18.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 november 2014

om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU vad gäller djurhälsokrav avseende skrapie för handel med och import till unionen av embryon från får och getter

[delgivet med nr C(2014) 8339]

(Text av betydelse för EES)

(2014/802/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 11.3 tredje strecksatsen, artikel 17.2 b, artikel 18.1 första strecksatsen samt artikel 19 första meningen och led b, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilaga IV till kommissionens beslut 2010/470/EU (2) fastställs förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från får och getter som samlats eller producerats efter den 31 augusti 2010.

(2)

I del 2 i bilaga IV till kommissionens beslut 2010/472/EU (3) fastställs förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av ägg och embryon från får och getter.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (4) fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos nötkreatur, får och getter. I kapitel A i bilaga VIII till den förordningen fastställs villkoren för handel med levande djur, sperma och embryon inom unionen. Dessutom fastställs i bilaga IX till den förordningen villkoren för import till unionen av levande djur, embryon, ägg och animaliska produkter från tredjeländer.

(4)

Förordning (EG) nr 999/2001 ändrades genom kommissionens förordning (EU) nr 630/2013 (5) mot bakgrund av nya vetenskapliga rön. Dessa ändringar avseende skrapie återspeglades genom kommissionens genomförandebeslut 2013/470/EU (6) i förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från får och getter i del A i bilaga IV till beslut 2010/470/EU och i förlagan till hälsointyg för import av sändningar av ägg (ova) och embryon från får och getter i del 2 i bilaga IV till beslut 2010/472/EU med en övergångsperiod till och med den 31 december 2014.

(5)

De relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 999/2001 ändrades genom kommissionens förordning (EU) nr 1148/2014 (7) i enlighet med ett vetenskapligt yttrande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) antog den 24 januari 2013 om risken för överföring av klassisk skrapie hos får genom överföring av embryon som tillkommit genom befruktning in vivo, där det konstaterades att risken för överföring av klassisk skrapie genom implantation av fårembryon som är homozygota eller heterozygota för ARR-allelen kan anses vara försumbar, förutsatt att OIE:s rekommendationer och förfaranden för överföring av embryon följs.

(6)

Förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från får och getter i del A i bilaga IV till beslut 2010/470/EU och förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av ägg (ova) och embryon från får och getter i del 2 i bilaga IV till beslut 2010/472/EU bör därför ändras för att beakta de krav som fastställs i förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1148/2014.

(7)

Vidare behöver vissa hänvisningar till förordning (EG) nr 999/2001 i förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från får och getter i del A i bilaga IV till beslut 2010/470/EU ändras för att undanröja all tvetydighet.

(8)

I förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av ägg (ova) och embryon från får och getter i del 2 i bilaga IV till beslut 2010/472/EU krävs dessutom en mer exakt ordalydelse för att klargöra att testningsordningen avseende epizootisk hemorragisk sjukdom (EHD) gäller donatorhondjur av får och getter.

(9)

Besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till beslut 2010/470/EU ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga IV till beslut 2010/472/EU ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2014.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens beslut 2010/470/EU av den 26 augusti 2010 om fastställande av förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin (EUT L 228, 31.8.2010, s. 15).

(3)  Kommissionens beslut 2010/472/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter (EUT L 228, 31.8.2010, s. 74).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 630/2013 av den 28 juni 2013 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EUT L 179, 29.6.2013, s. 60).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/470/EU av den 20 september 2013 om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU vad gäller djurhälsokrav avseende skrapie för handel med sperma, ägg och embryon från får och getter i unionen och import av dessa produkter till unionen (EUT L 252, 24.9.2013, s. 32).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 1148/2014 av den 28 oktober 2014 om ändring av bilagorna II, VII, VIII, IX och X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EUT L 308, 29.10.2014, s. 66).


BILAGA I

I bilaga IV till beslut 2010/470/EU ska del A ersättas med följande:

”DEL A

Förlaga till hälsointyg IVA för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från får och getter som samlats eller producerats enligt rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och avsänds från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

Image

Image

Image


BILAGA II

I bilaga IV till beslut 2010/472/EU ska del 2 ersättas med följande:

”DEL 2

Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av ägg (ova) och embryon från får och getter

Image

Image

Image

Image

Image