23.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 maj 2014

om bekräftelse av Irlands deltagande i tillämpningen av respektive avtal om återtagande mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao, Republiken Albanien, Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka, Ryska federationen, Republiken Montenegro, Republiken Serbien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Moldavien, Islamiska republiken Pakistan och Georgien

(2014/298/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 331.1, och

av följande skäl:

(1)

Unionen har ingått avtal om återtagande med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao genom rådets beslut 2004/424/EG (1), med Republiken Albanien genom rådets beslut 2005/809/EG (2), med Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka genom rådets beslut 2005/372/EG (3), med Ryska federationen genom rådets beslut 2007/341/EG (4), med Republiken Montenegro genom rådets beslut 2007/818/EG (5), med Republiken Serbien genom rådets beslut 2007/819/EG (6), med Bosnien och Hercegovina genom rådets beslut 2007/820/EG (7), med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien genom rådets beslut 2007/817/EG (8), med Republiken Moldavien genom rådets beslut 2007/826/EG (9), med Islamiska republiken Pakistan genom rådets beslut 2010/649/EU (10) och med Georgien genom rådets beslut 2011/118/EU (11).

(2)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Irland inte i antagandet av besluten om de olika avtalen om återtagande, och dessa är därför inte är bindande för eller tillämpliga i Irland.

(3)

I enlighet med artikel 4 i protokollet anmälde Irland till kommissionen genom en skrivelse av den 11 december 2013 sin önskan att godta och vara bundna av dessa avtal.

(4)

Kommissionen bör underrätta de berörda tredjeländerna skriftligen om att Irland har valt att låta sig bindas av avtalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande avtal om återtagande som ingåtts av unionen ska vara tillämpliga i Irland i enlighet med detta beslut:

a)

Avtalet med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao som ingicks genom beslut 2004/424/EG.

b)

Avtalet med Republiken Albanien som ingicks genom beslut 2005/809/EG.

c)

Avtalet med Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka som ingicks genom beslut 2005/372/EG.

d)

Avtalet med Ryska federationen som ingicks genom beslut 2007/341/EG.

e)

Avtalet med Republiken Montenegro som ingicks genom beslut 2007/818/EG.

f)

Avtalet med Republiken Serbien som ingicks genom beslut 2007/819/EG.

g)

Avtalet med Bosnien och Hercegovina som ingicks genom beslut 2007/820/EG.

h)

Avtalet med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som ingicks genom beslut 2007/817/EG.

i)

Avtalet med Republiken Moldavien som ingicks genom beslut 2007/826/EG.

j)

Avtalet med Islamiska republiken Pakistan som ingicks genom beslut 2010/649/EU.

k)

Avtalet med Georgien som ingicks genom beslut 2011/118/EU.

Artikel 2

Kommissionen ska meddela vart och ett av de tredjeländer som är parter i de avtal som avses i artikel 1, att det avtal som ingåtts med detta tredjeland är tillämpligt i Irland.

Vart och ett av avtalen ska tillämpas i Irland från och med den första dagen i den andra månad som följer på den dag anmälan mottogs av berört tredjeland.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2004/424/EG av den 21 april 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 143, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Rådets beslut 2005/809/EG av den 7 november 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 304, 23.11.2005, s. 14).

(3)  Rådets beslut 2005/372/EG av den 3 mars 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 124, 17.5.2005, s. 41).

(4)  Rådets beslut 2007/341/EG av den 19 april 2007 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande (EUT L 129, 17.5.2007, s. 38).

(5)  Rådets beslut 2007/818/EG av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 334, 19.12.2007, s. 25).

(6)  Rådets beslut 2007/819/EG av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 334, 19.12.2007, s. 45).

(7)  Rådets beslut 2007/820/EG av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 334, 19.12.2007, s. 65).

(8)  Rådets beslut 2007/817/EG av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 334, 19.12.2007, s. 1).

(9)  Rådets beslut 2007/826/EG av den 22 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 334, 19.12.2007, s. 148).

(10)  Rådets beslut 2010/649/EU av den 7 oktober 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 287, 4.11.2010, s. 50).

(11)  Rådets beslut 2011/118/EU av den 18 januari 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (EUT L 52, 25.2.2011, s. 45).