20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/86


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/76/EU

av den 13 mars 2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EGU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda kvicksilver i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Handgjorda urladdningsrör är handgjorda speciallampor som finns i många olika utföranden; exempelvis neonskyltar, enskild arkitektonisk belysning och särskilda ljuskällor i kemiska analyser. Eftersom dessa handgjorda urladdningsrör används för inomhus- och utomhusbruk och i individuell färgskala måste de fungera under både utsatta och kalla förhållanden med en mycket hög förväntad livslängd, eftersom de ofta är svåra att komma åt. För att fungera korrekt under dessa förhållanden kräver handgjorda urladdningsrör en minimimängd kvicksilver.

(3)

Det är inte vetenskapligt eller praktiskt möjligt att ta bort eller substituera kvicksilvret i handgjorda urladdningsrör; det går inte heller att fullständigt ersätta handgjorda urladdningsrör med annan teknik. Därför bör kvicksilver i handgjorda urladdningsrör undantas från förbjudet vid användning i skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk. Användningen av kvicksilver bör dock begränsas till den minsta mängd som krävs och giltighetstiden bör begränsas till och med den 31 december 2018, för att undvika negativa konsekvenser för innovationen.

(4)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den sista dagen i den sjätte månaden efter det att det har trätt i kraft. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska följande punkt införas som punkt 4 g:

”4 g

Kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk, där kvicksilverhalten ska begränsas enligt följande:

a)

20 mg per elektrodpar + 0,3 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för utomhusbruk och inomhusbruk med en temperatur under 20 °C,

b)

15 mg per elektrodpar + 0,24 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för allt annat inomhusbruk.

Undantaget löper ut den 31 december 2018.”