2.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/85/EU

av den 1 juli 2014

om ändring av Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

Betydande förbättringar har gjorts av säkerheten i tunnlar inom unionen, bl.a. genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG (2). För att till fullo garantera genomförandet av dessa förbättringar är det nödvändigt att säkerställa att förarna känner till och förstår principerna för säker körning i tunnlar och kan tillämpa dem i trafiken. De teoretiska och praktiska kraven i rådets direktiv 91/439/EEG (3) ändrades därför i enlighet därmed genom kommissionens direktiv 2008/65/EG (4) och detta bör även ske med dem som anges i det omarbetade direktivet 2006/126/EG.

(2)

Sedan antagandet av direktiv 2006/126/EG har vetenskapen gjort framsteg när det gäller medicinska tillstånd, som påverkar förmågan att framföra motorfordon, inte minst i fråga om uppskattningen av risker för trafiksäkerheten och resultat av behandling för att undvika nämnda risker. Många nya studier och forskning bekräftar att obstruktivt sömnapnésyndrom är en av de största riskfaktorerna i fråga om motorfordonsolyckor. Detta medicinska tillstånd bör därför medtagas i EU:s körkortslagstiftning.

(3)

Direktiv 2006/126/EG bör därför ändras för att anpassa bilaga III till de vetenskapliga och tekniska framstegen.

(4)

Redaktionella fel upptäcktes i bilaga II till direktiv 2006/126/EG när det ändrades genom kommissionens direktiv 2012/36/EU. (5) Dessa bör rättas till.

(5)

I enlighet med medlemsstaternas och kommissionens gemensamma politiska förklaring av den 28 september 2011 om förklarande dokument (6) har medlemsstaterna åtagit sig att, i berättigade fall, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från körkortskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till direktiv 2006/126/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till bestämmelserna till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 31 december 2015.

När en medlemsstat beslutar om dessa åtgärder ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39).

(3)  Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, 24.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens direktiv 2008/65/EG av den 27 juni 2008 om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort (EUT L 168, 28.6.2008, s. 36).

(5)  Kommissionens direktiv 2012/36/EU av den 19 november 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (EUT L 321, 20.11.2012, s. 54).

(6)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

1.

Bilaga II till direktiv 2006/126/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.1.3 ska ersättas med följande:

”2.1.3

Vägen:

De viktigaste principerna för hur man håller ett säkert avstånd mellan fordon, bromssträckor och väghållning vid olika väderleks- och vägförhållanden.

Riskfaktorer vid körning som beror på olika vägförhållanden, särskilt på hur de ändras till följd av väderlek och tiden på dygnet.

Olika vägtypers egenskaper och de därmed sammanhängande föreskrivna kraven.

Säker körning i vägtunnlar.”

b)

Punkt 5.1.3 ska ersättas med följande:

”5.1.3

Särskilda bestämmelser för fordon i kategorierna C, CE, D och DE

Medlemsstaterna får besluta att inga begränsningar för fordon med automatisk växellåda ska anges på körkort för fordon i kategorierna C, CE, D eller DE som avses i punkt 5.1.2, om den sökande redan har ett körkort för fordon med manuell växellåda som tillhör följande kategorier: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 och D1E och om denne vid körprovet genomfört de manövrer som anges i punkt 8.4.”

c)

Punkt 6.3.8 ska ersättas med följande:

”6.3.8

Passera särskilda trafikmiljöer (i tillämpliga fall): rondeller, järnvägskorsningar, hållplatser för spårvagn och bussar, övergångsställen, körning uppför och nedför långa backar, tunnlar,”

d)

Punkt 7.4.8 ska ersättas med följande:

”7.4.8

Passera särskilda trafikmiljöer (i tillämpliga fall): rondeller, järnvägskorsningar, hållplatser för spårvagn och bussar, övergångsställen, körning uppför och nedför långa backar, tunnlar,”

e)

Punkt 8.3.8 ska ersättas med följande:

”8.3.8

Passera särskilda trafikmiljöer (i tillämpliga fall): rondeller, järnvägskorsningar, hållplatser för spårvagn och bussar, övergångsställen, körning uppför och nedför långa backar, tunnlar,”

2.

I bilaga III till direktiv 2006/126/EG ska avsnitt 11 (”NEUROLOGISKA SJUKDOMAR”) ersättas med följande:

”NEUROLOGISKA SJUKDOMAR OCH OBSTRUKTIVT SÖMNAPNÉSYNDROM

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR

11.1

Om en sökande eller förare lider av en allvarlig neurologisk sjukdom, får körkort endast utfärdas eller förnyas om ansökan stöds av ett läkarutlåtande.

Neurologiska störningar som har samband med sjukdomar eller kirurgiska ingrepp som påverkar det centrala eller perifera nervsystemet och tar sig uttryck i sensoriska eller motoriska brister samt påverkar balansen och koordinationen skall sålunda beaktas i förhållande till deras funktionsmässiga verkningar och risken för att de skall förvärras. I sådana fall får utfärdandet eller förnyelsen av körkortet göras till föremål för regelbunden omprövning, om det finns risk för försämring.

OBSTRUKTIVT SÖMNAPNÉSYNDROM

11.2

Här nedan avses med obstruktivt sömnapnésyndrom i moderat form ett antal av 15–29 apnéer och hypopnéer per timme (apné-hypopnéindex) och med obstruktivt sömnapnésyndrom i uttalad form ett apné-hypopnéindex på 30 eller mer, vilka bådadera ger upphov till svår dagtrötthet.

11.3

Sökande eller förare som misstänks lida av obstruktivt sömnapnésyndrom i moderat eller uttalad form ska remitteras till vidare medicinsk rådgivning innan körkort utfärdas eller förnyas. De kan ordineras att inte framföra ett motorfordon till dess att diagnosen har bekräftats.

11.4

Körkort får utfärdas till sökande eller förare med obstruktivt sömnapnésyndrom i moderat eller uttalad form som har tillräcklig kontroll över sitt medicinska tillstånd och följer lämplig behandling som lindrar problemet med sömnighet, om sådan föreligger, vilket bekräftats genom läkarutlåtande.

11.5

Sökande eller förare som behandlas för obstruktivt sömnapnésyndrom i moderat eller uttalad form ska återkommande undergå medicinsk undersökning i intervaller som ej får överskrida tre år för förare i grupp 1 och ett år för förare i grupp 2, i syfte att fastställa i vilken utsträckning behandlingen följs, behovet av fortsatt behandling och av fortsatt vaksamhet.”