24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 404/2014

av den 17 februari 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta kommersiella fordon som typgodkänts etappvist

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (2) fastställs en ny metod för att avgöra mängden koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukningen hos N1-fordon som är typgodkända enligt ett flerstegsförfarande (nedan kallat etappvis färdigbyggt fordon). Den nya metoden ska tillämpas från och med den 1 januari 2014, men kan tillämpas på frivillig basis sedan den 1 januari 2013.

(2)

Enligt punkt 7 i del B i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska de specifika koldioxidutsläppen för etappvis färdigbyggda fordon tilldelas tillverkaren av grundfordonet. Detta förutsätter att etappvis färdigbyggda fordon kan kännas igen i övervakningsprocessen och att tillverkaren av grundfordonet kan identifieras. Det förutsätter också att vissa uppgifter om grundfordonet fastställs i enlighet med den nya metod som anges i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008.

(3)

Tillverkare av grundfordon får enligt artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011 kontrollera de uppgifter om etappvis färdigbyggda fordon som ligger till grund för beräkningen av fordonens specifika mål för koldioxidutsläpp. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelser om relevanta uppgiftsparametrar så att en sådan kontroll kan ske på ett effektivt sätt.

(4)

Den metod som anges i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008 gäller för icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon. Om ett färdigbyggt fordon byggs om ytterligare före den första registreringen, bör det förtydligas att det är vikten i körklart skick hos och koldioxidutsläpp från det kompletta fordonet som används som grundfordon som ska övervakas och beaktas vid beräkningen av de specifika utsläppsmålen för respektive tillverkare.

(5)

Det är nödvändigt att närmare ange vilka uppgifter som ska tillhandahållas för att säkerställa att koldioxidutsläppsvärdena för etappvis byggda fordon kan övervakas och kontrolleras på ett adekvat och effektivt sätt.

(6)

Ett fordon identifieras med hjälp av ett fordonsidentifieringsnummer (VIN-nummer) som är en alfanumerisk kod som tilldelas ett fordon av tillverkaren i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 (3). I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (4) föreskrivs i avsnitt 4 i bilaga XVII att grundfordonets VIN-nummer som grundregel ska behållas under alla påföljande etapper av typgodkännandeförfarandet för att säkerställa spårbarhet av processen. Genom VIN-numret bör det därför vara möjligt att koppla det färdigbyggda fordonet till ett grundfordon och således tillverkaren av grundfordonet som ansvarar för koldioxidutsläppen. Dessutom bör VIN-numret göra det möjligt för tillverkaren av grundfordonet att kontrollera relevanta uppgifter kopplade till grundfordonet. Eftersom det inte finns några andra parametrar som kan utgöra den kopplingen, är det lämpligt att kräva att medlemsstaterna ska övervaka och rapportera VIN-nummer på nyregistrerade N1-fordon till kommissionen via Europeiska miljöbyråns system för uppgiftsinsamling.

(7)

För att beräkna de specifika utsläppsmål med avseende på etappvis byggda fordon är det nödvändigt att, i enlighet med punkt 7 i del B i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011, beakta den standardtilläggsvikt som fastställts i enlighet med punkt 5.3 i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008. Detta kommer att kräva övervakning och rapportering av grundfordonets vikt i körklart skick och dess tekniskt tillåtna högsta totalvikt, genom vilken standardtilläggsvikten kan fastställas, eller, alternativt, övervakning och rapportering av själva standardtilläggsvikten. Dessutom är det, för att avgöra om ett etappvis färdigbyggt fordon ska omfattas av förordning (EU) nr 510/2011, nödvändigt att kontrollera att det färdigbyggda fordonets referensvikt inte överstiger de gränser som anges i artikel 2.1 i den förordningen.

(8)

Om medlemsstaterna inte kan tillhandahålla alla de parametrar som krävs enligt bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 på grund av utformningen av deras system för registrering av uppgifter om lätta nyttofordon, kan dessa parametrar lämnas av de berörda tillverkarna i det meddelande som avses i artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011.

(9)

Av samma skäl får tillverkare i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 (5) förse kommissionen och Europeiska miljöbyrån med de VIN-nummer de tilldelat fordon som sålts under föregående kalenderår eller för vilka en garanti utfärdades under det året.

(10)

VIN-nummer får, efter registrering av ett fordon för vägtrafik, kopplas till uppgifter som gör det möjligt att identifiera ägaren till fordonet. VIN-numret i sig innehåller dock inga personuppgifter och behandling av uppgifter för de syften som anges i förordning (EU) nr 510/2011 kräver tillgång till eller behandling av personuppgifter kopplade till numret. Övervakning och rapportering av VIN-nummer betraktas därför inte som behandling av personuppgifter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (6) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7). VIN-nummer kan dock anses vara känsliga uppgifter, bland annat när det gäller förebyggande av fordonsstöld, och det är därför lämpligt att se till att de VIN-nummer som rapporteras till kommissionen och Europeiska miljöbyrån inte offentliggörs.

(11)

Genom att matcha de VIN-nummer som rapporterats av medlemsstaterna med dem som tillverkare tillhandahållit, bör kommissionen, med stöd av Europeiska miljöbyrån, kunna identifiera berörda tillverkare och fordon och förbereda den preliminära uppsättningen uppgifter i enlighet med artikel 10b i genomförandeförordning (EU) nr 293/2012.

(12)

För att säkerställa fullständig enhetlighet mellan övervakningskraven enligt förordning (EU) nr 510/2011 och dem som gäller för personbilar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (8), är det lämpligt att anpassa kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 om tillhandahållande av aggregerade uppgifter och metoden för att fastställa övervakningsuppgifter om koldioxid för lätta nyttofordon.

(13)

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 av den 11 januari 2011 om krav för typgodkännande av tillverkarens föreskrivna skylt och för fordonsidentifieringsnummer till motorfordon och deras släpvagnar samt om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 8, 12.1.2011, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 av den 3 april 2012 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 (EUT L 98, 4.4.2012, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Detaljerade uppgifter

1.1   Färdigbyggda fordon registrerade som N1

När det gäller EG-typgodkända färdigbyggda fordon registrerade som N1 ska medlemsstaterna, för varje kalenderår, registrera följande detaljerade uppgifter för varje nytt lätt nyttofordon första gången det registreras på deras territorium:

a)

Tillverkare.

b)

Typgodkännandenummer och dess utvidgning(ar).

c)

Typ, variant och version.

d)

Fabrikat.

e)

Typgodkänd fordonskategori.

f)

Registrerad fordonskategori.

g)

Specifika koldioxidutsläpp.

h)

Vikt i körklart skick.

i)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last.

j)

Markyta: Hjulbasen, styraxelns spårvidd och den andra axelns spårvidd.

k)

Bränsletyp och driftsätt.

l)

Slagvolym.

m)

Elenergiförbrukning.

n)

Kod för innovativ teknik eller grupp av innovativa tekniker och de minskade koldioxidutsläppen tack vare denna teknik.

o)

Fordonets identifieringsnummer (VIN).

Det format som anges i avsnitt 2 i del C ska användas.

1.2   Fordon som godkänts etappvis och som registrerats i kategori N1

När det gäller etappvis färdigbyggda fordon registrerade som N1 ska medlemsstaterna för varje kalenderår registrera följande detaljerade uppgifter:

a)

I fråga om grundfordon (ej färdigbyggt): de uppgifter som anges i punkterna a–e, g, h, i, n och o som avses i punkt 1.1, eller, i stället för de uppgifter som anges i punkterna h och i, den standardtilläggsvikt som ingår i typgodkännandeinformationen som anges i punkt 2.17.2 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG.

b)

I fråga om grundfordon (färdigbyggt): de uppgifter som anges i punkterna a–e, g, h, i, n och o i punkt 1.1.

c)

I fråga om etappvis färdigbyggda fordon: de uppgifter som anges i punkterna a, f, g, h, j, k, l, m och o som anges i punkt 1.1.

Om någon av de uppgifter som avses i punkt a och b i denna punkt inte kan tillhandahållas för grundfordonet ska medlemsstaten lämna uppgifter om det etappvis färdigbyggda fordonet i stället.

Det format som anges i avsnitt 2 i del C ska användas för etappvis färdigbyggda fordon i klass N1.

Det fordonsidentifieringsnummer som avses i punkt o i punkt 1.1 ska inte offentliggöras”.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Medlemsstaterna ska för varje kalenderår fastställa följande:

a)

Källorna till de detaljerade uppgifter som avses i punkt 1.

b)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av EG-typgodkännandebestämmelser.

c)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av typgodkännande för etappvis byggda fordon, om uppgifterna finns.

d)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon som godkänts enskilt.

e)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon med nationellt godkännande i små serier.”

2.

Del B ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen och punkt 1 ska ändras på följande sätt:

”B.   Metoder för att fastställa övervakningsinformation för koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon

Den övervakningsinformation som medlemsstaterna är skyldiga att fastställa i enlighet med del A punkt 1 och 3 i denna bilaga ska fastställas enligt de metoder som anges i denna del.

1.   Antal registrerade nya lätta nyttofordon

Medlemsstaterna ska fastställa antalet nya lätta kommersiella fordon som registrerats på deras territorium under det berörda övervakningsåret uppdelat i fordon som omfattas av EG-typgodkännande, enskilda godkännanden och nationellt godkännande av små serier och, om det finns, antalet etappvis färdigbyggda fordon.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

c)

I punkt 7 ska följande stycke läggas till:

”Även om standardtilläggsvikt ska tas från del C i denna bilaga, får i de fall där denna vikt inte kan fastställas, vikten i körklart skick för det etappvis färdigbyggda fordonet användas för en preliminär beräkning av de specifika utsläppsmål som avses i artikel 8.4.

När grundfordonet är ett färdigbyggt fordon, ska vikten för det fordonet i körklart skick användas vid beräkning av de specifika utsläppsmålen. I de fall vikten inte kan fastställas, ska vikten för det etappvis färdigbyggda fordonet i körklart skick användas vid den preliminära beräkningen av de specifika utsläppsmålen.”

3.

Del C ska ersättas med följande:

”C.   Format för dataöverföring

För varje år ska medlemsstaterna enligt följande format rapportera de uppgifter som anges i del A punkterna 1 och 3:

Avsnitt 1 – Sammanställda övervakningsuppgifter

Medlemsstat (1)

 

År

 

Uppgiftskälla

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av EG-typgodkännande

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon som godkänts enskilt

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon med nationellt godkännande i små serier

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av godkännande av etappvis färdigbyggda fordon (om uppgifter finns)

 


Avsnitt 2 – Detaljerade övervakningsuppgifter – uppgifter om ett fordon

Hänvisning till avsnitt 1.1 i del A

Detaljerade uppgifter per registrerat fordon (2)

a)

Tillverkarens namn – EU-standardbenämning (3)

Tillverkarens namn OEM-förklaring

FÄRDIGBYGGT FORDON/GRUNDFORDON (4)

Tillverkarens namn OEM-förklaring

ETAPPVIS FÄRDIGBYGGT FORDON (4)

Tillverkarens namn i medlemsstatens register (3)

b)

Typgodkännandenummer och dess utvidgning(ar)

c)

Typ

Variant

Version

d)

Fabrikat

e)

Typgodkänd fordonskategori

f)

Registrerad fordonskategori

g)

Specifika koldioxidutsläpp

h)

Vikt i körklart skick

GRUNDFORDON

Vikt i körklart skick

ETAPPVIS FÄRDIGBYGGT FORDON/FÄRDIGBYGGT FORDON

i) (5)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last

j)

Hjulbas

Styraxelns spårvidd (första axeln)

Axelns spårvidd (andra axeln)

k)

Bränsletyp

Driftsätt

l)

Slagvolym (cm3)

m)

Elförbrukning (Wh/km)

n)

Innovativ teknik eller grupp av innovativa tekniker (kod)

Utsläppsminskningar genom innovativ teknik

o)

Fordonets identifieringsnummer

Punkt 2.17.2 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG (6)

Standardtilläggsvikt (i förekommande fall när det gäller etappvis färdigbyggda fordon)


(1)  ISO 3166 alpha-2-koder med undantag för Grekland och Förenade kungariket som har koderna ’EL’ respektive ’UK’.

(2)  Om, när det gäller etappvis färdigbyggda fordon, uppgifter inte kan tillhandahållas för grundfordonet, ska medlemsstaten som ett minimum lämna de uppgifter som specificeras i detta format för det etappvis färdigbyggda fordonet. Om fordonets identifieringsnummer inte kan tillhandahållas, ska alla detaljerade uppgifter lämnas för det färdigbyggda fordonet, det etappvis färdigbyggda fordonet samt för grundfordonet i enlighet med punkt 1.2 a, b och c i del A i denna bilaga.

(3)  I fråga om nationella godkännanden av små serier (NSS) eller enskilda godkännanden (IVA) ska tillverkarens namn anges i kolumnen ’Tillverkarens namn i medlemsstatens register’, medan i kolumnen ’Tillverkarens namn – EU-standardbenämning’ ska ett av följande anges: ’AA-NSS’ eller ’AA-IVA’.

(4)  I fråga om etappvis färdigbyggda fordon ska tillverkaren av grundfordonet anges (ej färdigbyggt/färdigbyggt). Om tillverkaren av grundfordonet inte finns att tillgå, ska endast tillverkaren av det etappvis färdigbyggda fordonet anges.

(5)  I fråga om etappvis färdigbyggda fordon, ange grundfordonets största tekniskt tillåtna totalvikt.

(6)  I fråga om etappvis färdigbyggda fordon, får grundfordonets vikt i körklart skick och största tekniskt tillåtna totalvikt ersättas av en standardtilläggsvikt som anges i informationen om typgodkännande i enlighet med punkt 2.17.2 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG.”