24.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/6


RÅDETS BESLUT 2014/491/GUSP

av den 22 juli 2014

om ändring av beslut 2013/189/Gusp om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 42.4,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/189/Gusp (1) om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa).

(2)

Genom beslut 2013/189/Gusp fastställs ett finansiellt referensbelopp som är avsett att täcka Esfas utgifter under de första tolv månaderna efter ingåendet av finansieringsavtalet, från och med den 1 augusti 2013 till och med den 31 juli 2014.

(3)

Den 25 mars 2014 enades den styrkommitté som inrättades genom beslut 2013/189/Gusp om att den period som omfattas av finansieringsavtalet bör anpassas till räkenskapsåret, som löper från och med den 1 januari till och med den 31 december, så att det krävs bara en uppsättning räkenskaper från och med 2016.

(4)

Ett nytt finansiellt referensbelopp bör därför fastställas för perioden 1 augusti 2014–31 december 2015.

(5)

Beslut 2013/189/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 16.2 i beslut 2013/189/Gusp ska ersättas med följande:

”2.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka Esfas utgifter under de första tolv månaderna efter ingåendet av det finansieringsavtal som avses i punkt 3 ska vara 535 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka Esfas utgifter för perioden 1 augusti 2014–31 december 2015 ska vara 756 000 EUR.

De finansiella referensbelopp som är avsedda att täcka Esfas utgifter för de därpå följande perioderna ska fastställas av rådet.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/189/Gusp av den 22 april 2013 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) och om upphävande av gemensam åtgärd 2008/550/Gusp (EUT L 112, 24.4.2013, s. 22).