26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/20


RÅDETS BESLUT

av den 18 mars 2014

om utnämning av en slovakisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2014/168/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,

med beaktande av den slovakiska regeringens förslag,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 september 2010 antog rådet beslut 2010/570/EU, Euratom (1) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden från och med den 21 september 2010 till och med den 20 september 2015.

(2)

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Dušan BARČIK har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2014.

På rådets vägnar

E. VENIZELOS

Ordförande


(1)  EUT L 251, 25.9.2010, s. 8.