28.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 november 2014

om offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och organisationer eller egenföretagare

(2014/839/EU, Euratom)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.1 och 11.2 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) ska institutionerna på lämpligt sätt ge medborgarna och intresseorganisationer möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden. Institutionerna ska också föra en öppen, tydlig och fortlöpande dialog med intresseorganisationer och det civila samhället. I enlighet med artikel 2 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och artikel 11.3 i EU-fördraget ska kommissionen hålla omfattande samråd innan den föreslår en lagstiftningsakt.

(2)

För detta ändamål möter kommissionsledamöterna och medarbetare vid deras kanslier regelbundet organisationer eller egenföretagare för att få veta mer om de svårigheter som de ställs inför och förstå deras synpunkter på unionens politik och lagstiftning.

(3)

I syfte att underlätta unionsmedborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv och sörja för att besluten fattas så öppet som möjligt, i enlighet med artikel 10.3 i EU-fördraget, är det viktigt att medborgarna får veta vilka kontakter kommissionsledamöterna och medarbetarna vid deras kanslier har med organisationer och egenföretagare.

(4)

Medborgarna har redan rätt till tillgång till institutionernas handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (1). Detta beslut gäller inte tillgång till handlingar och inte heller tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.

(5)

I överensstämmelse med de politiska riktlinjer som kommissionens ordförande fastställde den 15 juli 2014 är kommissionen fast besluten att öka öppenheten i sina kontakter med berörda parter och lobbyister.

(6)

När det gäller kommissionsledamöternas och deras kansliers deltagande i offentliga evenemang behövs det inga ytterligare åtgärder eftersom sådan information redan är allmänt tillgänglig, men däremot skulle offentliggörande av information om möten med organisationer och egenföretagare ytterligare öka insynen i kommissionens arbete.

(7)

Kommissionsledamöterna bör därför offentliggöra information om möten som de själva eller medarbetare vid deras kanslier håller med organisationer eller egenföretagare om frågor som rör beslutsfattande och genomförande av politiken i unionen.

(8)

Möten med företrädare för unionens övriga institutioner eller organ som återspeglar normala interinstitutionella förbindelser omfattas inte av detta beslut. Möten med företrädare för offentliga myndigheter i medlemsstaterna omfattas inte av detta beslut, eftersom dessa myndigheter tillvaratar allmänintresset och bidrar till kommissionens arbete i enlighet med principen om lojalt samarbete. För att skydda unionens internationella relationer omfattas möten med företrädare för offentliga myndigheter i tredjeländer och för internationella organisationer inte av detta beslut. Detta beslut är inte tillämpligt på unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande för de möten hon håller i egenskap av hög representant.

(9)

För att respektera den särskilda karaktären hos dialogen med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt den särskilda karaktären hos dialogen med kyrkor och filosofiska och konfessionslösa organisationer enligt artikel 17.3 i EUF-fördraget, bör möten som hålls i dessa sammanhang inte omfattas av detta beslut.

(10)

Med tanke på politiska partiers särskilda roll, som erkänns genom artikel 10.4 i EU-fördraget, och med tanke på att det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen av den 16 april 2014 om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (2) föreskriver att registret inte omfattar politiska partier, bör inte heller möten med företrädare för politiska partier omfattas av detta beslut.

(11)

Eftersom offentliggörandet av information om möten i vissa specifika fall kan undergräva skyddet av den enskildes liv, integritet eller privatliv, unionens finansiella, monetära eller ekonomiska politik, marknadsstabilitet eller känsliga affärsuppgifter, ett korrekt genomförande av domstolsförfaranden eller inspektioner, utredningar, revisioner eller andra administrativa förfaranden, eller skyddet av varje annat viktigt allmänintresse som erkänns på unionsnivå, bör sådan information inte offentliggöras i sådana fall.

(12)

I enlighet med artikel 5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (3) kan namnen på de kommissionsledamöter och de medarbetare vid deras kanslier som deltar i möten med organisationer och egenföretagare offentliggöras, medan andra enskilda personer måste ha otvetydigt lämnat sitt samtycke.

(13)

Detta beslut påverkar inte mer långtgående krav eller åtaganden avseende öppenhet som följer av unionens lagstiftning eller internationella avtal som ingåtts av unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Kommissionsledamöterna ska, i enlighet med bestämmelserna i detta beslut, offentliggöra information om alla möten som de själva eller medarbetare vid deras kanslier håller med organisationer eller egenföretagare om frågor som rör utformning och genomförande av politiken i unionen.

2.   Den information som ska offentliggöras ska bestå av datum och plats för mötet, namnet på kommissionsledamoten och/eller medarbetaren vid kansliet, organisationens eller egenföretagarens namn samt ämnet för mötet.

Artikel 2

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)    möte : en bilateral sammankomst som anordnas på initiativ av en organisation eller egenföretagare eller på initiativ av en kommissionsledamot och/eller en medarbetare vid hans eller hennes kansli för att diskutera en fråga som rör utformning och genomförande av politiken i unionen. Sammankomster som äger rum inom ramen för ett administrativt förfarande som fastställts genom fördragen eller unionsakter, och som omfattas av kommissionsledamotens direkta ansvar, samt sammankomster av rent privat eller social karaktär eller spontana möten ingår inte i detta begrepp.

b)    organisation eller egenföretagare : varje organisation eller egenföretagare, oavsett rättslig status, som bedriver verksamhet som utförs i syfte att direkt eller indirekt påverka utformning eller genomförande av unionsinstitutioners politik och beslutsprocesser, oavsett var denna verksamhet utförs och med vilken kommunikationskanal eller vilket kommunikationsmedium den utförs.

Detta begrepp inbegriper inte företrädare för unionens övriga institutioner och organ, för nationella, regionala och lokala myndigheter i medlemsstaterna och tredjeland eller för internationella organisationer. Det inbegriper emellertid varje sammanslutning eller nätverk som skapats för att kollektivt företräda regioner eller andra offentliga myndigheter på lägre nivåer än den nationella.

Artikel 3

1.   Detta beslut ska inte tillämpas på möten som hålls på unionsnivå med arbetsmarknadens parter inom ramen för den sociala dialogen, eller möten som hålls inom ramen för dialogen med kyrkor, religiösa sammanslutningar eller samfund samt med filosofiska och konfessionslösa organisationer.

2.   Detta beslut ska inte tillämpas på möten som hålls med företrädare för politiska partier.

Artikel 4

1.   Den information som anges i artikel 1.2 ska offentliggöras i ett standardiserat format på kommissionsledamöternas webbplatser inom två veckor efter mötet.

2.   Informationen behöver inte offentliggöras om ett sådant offentliggörande skulle kunna undergräva skyddet av ett av de intressen som avses i artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001, särskilt den enskildes liv, integritet eller privatliv, unionens finansiella, monetära eller ekonomiska politik, marknadsstabilitet eller känsliga affärsuppgifter, ett korrekt genomförande av domstolsförfaranden eller inspektioner, utredningar, revisioner eller andra administrativa förfaranden, eller skyddet av varje annat viktigt allmänintresse som erkänns på unionsnivå.

Artikel 5

Namnen på enskilda personer (som handlar för organisationers eller egenföretagares räkning) eller tjänstemän vid kommissionen (andra än medarbetare vid kanslierna) som deltar i möten ska inte offentliggöras om de inte otvetydigt har lämnat sitt samtycke.

Artikel 6

Organisationerna och egenföretagarna ska underrättas om att den information som anges i artikel 1.2 kommer att offentliggöras.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 december 2014.

Utfärdat i Strasbourg den 25 november 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(2)  EUT L 277, 19.9.2014, s. 11.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).