11.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/63


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 9 oktober 2014

om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU

[delgivet med nr C(2014) 7222]

(Text av betydelse för EES)

(2014/709/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 2002/60/EG (4) fastställs de minimiåtgärder som ska vidtas inom unionen för bekämpning av afrikansk svinpest, inbegripet åtgärder som ska vidtas vid ett utbrott av afrikansk svinpest på en svinanläggning och när afrikansk svinpest misstänks förekomma eller har bekräftats hos viltlevande svin. Dessa åtgärder omfattar planer för utrotning av afrikansk svinpest i en population av viltlevande svin som medlemsstaterna ska upprätta och genomföra och planerna ska godkännas av kommissionen.

(2)

Afrikansk svinpest har förekommit på Sardinien i Italien sedan 1978, och har sedan 2014 introducerats i andra medlemsstater i östra Europa, däribland Estland, Lettland, Litauen och Polen, från angränsande tredjeländer där sjukdomen är allmänt förekommande.

(3)

För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra sjukdomsspridning samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder inrättade de berörda medlemsstaterna genom några kommissionens genomförandebeslut skyndsamt smittade områden och områden som löper risk att smittas, vilka även fastställdes på unionsnivå i samarbete med de berörda medlemsstaterna, och genomförandebesluten konsoliderades i sin tur genom kommissionens genomförandebeslut 2014/178/EU (5). I det genomförandebeslutet fastställs även djurhälsoåtgärder för förflyttning, avsändning av svin och vissa svinprodukter samt märkning av kött från de områden som anges i bilagan till det genomförandebeslutet, för att förhindra att sjukdomen sprids till andra områden i unionen.

(4)

Genom kommissionens beslut 2005/362/EG (6) godkändes en plan som Italien lagt fram för kommissionen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin på Sardinien och genom kommissionens genomförandebeslut 2014/442/EU (7) godkändes planerna för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Litauen och Polen.

(5)

Afrikansk svinpest kan betraktas som en endemisk sjukdom bland populationer av tamsvin och viltlevande svin i vissa tredjeländer som gränsar till unionen och utgör ett ständigt hot mot unionen.

(6)

Sjukdomssituationen kan innebära risker för svinbesättningar i icke-drabbade områden av de medlemsstater som för närvarande berörs av sjukdomen, dvs. Estland, Italien, Lettland, Litauen och Polen, och svinbesättningar i andra medlemsstater, i synnerhet med tanke på handeln med varor av svin.

(7)

Estland, Italien, Lettland, Litauen och Polen har vidtagit åtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest enligt direktiv 2002/60/EG och Estland och Lettland ska inom kort lägga fram sina planer för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin till kommissionen för godkännande i enlighet med artikel 16 i det direktivet.

(8)

Medlemsstaterna och de berörda områdena bör förtecknas i en bilaga uppdelad efter risknivå. I de olika delarna av bilagan bör det tas hänsyn till den epidemiologiska situationen avseende afrikansk svinpest inbegripet omständigheten om den gäller både svinanläggningar och populationen av viltlevande svin (del III och IV) eller endast populationen av viltlevande svin (del II) eller om risken beror på närheten till infektionen hos den viltlevande populationen (del I). Det bör i synnerhet göras åtskillnad på om den epidemiologiska situationen har stabiliserats och sjukdomen har blivit endemisk (del IV) eller om situationen fortfarande är dynamisk med oklar utveckling (del III). Klassificeringen av medlemsstaternas territorier eller delar därav i delarna I, II, III och IV i enlighet med den berörda svinpopulationen kan komma att behöva anpassas med hänsyn till ytterligare riskfaktorer på grund av den lokala epidemiologiska situationen och dess utveckling, särskilt i nyligen smittade områden med mindre erfarenhet av sjukdomens epidemiologi under olika ekologiska system.

(9)

När det gäller risken för spridning av afrikansk svinpest utgör förflyttning av olika varor av svin olika risknivåer. Enligt det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet från 2010 (8) utgör förflyttning av levande svin samt sperma, ägg och embryon från dem och animaliska biprodukter av svin från smittade områden i regel en högre risk när det gäller exponering och följder än förflyttning av kött, köttberedningar och köttprodukter. Såväl avsändning av levande svin samt sperma, ägg och embryon från dem och animaliska biprodukter av svin som avsändning av visst kött samt vissa köttberedningar och köttprodukter från vissa områden i medlemsstaterna som förtecknas i delarna I, II, III och IV i bilagan till detta beslut bör därför förbjudas. Detta förbud omfattar alla Suidae som avses i rådets direktiv 92/65/EEG (9).

(10)

För att ta hänsyn till de olika risknivåer som beror på typen av varor av svin och den epidemiologiska situationen i de berörda medlemsstaterna och områdena bör det fastställas vissa undantag för varje typ av vara av svin från de territorier som förtecknas i de olika delarna i bilagan till detta beslut. Dessa undantag är också förenliga med de riskreducerande åtgärder vid import som gäller för afrikansk svinpest och som anges i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa. Det bör i detta beslut även fastställas ytterligare skyddsåtgärder och djurhälsokrav eller behandlingar av respektive varor som gäller då sådana undantag beviljas.

(11)

På grund av den aktuella epidemiologiska situation och av försiktighetsskäl har de berörda medlemsstaterna Estland, Lettland, Litauen och Polen fastställt nya områden av tillräcklig och lämplig storlek som beskrivs i delarna I, II och III i bilagan till detta beslut och som är anpassade till den aktuella epidemiologiska situationen och där adekvata restriktioner för förflyttning av levande svin, sperma, ägg och embryon från svin samt färskt svinkött och vissa svinprodukter tillämpas. Situationen vad gäller afrikansk svinpest på Sardinien, Italien, skiljer sig från situationen i andra medlemsstater på grund av att sjukdomen varit endemisk under så lång tid i denna del av Italien och på grund av öns geografiska läge; det anses därför nödvändigt att del IV i bilagan till detta beslut även i fortsättningen omfattar hela Sardinien i Italien.

(12)

De gällande veterinära restriktionerna är särskilt stränga för de områden som förtecknas i del III i bilagan till detta beslut och de kan därför leda till problem vad gäller logistiken och djurskyddet om det inte är möjligt att slakta svin i respektive områden, särskilt då det saknas lämpliga slakterier eller då slaktkapaciteten är begränsad i de relevanta områden som förtecknas i del III.

(13)

Förflyttning av levande svin för omedelbar slakt utgör en lägre risk än andra typer av förflyttning av levande svin, under förutsättning att riskreducerande åtgärder vidtas. Det är därför lämpligt att de berörda medlemsstaterna, när de omständigheter som beskrivits ovan sammanfaller, undantagsvis får bevilja undantag för avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan för omedelbar slakt till ett slakteri som är beläget utanför detta område i samma medlemsstat, förutsatt att stränga villkor är uppfyllda så att sjukdomsbekämpningen inte äventyras.

(14)

Enligt rådets direktiv 64/432/EEG (10) och kommissionens beslut 93/444/EEG (11) ska djur åtföljas av hälsointyg vid förflyttningar. När undantag från förbudet mot avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i bilagan till det här beslutet ska tillämpas på levande svin som är avsedda för handel inom unionen eller för export till ett tredjeland, bör dessa hälsointyg innehålla en hänvisning till det här beslutet för att säkerställa att de relevanta intygen innehåller adekvat och korrekt hälsoinformation.

(15)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 (12) ska vissa produkter av animaliskt ursprung åtföljas av hälsointyg vid förflyttningar. När en medlemsstat omfattas av ett förbud mot avsändning av färskt svinkött samt köttberedningar och köttprodukter bestående av eller innehållande svinkött från vissa delar av dess territorium, bör det för att förhindra spridning av afrikansk svinpest till andra områden i unionen fastställas vissa krav, särskilt avseende intyg, för avsändning av sådant kött samt sådana köttberedningar och köttprodukter från andra områden i medlemsstaten vilka inte omfattas av detta förbud, och dessa hälsointyg bör innehålla en hänvisning till detta beslut.

(16)

För att förhindra spridning av afrikansk svinpest till andra områden i unionen och till tredjeländer bör det även föreskrivas att avsändning av färskt svinkött samt köttberedningar och köttprodukter bestående av eller innehållande svinkött från medlemsstater med områden som förtecknas i bilagan omfattas av vissa strängare villkor. Sådant färskt svinkött samt sådana köttberedningar och köttprodukter bör särskilt förses med ett särskilt märke som inte kan förväxlas med det identifieringsmärke som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (13) eller med det kontrollmärke för svinkött som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (14).

(17)

Vid fastställandet av tillämpningsperioden för de åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör hänsyn tas till epidemiologin hos afrikansk svinpest och villkoren för att en medlemsstat ska återfå statusen som fri från afrikansk svinpest i enlighet med Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa, och därför bör denna period sträcka sig åtminstone till och med den 31 december 2018.

(18)

För tydlighetens skull bör genomförandebeslut 2014/178/EU därför upphävas och ersättas med det här beslutet.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i de medlemsstater eller områden i dessa medlemsstater som fastställs i bilagan (nedan kallade de berörda medlemsstaterna).

Beslutet ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de planer för utrotning av afrikansk svinpest hos populationer av viltlevande svin i de berörda medlemsstaterna som kommissionen godkänt i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/60/EG.

Artikel 2

Förbud mot avsändning av levande svin samt sperma, ägg och embryon från svin, svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter innehållande svinkött samt sändningar av animaliska biprodukter av svin från vissa områden som förtecknas i bilagan

De berörda medlemsstaterna ska förbjuda följande:

a)

Avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan.

b)

Avsändning av sändningar av sperma, ägg och embryon från svin från de områden som förtecknas i delarna III och IV i bilagan.

c)

Avsändning av sändningar av svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter innehållande sådant kött från de områden som förtecknas i delarna III och IV i bilagan.

d)

Avsändning av sändningar av animaliska biprodukter av svin från de områden som förtecknas i delarna III och IV i bilagan.

Artikel 3

Undantag från förbudet mot avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del II i bilagan

Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 a får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av levande svin från en anläggning belägen i de områden som förtecknas i del II i bilagan till andra områden i samma medlemsstat, förutsatt att

1.

svinen under minst 30 dagar eller sedan födseln har vistats på anläggningen och att inga levande svin har förts in till anläggningen från de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan under minst 30 dagar före förflyttningen, och

2.

svinen har genomgått laboratorietester med negativa resultat med avseende på förekomst av afrikansk svinpest på prover som tagits i enlighet med de provtagningsförfaranden som föreskrivs i den plan för utrotning av afrikansk svinpest som avses i artikel 1 andra stycket i detta beslut inom 15 dagar före förflyttningen och en klinisk undersökning med avseende på förekomst av afrikansk svinpest utfördes på dagen för avsändningen av en officiell veterinär i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till kommissionens beslut 2003/422/EG (15), eller

3.

svinen kommer från en anläggning

a)

som den behöriga veterinärmyndigheten har inspekterat minst två gånger om året och med minst fyra månaders mellanrum, och inspektionen

i)

följer riktlinjerna och förfarandena i kapitel IV i bilagan till beslut 2003/422/EG,

ii)

omfattar en klinisk undersökning och provtagning där svin som är äldre än 60 dagar har genomgått laboratorietester i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till beslut 2003/422/EG,

iii)

omfattar en kontroll av den faktiska tillämpningen av åtgärderna i artikel 15.2 b andra och fjärde till sjunde strecksatserna i direktiv 2002/60/EG,

b)

där de krav på biosäkerhet med avseende på afrikansk svinpest som fastställs av den behöriga myndigheten tillämpas.

Artikel 4

Undantag från förbudet mot avsändning av sändningar av levande svin för omedelbar slakt från de områden som förtecknas i del III i bilagan och avsändning av sändningar av svinkött, svinköttsberedningar och svinköttsprodukter från sådana svin

Genom undantag från de förbud som anges i artikel 2 a och c får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av levande svin för omedelbar slakt från de områden som förtecknas i del III i bilagan till andra områden i samma medlemsstat vid logistiska begränsningar i slaktkapaciteten i de slakterier som av den behöriga myndigheten godkänts i enlighet med artikel 12 och som är belägna i de områden som förtecknas i del III i bilagan, förutsatt att

1.

svinen under minst 30 dagar eller sedan födseln har vistats på anläggningen och att inga levande svin har förts in till anläggningen från de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan under minst 30 dagar före förflyttningen,

2.

svinen uppfyller kraven i artikel 3.1 och 3.2 eller 3.3,

3.

svinen transporteras för omedelbar slakt direkt, utan att det görs uppehåll och utan lossning, till ett slakteri som godkänts i enlighet med artikel 12 och som den behöriga myndigheten särskilt utsett för detta ändamål,

4.

den behöriga myndighet som ansvarar för slakteriet har av den avsändande behöriga myndigheten informerats om att svinen ska sändas dit och underrättar den avsändande behöriga myndigheten när svinen har anlänt,

5.

dessa svin vid ankomsten till slakteriet hålls och slaktas avskilda från andra svin och slaktas på en viss dag när endast dessa svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan slaktas,

6.

transporten av svinen till slakteriet inom och genom områden utanför de områden som förtecknas i del III i bilagan genomförs enligt fördefinierade transportvägar och de fordon som används för transporten av dessa svin rengörs, vid behov behandlas med insektsbekämpningsmedel och desinfekteras så snart som möjligt efter lossning,

7.

de berörda medlemsstaterna garanterar att det färska svinköttet, svinköttsberedningarna och svinköttsprodukterna från dessa svin

a)

produceras, lagras och bearbetas i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12,

b)

märks i enlighet med artikel 16,

c)

endast saluförs på respektive medlemsstats territorium,

8.

de berörda medlemsstaterna garanterar att animaliska biprodukter från dessa svin genomgår en behandling i ett slutet system som godkänts av den behöriga myndigheten och som garanterar att den framställda produkten som härrör från dessa svin inte utgör någon risk vad gäller afrikansk svinpest,

9.

de berörda medlemsstaterna omedelbart informerar kommissionen om att undantag enligt denna artikel beviljats och meddelar namn på och adress till det eller de slakterier som godkänts enligt denna artikel.

Artikel 5

Undantag från förbudet mot avsändning av sändningar av svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter bestående av eller innehållande svinkött från de områden som förtecknas i del III i bilagan

Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 c får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter bestående av eller innehållande svinkött från de områden som förtecknas i del III i bilagan, förutsatt att de antingen

a)

härrör från svin som sedan födseln har hållits i anläggningar belägna utanför de områden som förtecknas i del II, III eller IV i bilagan och att svinköttet samt svinköttsberedningarna och svinköttsprodukterna bestående av eller innehållande sådant kött har producerats, lagrats och bearbetats i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12, eller

b)

härrör från svin som uppfyller kraven i artikel 3.1 och 3.2 eller 3.3 och att svinköttet samt svinköttsberedningarna och svinköttsprodukterna bestående av eller innehållande sådant kött har producerats, lagrats och bearbetats i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12, eller

c)

har producerats och bearbetats i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2002/99/EG i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12.

Artikel 6

Undantag från förbudet mot avsändning av sändningar av svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter bestående av eller innehållande svinkött från de områden som förtecknas i del IV i bilagan

Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 c får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av svinkött samt av svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter bestående av eller innehållande svinkött från de områden som förtecknas i del IV i bilagan, förutsatt att de antingen

a)

härrör från svin som sedan födseln har hållits i anläggningar belägna utanför de områden som förtecknas i bilagan och att svinköttet samt svinköttsberedningarna och svinköttsprodukterna bestående av eller innehållande sådant kött har producerats, lagrats och bearbetats i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12, eller

b)

har producerats och bearbetats i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2002/99/EG i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12.

Artikel 7

Undantag från förbudet mot avsändning av sändningar av animaliska biprodukter av svin från de områden som förtecknas i delarna III och IV i bilagan

1.   Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 d får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av de framställda produkter som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (16) och som härrör från animaliska biprodukter av svin med ursprung i de områden som förtecknas i delarna III och IV i bilagan, förutsatt att dessa biprodukter har genomgått en behandling som garanterar att den framställda produkten inte utgör någon risk vad gäller afrikansk svinpest.

2.   Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 d får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av obearbetade slaktkroppar av andra svin än viltlevande svin och av animaliska biprodukter av andra svin än viltlevande svin från slakterier (17) (nedan kallade animaliska biprodukter) från de områden som förtecknas i del III i bilagan till en bearbetnings-, förbrännings- eller samförbränningsanläggning belägen utanför de områden som förtecknas i del III i bilagan, förutsatt att

a)

de animaliska biprodukterna har sitt ursprung i anläggningar eller slakterier belägna i de områden som förtecknas i del III i bilagan, där det inte har förekommit något utbrott av afrikansk svinpest under minst 40 dagar före avsändningen,

b)

alla lastbilar och andra fordon som används för transport av dessa animaliska biprodukter av den behöriga myndigheten har registrerats individuellt i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1069/2009, och

i)

det övertäckta, läckagefria utrymmet för transport av dessa animaliska biprodukter är konstruerat så att det kan rengöras och desinficeras effektivt och att golvkonstruktionen underlättar avrinning och insamling av vätskor,

ii)

ansökan om registrering av lastbilar och andra fordon innehåller bevis på att dessa med godkänt resultat har underkastats regelbundna tekniska kontroller,

iii)

varje lastbil är försedd med ett satellitnavigeringssystem för bestämning av dess lokalisering i realtid. Transportföretaget ska ge den behöriga myndigheten möjlighet att kontrollera lastbilens förflyttning i realtid och spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst 2 månader,

c)

utrymmet för transport av dessa animaliska biprodukter efter lastningen förseglas av den officiella veterinären. Endast den officiella veterinären får bryta förseglingen och ersätta den med en ny. Varje lastning eller ersättning av försegling ska anmälas till den behöriga myndigheten,

d)

inga lastbilar eller fordon får köras in på svinanläggningar och den behöriga myndigheten säkerställer att slaktkropparna av svin samlas in på ett säkert sätt,

e)

transporten till de ovannämnda anläggningarna sker direkt till endast dessa anläggningar, utan att det görs uppehåll utefter den av den behöriga myndigheten godkända färdvägen från det särskilda desinfektionsstället vid utfarten från det område som förtecknas i del III i bilagan. Vid det särskilda desinfektionsstället ska lastbilarna och fordonen rengöras och desinficeras ordentligt under den officiella veterinärens kontroll,

f)

varje sändning av animaliska biprodukter åtföljs av det korrekt ifyllda handelsdokument som avses i kapitel III i bilaga VIII till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (18). Den ansvariga officiella veterinären på den mottagande bearbetningsanläggningen ska bekräfta varje ankomst till den behöriga myndighet som avses i led b iii,

g)

lastbilen eller fordonet och annan utrustning som används vid transport av animaliska biprodukter och som kan ha kontaminerats rengörs, desinficeras och vid behov behandlas med insektsbekämpningsmedel i sin helhet i ett förslutet område på bearbetningsanläggningen under den officiella veterinärens överinseende efter lossning av de animaliska biprodukterna. Artikel 12 a i direktiv 2002/60/EG ska tillämpas,

h)

de animaliska produkterna bearbetas utan dröjsmål. Lagring på bearbetningsanläggningen ska förbjudas,

i)

den behöriga myndigheten ser till att sändningen av animaliska biprodukter inte leder till att den relevanta dagliga bearbetningskapaciteten på bearbetningsanläggningen överskrids,

j)

den behöriga myndigheten, innan den första avsändningen från del III i bilagan äger rum, ser till att nödvändiga arrangemang med berörda myndigheter i den mening som avses i led c i bilaga VI till direktiv 2002/60/EG har träffats för att säkerställa beredskapsplanen, befälsordningen och fullständigt samarbete mellan myndigheterna i händelse av olyckor under transporten, något större fel på lastbilen eller fordonet eller bedrägerier från förarens sida. Lastbilens förare ska omedelbart anmäla samtliga olyckor eller fel på lastbilen eller fordonet till den behöriga myndigheten.

Artikel 8

Förbud mot avsändning av levande svin till andra medlemsstater och tredjeländer från de områden som förtecknas i bilagan

1.   De berörda medlemsstaterna ska se till att inga levande svin avsänds från deras territorium till andra medlemsstater och tredjeländer, utom när de levande svinen kommer från

a)

områden utanför de områden som förtecknas i bilagan,

b)

en anläggning där inga levande svin från de områden som förtecknas i bilagan har förts in under de senaste 30 dagarna omedelbart före avsändningen.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av levande svin från en anläggning belägen i något av de områden som förtecknas i del I i bilagan, förutsatt att de levande svinen

a)

under minst 30 dagar före avsändningen eller sedan födseln utan avbrott har vistats på anläggningen och inga levande svin har förts in till anläggningen från de områden som förtecknas i bilagan under minst 30 dagar före avsändningen,

b)

kommer från en anläggning som tillämpar de krav på biosäkerhet med avseende på afrikansk svinpest som fastställts av den behöriga myndigheten,

c)

har genomgått laboratorietester med negativa resultat med avseende på förekomst av afrikansk svinpest på prover som tagits i enlighet med de provtagningsförfaranden som föreskrivs i den plan för utrotning av afrikansk svinpest som avses i artikel 1 andra stycket i detta beslut inom 15 dagar före förflyttningen och en klinisk undersökning med avseende på förekomst av afrikansk svinpest utfördes på dagen för avsändningen av en officiell veterinär i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till beslut 2003/422/EG, eller

d)

kommer från en anläggning som den behöriga veterinärmyndigheten har inspekterat minst två gånger om året och med minst fyra månaders mellanrum, och inspektionen

i)

följer riktlinjerna och förfarandena i kapitel IV i bilagan till beslut 2003/422/EG,

ii)

omfattar en klinisk undersökning och provtagning där svin som är äldre än 60 dagar har genomgått laboratorietester i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till beslut 2003/422/EG,

iii)

omfattar en kontroll av den faktiska tillämpningen av åtgärderna i artikel 15.2 b andra och fjärde till sjunde strecksatserna i direktiv 2002/60/EG.

3.   För de sändningar av levande svin som uppfyller villkoren för undantaget i punkt 2 ska följande kompletterande text läggas till i det motsvarande veterinära dokument och/eller hälsointyg som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG och i artikel 3.1 i beslut 93/444/EEG:

”Svin som uppfyller villkoren i artikel 8.2 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (19).

Artikel 9

Förbud mot avsändning av sändningar av sperma, ägg och embryon från svin till andra medlemsstater och tredjeländer från de områden som förtecknas i bilagan

De berörda medlemsstaterna ska se till att inga sändningar av följande varor avsänds från deras territorium till andra medlemsstater och tredjeländer:

a)

Sperma från svin, såvida den inte kommer från galtar som hålls på en godkänd seminstation enligt artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG (20) belägen utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan till detta beslut.

b)

Ägg och embryon från svin, såvida de inte kommer från suggor som hålls på anläggningar som uppfyller villkoren i artikel 8.2 och är belägna utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan och embryona har befruktats eller producerats med sperma som uppfyller villkoren i led a.

Artikel 10

Förbud mot avsändning av sändningar av animaliska biprodukter av svin till andra medlemsstater och tredjeländer från de områden som förtecknas i bilagan

1.   De berörda medlemsstaterna ska se till att inga sändningar av animaliska biprodukter av svin avsänds från deras territorium till andra medlemsstater och tredjeländer, såvida inte dessa biprodukter kommer från svin som har sitt ursprung i och kommer från anläggningar belägna utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av framställda produkter som härrör från animaliska biprodukter av svin från de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan till andra medlemsstater och tredjeländer, förutsatt att

a)

dessa biprodukter har genomgått en behandling som garanterar att den framställda produkten som härrör från svin inte utgör någon risk vad gäller afrikansk svinpest,

b)

sändningarna av framställda produkter åtföljs av ett handelsdokument som utfärdats i enlighet med kapitel III i bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Artikel 11

Förbud mot avsändning av färskt svinkött samt av vissa svinköttberedningar och svinköttprodukter till andra medlemsstater och tredjeländer från de områden som förtecknas i bilagan

1.   De berörda medlemsstaterna ska se till att sändningar av färskt svinkött från svin med ursprung i anläggningar belägna i de områden som förtecknas i bilagan, samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande kött från dessa svin inte avsänds till andra medlemsstater och tredjeländer, utom när sådant svinkött har producerats från svin som har sitt ursprung i och kommer från anläggningar som inte är belägna i de områden som förtecknas i del II, III eller IV i bilagan.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de berörda medlemsstaterna med områden som förtecknas i del II, III eller IV i bilagan tillåta avsändning av sådant färskt svinkött som avses i punkt 1 samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande sådant svinkött till andra medlemsstater, förutsatt att dessa svinköttberedningar och svinköttprodukter härrör från svin som sedan födseln har hållits i anläggningar belägna utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan och att det färska svinköttet samt svinköttberedningarna och svinköttprodukterna produceras, lagras och bearbetas i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12.

3.   Genom undantag från punkt 1 får de berörda medlemsstaterna med områden som förtecknas i del II i bilagan tillåta avsändning av sådant färskt svinkött som avses i punkt 1 samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande sådant svinkött till andra medlemsstater, förutsatt att dessa svinköttberedningar och svinköttprodukter härrör från svin som uppfyller kraven i artikel 3.1 och 3.2 eller 3.3.

Artikel 12

Godkännande av slakterier, styckningsanläggningar och köttproduktionsanläggningar vid tillämpningen av artiklarna 4, 5, 6 och 11.2

Vid tillämpningen av artiklarna 4, 5, 6 och 11.2 ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna endast godkänna de slakterier, styckningsanläggningar och köttproduktionsanläggningar där produktion, lagring och bearbetning av färskt svinkött samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande sådant svinkött som får avsändas till andra medlemsstater och tredjeländer i enlighet med de undantag som anges i artiklarna 4–6 och 11.2, sker åtskilt från produktion, lagring och bearbetning av andra produkter bestående av eller innehållande färskt svinkött samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande kött från svin med ursprung i eller som kommer från anläggningar belägna i de områden som förtecknas i bilagan, med undantag av dem som godkänts i enlighet med denna artikel.

Artikel 13

Undantag från förbudet mot avsändning av färskt svinkött samt av vissa svinköttberedningar och svinköttprodukter från de områden som förtecknas i bilagan

Genom undantag från artikel 11 får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av färskt svinkött samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande sådant kött från de områden som förtecknas i del II, III eller IV i bilagan till andra medlemsstater och tredjeländer, förutsatt att produkterna i fråga

a)

har producerats och bearbetats i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2002/99/EG,

b)

omfattas av ett veterinärintyg i enlighet med artikel 5 i direktiv 2002/99/EG,

c)

åtföljs av det relevanta hälsointyg för handel inom unionen som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 599/2004 och i vilket del II ska kompletteras med följande:

”Produkter i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater (21).

(21)  EUT L 295, 11.10.2014, s. 63.”"

Artikel 14

Uppgifter avseende artiklarna 11, 12 och 13

Medlemsstaterna ska var sjätte månad från och med dagen för detta beslut överlämna en uppdaterad förteckning över de godkända anläggningar som avses i artikel 12 och alla andra relevanta uppgifter om tillämpningen av artiklarna 11, 12 och 13 till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Artikel 15

Åtgärder rörande levande viltlevande svin, färskt kött samt köttberedningar och köttprodukter bestående av eller innehållande kött från viltlevande svin

1.   De berörda medlemsstaterna ska se till att

a)

inga levande viltlevande svin från de områden som förtecknas i bilagan avsänds till andra medlemsstater eller till andra områden i samma medlemsstat,

b)

inga sändningar av färskt kött från viltlevande svin eller köttberedningar och köttprodukter bestående av eller innehållande sådant kött från de områden som förtecknas i bilagan avsänds till andra medlemsstater eller till andra områden i samma medlemsstat.

2.   Genom undantag från punkt 1 b får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av sändningar av färskt kött av viltlevande svin samt av köttberedningar och köttprodukter bestående av eller innehållande sådant kött från de områden som förtecknas i del I i bilagan till andra områden i samma medlemsstat som inte förtecknas i bilagan, förutsatt att de viltlevande svinen har genomgått tester med negativt resultat med avseende på förekomst av afrikansk svinpest i enlighet med de diagnostiska förfaranden som fastställs i kapitel VI delarna C och D i bilagan till beslut 2003/422/EG.

Artikel 16

Särskilda kontrollmärken och krav på intyg för färskt kött, köttberedningar och köttprodukter som omfattas av förbuden i artiklarna 2, 11.1 och 15.1

De berörda medlemsstaterna ska se till att det färska kött samt de köttberedningar och köttprodukter som omfattas av förbuden i artiklarna 2, 11.1 och 15.1 förses med ett särskilt kontrollmärke som inte får vara ovalt och som inte kan förväxlas med

a)

det identifieringsmärke för köttberedningar och köttprodukter bestående av eller innehållande svinkött som föreskrivs i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004,

b)

det kontrollmärke för färskt svinkött som föreskrivs i avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 17

Krav rörande anläggningar och transportfordon i de områden som förtecknas i bilagan

De berörda medlemsstaterna ska se till att

a)

bestämmelserna i artikel 15.2 b andra och fjärde till sjunde strecksatserna i direktiv 2002/60/EG tillämpas på de svinanläggningar som är belägna i de områden som förtecknas i bilagan till detta beslut,

b)

fordon som har använts för att transportera svin eller animaliska biprodukter av svin med ursprung i anläggningar i de områden som förtecknas i bilagan till detta beslut rengörs och desinficeras omedelbart efter varje användning och att transportören lämnar och för med sig bevis för att detta har skett i fordonet.

Artikel 18

Informationskrav för de berörda medlemsstaterna

De berörda medlemsstaterna ska, inom ramen för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av den övervakning med avseende på afrikansk svinpest som genomförts i de områden som förtecknas i bilagan, i enlighet med de planer för utrotning av afrikansk svinpest hos populationer av viltlevande svin som kommissionen godkänt i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/60/EG och som avses i artikel 1 andra stycket i detta beslut.

Artikel 19

Överensstämmelse

Medlemsstaterna ska ändra de åtgärder som de tillämpar för handel så att dessa är i överensstämmelse med detta beslut och omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra de åtgärder som antagits. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 20

Upphävande

Genomförandebeslut 2014/178/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 21

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december 2018.

Artikel 22

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/178/EU av den 27 mars 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater (EUT L 95, 29.3.2014, s. 47).

(6)  Kommissionens beslut 2005/362/EG av den 2 maj 2005 om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos vildlevande svin på Sardinien i Italien (EUT L 118, 5.5.2005, s. 37).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/442/EU av den 7 juli 2014 om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Litauen och Polen (EUT L 200, 9.7.2014, s. 21).

(8)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikelnr 1556.

(9)  Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(10)  Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(11)  Kommissionens beslut 93/444/EEG av den 2 juli 1993 om närmare bestämmelser om handeln inom gemenskapen med vissa levande djur och produkter avsedda för export till tredje land (EGT L 208, 19.8.1993, s. 34).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 94, 31.3.2004, s. 44).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206).

(15)  Kommissionens beslut 2003/422/EG av den 26 maj 2003 om godkännande av en diagnostikhandbok för afrikansk svinpest (EUT L 143, 11.6.2003, s. 35).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(17)  Godkända i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1) och förordning (EG) nr 853/2004.

(18)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(20)  Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).


BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Põlvamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Häädemeeste vald.

Kambja vald.

Kasepää vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Kõpu vald.

Laekvere vald.

Nõo vald.

Paikuse vald.

Pärsti vald.

Puhja vald.

Rägavere vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarde vald.

Saare vald.

Saarepeedi vald.

Sõmeru vald.

Surju vald.

Suure-Jaani vald.

Tahkuranna vald.

Torma vald.

Viiratsi vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Kunda linn.

Viljandi linn.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizkraukles novads.

Alojas novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

Apes novads.

Baltinavas novads.

Balvu novads.

Cēsu novads.

Gulbenes novads.

Ikšķiles novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Jaunpiepalgas novads.

Ķeguma novads.

Kocēnu novads.

Krimuldas novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Limbažu novads.

Mālpils novads.

Mazsalacas novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Pārgaujas novads.

Priekuļu novads.

Raunas novads.

Ropažu novads.

Rugāju novads.

Salacgrīvas novads.

Salas novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Biržai rajono savivaldybe.

Jonava rajono savivaldybe.

Kaišiadorys rajono savivaldybe.

Kaunas rajono savivaldybe.

Kedainiai rajono savivaldybe.

Panevežys rajono savivaldybe.

Pasvalys rajono savivaldybe.

Prienai rajono savivaldybe.

Birštonas savivaldybe.

Kazlu Ruda savivaldybe.

Marijampole savivaldybe.

Kalvarija savivaldybe.

Kaunas miesto savivaldybe.

Panevežys miesto savivaldybe.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai och Subačius seniūnija.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Powiat M. Suwałki.

Powiat M. Białystok.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Krasnopol och Puńsk i powiat sejneński.

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Powiat moniecki.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady och Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki.

Powiat bielski.

Powiat hajnowski.

Gminy Grodzisk, Dziadkowice och Milejczyce i powiat siemiatycki.

Gminy Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Ida-Virumaa maakond.

Valgamaa maakond.

Abja vald.

Halliste vald.

Karksi vald.

Paistu vald.

Tarvastu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aknīstes novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Ilūkstes novads.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Jēkabpils novads.

Kokneses novads.

Krustpils novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Pļaviņu novads.

Varakļānu novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Alytus apskritis.

Šalcininkai rajono savivaldybe.

Širvintos rajono savivaldybe.

Trakai rajono savivaldybe.

Ukmerge rajono savivaldybe.

Vilnius rajono savivaldybe.

Elektrenai savivaldybe.

Vilnius miesto savivaldybe.

I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos seniūnija och den del av Svėdasai seniūnija som är belägen söder om väg nr 118.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Giby och Sejny med staden Sejny i powiat sejneński.

Gminy Lipsk och Płaska i powiat augustowski.

Gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków och Michałowo i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL III

1.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aglonas novads.

Beverīinas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Streņču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Ignalina rajono savivaldybe.

Moletai rajono savivaldybe.

Rokiškis rajono savivaldybe.

Švencionys rajono savivaldybe.

Utena rajono savivaldybe.

Zarasai rajono savivaldybe.

Visaginas savivaldybe.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys och Skapiškis seniūnija.

I Anykščiai rajono savivaldybė: den del av Svėdasai seniūnija som är belägen norr om väg nr 118.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.