15.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 497/2014

av den 14 maj 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av advantam som sötningsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 14,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Dessa förteckningar får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av advantam som sötningsmedel i flera livsmedelskategorier lämnades in i maj 2010. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

Det finns ett tekniskt behov av att använda advantam som högintensivt sötningsmedel i olika livsmedelsprodukter och bordssötningsmedel för att ersätta energigivande sockerarter (sackaros, glukos, fruktos etc.) för att på så sätt minska energiinnehållet i dessa livsmedel. Tillsättning av advantam som sötningsmedel till de kategorier av livsmedel där högintensiva sötningsmedel är tillåtna enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ger tillverkarna större flexibilitet vid beredningen av energireducerade livsmedel med en liknande smakprofil som de icke-energireducerade motsvarigheterna. Advantams kvaliteter i fråga om smak och sötma, tillsammans med dess goda stabilitetsegenskaper, innebär att advantam utgör ett alternativ till redan godkända högintensiva sötningsmedel, och ger därmed konsumenterna och livsmedelsindustrin möjlighet att välja mellan ett större urval av sötningsmedel och sålunda minska intaget av varje enskilt sötningsmedel.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har bedömt säkerheten hos advantam som livsmedelstillsats och avgav ett yttrande den 31 juli 2013 (4). Myndigheten fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) för advantam på 5 mg/kg kroppsvikt och dag. Försiktiga skattningar av exponeringen för advantam hos vuxna och barn som är storkonsumenter låg under ADI-värdet för de föreslagna mängder som får användas. Efter att ha beaktat alla uppgifter om stabilitet, nedbrytningsprodukter, toxikologi och exponering konstaterade myndigheten att advantam inte skulle innebära några risker vid föreslagen användning som sötningsmedel i de föreslagna mängderna.

(7)

Användningen av advantam som sötningsmedel i de livsmedelskategorier som anges i bilaga I till denna förordning bör därför tillåtas och livsmedelstillsatsen tilldelas E-numret E 969.

(8)

Specifikationerna för advantam bör införas i förordning (EU) nr 231/2012 när ämnet upptas i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 för första gången.

(9)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 maj 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3301.


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B i tabell 2 ”Sötningsmedel” ska följande post införas efter posten för livsmedelstillsats E 968 Erytritol:

”E 969

Advantam”

2.

I del E ska följande uppgifter för E 969 införas i nummerordning i de livsmedelskategorier som avses:

DEL E: GODKÄNDA LIVSMEDELSTILLSATSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV DESSA I OLIKA LIVSMEDELSKATEGORIER

Kategorinummer

E-nummer

Namn

Maximihalt (mg/l resp. mg/kg)

Fotnoter

Begränsningar/undantag

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

 

E 969

Advantam

10

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

03

Glassvaror

 

E 969

Advantam

10

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

 

E 969

Advantam

3

 

Endast sötsura frukt-, bär och grönsakskonserver

04.2.3

Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas

 

E 969

Advantam

10

 

Endast frukter och bär som är energireducerade eller utan tillfört socker

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

 

E 969

Advantam

10

 

Endast energireducerade produkter

04.2.5.1

Extra sylt, extra marmelad och extra gelé enligt direktiv 2001/113/EG

 

E 969

Advantam

10

 

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG

 

E 969

Advantam

10

 

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

04.2.5.3

Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

 

E 969

Advantam

10

 

Endast bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

05.1

Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG

 

E 969

Advantam

20

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

05.2

Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt

 

E 969

Advantam

20

 

Endast produkter baserade på kakao eller torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

10

 

Endast bredbara smörgåspålägg baserade på kakao, mjölk, torkade frukter och bär eller fett, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

20

 

Endast stärkelsebaserade konfektyrvaror, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

10

 

Endast konfektyrvaror utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

60

 

Endast mikrosötsaker för frisk andedräkt utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

20

 

Endast starkt smaksatta halspastiller utan tillfört socker

05.3

Tuggummi

 

E 969

Advantam

200

 

Endast med tillfört socker eller tillförda polyoler, som smakförstärkare

 

E 969

Advantam

400

 

Endast utan tillfört socker

05.4

Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4

 

E 969

Advantam

20

 

Endast stärkelsebaserade konfektyrvaror, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

10

 

Endast konfektyrvaror utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

20

 

Endast produkter baserade på kakao eller torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 969

Advantam

4

 

Endast såser

06.3

Frukostcerealier

 

E 969

Advantam

10

 

Endast frukostcerealier som innehåller över 15 % fibrer och minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillfört socker

07.2

Finare bageriprodukter

 

E 969

Advantam

10

 

Endast ätbara oblater – ätbart pappersrån

 

E 969

Advantam

17

 

Endast finare bageriprodukter för särskilda näringsändamål

09.2

Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur

 

E 969

Advantam

3

 

Endast sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt fisk, kräftdjur och blötdjur i marinad

11.4.1

Bordssötningsmedel i flytande form

 

E 969

Advantam

quantum satis

 

 

11.4.2

Bordssötningsmedel i pulverform

 

E 969

Advantam

quantum satis

 

 

11.4.3

Bordssötningsmedel i tablettform

 

E 969

Advantam

quantum satis

 

 

12.4

Senap

 

E 969

Advantam

4

 

 

12.5

Soppor och buljonger

 

E 969

Advantam

2

 

Endast energireducerade soppor

12.6

Såser

 

E 969

Advantam

4

 

 

12.7

Sallader och smakrika bredbara smörgåspålägg

 

E 969

Advantam

4

 

Endast Feinkostsalat

13.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG (utom produkter som omfattas av kategori 13.1.5)

 

E 960

Advantam

10

 

 

13.3

Dietprodukter för viktkontroll som är avsedda att ersätta hela det dagliga intaget av föda eller enstaka måltider (hela eller delar av den dagliga kosten)

 

E 960

Advantam

8

 

 

14.1.3

Fruktnektar enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG, grönsaksnektar och liknande produkter

 

E 969

Advantam

6

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

14.1.4

Smaksatta drycker

 

E 969

Advantam

6

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

14.2.1

Öl och maltdrycker

 

E 969

Advantam

6

 

Endast alkoholfritt öl eller med högst 1,2 volymprocent alkohol, ”Bière de table/Tafelbier/Table beer” (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av ”Obergäriges Einfachbier”, öl med en lägsta surhetsgrad av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH, mörkt öl av typen ”oud bruin”

 

E 969

Advantam

0,5

 

Endast energireducerat öl

14.2.3

Äppelcider och päroncider

 

E 969

Advantam

6

 

 

14.2.8

Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent

 

E 969

Advantam

6

 

 

15.1

Snacks baserade på potatis, spannmål, mjöl eller stärkelse

 

E 969

Advantam

5

 

 

15.2

Bearbetade nötter

 

E 969

Advantam

5

 

 

16

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

 

E 969

Advantam

10

 

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

17.1

Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form

 

E 969

Advantam

20

 

 

17.2

Kosttillskott i flytande form

 

E 969

Advantam

6

 

 

17.3

Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form

 

E 969

Advantam

55

 

 


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande införas efter uppgifterna för livsmedelstillsats E 968:

”E 969 ADVANTAM

Synonymer

 

Definition

Advantam (ANS9801) framställs genom kemisk syntes i en process i tre steg; framställning av den primära intermediären, 3-hydroxi-4-metoxikanelaldehyd (HMCA), följt av hydrogenering för bildning av 3-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)propionaldehyd (HMPA). I det sista steget kombineras HMPA-metanollösningen (filtrat) med aspartam så att den imin erhålls som vid selektiv hydrogenering bildar advantam. Lösningen får kristalliseras och de obehandlade kristallerna tvättas. Produkten omkristalliseras och kristallerna separeras, sköljs och torkas.

CAS-nr

714229-20-6

Kemiskt namn

N-[N-[3-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)propyl]-α-aspartyl]-L-fenylalanin 1-metylester, monohydrat (IUPAC);

L-fenylalanin, N-[3-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)propyl]-L-alfa-aspartyl-, 2-metylester, monohydrat (CA)

Kemisk formel

C24H30N2O7·H2O

Molekylvikt

476,52 g/mol (monohydrat)

Innehåll

Minst 97,0 % och högst 102,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till gult pulver

Identifiering

 

Smältpunkt

101,5 °C

Renhetsgrad

 

N-[N-[3-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)propyl-α-aspartyl]-L-fenylalanin (ANS9801-syra)

Högst 1,0 %

Andra besläktade ämnen totalt

Högst 1,5 %

Lösningsmedelsrester

Isopropylacetat: högst 2 000 mg/kg

Metylacetat: högst 500 mg/kg

Metanol: högst 500 mg/kg

2-Propanol: högst 500 mg/kg

Vatteninnehåll

Högst 5,0 % (Karl Fischer-metoden)

Glödgningsrest

Högst 0,2 %

Arsenik

Högst 2 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Palladium

Högst 5,3 mg/kg

Platina

Högst 1,7 mg/kg”