4.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/49


RÅDETS BESLUT

av den 6 maj 2014

om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för 2014

(2014/322/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 148.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av sysselsättningskommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 145 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) föreskrivs att medlemsstaterna och unionen ska arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi och särskilt för att främja en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som kan anpassa sig till ekonomiska förändringar i syfte att uppnå de mål som uppställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

(2)

Kommissionens Europa 2020-strategi gör det möjligt för unionen att inrikta sin ekonomi på en smart och hållbar tillväxt för alla i kombination med hög sysselsättning, hög produktivitet och en hög grad av social sammanhållning. Den 13 juli 2010 antog rådet sin rekommendation om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i medlemsstaterna och i unionen (3). Den 21 oktober 2010 antog rådet dessutom beslut 2010/707/EU (4) (nedan kallade sysselsättningsriktlinjer). Dessa uppsättningar riktlinjer utgör de integrerade riktlinjerna för genomförandet av Europa 2020-strategin (nedan kallade de integrerade riktlinjerna). Fem överordnade mål, som förtecknas under de relevanta integrerade riktlinjerna, utgör de gemensamma målsättningar som vägleder medlemsstaternas åtgärder, med beaktande av medlemsstaternas olika utgångslägen och förutsättningar samt unionens ståndpunkter och förutsättningar. Den europeiska sysselsättningsstrategin är av central betydelse för att förverkliga de sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska målen i Europa 2020-strategin.

(3)

De integrerade riktlinjerna ligger i linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010. De ger medlemsstaterna tydlig vägledning när de upprättar sina nationella reformprogram och genomför reformerna. Riktlinjerna för sysselsättningen bör ligga till grund för eventuella landsspecifika rekommendationer som rådet kan rikta till medlemsstaterna i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget, parallellt med de landsspecifika rekommendationer som riktas till medlemsstaterna i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget. Riktlinjerna för sysselsättningen bör också ligga till grund för upprättandet av den gemensamma sysselsättningsrapport som rådet och kommissionen varje år lägger fram för Europeiska rådet.

(4)

Genomgången av medlemsstaternas nationella reformprogram i den gemensamma sysselsättningsrapport som antogs av rådet den 28 februari 2013 visar att medlemsstaterna även i fortsättningen bör satsa på följande prioriterade områden: öka deltagandet på arbetsmarknaden och minska den strukturella arbetslösheten, utveckla en kvalificerad arbetskraft som tillgodoser behoven på arbetsmarknaden samt främja kvalitet i arbetet och livslångt lärande, förbättra utbildningssystemens resultat på alla nivåer och öka deltagandet i högre utbildning samt främja social delaktighet och bekämpa fattigdom.

(5)

Riktlinjerna för sysselsättningen bör förbli oförändrade fram till slutet av 2014 så att man kan inrikta sig på genomförandet av dem. Fram till slutet av 2014 bör endast strikt begränsade uppdateringar göras av riktlinjerna för sysselsättningen. Under 2011, 2012 och 2013 fortsatte riktlinjerna för sysselsättningen att gälla. De bör fortsätta att gälla under 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik enligt bilagan till beslut 2010/707/EU ska fortsätta att gälla under 2014 och ska beaktas i medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  Ytrande av den 26 februari 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Ytrande av den 21 januari 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT)

(3)  EUT L 191, 23.7.2010, s. 28

(4)  Rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 308, 24.11.2010, s. 46).