23.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 246/11


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010

( Europeiska unionens officiella tidning L 60 av den 28 februari 2014 )

På sidan 38, skäl 26, ska det

i stället för:

”[…] internationellt erkända värderingsstandarder, särskilt dem som utvecklats av International Valuation Standards Committee, European Group of Valuers' Associations eller […]”

vara:

”[…] internationellt erkända värderingsstandarder, särskilt dem som utvecklats av International Valuation Standards Council, European Group of Valuers' Associations eller […]”.

På sidan 80, bilaga II, del B, avsnitt ”4. Räntesats och andra kostnader”, punkt 2, näst sista meningen, ska det

i stället för:

”Varningen ska åtföljas av ytterligare ett exempel på effektiv ränta som beräknats i enlighet med artikel 12.4.”

vara:

”Varningen ska åtföljas av ytterligare ett exempel på effektiv ränta som beräknats i enlighet med artikel 17.5.”