13.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/42


RÅDETS BESLUT 2014/349/GUSP

av den 12 juni 2014

om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (1), Eulex Kosovo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

och

av följande skäl:

(1)

Den 4 februari 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/124/Gusp (2).

(2)

Den 8 juni 2010 antog rådet beslut 2010/322/Gusp (3) som innebar att gemensam åtgärd 2008/124/Gusp ändrades och förlängdes Europeiska unionens rättstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) under en period på två år till och med den 14 juni 2012.

(3)

Den 6 juni 2012 antog rådet beslut 2012/291/Gusp (4) som innebar att gemensam åtgärd 2008/124/Gusp ändrades och förlängdes Eulex Kosovo under en period på två år till och med den 14 juni 2014.

(4)

Till följd av rekommendationen i den strategiska översyn som antogs 2014 är det nödvändigt att förlänga Eulex Kosovo under en period på ytterligare två år.

(5)

Den 27 maj 2013 antog rådet beslut 2013/241/Gusp (5) som ändrade gemensam åtgärd 2008/124/Gusp för att föreskriva ett nytt finansiellt referensbelopp, avsett att omfatta perioden från och med den 15 juni 2013 till och med den 14 juni 2014. Gemensam åtgärd 2008/124/Gusp bör ändras så att det föreskrivs ett nytt finansiellt referensbelopp, avsett att omfatta övergångsperioden från och med den 15 juni 2014 till och med den 14 oktober 2014.

(6)

Eulex Kosovo kommer att genomföras i en situation som kan förvärras och göra det svårare att nå målen för unionens yttre åtgärder enligt artikel 21 i fördraget.

(7)

Gemensam åtgärd 2008/124/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2008/124/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till:

”1a.   Uppdragschefen ska vara företrädare för uppdraget. Uppdragschefen får delegera förvaltningsuppgifter i personalfrågor och finansiella frågor till personal som deltar i uppdraget, under hans eller hennes övergripande ansvar.”

b)

Punkt 5 ska utgå.

c)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.   Uppdragschefen ska sörja för att Eulex Kosovo vid behov har nära samarbete och samordning med Kosovos behöriga myndigheter och med berörda internationella aktörer, inklusive Nato/KFOR, Unmik, OSSE och tredje stater som är engagerade i rättsstatsuppdraget i Kosovo.”

2.

Artikel 9.4 ska ersättas med följande:

”4.   All personal ska utföra sina uppgifter och agera i uppdragets intresse. All personal ska tillämpa de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (6).

(6)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).”"

3.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   Anställningsvillkor samt rättigheter och skyldigheter för internationell och lokalanställd personal ska fastställas i avtal mellan Eulex Kosovo och berörd personal.”

4.

Artikel 14.7 ska ersättas med följande:

”7.   Uppdragschefen ska säkerställa skydd för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med beslut 2013/488/EU.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

Rättsliga arrangemang

Eulex Kosovo ska ha kapacitet att upphandla varor och tjänster, ingå avtal och administrativa samarbeten, rekrytera personal, inneha bankkonton, förvärva och förfoga över tillgångar och betala sina skulder samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter, i den utsträckning som krävs för att genomföra denna gemensamma åtgärd.”

6.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eulex Kosovo till och med den 14 oktober 2010 ska vara 265 000 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eulex Kosovo från och med den 15 oktober 2010 till och med den 14 december 2011 ska vara 165 000 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eulex Kosovo från och med den 15 december 2011 till och med den 14 juni 2012 ska vara 72 800 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eulex Kosovo från och med den 15 juni 2012 till och med den 14 juni 2013 ska vara 111 000 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eulex Kosovo från och med den 15 juni 2013 till och med den 14 juni 2014 ska vara 110 000 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eulex Kosovo från och med den 15 juni 2014 till och med den 14 oktober 2014 ska vara 34 000 000 EUR.

Det finansiella referensbeloppet för perioden därefter för Eulex Kosovo ska fastställas av rådet.”

b)

Punkterna 4–6 ska ersättas med följande:

”4.   Eulex Kosovo ska ansvara för genomförandet av uppdragets budget. I detta syfte ska Eulex Kosovo teckna ett avtal med kommissionen.

5.   Eulex Kosovo ska ansvara för alla anspråk och skyldigheter som härrör från genomförandet av uppdraget från och med den 15 juni 2014, med undantag för alla anspråk avseende allvarliga fel begångna av uppdragschefen, vilka uppdragschefen själv ska ansvara för.

6.   Genomförandet av de finansiella arrangemangen ska inte påverka den befälsordning som fastställs i artiklarna 7, 8 och 11 och Eulex Kosovos operativa behov, inbegripet utrustningskompatibilitet och dess gruppers samverkansförmåga.

7.   Utgifter ska berättiga till bidrag från och med den dag då denna gemensamma åtgärd träder i kraft.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Projektceller

1.   Eulex Kosovo ska ha en projektcell för fastställande och genomförande av projekt. Eulex Kosovo ska, i tillämpliga fall, samordna, underlätta och ge råd om projekt som medlemsstater och tredjestater genomför på eget ansvar inom områden som rör Eulex Kosovo och till stöd för dess mål.

2.   Eulex Kosovo ska vara bemyndigat att använda medlemsstaternas eller tredjestaternas finansiella bidrag för att genomföra projekt som har fastställts komplettera Eulex Kosovos övriga insatser på ett konsekvent sätt, om projektet

a)

föreskrivs i finansieringsöversikten för denna gemensamma åtgärd, eller

b)

under uppdragets gång på uppdragschefens begäran integreras genom en ändring av denna finansieringsöversikt. Eulex Kosovo ska med dessa stater sluta ett avtal som särskilt omfattar de särskilda förfarandena för att hantera eventuella klagomål från tredje parter om skador som orsakats av Eulex Kosovos handlingar eller försummelser vid användningen av medlen från dessa stater. Under inga omständigheter får unionen eller den höga representanten hållas ansvariga av de bidragsgivande staterna för Eulex Kosovos handlingar eller försummelser vid användningen av medlen från dessa stater.

3.   Kusp ska godkänna godtagandet av ett finansiellt bidrag från tredjestater till projektcellen.”

8.

I artikel 18 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Den höga representanten bemyndigas härmed att till Förenta nationerna, Nato/KFOR och andra tredje parter som medverkar i denna gemensamma åtgärd lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som Eulex Kosovo har gett upphov till med högst den säkerhetsskyddsklassificering som är relevant för respektive part i enlighet med beslut 2013/488/EU. För att underlätta detta ska lokala tekniska arrangemang utformas.

2.   Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov ska den höga representanten också bemyndigas att till behöriga lokala myndigheter lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som Eulex Kosovo gett upphov till, upp till nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED i enlighet med beslut 2013/488/EU. I alla övriga fall ska sådana uppgifter och handlingar lämnas ut till behöriga lokala myndigheter i enlighet med förfaranden som är lämpade för den nivå på vilken dessa myndigheter samarbetar med EU.”

9.

I artikel 20 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den upphör att gälla den 14 juni 2016.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2014.

På rådets vägnar

Y. MANIATIS

Ordförande


(1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(2)  Rådets gemensamma åtgärd 2008/124/GUSP av den 4 februari 2008 om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 42, 16.2.2008, s. 92).

(3)  Rådets beslut 2010/322/GUSP av den 8 juni 2010 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 145, 11.6.2010, s. 13).

(4)  Rådets beslut 2012/291/GUSP av den 5 juni 2012 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 146, 6.6.2012, s. 46).

(5)  Rådets beslut 2013/241/GUSP av den 27 maj 2013 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo (EUT L 141, 28.5.2013, s. 47).