22.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 374/2014

av den 16 april 2014

om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Ukraina är ett prioriterat partnerland inom den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet. Unionen har eftersträvat allt närmare förbindelser med Ukraina, vilka går utöver det bilaterala samarbetet och omfattar gradvisa framsteg mot en politisk associering och ekonomisk integration. I detta avseende framförhandlades under 2007–2011 ett associeringsavtal mellan, å ena sidan, Europeiska unionen och dess medlemsstater och, å andra sidan, Ukraina (nedan kallat associeringsavtalet), vilket inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsområde (DCFTA) och som paraferades av de bägge parterna den 30 mars 2012. Enligt bestämmelserna i DCFTA ska unionen och Ukraina inrätta ett frihandelsområde under en övergångsperiod på högst tio år med början den dag associeringsavtalet träder i kraft, i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994.

(2)

Mot bakgrund av de exempellösa säkerhetsmässiga, politiska och ekonomiska utmaningar som Ukraina står inför, och för att stödja dess ekonomi, är det lämpligt att inte invänta ikraftträdandet av associeringsavtalets bestämmelser om ett djupgående och omfattande frihandelsområde, utan genomförandet av det bör föregripas med hjälp av autonoma handelsförmåner och sänkningen eller avskaffandet av unionstullarna på varor med ursprung i Ukraina bör påbörjas unilateralt, i enlighet med listan över medgivanden som återfinns i bilaga I-A till associeringsavtalet.

(3)

I syfte att förhindra alla former av bedrägeri, bör rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner vara avhängig av att Ukraina följer relevanta bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen. Dessutom bör Ukraina avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen, och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner.

(4)

Tullar enligt den normala Gemensamma tulltaxan bör, efter det att kommissionen undersökt ärendet, återinföras för produkter som orsakar, eller riskerar att orsaka, allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter.

(5)

Om Ukraina underlåter att rätta sig efter något av de villkor som anges i den här förordningen, bör kommissionen ges befogenhet att tillfälligt upphäva alla eller en del av förmånsordningarna. Denna befogenhet bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (1).

(6)

Denna förordning ska tillämpas till dess avdelning IV (handel och handelsrelaterade frågor) i associeringsavtalet träder i kraft eller, i förekommande fall, börjar tillämpas provisoriskt och till och med senast den 1 november 2014

(7)

Med tanke på frågans brådskande karaktär bör ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, vilket är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förmånsordningar

Tullar på varor med ursprung i Ukraina ska sänkas eller avskaffas i enlighet med bilaga I.

Artikel 2

Villkor för rätt till förmånsordningar

Rätten att omfattas av de förmånsordningar som införs genom artikel 1 ska vara beroende av följande villkor:

a)

Efterlevnad av reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2).

b)

Efterlevnad av metoder för administrativt samarbete enligt artiklarna 121 och 122 i förordning (EEG) nr 2454/93.

c)

Ukraina ska delta i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri.

d)

Ukraina ska avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner från och med den 23 april 2014.

Artikel 3

Tillgång till tullkvoter

1.   De varor som förtecknas i bilagorna II och III ska importeras till unionen med befrielse från tull inom gränserna för de unionstullkvoter som anges i de bilagorna.

2.   De tullkvoter som avses i punkt 1 i den här artikeln ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, med undantag av de tullkvoter för särskilda jordbruksprodukter som avses i bilaga III till den här förordningen.

3.   De tullkvoter för särskilda jordbruksprodukter som avses i bilaga III till den här förordningen ska förvaltas av kommissionen i enlighet med de föreskrifter som fastställs i enlighet med artikel 184 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (3).

Artikel 4

Tillfälligt upphävande

Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, får den anta genomförandeakter för att helt eller delvis tillfälligt upphäva de förmånsordningar som avses i denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.

Artikel 5

Skyddsklausul

Om importen av produkter som har ursprung i Ukraina och som förtecknas i bilaga I till den här förordningen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarliga svårigheter för unionens producenter av likadana eller direkt konkurrerande produkter, får kommissionen återinföra tullarna i den normala Gemensamma tulltaxan på sådan import, på de villkor och i enlighet med de förfaranden som fastställs i artiklarna 11 och 11a i rådets förordning (EG) nr 55/2008 (4) som ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 6

Kommittéförfarande

1.   Vid genomförandet av artiklarna 3.2 och 4 i den här förordningen ska kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 248a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (5). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till dess att avdelning IV i associeringsavtalet träder i kraft eller, i förekommande fall, börjar tillämpas provisoriskt och till och med senast den 1 november 2014.

Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra ett meddelande för den händelse denna förordning skulle upphöra att gälla före det datumet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

Martin SCHULZ

På rådets vägnar

Ordförande

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 55/2008 av den 21 januari 2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien och ändring av förordning (EG) nr 980/2005 och kommissionens beslut 2005/924/EG (EUT L 20, 24.1.2008, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA I

EU:s tulltaxa

KN 2008

Varuslag

Bastullsats

Kategori

I

AVDELNING I – LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

 

 

01

KAPITEL 1 – LEVANDE DJUR

 

 

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

 

 

0101 10

– Renrasiga avelsdjur

 

 

0101 10 10

– – Hästar

Fri

0

0101 10 90

– – Andra

7,7

0

0101 90

– Andra

 

 

 

– – Hästar

 

 

0101 90 11

– – – För slakt

Fri

0

0101 90 19

– – – Andra

11,5

0

0101 90 30

– – Åsnor

7,7

0

0101 90 90

– – Mulor och mulåsnor

10,9

0

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

 

 

0102 10

– Renrasiga avelsdjur

 

 

0102 10 10

– – Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

Fri

0

0102 10 30

– – Kor

Fri

0

0102 10 90

– – Andra

Fri

0

0102 90

– Andra

 

 

 

– – Tamboskap

 

 

0102 90 05

– – – Med en vikt av högst 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – För slakt

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Andra

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – För slakt

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Andra

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Med en vikt högre än 300 kg

 

 

 

– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

 

 

0102 90 51

– – – – – För slakt

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Andra

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Kor

 

 

0102 90 61

– – – – – För slakt

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Andra

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Andra

 

 

0102 90 71

– – – – – För slakt

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Andra

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Andra

Fri

0

0103

Levande svin

 

 

0103 10 00

– Renrasiga avelsdjur

Fri

0

 

– Andra

 

 

0103 91

– – Vägande mindre än 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Tamsvin

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Andra

Fri

0

0103 92

– – Vägande 50 kg eller mer

 

 

 

– – – Tamsvin

 

 

0103 92 11

– – – – Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Andra

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Andra slag

Fri

0

0104

Levande får och getter

 

 

0104 10

– Får

 

 

0104 10 10

– – Renrasiga avelsdjur

Fri

0

 

– – Andra

 

 

0104 10 30

– – – Lamm (upp till ett år gamla)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Andra

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Getter

 

 

0104 20 10

– – Renrasiga avelsdjur

3,2

0

0104 20 90

– – Andra

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

 

 

 

– Vägande högst 185 g

 

 

0105 11

– – Höns av arten Gallus domesticus

 

 

 

– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

 

 

0105 11 11

– – – – Värphöns

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Andra

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Andra

 

 

0105 11 91

– – – – Värphöns

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Andra

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Kalkoner

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Andra

 

 

0105 19 20

– – – Gäss

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Ankor och pärlhöns

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Andra slag

 

 

0105 94 00

– – Höns av arten Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Andra

 

 

0105 99 10

– – – Ankor

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Gäss

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Kalkoner

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Pärlhöns

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Andra levande djur

 

 

 

– Däggdjur

 

 

0106 11 00

– – Primater

Fri

0

0106 12 00

– – Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

Fri

0

0106 19

– – Andra

 

 

0106 19 10

– – – Tamkaniner

3,8

0

0106 19 90

– – – Andra

Fri

0

0106 20 00

– Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Fri

0

 

– Fåglar

 

 

0106 31 00

– – Rovfåglar

Fri

0

0106 32 00

– – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

Fri

0

0106 39

– – Andra

 

 

0106 39 10

– – – Duvor

6,4

0

0106 39 90

– – – Andra

Fri

0

0106 90 00

– Andra

Fri

0

02

KAPITEL 2 – KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

 

 

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

 

 

0201 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0201 20

– Andra styckningsdelar med ben

 

 

0201 20 20

– – Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0201 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0201 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0201 20 90

– – Andra slag

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0201 30 00

– Benfritt kött

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

 

 

0202 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 20

– Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0202 20 10

– – Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 20 30

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 20 50

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 20 90

– – Andra slag

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 30

– Benfritt kött

 

 

0202 30 10

– – Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 30 50

– – Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket”

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0202 30 90

– – Andra slag

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Nötkött (12 000 t uttryckt i nettovikt)

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

 

 

 

– Färskt eller kylt

 

 

0203 11

– – Hela eller halva slaktkroppar

 

 

0203 11 10

– – – Av tamsvin

53,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 11 90

– – – Annat

Fri

0

0203 12

– – Skinka och bog samt delar därav, med ben

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

0203 12 11

– – – – Skinka och delar därav

77,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 12 19

– – – – Bog och delar därav

60,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 12 90

– – – Annat

Fri

0

0203 19

– – Annat

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

0203 19 11

– – – – Framändar och delar därav

60,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 19 13

– – – – Rygg och delar därav, med ben

86,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 19 15

– – – – Sida (randig) och delar därav

46,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

 

– – – – Annat

 

 

0203 19 55

– – – – – Benfritt

86,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 19 59

– – – – – Annat

86,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött(20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 19 90

– – – Annat

Fri

0

 

– Fryst

 

 

0203 21

– – Hela eller halva slaktkroppar

 

 

0203 21 10

– – – Av tamsvin

53,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 21 90

– – – Annat

Fri

0

0203 22

– – Skinka och bog samt delar därav, med ben

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

0203 22 11

– – – – Skinka och delar därav

77,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 22 19

– – – – Bog och delar därav

60,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 22 90

– – – Annat

Fri

0

0203 29

– – Annat

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

0203 29 11

– – – – Framändar och delar därav

60,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 29 13

– – – – Rygg och delar därav, med ben

86,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 29 15

– – – – Sida (randig) och delar därav

46,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

 

– – – – Annat

 

 

0203 29 55

– – – – – Benfritt

86,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 29 59

– – – – – Annat

86,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svinkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0203 29 90

– – – Annat

Fri

0

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

 

 

0204 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Annat kött av får, färskt eller kylt

 

 

0204 21 00

– – Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0204 22 10

– – – Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – ”Culotte”

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 22 90

– – – Annat

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 23 00

– – Benfritt kött

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 30 00

– Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Annat kött av får, fryst

 

 

0204 41 00

– – Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0204 42 10

– – – Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 42 50

– – – ”Culotte”

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 42 90

– – – Annat

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 43

– – Benfritt kött

 

 

0204 43 10

– – – Av lamm

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 43 90

– – – Annat

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fårkött (1 500 – 2 250 t uttryckt i nettovikt) (1)

0204 50

– Kött av get

 

 

 

– – Färskt eller kylt

 

 

0204 50 11

– – – Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – ”Culotte”

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Annat

 

 

0204 50 31

– – – – Styckningsdelar med ben

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Benfria styckningsdelar

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Fryst

 

 

0204 50 51

– – – Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – ”Chine(s) and/or best ends” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – ”Culotte”

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Annat

 

 

0204 50 71

– – – – Styckningsdelar med ben

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Benfria styckningsdelar

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

 

 

0205 00 20

– Färskt eller kylt

5,1

0

0205 00 80

– Fryst

5,1

0

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

 

 

0206 10

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda

 

 

0206 10 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter

Fri

0

 

– – Andra

 

 

0206 10 95

– – – Njurtapp och mellangärde

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Andra

Fri

0

 

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta

 

 

0206 21 00

– – Tunga

Fri

0

0206 22 00

– – Lever

Fri

0

0206 29

– – Andra

 

 

0206 29 10

– – – För framställning av farmaceutiska produkter

Fri

0

 

– – – Andra

 

 

0206 29 91

– – – – Njurtapp och mellangärde

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Andra

Fri

0

0206 30 00

– Av svin, färska eller kylda

Fri

0

 

– Av svin, frysta

 

 

0206 41 00

– – Lever

Fri

0

0206 49 00

– – Andra

Fri

0

0206 80

– Andra slag, färska eller kylda

 

 

0206 80 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter

Fri

0

 

– – Andra

 

 

0206 80 91

– – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0

0206 80 99

– – – Av får och get

Fri

0

0206 90

– Andra slag, frysta

 

 

0206 90 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter

Fri

0

 

– – Andra

 

 

0206 90 91

– – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0

0206 90 99

– – – Av får och get

Fri

0

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

 

 

 

– Av höns av arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 11 10

– – – Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %‐kycklingar)

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %‐kycklingar)

29,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 000 – 20 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 11 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %‐kycklingar), eller i annan form

32,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 000 – 20 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 12

– – Ostyckat, fryst

 

 

0207 12 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %‐kycklingar)

29,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 000 – 20 000 t uttryckt i nettovikt) (1) + tilläggskvot för fjäderfäkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0207 12 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %‐kycklingar), eller i annan form

32,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1) + tilläggskvot för fjäderfäkött (20 000 t uttryckt i nettovikt)

0207 13

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

 

 

 

– – – Styckningsdelar

 

 

0207 13 10

– – – – Benfria

102,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Med ben

 

 

0207 13 20

– – – – – Halvor och kvarter

35,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 13 30

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 13 40

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Bröst och delar därav

60,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 13 60

– – – – – Klubbor och delar därav

46,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 13 70

– – – – – Andra slag

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

0207 13 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 13 99

– – – – Andra slag

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 14

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

 

 

 

– – – Styckningsdelar

 

 

0207 14 10

– – – – Benfria

102,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Med ben

 

 

0207 14 20

– – – – – Halvor och kvarter

35,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 14 30

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 14 40

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Bröst och delar därav

60,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 14 60

– – – – – Klubbor och delar därav

46,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 14 70

– – – – – Andra slag

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

0207 14 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 14 99

– – – – Andra slag

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– Av kalkon

 

 

0207 24

– – Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 24 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %‐kalkoner)

34 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 24 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %‐kalkoner), eller i annan form

37,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 25

– – Ostyckat, fryst

 

 

0207 25 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %‐kalkoner)

34 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 25 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %‐kalkoner), eller i annan form

37,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 26

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

 

 

 

– – – Styckningsdelar

 

 

0207 26 10

– – – – Benfria

85,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Med ben

 

 

0207 26 20

– – – – – Halvor och kvarter

41 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 26 30

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 26 40

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Bröst och delar därav

67,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – – Klubbor och delar därav

 

 

0207 26 60

– – – – – – Underlår och delar därav

25,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 26 70

– – – – – – Andra slag

46 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 26 80

– – – – – Andra slag

83 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

0207 26 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 26 99

– – – – Andra slag

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 27

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

 

 

 

– – – Styckningsdelar

 

 

0207 27 10

– – – – Benfria

85,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Med ben

 

 

0207 27 20

– – – – – Halvor och kvarter

41 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 27 30

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 27 40

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Bröst och delar därav

67,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – – Klubbor och delar därav

 

 

0207 27 60

– – – – – – Underlår och delar därav

25,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 000 - 20 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 27 70

– – – – – – Andra slag

46 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfä (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 27 80

– – – – – Andra slag

83 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

0207 27 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 27 99

– – – – Andra slag

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– Av ankor, gäss och pärlhöns

 

 

0207 32

– – Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

 

– – – Av ankor

 

 

0207 32 11

– – – – Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 85 %‐ankor)

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %‐ankor)

46,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 32 19

– – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %‐ankor), eller i annan form

51,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Av gäss

 

 

0207 32 51

– – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %‐gäss)

45,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 32 59

– – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %‐gäss), eller i annan form

48,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 32 90

– – – Av pärlhöns

49,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 33

– – Ostyckat, fryst

 

 

 

– – – Av ankor

 

 

0207 33 11

– – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %‐ankor)

46,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 33 19

– – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %‐ankor), eller i annan form

51,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Av gäss

 

 

0207 33 51

– – – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %‐gäss)

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %‐gäss), eller i annan form

48,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 33 90

– – – Av pärlhöns

49,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 34

– – Fet gås– eller anklever, färska eller kylda

 

 

0207 34 10

– – – Av gäss

Fri

0

0207 34 90

– – – Av ankor

Fri

0

0207 35

– – Andra slag, färska eller kylda

 

 

 

– – – Styckningsdelar

 

 

 

– – – – Benfria

 

 

0207 35 11

– – – – – Av gäss

110,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 15

– – – – – Av ankor och pärlhöns

128,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Med ben

 

 

 

– – – – – Halvor och kvarter

 

 

0207 35 21

– – – – – – Av ankor

56,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 23

– – – – – – Av gäss

52,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 25

– – – – – – Av pärlhöns

54,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 31

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 41

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – – Bröst och delar därav

 

 

0207 35 51

– – – – – – Av gäss

86,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 53

– – – – – – Av ankor och pärlhöns

115,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – – Klubbor och delar därav

 

 

0207 35 61

– – – – – – Av gäss

69,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 63

– – – – – – Av ankor och pärlhöns

46,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 71

– – – – – Gås– och ankpaletat

66 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 35 79

– – – – – Andra slag

123,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

0207 35 91

– – – – Lever, med undantag av fet gås– eller anklever

6,4

0

0207 35 99

– – – – Andra slag

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36

– – Andra slag, frysta

 

 

 

– – – Styckningsdelar

 

 

 

– – – – Benfria

 

 

0207 36 11

– – – – – Av gäss

110,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 15

– – – – – Av ankor och pärlhöns

128,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Med ben

 

 

 

– – – – – Halvor och kvarter

 

 

0207 36 21

– – – – – – Av ankor

56,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 23

– – – – – – Av gäss

52,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 25

– – – – – – Av pärlhöns

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 41

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – – Bröst och delar därav

 

 

0207 36 51

– – – – – – Av gäss

86,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 53

– – – – – – Av ankor och pärlhöns

115,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – – Klubbor och delar därav

 

 

0207 36 61

– – – – – – Av gäss

69,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 63

– – – – – – Av ankor och pärlhöns

46,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0207 36 71

– – – – – Gås– och ankpaletat

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Andra slag

123,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

 

– – – – Lever

 

 

0207 36 81

– – – – – Fet gåslever

Fri

0

0207 36 85

– – – – – Fet anklever

Fri

0

0207 36 89

– – – – – Andra slag

6,4

0

0207 36 90

– – – – Andra slag

18,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

 

 

0208 10

– Av kanin eller hare

 

 

0208 10 10

– – Av tamkanin

6,4

0

0208 10 90

– – Annat

Fri

0

0208 30 00

– Av primater

9

0

0208 40

– Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sireinia)

 

 

0208 40 10

– – Valkött

6,4

0

0208 40 90

– – Annat

9

0

0208 50 00

– Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

9

0

0208 90

– Andra slag

 

 

0208 90 10

– – Av tama duvor

6,4

0

0208 90 30

– – Av vilt, med undantag av kanin eller hare

Fri

0

0208 90 55

– – Sälkött

6,4

0

0208 90 60

– – Av ren

9

0

0208 90 70

– – Grodlår

6,4

0

0208 90 95

– – Annat

9

0

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

 

 

 

– Underhudsfett av svin

 

 

0209 00 11

– – Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Torkat eller rökt

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och nr 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Fjäderfäfett

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

 

 

 

– Kött av svin

 

 

0210 11

– – Skinka och bog, samt delar därav, med ben

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

 

– – – – Saltat eller i saltlake

 

 

0210 11 11

– – – – – Skinka och delar därav

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Bog och delar därav

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Torkat eller rökt

 

 

0210 11 31

– – – – – Skinka och delar därav

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Bog och delar därav

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Annat

15,4

0

0210 12

– – Sida (randig) och delar därav

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

0210 12 11

– – – – Saltat eller i saltlake

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Torkat eller rökt

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Annan

15,4

0

0210 19

– – Annat

 

 

 

– – – Av tamsvin

 

 

 

– – – – Saltat eller i saltlake

 

 

0210 19 10

– – – – – Baconsidor och ”spencers”

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Trekvartssida och mittbit

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Framändar och delar därav

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Rygg och delar därav

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Annat

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Torkat eller rökt

 

 

0210 19 60

– – – – – Framändar och delar därav

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Rygg och delar därav

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Annat

 

 

0210 19 81

– – – – – – Benfritt

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Annat

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Annat

15,4

0

0210 20

– Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

 

 

0210 20 10

– – Med ben

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Benfritt

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

 

 

0210 91 00

– – Av primater

15,4

0

0210 92 00

– – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

15,4

0

0210 99

– – Annat

 

 

 

– – – Kött

 

 

0210 99 10

– – – – Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

6,4

0

 

– – – – Kött av får eller get

 

 

0210 99 21

– – – – – Med ben

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Benfritt

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Av ren

15,4

0

0210 99 39

– – – – Annat

130 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Fjäderfäkött (16 00020 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Slaktbiprodukter

 

 

 

– – – – Av tamsvin

 

 

0210 99 41

– – – – – Lever

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Andra

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Av nötkreatur eller andra oxdjur

 

 

0210 99 51

– – – – – Njurtapp och mellangärde

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Andra

12,8

0

0210 99 60

– – – – Av får och get

15,4

0

 

– – – – Andra

 

 

 

– – – – – Fjäderfälever

 

 

0210 99 71

– – – – – – Fet gås– eller anklever, saltad eller i saltlake

Fri

0

0210 99 79

– – – – – – Annan

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Andra

15,4

0

0210 99 90

– – – Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

KAPITEL 3 – FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

 

 

0301

Levande fisk

 

 

0301 10

– Akvariefisk

 

 

0301 10 10

– – Sötvattenfisk

Fri

0

0301 10 90

– – Saltvattenfisk

7,5

0

 

– Annan levande fisk

 

 

0301 91

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Annan

12

0

0301 92 00

– – Ål (Anguilla spp.)

Fri

0

0301 93 00

– – Karp

8

0

0301 94 00

– – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Annan

 

 

 

– – – Sötvattenfisk

 

 

0301 99 11

– – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Annan

8

0

0301 99 80

– – – Saltvattenfisk

16

0

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

 

 

 

– Laxfisk (Salmo nidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 11

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0

0302 11 80

– – – Annan

12

0

0302 12 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Annan

8

0

 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 21

– – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Rödspätta (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Tunga (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Annan

 

 

0302 29 10

– – – Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Annan

15

0

 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 31

– – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 31 90

– – – Annan

22

0

0302 32

– – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 32 90

– – – Annan

22

0

0302 33

– – Bonit

 

 

0302 33 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 33 90

– – – Annan

22

0

0302 34

– – Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 34 90

– – – Annan

22

0

0302 35

– – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 35 90

– – – Annan

22

0

0302 36

– – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 36 90

– – – Annan

22

0

0302 39

– – Annan

 

 

0302 39 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 39 90

– – – Annan

22

0

0302 40 00

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke

15

0

0302 50

– Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 50 10

– – Av arten Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Annan

12

0

 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 61

– – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Skarpsill (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Haj

 

 

0302 65 20

– – – Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

– – – Annan

8

0

0302 66 00

– – Ål (Anguilla spp.)

Fri

0

0302 67 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Andra slag

 

 

 

– – – Sötvattenfisk

 

 

0302 69 11

– – – – Karp

8

0

0302 69 19

– – – – Annan

8

0

 

– – – Saltvattenfisk

 

 

 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i nr 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

Fri

0

0302 69 25

– – – – – Annan

22

0

 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Av arten Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Annan

7,5

0

0302 69 35

– – – – Fisk av arten Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Långa (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Kummel av släktet Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Sydkummel (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Annan

15

0

0302 69 69

– – – – – Kummel av släktet Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Havsbraxen (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Marulk (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Guldbraxen (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Annan fisk

15

0

0302 70 00

– Lever, rom och mjölke

10

0

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

 

 

 

– Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 11 00

– – Sockeyelax (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Annan

2

0

 

– Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 21

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0

0303 21 80

– – – Annan

12

0

0303 22 00

– – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Annan

9

0

 

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 31

– – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Rödspätta (Pleuronectus platessa)

15

0

0303 33 00

– – Tunga (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Annan

 

 

0303 39 10

– – – Skrubba (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Fisk av släktet Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Annan

15

0

 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 41

– – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Hel

Fri

0

0303 41 13

– – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 41 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 41 90

– – – Annan

22

0

0303 42

– – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

 

– – – – Hel

 

 

0303 42 12

– – – – – Vägande mer än 10 kg per styck

Fri

0

0303 42 18

– – – – – Annan

Fri

0

 

– – – – Rensad, utan gälar

 

 

0303 42 32

– – – – – Vägande mer än 10 kg per styck

Fri

0

0303 42 38

– – – – – Annan

Fri

0

 

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

 

 

0303 42 52

– – – – – Vägande mer än 10 kg per styck

Fri

0

0303 42 58

– – – – – Annan

Fri

0

0303 42 90

– – – Annan

22

0

0303 43

– – Bonit

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Hel

Fri

0

0303 43 13

– – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 43 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 43 90

– – – Annan

22

0

0303 44

– – Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Hel

Fri

0

0303 44 13

– – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 44 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 44 90

– – – Annan

22

0

0303 45

– – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Hel

Fri

0

0303 45 13

– – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 45 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 45 90

– – – Annan

22

0

0303 46

– – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Hel

Fri

0

0303 46 13

– – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 46 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 46 90

– – – Annan

22

0

0303 49

– – Annan

 

 

 

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Hel

Fri

0

0303 49 33

– – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 49 39

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 49 80

– – – Annan

22

0

 

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) samt torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 51 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Av arten Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Av arten Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Av arten Gadus macrocephalus

12

0

 

– Svärdfisk (Xiphias gladius) och tandnotingar (Dissostichus spp.), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 61 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 71

– – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Skarpsill (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Av arten Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Haj

 

 

0303 75 20

– – – Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0

0303 75 90

– – – Annan

8

0

0303 76 00

– – Ål (Anguilla spp.)

Fri

0

0303 77 00

– – Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Kummel av släktet Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Sydkummel (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Annan

15

0

0303 78 90

– – – Kummel av släktet Urophycis

15

0

0303 79

– – Andra slag

 

 

 

– – – Sötvattenfisk

 

 

0303 79 11

– – – – Karp

8

0

0303 79 19

– – – – Annan

8

0

 

– – – Saltvattenfisk

 

 

 

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) nämnd i nr 0303 43

 

 

 

– – – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Hel

Fri

0

0303 79 23

– – – – – – Rensad, utan gälar

Fri

0

0303 79 29

– – – – – – Annan (t.ex. utan huvud)

Fri

0

0303 79 31

– – – – – Annan

22

0

 

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Av arten Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Annan

7,5

0

0303 79 41

– – – – Fisk av arten Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Långa (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – Havsbraxen (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Marulk (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Annan

15

0

0303 80

– Lever, rom och mjölke

 

 

0303 80 10

– – Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat

Fri

0

0303 80 90

– – Annan

10

0

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

 

 

 

– Färska eller kylda

 

 

0304 11

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filéer

18

0

0304 11 90

– – – Annat fiskkött (även hackat eller malet)

15

0

0304 12

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Filéer

18

0

0304 12 90

– – – Annat fiskkött (även hackat eller malet)

15

0

0304 19

– – Andra

 

 

 

– – – Filéer

 

 

 

– – – – Av sötvattenfisk

 

 

0304 19 13

– – – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 19 15

– – – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0

0304 19 17

– – – – – – Annan

12

0

0304 19 19

– – – – – Av annan sötvattenfisk

9

3

 

– – – – Annan

 

 

0304 19 31

– – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Av gråsej (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Annan

18

3

 

– – – Annat fiskkött (även hackat eller malet)

 

 

0304 19 91

– – – – Av sötvattenfisk

8

0

 

– – – – Annat

 

 

0304 19 97

– – – – – Lappar av sill och strömming

15

0

0304 19 99

– – – – – Annat

15

0

 

– Frysta filéer

 

 

0304 21 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Andra

 

 

 

– – – Av sötvattenfisk

 

 

0304 29 13

– – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 29 15

– – – – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0

0304 29 17

– – – – – Annan

12

0

0304 29 19

– – – – Av annan sötvattenfisk

9

3

 

– – – Andra

 

 

 

– – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) och fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Annan

7,5

0

0304 29 31

– – – – Av gråsej (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Av arten Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Annan

7,5

0

0304 29 41

– – – – Av vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Av långa (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Euthynnus

18

0

 

– – – – Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – Av makrill av arten Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Annan

15

0

 

– – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Av kummel av släktet Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Av argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Annan

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Av kummel av släktet Urophycis

7,5

0

 

– – – – Av haj

 

 

0304 29 61

– – – – – Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Av annan haj

7,5

0

0304 29 71

– – – – Av rödspätta (Pleuronectus platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Av skrubbskädda (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – Av marulk (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Av hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Annan

15

3

 

– Andra slag

 

 

0304 91 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Andra

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – – Annan

 

 

0304 99 21

– – – – Av sötvattenfisk

8

0

 

– – – – Annan

 

 

0304 99 23

– – – – – Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Av torsk av arten Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Annan

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Av gråsej (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Av glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Av havsbraxen (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Av marulk (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Annan

7,5

0

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

 

 

0305 10 00

– Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

13

0

0305 20 00

– Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

11

0

0305 30

– Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

 

 

 

– – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och av fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – Av torsk av arten Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Annan

20

0

0305 30 30

– – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltade eller i saltlake

15

0

0305 30 50

– – Av liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides), saltade eller i saltlake

15

0

0305 30 90

– – Annan

16

0

 

– Rökt fisk, inbegripet filéer

 

 

0305 41 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Annan

 

 

0305 49 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Ål (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Annan

14

0

 

– Torkad fisk, även saltad, med inte rökt

 

 

0305 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Torkad, inte saltad

13

0

0305 51 90

– – – Torkad och saltad

13

0

0305 59

– – Annan

 

 

 

– – – Fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Torkad, inte saltad

13

0

0305 59 19

– – – – Torkad och saltad

13

0

0305 59 30

– – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Ansjovis (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Annan

12

0

 

– Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake

 

 

0305 61 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Ansjovis (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Annan

 

 

0305 69 10

– – – Fisk av arten Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Annan

12

0

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

 

– Frysta

 

 

0306 11

– – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Kräftstjärtar

12,5

0

0306 11 90

– – – Annan

12,5

0

0306 12

– – Hummer (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Hel

6

0

0306 12 90

– – – Annan

16

0

0306 13

– – Räkor

 

 

0306 13 10

– – – Av familjen Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Räkor av släktet Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Räkor av arten Parapenaeus longirostris

12

0

0306 13 50

– – – Räkor av släktet Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Andra

12

0

0306 14

– – Krabbor

 

 

0306 14 10

– – – Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus och Chionoecetes spp.

7,5

0

0306 14 30

– – – Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Andra

7,5

0

0306 19

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0306 19 10

– – – Sötvattenkräftor

7,5

0

0306 19 30

– – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Andra

12

0

 

– Inte frysta

 

 

0306 21 00

– – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Hummer (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Levande

8

0

 

– – – Annan

 

 

0306 22 91

– – – – Hel

8

0

0306 22 99

– – – – Annan

10

0

0306 23

– – Räkor

 

 

0306 23 10

– – – Av familjen Pandalidae

12

0

 

– – – Räkor av släktet Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten

18

0

0306 23 39

– – – – Andra

18

0

0306 23 90

– – – Andra

12

0

0306 24

– – Krabbor

 

 

0306 24 30

– – – Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Andra

7,5

0

0306 29

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0306 29 10

– – – Sötvattenkräftor

7,5

0

0306 29 30

– – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Andra

12

0

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0307 10

– Ostron

 

 

0307 10 10

– – Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer än 40 g styck, skalet inräknat

Fri

0

0307 10 90

– – Andra

9

0

 

– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Levande, färska eller kylda

8

0

0307 29

– – Andra

 

 

0307 29 10

– – – Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta

8

0

0307 29 90

– – – Andra

8

0

 

– Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Levande, färska eller kylda

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Andra

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma samt Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Levande, färsk eller kyld

 

 

0307 41 10

– – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.

6

0

0307 41 99

– – – – Annan

8

0

0307 49

– – Annan

 

 

 

– – – Fryst

 

 

 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Av släktet Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Dvärgsepia (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Annan

8

0

0307 49 18

– – – – – Annan

8

0

 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp,)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Annan

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Annan

8

0

 

– – – Annan

 

 

0307 49 71

– – – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.

6

0

0307 49 99

– – – – – Annan

8

0

 

– Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Levande, färsk eller kyld

8

0

0307 59

– – Annan

 

 

0307 59 10

– – – Fryst

8

0

0307 59 90

– – – Annan

8

0

0307 60 00

– Sniglar, andra än havssniglar

Fri

0

 

– Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0307 91 00

– – Levande, färska eller kylda

11

0

0307 99

– – Andra

 

 

 

– – – Frysta

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Manet (Rhopilema spp.)

Fri

0

0307 99 18

– – – – Andra

11

0

0307 99 90

– – – Andra

11

0

04

KAPITEL 4 – MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

 

 

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0401 10

– Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

 

 

0401 10 10

– – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

13,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 10 90

– – Andra slag

12,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 20

– Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

– – Högst 3 viktprocent

 

 

0401 20 11

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

18,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 20 19

– – – Andra slag

17,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Mer än 3 viktprocent

 

 

0401 20 91

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

22,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 20 99

– – – Andra slag

21,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 30

– Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent

 

 

 

– – Högst 21 viktprocent

 

 

0401 30 11

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

57,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 30 19

– – – Andra slag

56,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

 

0401 30 31

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

110 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 30 39

– – – Andra slag

109,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Mer än 45 viktprocent

 

 

0401 30 91

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

183,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0401 30 99

– – – Andra slag

182,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0402 10

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

 

 

 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0402 10 11

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 10 19

– – – Andra slag

118,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Andra

 

 

0402 10 91

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 10 99

– – – Andra slag

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

 

 

0402 21

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

 

 

0402 21 11

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Andra slag

 

 

0402 21 17

– – – – – Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

130,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 21 19

– – – – – Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27 viktprocent

130,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

 

 

0402 21 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 21 99

– – – – Andra slag

161,9 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 29

– – Andra

 

 

 

– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

 

 

0402 29 11

– – – – Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Andra slag

 

 

0402 29 15

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 29 19

– – – – – Andra slag

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

 

 

0402 29 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 29 99

– – – – Andra slag

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– Andra slag

 

 

0402 91

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0402 91 10

– – – Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

34,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 91 30

– – – Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent

43,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

 

0402 91 51

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 91 59

– – – – Andra slag

109,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

 

 

0402 91 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 91 99

– – – – Andra slag

182,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 99

– – Andra

 

 

0402 99 10

– – – Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent

57,2 EUR/100 kg/net

TK_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

 

0402 99 31

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 99 39

– – – – Andra slag

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

 

 

0402 99 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0402 99 99

– – – – Andra slag

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

0403 10

– Yoghurt

 

 

 

– – Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0403 10 11

– – – – Högst 3 viktprocent

20,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 10 13

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

24,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 10 19

– – – – Mer än 6 viktprocent

59,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Annan, med en fetthalt av

 

 

0403 10 31

– – – – Högst 3 viktprocent

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 10 33

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 10 39

– – – – Mer än 6 viktprocent

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 10 51

– – – – Högst 1,5 viktprocent

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Mer än 27 viktprocent

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

 

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 10 91

– – – – Högst 3 viktprocent

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Mer än 6 viktprocent

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 90

– Andra slag

 

 

 

– – Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form

 

 

 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0403 90 11

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

100,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 13

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 19

– – – – – Mer än 27 viktprocent

167,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Andra, med en fetthalt av

 

 

0403 90 31

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 33

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 39

– – – – – Mer än 27 viktprocent

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – Andra

 

 

 

– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0403 90 51

– – – – – Högst 3 viktprocent

20,5 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 53

– – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

24,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 59

– – – – – Mer än 6 viktprocent

59,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – – – Andra, med en fetthalt av

 

 

0403 90 61

– – – – – Högst 3 viktprocent

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 63

– – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0403 90 69

– – – – – Mer än 6 viktprocent

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölk och grädde, kondenserad mjölk och yoghurt (8 000 – 10 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 90 71

– – – – Högst 1,5 viktprocent

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Mer än 27 viktprocent

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

 

– – – Andra, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 90 91

– – – – Högst 3 viktprocent

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Mer än 6 viktprocent

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Bearbetade produkter av fermenterad mjölk (2 000 t)

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

 

0404 10

– Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

– – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form

 

 

 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 02

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Mer än 27 viktprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 12

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Mer än 27 viktprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 26

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Mer än 27 viktprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 34

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Mer än 27 viktprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Annan

 

 

 

– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 48

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Mer än 27 viktprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 56

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Mer än 27 viktprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 72

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Mer än 27 viktprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 78

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Mer än 27 viktprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Andra slag

 

 

 

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0404 90 21

– – – Högst 1,5 viktprocent

100,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0404 90 23

– – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0404 90 29

– – – Mer än 27 viktprocent

167,2 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

 

– – Andra, med en fetthalt av

 

 

0404 90 81

– – – Högst 1,5 viktprocent

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0404 90 83

– – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0404 90 89

– – – Mer än 27 viktprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Mjölkpulver (1 500 – 5 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

 

 

0405 10

– Smör

 

 

 

– – Med en fetthalt av högst 85 viktprocent

 

 

 

– – – Naturligt smör

 

 

0405 10 11

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 10 19

– – – – Annat

189,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 10 30

– – – Rekombinerat smör

189,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 10 50

– – – Vasslesmör

189,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 10 90

– – Annat

231,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter

 

 

0405 20 10

– – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

9 + EA

Tullkvot_Bearbetat Smör (250 t)

0405 20 30

– – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

9 + EA

Tullkvot_Bearbetat smör (250 t)

0405 20 90

– – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

189,6 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 90

– Annat

 

 

0405 90 10

– – Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vattenhalt av högst 0,5 viktprocent

231,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0405 90 90

– – Annat

231,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Smör (1 500 – 3 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0406

Ost och ostmassa

 

 

0406 10

– Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa

 

 

0406 10 20

– – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Annan

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Riven eller pulveriserad ost av alla slag

 

 

0406 20 10

– – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter

7,7

0

0406 20 90

– – Annan

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Smältost, inte riven eller pulveriserad

 

 

0406 30 10

– – Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzeller, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabziger), i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av högst 56 viktprocent beräknat på torrsubstansen

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Annan

 

 

 

– – – Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt beräknat på torrsubstansen av

 

 

0406 30 31

– – – – Högst 48 viktprocent

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Mer än 48 viktprocent

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Annan

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Annan ost

 

 

0406 90 01

– – Avsedd för beredning

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Andra

 

 

0406 90 13

– – – Emmentaler

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzeller

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edamer

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsiter

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Annan

 

 

0406 90 50

– – – – Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får‐ eller getskinn

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Annan

 

 

 

– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av

 

 

 

– – – – – – Högst 47 viktprocent

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Annan

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmassan av

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Mer än 72 viktprocent

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Annan

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

 

 

 

– Ägg av fjäderfä

 

 

 

– – För kläckning

 

 

0407 00 11

– – – Av kalkoner eller gäss

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Andra

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Andra slag

30,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Ägg (1 500 – 3 000 t uttryckt som ägg med skal) (1) + tilläggskvot för ägg (3 000 t uttryckt i nettovikt)

0407 00 90

– Andra ägg

7,7

0

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

– Äggula

 

 

0408 11

– – Torkad

 

 

0408 11 20

– – – Olämplig som livsmedel

Fri

0

0408 11 80

– – – Annan

142,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Ägg (1 500 – 3 000 t uttryckt som ägg med skal) (1)

0408 19

– – Annan

 

 

0408 19 20

– – – Olämplig som livsmedel

Fri

0

 

– – – Annan

 

 

0408 19 81

– – – – Flytande

62 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Ägg (1 500 – 3 000 t uttryckt som ägg med skal) (1)

0408 19 89

– – – – Annan, inklusive fryst

66,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Ägg (1 500 – 3 000 t uttryckt som ägg med skal) (1)

 

– Andra slag

 

 

0408 91

– – Torkade

 

 

0408 91 20

– – – Olämpliga som livsmedel

Fri

0

0408 91 80

– – – Andra

137,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Ägg (1 500 – 3 000 t uttryckt som ägg med skal) (1)

0408 99

– – Andra

 

 

0408 99 20

– – – Olämpliga som livsmedel

Fri

0

0408 99 80

– – – Andra

35,3 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Ägg (1 500 – 3 000 t uttryckt som ägg med skal) (1)

0409 00 00

Naturlig honung

17,3

Tullkvot_Honung (5 000 – 6 000 t uttryckt i nettovikt) (1)

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

7,7

0

05

KAPITEL 5 – PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

 

 

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

Fri

0

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

 

 

0502 10 00

– Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

Fri

0

0502 90 00

– Andra slag

Fri

0

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Fri

0

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

 

 

0505 10

– Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun

 

 

0505 10 10

– – Råa

Fri

0

0505 10 90

– – Andra

Fri

0

0505 90 00

– Andra slag

Fri

0

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

 

 

0506 10 00

– Ossein samt ben behandlade med syra

Fri

0

0506 90 00

– Andra slag

Fri

0

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

 

 

0507 10 00

– Elfenben; mjöl och avfall av elfenben

Fri

0

0507 90 00

– Andra slag

Fri

0

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os Sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

Fri

0

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Fri

0

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kap. 1 och 3, olämpliga som livsmedel

 

 

0511 10 00

– Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

Fri

0

 

– Andra slag

 

 

0511 91

– – Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kap. 3

 

 

0511 91 10

– – – Fiskavfall

Fri

0

0511 91 90

– – – Andra slag

Fri

0

0511 99

– – Andra

 

 

0511 99 10

– – – Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn

Fri

0

 

– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

 

 

0511 99 31

– – – – Rå

Fri

0

0511 99 39

– – – – Annan

5,1

0

0511 99 85

– – – Andra slag

Fri

0

II

AVDELNING II – VEGETABILISKA PRODUKTER

 

 

06

KAPITEL 6 – LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O.D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT

 

 

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

 

 

0601 10

– Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

 

 

0601 10 10

– – Hyacinter

5,1

0

0601 10 20

– – Narcisser

5,1

0

0601 10 30

– – Tulpaner

5,1

0

0601 10 40

– – Gladiolus

5,1

0

0601 10 90

– – Andra

5,1

0

0601 20

– Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

 

 

0601 20 10

– – Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

Fri

0

0601 20 30

– – Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

9,6

0

0601 20 90

– – Andra

6,4

0

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

 

 

0602 10

– Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

 

 

0602 10 10

– – Av vin

Fri

0

0602 10 90

– – Andra

4

0

0602 20

– Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade

 

 

0602 20 10

– – Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade

Fri

0

0602 20 90

– – Andra

8,3

0

0602 30 00

– Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

8,3

0

0602 40 00

– Rosor, även ympade/okulerade

8,3

0

0602 90

– Andra

 

 

0602 90 10

– – Svampmycelium

8,3

0

0602 90 20

– – Ananasplantor

Fri

0

0602 90 30

– – Köksväxtplantor och jordgubbsplantor

8,3

0

 

– – Andra

 

 

 

– – – Frilandsplantor

 

 

 

– – – – Träd och buskar

 

 

0602 90 41

– – – – – Skogsträd

8,3

0

 

– – – – – Andra

 

 

0602 90 45

– – – – – – Rotade sticklingar och unga plantor

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Andra

8,3

0

0602 90 50

– – – – Andra frilandsplantor

8,3

0

 

– – – Krukväxter

 

 

0602 90 70

– – – – Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av kaktusar

6,5

0

 

– – – – Andra

 

 

0602 90 91

– – – – – Blomväxter med knoppar eller blommor, med undantag av kaktusar

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Andra

6,5

0

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

 

 

 

– Friska

 

 

0603 11 00

– – Rosor

8,5

0

0603 12 00

– – Nejlikor

8,5

0

0603 13 00

– – Orkidéer

8,5

0

0603 14 00

– – Krysantemum

8,5

0

0603 19

– – Andra

 

 

0603 19 10

– – – Gladiolus

8,5

0

0603 19 90

– – – Andra

8,5

0

0603 90 00

– Andra slag

10

0

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

 

 

0604 10

– Mossa och lavar

 

 

0604 10 10

– – Renlav

Fri

0

0604 10 90

– – Andra slag

5

0

 

– Andra slag

 

 

0604 91

– – Friska

 

 

0604 91 20

– – – Julgranar

2,5

0

0604 91 40

– – – Kvistar av barrträd

2,5

0

0604 91 90

– – – Andra

2

0

0604 99

– – Andra

 

 

0604 99 10

– – – Endast torkade

Fri

0

0604 99 90

– – – Andra

10,9

0

07

KAPITEL 7 – GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM– ELLER ROTKNÖLAR

 

 

0701

Potatis, färsk eller kyld

 

 

0701 10 00

– Utsädespotatis

4,5

0

0701 90

– Annan potatis

 

 

0701 90 10

– – För framställning av stärkelse

5,8

0

 

– – Annan

 

 

0701 90 50

– – – Nyskördad, under tiden 1 januari– 30 juni

9,6

0

0701 90 90

– – – Annan

11,5

0

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

 

 

0703 10

– Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök

 

 

 

– – Kepalök (vanlig lök)

 

 

0703 10 11

– – – Sättlök

9,6

0

0703 10 19

– – – Annan

9,6

0

0703 10 90

– – Schalottenlök

9,6

0

0703 20 00

– Vitlök

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Vitlök (500 t uttryckt i nettovikt)

0703 90 00

– Purjolök och lök av andra Allium-arter

10,4

0

0704

Kål, färsk eller kyld

 

 

0704 10 00

– Blomkål (inbegripet broccolo)

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Brysselkål

12

0

0704 90

– Annan kål

 

 

0704 90 10

– – Vitkål och rödkål

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Annan

12

0

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färska eller kylda

 

 

 

– Trädgårdssallat

 

 

0705 11 00

– – Huvudsallat

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Annan trädgårdssallat

10,4

0

 

– Cikoriasallat

 

 

0705 21 00

– – Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Annan cikoriasallat

10,4

0

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

 

 

0706 10 00

– Morötter och rovor

13,6

0

0706 90

– Andra slag

 

 

0706 90 10

– – Rotselleri

13,6

0

0706 90 30

– – Pepparrot (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Andra

13,6

0

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

 

 

0707 00 05

– Gurkor, andra än små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 styck per kg)

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0707 00 90

– Små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 styck per kg)

12,8

0

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

 

 

0708 10 00

– Ärter (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Andra slag

11,2

0

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda

 

 

0709 20 00

– Sparris

10,2

0

0709 30 00

– Auberginer

12,8

0

0709 40 00

– Bladselleri (blekselleri)

12,8

0

 

– Svampar och tryffel

 

 

0709 51 00

– – Svampar av släktet Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Andra slag

 

 

0709 59 10

– – – Kantareller

3,2

0

0709 59 30

– – – Rörsoppar

5,6

0

0709 59 50

– – – Tryffel

6,4

0

0709 59 90

– – – Andra

6,4

0

0709 60

– Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Sötpaprika

7,2

0

 

– – Andra

 

 

0709 60 91

– – – Av släktet Capsicum, för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum

Fri

0

0709 60 95

– – – För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider

Fri

0

0709 60 99

– – – Andra

6,4

0

0709 70 00

– Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

10,4

0

0709 90

– Andra slag

 

 

0709 90 10

– – Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Mangold och kardon

10,4

0

 

– – Oliver

 

 

0709 90 31

– – – För annan användning än oljeframställning

4,5

0

0709 90 39

– – – Annan

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Kapris

5,6

0

0709 90 50

– – Fänkål

8

0

0709 90 60

– – Sockermajs

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Zucchini

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0709 90 80

– – Kronärtskockor

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0709 90 90

– – Andra

12,8

0

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

 

 

0710 10 00

– Potatis

14,4

0

 

– Baljfrukter och spritade baljväxtfrön

 

 

0710 21 00

– – Ärter (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Andra

14,4

0

0710 30 00

– Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

14,4

0

0710 40 00

– Sockermajs

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Sockermajs (1 500 t)

0710 80

– Andra grönsaker

 

 

0710 80 10

– – Oliver

15,2

0

 

– – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Sötpaprika

14,4

0

0710 80 59

– – – Andra

6,4

0

 

– – Svampar

 

 

0710 80 61

– – – Av släktet Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Andra

14,4

0

0710 80 70

– – Tomater

14,4

0

0710 80 80

– – Kronärtskockor

14,4

0

0710 80 85

– – Sparris

14,4

0

0710 80 95

– – Andra

14,4

0

0710 90 00

– Blandningar av grönsaker

14,4

0

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

 

 

0711 20

– Oliver

 

 

0711 20 10

– – För annan användning än oljeframställning

6,4

0

0711 20 90

– – Andra

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Gurkor

12

0

 

– Svampar och tryffel

 

 

0711 51 00

– – Svampar av släktet Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

Tullkvot_Svampar (500 t uttryckt i nettovikt) + tilläggskvot för svampar (500 t uttryckt i nettovikt)

0711 59 00

– – Andra slag

9,6

0

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker

 

 

 

– – Grönsaker

 

 

0711 90 10

– – – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika

6,4

0

0711 90 30

– – – Sockermajs

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Tullkvot_Sockermajs (1 500 t)

0711 90 50

– – – Kepalök (vanlig lök)

7,2

0

0711 90 70

– – – Kapris

4,8

0

0711 90 80

– – – Andra slag

9,6

0

0711 90 90

– – Blandningar av grönsaker

12

0

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

 

 

0712 20 00

– Kepalök (vanlig lök)

12,8

0

 

– Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella spp.) och tryffel

 

 

0712 31 00

– – Svampar av släktet Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Judasöron (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – Gelésvampar (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – Andra slag

12,8

0

0712 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker

 

 

0712 90 05

– – Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

10,2

0

 

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Hybrider för utsäde

Fri

0

0712 90 19

– – – Annan

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – Tomater

12,8

0

0712 90 50

– – Morötter

12,8

0

0712 90 90

– – Andra

12,8

0

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

 

 

0713 10

– Ärter (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – För utsäde

Fri

0

0713 10 90

– – Andra

Fri

0

0713 20 00

– Kikärter

Fri

0

 

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

Fri

0

0713 32 00

– – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis)

Fri

0

0713 33

– – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.)

 

 

0713 33 10

– – – För utsäde

Fri

0

0713 33 90

– – – Andra

Fri

0

0713 39 00

– – Andra

Fri

0

0713 40 00

– Linser

Fri

0

0713 50 00

– Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba var. equina och Vicia faba var. minor)

3,2

0

0713 90 00

– Andra

3,2

0

0714

Maniok– , arrow– och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam‐ eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

 

 

0714 10

– Maniokrot (kassava)

 

 

0714 10 91

– – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skivade

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 98

– – Andra

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20

– Batater (sötpotatis)

 

 

0714 20 10

– – Färska, hela, avsedda som livsmedel

3,0

0

0714 20 90

– – Andra

6,4 EUR/100 kg/net

0

0714 90

– Andra slag

 

 

 

– – Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam– och rotknölar med hög halt av stärkelse

 

 

0714 90 11

– – – Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skivade

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

– – – Andra

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

– – Andra

3,8

0

08

KAPITEL 8 – ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER

 

 

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade

 

 

 

– Kokosnötter

 

 

0801 11 00

– – Torkade

Fri

0

0801 19 00

– – Andra

Fri

0

 

– Paranötter

 

 

0801 21 00

– – Med skal

Fri

0

0801 22 00

– – Skalade

Fri

0

 

– Cashewnötter

 

 

0801 31 00

– – Med skal

Fri

0

0801 32 00

– – Skalade

Fri

0

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

 

 

 

– Mandel

 

 

0802 11

– – Med skal

 

 

0802 11 10

– – – Bittermandel

Fri

0

0802 11 90

– – – Annan mandel

5,6

0

0802 12

– – Skalad

 

 

0802 12 10

– – – Bittermandel

Fri

0

0802 12 90

– – – Annan mandel

3,5

0

 

– Hasselnötter (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– – Med skal

3,2

0

0802 22 00

– – Skalade

3,2

0

 

– Valnötter

 

 

0802 31 00

– – Med skal

4

0

0802 32 00

– – Skalade

5,1

0

0802 40 00

– Kastanjer (Castanea spp.)

5,6

0

0802 50 00

– Pistaschmandel

1,6

0

0802 60 00

– Macadamianötter

2

0

0802 90

– Andra slag

 

 

0802 90 20

– – Arekanötter (betelnötter), kolanötter och pekannötter

Fri

0

0802 90 50

– – Pinjenötter

2

0

0802 90 85

– – Andra

2

0

0803 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

 

 

 

– Färska

 

 

0803 00 11

– – Mjölbananer

16

0

0803 00 19

– – Andra

176 EUR/1 000 kg/net

0

0803 00 90

– Torkade

16

0

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade

 

 

0804 10 00

– Dadlar

7,7

0

0804 20

– Fikon

 

 

0804 20 10

– – Färska

5,6

0

0804 20 90

– – Torkade

8

0

0804 30 00

– Ananas

5,8

0

0804 40 00

– Avokado

4

0

0804 50 00

– Guava, mango och mangostan

Fri

0

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

 

 

0805 10

– Apelsiner och pomeranser

 

 

0805 10 20

– – Apelsiner, färska

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 10 80

– – Andra

16

0

0805 20

– Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider

 

 

0805 20 10

– – Klementiner

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 20 30

– – Monreales och satsumas

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 20 50

– – Mandariner och wilkings

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 20 70

– – Tangeriner

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 20 90

– – Andra

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 40 00

– Grapefrukter (inbegripet pomelos)

1,5

0

0805 50

– Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

– – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0805 50 90

– – Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

– Andra slag

12,8

0

0806

Vindruvor, färska eller torkade

 

 

0806 10

– Färska

 

 

0806 10 10

– – Bordsdruvor

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0806 10 90

– – Andra

14,4

0

0806 20

– Torkade

 

 

0806 20 10

– – Korinter

2,4

0

0806 20 30

– – Sultanrussin

2,4

0

0806 20 90

– – Andra

2,4

0

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

 

 

 

– Meloner (inbegripet vattenmeloner)

 

 

0807 11 00

– – Vattenmeloner

8,8

0

0807 19 00

– – Andra slag

8,8

0

0807 20 00

– Papayafrukter

Fri

0

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

 

 

0808 10

– Äpplen

 

 

0808 10 10

– – Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net

0

0808 10 80

– – Andra

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0808 20

– Päron och kvittenfrukter

 

 

 

– – Päron

 

 

0808 20 10

– – – Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 1 augusti–31 december

7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net

0

0808 20 50

– – – Andra

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0808 20 90

– – Kvittenfrukter

7,2

0

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

 

 

0809 10 00

– Aprikoser

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0809 20

– Körsbär

 

 

0809 20 05

– – Surkörsbär (Prunus cerasus)

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0809 20 95

– – Andra

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0809 30

– Persikor (inbegripet nektariner)

 

 

0809 30 10

– – Nektariner

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0809 30 90

– – Andra

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0809 40

– Plommon och slånbär

 

 

0809 40 05

– – Plommon

Se bilaga 2

Fri värdetull (Ingångspris)

0809 40 90

– – Slånbär

12

0

0810

Annan frukt och andra bär, färska

 

 

0810 10 00

– Jordgubbar och smultron

11,2

0

0810 20

– Hallon, björnbär, mullbär och loganbär

 

 

0810 20 10

– – Hallon

8,8

0

0810 20 90

– – Andra

9,6

0

0810 40

– Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium

 

 

0810 40 10

– – Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea)

Fri

0

0810 40 30

– – Bär av arten Vaccinium myrtillus

3,2

0

0810 40 50

– – Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum

3,2

0

0810 40 90

– – Andra

9,6

0

0810 50 00

– Kiwifrukter

8,8

0

0810 60 00

– Durian

8,8

0

0810 90

– Andra slag

 

 

0810 90 20

– – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

Fri

0

 

– – Vinbär och krusbär

 

 

0810 90 50

– – – Svarta vinbär

8,8

0

0810 90 60

– – – Röda vinbär

8,8

0

0810 90 70

– – – Andra

9,6

0

0810 90 95

– – Andra

8,8

0

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

 

 

0811 10

– Jordgubbar och smultron

 

 

 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

 

 

0811 10 11

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

0811 10 19

– – – Andra

20,8

0

0811 10 90

– – Andra

14,4

0

0811 20

– Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär

 

 

 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

 

 

0811 20 11

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

0811 20 19

– – – Andra

20,8

0

 

– – Andra

 

 

0811 20 31

– – – Hallon

14,4

0

0811 20 39

– – – Svarta vinbär

14,4

0

0811 20 51

– – – Röda vinbär

12

0

0811 20 59

– – – Björnbär och mullbär

12

0

0811 20 90

– – – Andra

14,4

0

0811 90

– Andra slag

 

 

 

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

 

 

0811 90 11

– – – – Tropiska frukter och tropiska nötter

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

0

0811 90 19

– – – – Andra

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Andra

 

 

0811 90 31

– – – – Tropiska frukter och tropiska nötter

13

0

0811 90 39

– – – – Andra

20,8

0

 

– – Andra

 

 

0811 90 50

– – – Bär av arten Vaccinium myrtillus

12

0

0811 90 70

– – – Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angustifolium

3,2

0

 

– – – Körsbär

 

 

0811 90 75

– – – – Surkörsbär (Prunus cerasus)

14,4

0

0811 90 80

– – – – Andra

14,4

0

0811 90 85

– – – Tropiska frukter och tropiska nötter

9

0

0811 90 95

– – – Andra slag

14,4

0

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

 

 

0812 10 00

– Körsbär

8,8

0

0812 90

– Andra slag

 

 

0812 90 10

– – Aprikoser

12,8

0

0812 90 20

– – Apelsiner och pomeranser

12,8

0

0812 90 30

– – Papayafrukter

2,3

0

0812 90 40

– – Bär av arten Vaccinium myrtillus

6,4

0

0812 90 70

– – Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya och tropiska nötter

5,5

0

0812 90 98

– – Andra

8,8

0

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806; blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel

 

 

0813 10 00

– Aprikoser

5,6

0

0813 20 00

– Plommon

9,6

0

0813 30 00

– Äpplen

3,2

0

0813 40

– Annan frukt samt bär

 

 

0813 40 10

– – Persikor, inbegripet nektariner

5,6

0

0813 40 30

– – Päron

6,4

0

0813 40 50

– – Papayafrukter

2

0

0813 40 65

– – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

Fri

0

0813 40 95

– – Andra

2,4

0

0813 50

– Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel

 

 

 

– – Blandad torkad frukt eller torkad bär, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806

 

 

 

– – – Inte innehållande plommon

 

 

0813 50 12

– – – – Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

4

0

0813 50 15

– – – – Andra

6,4

0

0813 50 19

– – – Innehållande plommon

9,6

0

 

– – Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och 0802

 

 

0813 50 31

– – – Av tropiska nötter

4

0

0813 50 39

– – – Andra

6,4

0

 

– – Andra blandningar

 

 

0813 50 91

– – – Inte innehållande plommon eller fikon

8

0

0813 50 99

– – – Andra

9,6

0

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

1,6

0

09

KAPITEL 9 – KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR

 

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

 

 

 

– Kaffe, orostat

 

 

0901 11 00

– – Koffeinhaltigt

Fri

0

0901 12 00

– – Koffeinfritt

8,3

0

 

– Kaffe, rostat

 

 

0901 21 00

– – Koffeinhaltigt

7,5

0

0901 22 00

– – Koffeinfritt

9

0

0901 90

– Annat

 

 

0901 90 10

– – Skal och hinnor av kaffe

Fri

0

0901 90 90

– – Kaffesurrogat innehållande kaffe

11,5

0

0902

Te, även aromatiserat

 

 

0902 10 00

– Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i förpackningar innehållande högst 3 kg

3,2

0

0902 20 00

– Annat grönt (ofermenterat) te

Fri

0

0902 30 00

– Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst liggande i förpackningar innehållande högst 3 kg

Fri

0

0902 40 00

– Annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermenterat te

Fri

0

0903 00 00

Matte

Fri

0

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

 

 

 

– Peppar

 

 

0904 11 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

0

0904 12 00

– – Krossad eller malen

4

0

0904 20

– Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

 

 

 

– – Varken krossade eller malda

 

 

0904 20 10

– – – Sötpaprika

9,6

0

0904 20 30

– – – Andra

Fri

0

0904 20 90

– – Krossade eller malda

5

0

0905 00 00

Vanilj

6

0

0906

Kanel och kanelknopp

 

 

 

– Varken krossad eller malen

 

 

0906 11 00

– – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Fri

0

0906 19 00

– – Annan

Fri

0

0906 20 00

– Krossad eller malen

Fri

0

0907 00 00

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

8

0

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma

 

 

0908 10 00

– Muskot

Fri

0

0908 20 00

– Muskotblomma

Fri

0

0908 30 00

– Kardemumma

Fri

0

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär

 

 

0909 10 00

– Anis och stjärnanis

Fri

0

0909 20 00

– Koriander

Fri

0

0909 30 00

– Spiskummin

Fri

0

0909 40 00

– Kummin

Fri

0

0909 50 00

– Fänkål och enbär

Fri

0

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

 

 

0910 10 00

– Ingefära

Fri

0

0910 20

– Saffran

 

 

0910 20 10

– – Varken krossad eller malen

Fri

0

0910 20 90

– – Krossad eller malen

8,5

0

0910 30 00

– Gurkmeja

Fri

0

 

– Andra kryddor

 

 

0910 91

– – Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel

 

 

0910 91 10

– – – Varken krossade eller malda

Fri

0

0910 91 90

– – – Krossade eller malda

12,5

0

0910 99

– – Andra

 

 

0910 99 10

– – – Frö av bockhornsklöver

Fri

0

 

– – – Timjan

 

 

 

– – – – Varken krossad eller malen

 

 

0910 99 31

– – – – – Backtimjan (Thymus serpyllum)

Fri

0

0910 99 33

– – – – – Annan

7

0

0910 99 39

– – – – Krossad eller malen

8,5

0

0910 99 50

– – – Lagerblad

7

0

0910 99 60

– – – Curry

Fri

0

 

– – – Andra

 

 

0910 99 91

– – – – Varken krossade eller malda

Fri

0

0910 99 99

– – – – Krossade eller malda

12,5

0

10

KAPITEL 10 – SPANNMÅL

 

 

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg

 

 

1001 10 00

– Durumvete

148 EUR/t

0

1001 90

– Andra slag

 

 

1001 90 10

– – Spält för utsäde

12,8

0

 

– – Annan spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg

 

 

1001 90 91

– – – Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde

95 EUR/t

0

1001 90 99

– – – Andra slag

95 EUR/t

Tullkvot_Vete (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1002 00 00

Råg

93 EUR/t

0

1003 00

Korn

 

 

1003 00 10

– För utsäde

93 EUR/t

0

1003 00 90

– Andra slag

93 EUR/t

Tullkvot_Korn (250 000 – 350 000 t) (1)

1004 00 00

Havre

89 EUR/t

Tullkvot_Havre (4 000 t)

1005

Majs

 

 

1005 10

– Utsädesmajs

 

 

 

– – Hybridmajs

 

 

1005 10 11

– – – Dubbelhybrider och ”top cross”-hybrider

Fri

0

1005 10 13

– – – Trevägshybrider

Fri

0

1005 10 15

– – – Enkla hybrider

Fri

0

1005 10 19

– – – Annan

Fri

0

1005 10 90

– – Annan

94 EUR/t

0

1005 90 00

– Annan

94 EUR/t

Tullkvot_Majs (400 000 – 650 000 t) (1)

1006

Ris

 

 

1006 10

– Med ytterskal (paddy)

 

 

1006 10 10

– – För utsäde

7,7

0

 

– – Annat

 

 

 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

 

 

1006 10 21

– – – – Rundkornigt

211 EUR/t

0

1006 10 23

– – – – Mellankornigt

211 EUR/t

0

 

– – – – Långkornigt

 

 

1006 10 25

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

211 EUR/t

0

1006 10 27

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

211 EUR/t

0

 

– – – Annat

 

 

1006 10 92

– – – – Rundkornigt

211 EUR/t

0

1006 10 94

– – – – Mellankornigt

211 EUR/t

0

 

– – – – Långkornigt

 

 

1006 10 96

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

211 EUR/t

0

1006 10 98

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

211 EUR/t

0

1006 20

– Endast befriat från ytterskalet (råris)

 

 

 

– – Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

 

 

1006 20 11

– – – Rundkornigt

264 EUR/t

0

1006 20 13

– – – Mellankornigt

264 EUR/t

0

 

– – – Långkornigt

 

 

1006 20 15

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

264 EUR/t

0

1006 20 17

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

264 EUR/t

0

 

– – Annat

 

 

1006 20 92

– – – Rundkornigt

264 EUR/t

0

1006 20 94

– – – Mellankornigt

264 EUR/t

0

 

– – – Långkornigt

 

 

1006 20 96

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

264 EUR/t

0

1006 20 98

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

264 EUR/t

0

1006 30

– Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat

 

 

 

– – Delvis slipat ris

 

 

 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

 

 

1006 30 21

– – – – Rundkornigt

416 EUR/t

0

1006 30 23

– – – – Mellankornigt

416 EUR/t

0

 

– – – – Långkornigt

 

 

1006 30 25

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

416 EUR/t

0

1006 30 27

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

416 EUR/t

0

 

– – – Annat

 

 

1006 30 42

– – – – Rundkornigt

416 EUR/t

0

1006 30 44

– – – – Mellankornigt

416 EUR/t

0

 

– – – – Långkornigt

 

 

1006 30 46

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

416 EUR/t

0

1006 30 48

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

416 EUR/t

0

 

– – Helt slipat ris

 

 

 

– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

 

 

1006 30 61

– – – – Rundkornigt

416 EUR/t

0

1006 30 63

– – – – Mellankornigt

416 EUR/t

0

 

– – – – Långkornigt

 

 

1006 30 65

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

416 EUR/t

0

1006 30 67

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

416 EUR/t

0

 

– – – Annat

 

 

1006 30 92

– – – – Rundkornigt

416 EUR/t

0

1006 30 94

– – – – Mellankornigt

416 EUR/t

0

 

– – – – Långkornigt

 

 

1006 30 96

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

416 EUR/t

0

1006 30 98

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

416 EUR/t

0

1006 40 00

– Brutet ris

128 EUR/t

0

1007 00

Sorghum

 

 

1007 00 10

– Hybrider för utsäde

6,4

0

1007 00 90

– Andra slag

94 EUR/t

0

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

 

 

1008 10 00

– Bovete

37 EUR/t

0

1008 20 00

– Hirs

56 EUR/t

0

1008 30 00

– Kanariefrö

Fri

0

1008 90

– Annan spannmål

 

 

1008 90 10

– – Triticale (rågvete)

93 EUR/t

0

1008 90 90

– – Andra slag

37 EUR/t

0

11

KAPITEL 11 – PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN

 

 

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

 

 

 

– Av vete

 

 

1101 00 11

– – Av durumvete

172 EUR/t

0

1101 00 15

– – Av vanligt vete och spält

172 EUR/t

Tullkvot_Vete (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1101 00 90

– Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg

172 EUR/t

Tullkvot_Vete (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

 

 

1102 10 00

– Av råg

168 EUR/t

0

1102 20

– Av majs

 

 

1102 20 10

– – Med en fetthat av högst 1,5 viktprocent

173 EUR/t

Tullkvot_Majs (400 000 – 650 000 t) (1)

1102 20 90

– – Annat

98 EUR/t

Tullkvot_Majs (400 000 000 t) (1)

1102 90

– Annat

 

 

1102 90 10

– – Av korn

171 EUR/t

Tullkvot_Korn (250 000 – 350 000 t) (1)

1102 90 30

– – Av havre

164 EUR/t

0

1102 90 50

– – Av ris

138 EUR/t

0

1102 90 90

– – Annat

98 EUR/t

Tullkvot_Vete (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

 

 

 

– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn)

 

 

1103 11

– – Av vete

 

 

1103 11 10

– – – Durumvete

267 EUR/t

0

1103 11 90

– – – Vanligt vete och spält

186 EUR/t

Tullkvot_Vete (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1103 13

– – Av majs

 

 

1103 13 10

– – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

173 EUR/t

Tullkvot_Majs (400 000 – 650 000 t) (1)

1103 13 90

– – – Annat

98 EUR/t

Tullkvot_Majs (400 000 – 650 000 t) (1)

1103 19

– – Av annan spannmål

 

 

1103 19 10

– – – Av råg

171 EUR/t

0

1103 19 30

– – – Av korn

171 EUR/t

Tullkvot_Krossgryn (6 300 – 7 800 t) (1)