11.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/8


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 124/2014

av den 10 februari 2014

om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) nr 36/2012 (2) ges verkan åt de flesta av de åtgärder som föreskrivs i beslut 2013/255/Gusp.

(2)

Den 10 februari 2014 antog rådet beslut 2014/74/Gusp (3) om ändring av beslut 2013/255/Gusp.

(3)

I förordning (EU) nr 36/2012 bör det fastställas ett ytterligare undantag från bestämmelserna om frysning av tillgångar, så att tillgångar eller ekonomiska resurser som tillhör statsägda syriska enheter eller Syriens centralbank kan frigöras i syfte att göra betalningar för Syriens räkning till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) för verksamhet i samband med OPCW:s kontrollbesök och förstöringen av syriska kemiska vapen.

(4)

Den åtgärden faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att se till att den tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(5)

Förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 16 första stycket i förordning (EU) nr 36/2012 ska följande led läggas till:

”i)

avsedda uteslutande för betalningar från statsägda syriska enheter eller Syriens centralbank, vilka förtecknas i bilagorna II och IIa, för Syriens räkning till OPCW för verksamhet i samband med OPCW:s kontrollbesök och förstöringen av syriska kemiska vapen, särskilt betalningar till OPCW:s särskilda förvaltningsfond för verksamhet i samband med fullständig förstöring av syriska kemiska vapen utanför Syriens territorium.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (EUT L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Se sidan 63 i detta nummer av EUT.