18.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/49


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUTM MALI/3/2014

av den 9 oktober 2014

om utnämning av EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) och om upphävande av beslut EUTM MALI/1/2014

(2014/719/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38,

med beaktande av rådets beslut 2013/34/Gusp av den 17 januari 2013 om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5.1 i beslut 2013/34/Gusp bemyndigade rådet kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att, i enlighet med artikel 38 i fördraget om Europeiska unionen, fatta lämpliga beslut om politisk kontroll och strategisk ledning av EUTM Mali, inbegripet besluten om utnämning av EU:s kommande uppdragschefer.

(2)

Den 18 mars 2014 antog Kusp beslut EUTM Mali/1/2014 (2) och utnämnde brigadgeneral Marc RUDKIEWICZ till EU:s uppdragschef för EUTM Mali.

(3)

Den 26 september 2014 föreslog Spanien utnämning av brigadgeneral Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL till EU:s nya uppdragschef för EUTM Mali för att efterträda brigadgeneral Marc RUDKIEWICZ.

(4)

Den 30 september 2014 rekommenderade EU:s militära kommitté Kusp att utnämna brigadgeneral Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL till EU:s uppdragschef för EUTM Mali för att efterträda brigadgeneral Marc RUDKIEWICZ.

(5)

Beslut EUTM Mali/1/2014 bör upphöra att gälla.

(6)

I enlighet med artikel 5 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Brigadgeneral Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL utnämns härmed till EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) från och med den 24 oktober 2014.

Artikel 2

Beslut EUTM Mali/1/2014 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 2014.

På kommittén för utrikes-och säkerhetspolitiks vägnar

W. STEVENS

Ordförande


(1)  EUT L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Beslut EUTM Mali/1/2014 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 mars 2014 om utnämning av EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) (EUT L 95, 29.3.2014, s. 30).