14.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/177


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

( Europeiska unionens officiella tidning L 129 av den 30 april 2014 )

På sidan 3 artikel 1.1 införs artikel 28a i direktiv 2003/87/EG. I artikel 28a. 2 tredje stycket ska det

i stället för:

”Vad gäller verksamhet under perioden 1 januari 2013–31 december 2016 ska medlemsstaterna offentliggöra det antal gratis utsläppsrätter för luftfart som tilldelas varje luftfartygsoperatör senast den 1 augusti 2014.”

vara:

”Vad gäller verksamhet under perioden 1 januari 2013–31 december 2016 ska medlemsstaterna offentliggöra det antal gratis utsläppsrätter för luftfart som tilldelas varje luftfartygsoperatör senast den 1 september 2014.”