1.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 315/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 31 oktober 2014

om fastställande av Universal Business Language version 2.1 som hänvisning vid offentlig upphandling

(Text av betydelse för EES)

(2014/771/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 13.1,

efter samråd med Europeiska flerpartsforumet för IKT-standardisering och med experter inom sektorn, och

av följande skäl:

(1)

Standardisering fyller en viktig funktion för att stödja Europa 2020-strategin, vilket framhålls i kommissionens meddelande Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla  (2). I flera flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin framhålls vikten av frivillig standardisering på varu- och tjänstemarknaderna för att säkerställa kompatibilitet och interoperabilitet mellan varor och tjänster, stimulera teknisk utveckling och stödja innovation.

(2)

I det digitala samhället har standarder blivit oundgängliga för interoperabilitet mellan anordningar, tillämpningar, databaser, tjänster och nät. I kommissionens meddelande En strategisk vision för europeiska standarder: bättre och snabbare hållbar tillväxt i den europeiska ekonomin före 2020  (3) framhävs särdragen i standardisering inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), eftersom lösningar, tillämpningar och tjänster på området ofta utvecklas av globala IKT-forum och IKT-konsortier som intagit en ledande ställning för utarbetande av IKT-standarder.

(3)

Förordning (EU) nr 1025/2012 syftar till att modernisera och förbättra ramarna för den europeiska standardiseringen. I förordningen fastställs ett system där kommissionen kan besluta om att fastställa de mest relevanta och allmänt vedertagna tekniska specifikationer på IKT-området som utfärdats av andra organ än europeiska, internationella eller nationella standardiseringsorganisationer. Möjligheten att använda hela skalan av tekniska specifikationer på IKT-området vid upphandling av maskinvara, programvara och IT-tjänster kommer att möjliggöra interoperabilitet, bidra till att undvika inlåsning för offentliga förvaltningar samt stimulera konkurrens i tillhandahållandet av driftskompatibla IKT-lösningar.

(4)

De tekniska specifikationer på IKT-området som kan komma i fråga för hänvisningar vid offentlig upphandling måste uppfylla kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1025/2012. Dessa krav innebär att myndigheterna garanteras att de tekniska specifikationerna på IKT-området fastställs enligt de principer för öppenhet, rättvisa, objektivitet och icke-diskriminering som erkänns av Världshandelsorganisationen (WTO) i fråga om standardisering.

(5)

Beslutet att fastställa IKT-specifikationer ska antas efter samråd med Europeiska flerpartsforumet för IKT-standardisering, inrättat genom kommissionens beslut (4), i kombination med andra former av samråd med experter inom sektorn.

(6)

Den 22 maj 2014 bedömde Europeiska flerpartsforumet för IKT-standardisering Universal Business Language version 2.1 (UBL 2.1) enligt kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1025/2012, och tillstyrkte att standarden kunde användas vid offentlig upphandling. Bedömningen av UBL 2.1 överlämnades därefter till samråd med sektorsexperter, vilka instämde i forumets bedömning.

(7)

UBL 2.1 har utvecklats av Organization for the Advancement of Structured Information Standards och är ett avgiftsfritt bibliotek av standardiserade elektroniska affärsdokument som följer standarden Extensible Markup Language (XML). Det är konstruerat för att direkt användas tillsammans med befintlig affärs-, juridik-, revisions- och arkiveringsverksamhet och fungera inom en standardiserad ram för verksamheten, t.ex. ISO 15000 (ebXML), och tillhandahålla en fullständig, standardbaserad infrastruktur som kan erbjuda fördelarna med befintliga EDI-system (Electronic Data Interchange) till företag av alla storlekar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Universal Business Language, version 2.1, som utvecklats av Organization for the Advancement of Structured Information Standards, får användas i hänvisningar vid offentlig upphandling.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.

(3)  KOM(2011) 311 slutlig, 1.6.2011.

(4)  Kommissionens beslut av den 28 november 2011 om inrättande av Europeiska flerpartsforumet för IKT-standardisering (EUT C 349, 30.11.2011, s. 4).