18.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/26


RÅDETS BESLUT 2014/801/GUSP

av den 17 november 2014

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Uppgifterna avseende en person som förtecknas enligt beslut 2014/145/Gusp bör ändras.

(3)

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2014.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


BILAGA

Uppgifterna avseende följande person i bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ersättas med nedanstående uppgifter.

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

 

”Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Född 25.4.1946 i Almaty (tidigare även känt som Alma-Ata), Kazakstan

Ledamot i statsdumans råd; ledare för LDPR-partiet. Han stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina samt annekteringen av Krim. Han har aktivt uppmanat till delning av Ukraina. Han har, som företrädare för LDPR-partiet som han leder, undertecknat ett avtal med den så kallade Folkrepubliken Donetsk.

12.9.2014”