5.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 206/2014

av den 4 mars 2014

om ändring av förordning (EU) nr 601/2012 vad gäller den globala uppvärmningspotentialen hos växthusgaser andra än koldioxid

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (2) fastställs den globala uppvärmningspotentialen hos växthusgaser andra än koldioxid.

(2)

I beslut 15/CP.17 (3) av partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) för att genomföra användningen av 2006 års ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, fastställs att från och med 2015 tills det föreligger ytterligare beslut av partskonferensen för UNFCCC bör den globala uppvärmningspotentialen hos växthusgaser som används av parterna för att beräkna kolodioxidekvivalensen av antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av växthusgaser vara de som förtecknas i bilaga III till beslut 15/CP.17.

(3)

I syfte att sörja för att relevant unionslagstiftning är samstämmig med metodiken som används i samband med UNFCCC-processen, bör förordning (EU) nr 601/2012 ändras i enlighet med detta.

(4)

I enlighet med artikel 13.1 i direktiv 2003/87/EG, ska utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 vara giltiga för utsläpp under en handelsperiod på åtta år räknat från den dagen. Anpassningen av den kvantitet utsläppsrätter som ska utfärdas från och med den 1 januari 2013 i enlighet med artikel 9a.1 i det direktivet ska bestämmas med beaktande av dess globala uppvärmningspotential som förtecknas i bilaga III till beslut 15/CP.17 av partskonferensen för UNFCCC. Eftersom förordning (EU) nr 601/2012 gäller från och med den 1 januari 2013, bör denna förordning också tillämpas från och med den dagen för att man ska kunna garantera överensstämmelse mellan alla uppgifter om utsläpp av växthusgaser som rapporteras under hela den åttaåriga handelsperioden.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till förordning (EU) nr 601/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, s. 23.


BILAGA

Tabell 6 i bilaga VI till förordning (EU) nr 601/2012 ska ersättas med följande tabell:

”Tabell 6:   Globala uppvärmningspotentialer

Gas

Global uppvärmningspotential

N2O

298 t CO2(e) / t N2O

CF4

7 390 t CO2(e) / t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e) / t C2F6