30.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/61


RÅDETS BESLUT

av den 14 april 2014

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

(2014/243/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juli 1999 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska gemenskapens vägnar föra förhandlingar i Europarådet om en konvention om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång.

(2)

Den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (nedan kallad konventionen) antogs av Europarådet den 24 januari 2001.

(3)

Konventionen fastställer ett regelverk som är i det närmaste identiskt med det i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (1).

(4)

Konventionen trädde i kraft den 1 juli 2003 och är öppen för undertecknande av unionen.

(5)

Undertecknandet av konventionen skulle bidra till att utvidga tillämpningen av bestämmelser liknande dem i direktiv 98/84/EG till att gälla utanför unionens gränser och fastställa en lagstiftning för tjänster som bygger på villkorad tillgång som skulle gälla för hela den europeiska kontinenten.

(6)

Konventionen bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att den ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (2) bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att konventionen ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att på unionens vägnar utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna konventionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2014.

På rådets vägnar

A. TSAFTARIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (EGT L 320, 28.11.1998, s. 54).

(2)  Texten till konventionen har offentliggjorts i EUT L 336, 20.12.2011, s. 2.