i förhållande till den årliga arbetsplanen för det året. Den årliga verksamhetsrapporten ska bland annat innehålla upplysningar om följande:

a)

Forskning och innovation som bedrivits och andra åtgärder som vidtagits, med tillhörande utgifter.

b)

Inlämnade åtgärder, inklusive en uppdelning per deltagartyp, inbegripet små och medelstora företag, samt per land.

c)

De åtgärder som väljs ut för finansiering, inklusive en uppdelning efter typ av deltagare, inbegripet små och medelstora företag, och efter land, med angivande av bidraget från det gemensamma företaget BBI till de enskilda deltagarna och åtgärderna.

2.

Efter styrelsens godkännande ska den årliga verksamhetsrapporten offentliggöras.

3.

Senast den 1 mars efter respektive räkenskapsårs utgång ska det gemensamma företaget BBI:s räkenskapsförare översända de preliminära redovisningarna till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten.

Senast den 31 mars efter respektive räkenskapsårs utgång ska det gemensamma företaget BBI översända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

När revisionsrättens iakttagelser i fråga om det gemensamma företaget BBI:s preliminära redovisningar enligt bestämmelserna i artikel 148 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 inkommit, ska det gemensamma företaget BBI:s räkenskapsförare upprätta det gemensamma företaget BBI:s slutliga redovisningar, som den verkställande direktören ska överlämna till styrelsen för yttrande.

Styrelsen ska yttra sig om det gemensamma företaget BBI:s slutliga redovisningar.

Senast den 1 juli det påföljande räkenskapsåret ska den verkställande direktören översända de slutliga redovisningarna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

De slutliga redovisningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november det påföljande räkenskapsåret.

Den verkställande direktören ska senast den 30 september ge revisionsrätten svar på de iakttagelser som den lämnat inom ramen för sin årsrapport. Den verkställande direktören ska också skicka det svaret till styrelsen.

Den verkställande direktören ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för ansvarsfrihet för det berörda räkenskapsåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 165.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Artikel 17

Internrevision

Kommissionens internrevisor ska ha samma befogenheter över det gemensamma företaget BBI som i fråga om kommissionen.

Artikel 18

Medlemmarnas finansiella ansvar och försäkring

1.

Medlemmarnas finansiella ansvar för det gemensamma företaget BBI:s skulder ska vara begränsat till deras redan inbetalade bidrag till de administrativa kostnaderna.

2.

Det gemensamma företaget BBI ska teckna och ha lämplig försäkring.

Artikel 19

Intressekonflikter

1.

Det gemensamma företaget BBI, dess organ och personal ska undvika intressekonflikter när de utför sin verksamhet.

2.

Det gemensamma företaget BBI:s styrelse ska anta regler för förebyggande och hantering av intressekonflikter för dess medlemmar, organ och personal. Dessa regler ska innehålla bestämmelser för undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen.

Artikel 20

Avveckling

1.

Det gemensamma företaget BBI ska avvecklas vid slutet av den period som anges i artikel 1 i denna förordning.

2.

Utöver punkt 1 ska avvecklingsförfarandet inledas automatiskt om unionen eller alla andra medlemmar än unionen drar sig ur det gemensamma företaget BBI.

3.

För att genomförandet av förfarandena för avveckling av det gemensamma företaget BBI ska styrelsen utse en eller flera förvaltare som ska följa styrelsens beslut.

4.

När det gemensamma företaget BBI avvecklas, ska dess tillgångar användas för att täcka dess skulder och utgifterna för avvecklingen. Eventuellt överskott ska fördelas mellan medlemmarna vid tidpunkten för avvecklingen i förhållande till deras finansiella bidrag till det gemensamma företaget BBI. Eventuellt överskott som tilldelas unionen ska återföras till unionens budget.

5.

Ett ad hoc-förfarande ska upprättas för att säkerställa lämplig förvaltning av eventuella avtal som ingåtts eller beslut som antagits av det gemensamma företaget BBI samt alla upphandlingsavtal med en varaktighet som är längre än varaktigheten för det gemensamma företaget BBI.