14.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 44/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 141/2014

av den 13 februari 2014

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet växtoljor/klöverolja

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 c och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Det verksamma ämnet växtoljor/klöverolja infördes i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (2) genom kommissionens direktiv 2008/127/EG (3) i enlighet med förfarandet i artikel 24b i kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 (4). Eftersom direktiv 91/414/EEG har ersatts av förordning (EG) nr 1107/2009 ska detta ämne anses ha blivit godkänt enligt den förordningen, och det förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (5).

(2)

I enlighet med artikel 25a i förordning (EG) nr 2229/2004 lade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) fram sina synpunkter på utkastet till granskningsrapport om växtoljor/klöverolja (6) för kommissionen den 16 december 2011. Myndigheten delgav sökanden sina synpunkter på växtoljor/klöverolja. Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på utkastet till granskningsrapport om växtoljor/klöverolja. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till granskningsrapport och myndighetens synpunkter i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 13 december 2013 i form av kommissionens granskningsrapport om växtoljor/klöverolja.

(3)

Det bekräftas att det verksamma ämnet växtoljor/klöverolja ska anses ha blivit godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(4)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det nödvändigt att ändra villkoren för godkännandet. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter begäras in.

(5)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Medlemsstaterna bör medges tid att ändra eller återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller växtoljor/klöverolja.

(7)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller växtoljor/klöverolja bör löpa ut senast 18 månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller växtoljor/klöverolja som verksamt ämne senast den 6 september 2014.

Artikel 3

Anståndsperiod

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 6 september 2015.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2008/127/EG av den 18 december 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att ta upp flera verksamma ämnen (EUT L 344, 20.12.2008, s. 89).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 av den 3 december 2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 379, 24.12.2004, s. 13).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/clove oil”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):1, artikelnr 2506, [43 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal


BILAGA

I del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska rad 241 om det verksamma ämnet växtoljor/klöverolja ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”241

Växtoljor/klöverolja

CAS-nr 84961-50-2 (klöverolja)

97-53-0 (eugenol – huvudkomponent)

Cipac-nr 906

Klöverolja är en komplex blandning av kemiska ämnen.

Huvudkomponenten är eugenol.

≥ 800 g/kg

Relevanta föroreningar: metyleugenol högst 0,1 % i den tekniska produkten

1 september 2009

31 augusti 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning inomhus som fungicid och baktericid efter skörd.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klöverolja (SANCO/2622/2008) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

a)

Den tekniska specifikationen.

b)

Uppgifter som jämför den naturliga bakgrundsexponeringen av växtoljor/klöverolja, eugenol och metyleugenol med den exponering som sker vid användningen av växtoljor/klöverolja som växtskyddsmedel. Dessa uppgifter ska omfatta exponering av människor.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten inkomma med sådana uppgifter senast den 30 april 2016.”