10.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 361/2014

av den 9 april 2014

om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 med avseende på transportdokument för internationell persontransport med buss och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2121/98

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (1), särskilt artikel 5.3 och 5.5, artikel 6.4, artikel 7.2, artikel 12.5 och artikel 28.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1073/2009 ska linjetrafik och viss speciell linjetrafik omfattas av ett tillståndssystem.

(2)

Enligt artikel 12.1 i samma förordning ska tillfällig trafik enligt definitionen i artikel 2.4 bedrivas med stöd av ett färdblad.

(3)

Enligt artikel 5.5 i samma förordning ska transport för egen räkning enligt definitionen i artikel 2.5 vara underkastad en ordning med certifikat.

(4)

Det är också lämpligt att fastställa formerna för användning av de kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning samt formerna för meddelandena till de berörda medlemsstaterna om namnen på de transportörer som bedriver den tillfälliga trafiken och om anslutningspunkter under pågående färd.

(5)

För enkelhets skull är det nödvändigt att standardisera färdbladet för internationell tillfällig trafik och tillfällig cabotagetrafik.

(6)

Det färdblad som används som kontrolldokument för speciell reguljär cabotagetrafik bör i sammanfattande form fyllas i varje månad.

(7)

Det är nödvändigt att standardisera formulären för medlemsstaternas meddelande till kommissionen med statistik om antalet tillstånd för linjetrafik och cabotagetrafik.

(8)

För öppenhetens och enkelhetens skull bör alla de dokumentmodeller som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 av den 2 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 684/92 och (EG) nr 12/98 beträffande transportdokument för persontransporter med buss (2) anpassas till förordning (EG) nr 1073/2009, som gäller för internationella persontransporter med buss.

(9)

Förordning (EG) nr 2121/98 bör därför upphävas.

(10)

Medlemsstaterna behöver en viss tid för att trycka och distribuera de nya dokumenten. Därför bör transportörerna under tiden kunna fortsätta att använda de dokument som föreskrivs i förordning (EG) nr 2121/98, som bör specificera att de tar hänsyn till bestämmelserna i förordning (EG) nr 1073/2009.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för vägtransporter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

KONTROLLDOKUMENT

Artikel 1

1.   För tillfällig trafik enligt definitionen i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1073/2009 ska kontrolldokument (färdblad) utformas enligt modellen i bilaga I till den här förordningen.

2.   Färdbladen ska vara samlade i häften med 25 löstagbara dubbla exemplar. Varje häfte ska vara numrerat. Färdbladen ska också vara numrerade från 1 till 25. Försättsbladet till häftet ska utformas enligt modellen i bilaga II till den här förordningen. Medlemsstaterna ska anta de åtgärder som behövs för att anpassa dessa krav så att färdbladen kan databehandlas.

Artikel 2

1.   Det häfte som avses i artikel 1 ska utfärdas i transportföretagets namn och får inte överlåtas.

2.   Färdbladet ska fyllas i så att det är läsligt och så att den ifyllda texten är outplånlig i dubbla exemplar, antingen av transportföretaget eller av föraren före varje resa. Det ska gälla under hela resan.

3.   Färdbladets original ska avskiljas och förvaras i fordonet under hela den resa för vilken det har upprättats. En kopia ska förvaras på företagets huvudkontor.

4.   Transportföretaget ska ansvara för handhavandet av färdbladen.

Artikel 3

Om det rör sig om tillfällig internationell trafik som organiseras av en grupp av transportföretag för samma arrangörs räkning, och som under färden eventuellt inbegriper anslutning av andra passagerare genom ett annat transportföretag inom gruppen, ska färdbladets original förvaras i det fordon som går på huvudrutten. En kopia av färdbladet ska förvaras på varje transportföretags huvudkontor.

Artikel 4

1.   De exemplar av färdbladen som används som kontrolldokument för tillfällig cabotagetrafik enligt artikel 15 b i förordning (EG) nr 1073/2009 ska transportföretaget skicka till den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i den medlemsstat där det är etablerat enligt de former som fastställs av denna myndighet eller av detta organ.

2.   För speciell reguljär cabotagetrafik enligt artikel 15 a i förordning (EG) nr 1073/2009 ska färdbladet i bilaga I till denna förordning fyllas i varje månad i sammanfattande form och av transportföretaget skickas till den behöriga myndigheten eller det behöriga organet i den medlemsstat där det är etablerat enligt de former som fastställs av denna myndighet eller av detta organ.

Artikel 5

Färdbladet ger innehavaren rätt att inom ramen för den internationella tillfälliga trafiken genomföra lokal utflyktstrafik i en annan medlemsstat än den där transportföretaget är etablerat enligt de villkor som avses i artikel 13 andra stycket i förordning (EG) nr 1073/2009. De lokala utflykterna ska skrivas upp på färdbladet innan fordonet inleder utflykten i fråga. Färdbladets original ska förvaras i fordonet under hela den lokala utflykten.

Artikel 6

Kontrolldokumentet ska på begäran visas upp för behörig kontrollant.

AVSNITT II

TILLSTÅND

Artikel 7

1.   Ansökan om tillstånd för linjetrafik och sådan speciell linjetrafik som kräver sådant tillstånd ska utformas enligt modellen i bilaga III.

2.   Ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

a)

Tidtabell.

b)

Prislistor.

c)

En bestyrkt kopia som stämmer överens med gemenskapstillståndet för internationella persontransporter på väg med buss i yrkesmässig trafik enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1073/2009.

d)

Uppgifter om karaktär och volym i fråga om den trafik som sökanden planerar att bedriva om det rör sig om en ansökan för att upprätta en ny förbindelse eller om sökanden uppgivit att det rör sig om en ansökan för att förnya ett tillstånd.

e)

En karta i lämplig skala på vilken sökanden markerat färdväg och hållplatser för passagerarnas på- och avstigning.

f)

Ett körschema som gör det möjligt att kontrollera att unionslagstiftningen om körtider och viloperioder följs.

3.   Som stöd för ansökan ska sökanden tillhandahålla alla de ytterligare uppgifter som denne anser vara av betydelse eller som begärs av den utfärdande myndigheten.

Artikel 8

1.   Tillstånden ska utformas enligt modellen i bilaga IV.

2.   Varje fordon som bedriver trafik som omfattas av ett tillståndssystem ska i fordonet ha ett tillstånd eller en av den utfärdande myndigheten bestyrkt kopia.

3.   Ett tillstånd ska vara giltigt i högst fem år.

AVSNITT III

CERTIFIKAT

Artikel 9

1.   Certifikat för trafik för egen räkning enligt artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1073/2009 ska utformas enligt modellen i bilaga V till denna förordning.

2.   Företag som ansöker om ett certifikat ska för den utfärdande myndigheten lägga fram bevis för eller en försäkran om att de villkor som anges i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1073/2009 är uppfyllda.

3.   Varje fordon som bedriver trafik som omfattas av en ordning med certifikat ska under hela resan ha ett certifikat eller en bestyrkt kopia i fordonet, som på begäran ska visas upp för behörig kontrollant.

4.   Certifikat ska vara giltiga i högst fem år.

AVSNITT IV

MEDDELANDE MED STATISTISKA UPPGIFTER

Artikel 10

De uppgifter om cabotagetrafik som avses i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1073/2009 ska meddelas i form av en tabell som upprättats enligt modellen i bilaga VI till denna förordning.

AVSNITT V

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

1.   Medlemsstaterna får tillåta att befintliga lager av färdblad, ansökningar om tillstånd, tillstånd och certifikat som utformats i enlighet med förordning (EG) nr 2121/98 används till och med den 31 december 2015.

2.   Övriga medlemsstater ska godta dessa färdblad och ansökningar om tillstånd på sina territorier till och med den 31 december 2015.

3.   De tillstånd och certifikat som utformats i enlighet med förordning (EG) nr 2121/98 och som utfärdats före den 31 december 2015 kommer att fortsätta att vara giltiga tills de löper ut.

Artikel 12

Kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 ska upphöra att gälla.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 88.

(2)  EGT L 268, 3.10.1998, s. 10.


BILAGA I

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA III

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA IV

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA V

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA VI

Image

Text av bilden