21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 157/2014

av den 30 oktober 2013

om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 7.3 jämförd med artikel 60 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 ska tillverkarna av byggprodukter utarbeta en prestandadeklaration för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, när denna produkt släpps ut på marknaden. Ett exemplar av deklarationen ska tillhandahållas antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

(2)

I enlighet med artiklarna 7.3 och 60 b i förordning (EU) nr 305/2011 har kommissionen delegerats uppgiften att fastställa villkoren för elektronisk behandling av prestandadeklarationer så att de kan göras tillgängliga på en webbplats. Villkoren för att göra prestandadeklarationer tillgängliga på nätet gör det möjligt att använda ny informationsteknik och minska kostnaderna för tillverkarna av byggprodukter och byggsektorn som helhet.

(3)

Med tanke på de särskilda behoven hos mottagare av byggprodukter, särskilt mikroföretag och företag som verkar på byggen utan internettillgång, bör den här delegerade akten inte omfatta några undantag från artikel 7.2 i förordning (EU) nr 305/2011.

(4)

För att den elektroniska formen av en prestandadeklaration som motsvarar en viss produkt ska bli lätt att identifiera, bör tillverkarna koppla varje enskild produkt eller parti av samma produkt som de släpper ut på marknaden till en viss prestandadeklaration med hjälp av den unika identifikationskoden för produkttypen, som bör anges i prestandadeklarationen i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011.

(5)

För att mildra den administrativa bördan med att tillhandahålla prestandadeklarationer och samtidigt garantera att informationen i prestandadeklarationerna hela tiden är tillförlitlig, bör den elektroniska formen av en prestandadeklaration inte ändras efter det att den har gjorts tillgänglig på nätet och den bör förbli tillgänglig under minst tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden eller under någon annan tid som kan vara tillämplig i enlighet med artikel 11.2 andra stycket i förordning (EU) nr 305/2011.

(6)

Den webbplats där prestandadeklarationen finns tillgänglig bör övervakas och underhållas så att den i möjligaste mån hålls ständigt tillgänglig och inte blir otillgänglig till följd av tekniska fel.

(7)

Den webbplats där prestandadeklarationen tillhandahålls bör vara kostnadsfritt tillgänglig för byggprodukternas mottagare. Dessa mottagare bör instrueras om hur de får tillgång till webbplatsen och den elektroniska formen av prestandadeklarationen.

(8)

För att stärka hela den europeiska byggsektorns effektivitet och konkurrenskraft bör de ekonomiska aktörer som tillhandahåller prestandadeklarationer och som vill utnyttja ny informationsteknik för att enklare kunna tillhandahålla prestandadeklarationer kunna göra det så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ekonomiska aktörer får med avvikelse från artikel 7.1 i förordning (EU) nr 305/2011 göra en sådan prestandadeklaration som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 tillgänglig på en webbplats, förutsatt att de uppfyller samtliga följande villkor:

a)

De ska se till att innehållet i en prestandadeklaration inte ändras efter det att den har lagts ut på webbplatsen.

b)

De ska se till att den webbplats där de prestandadeklarationer som upprättats för byggprodukter har gjorts tillgängliga övervakas och underhålls så att webbplatsen och prestandadeklarationerna är kontinuerligt tillgängliga för byggprodukternas mottagare.

c)

De ska se till att prestandadeklarationen kan nås av byggprodukternas mottagare kostnadsfritt under tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden, eller under den tid som kan vara tillämplig i enlighet med artikel 11.2 andra stycket i förordning (EU) nr 305/2011.

d)

De ska förse byggprodukternas mottagare med instruktioner om hur man får tillgång till webbplatsen och prestandadeklarationerna för sådana produkter som är tillgängliga på den webbplatsen.

2.   Tillverkarna ska se till att varje enskild produkt eller parti av samma produkt som de släpper ut på marknaden kopplas till en viss prestandadeklaration med hjälp av produkttypens unika identifikationskod.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.