15.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 13 februari 2014

om ändring av beslut 93/195/EEG vad gäller djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang, efter tillfällig export till Mexiko, och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten

[delgivet med nr C(2014) 692]

(Text av betydelse för EES)

(2014/86/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.3 a,

med beaktande av rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (2), särskilt artikel 12.1 och 12.4, artikel 19 inledningsfrasen samt artikel 19 a och b, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2009/156/EG anges djurhälsovillkor för import av levande hästdjur till unionen. I enlighet med artikel 13.1 a är ett av villkoren för att tillåta import av hästdjur till unionen att tredjelandet under minst två år har varit fritt från venezuelansk hästencefalomyelit.

(2)

I kommissionens beslut 93/195/EEG (3) fastställs förlagor till hälsointyg för återinförsel av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar eller kulturevenemang efter tillfällig export.

(3)

Genom kommissionens beslut 2004/211/EG (4) upprättas en förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer i vilka regionalisering tillämpas, från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur. Förteckningen återfinns i bilaga I till det beslutet.

(4)

I kommissionens genomförandebeslut 2013/167/EU (5) om ändring av förteckningen i bilaga I till beslut 2004/211/EG anges att tillfällig införsel av registrerade hästar, återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang, import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion samt import av sperma, ägg och embryon från hästdjur från Mexiko i dagsläget inte är tillåten.

(5)

Kommissionen har mottagit en riskbedömning från de behöriga myndigheterna i Frankrike angående återinförsel av hästar för vilka en tillfällig export till Mexiko City (Mexiko) planeras. Bedömningen innehåller en omfattande redogörelse för de åtgärder för biosäkerhet som Théâtre équestre Zingaro vidtagit för att säkerställa hälsostatusen hos sina hästar under deras vistelse i Mexiko City samt för de karantänsåtgärder som de behöriga myndigheterna i Frankrike infört för dessa hästar vid återinförseln.

(6)

Mot bakgrund av omfattningen av den veterinära övervakningen, de överenskomna rutinmässiga hälsokontrollerna och det faktum att hästarna hålls avskilda från andra hästdjur med lägre hälsostatus, är det möjligt att fastställa särskilda djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av dessa hästar efter deras tillfälliga export under högst 90 dagar för att delta i särskilda kulturevenemang i Mexiko City.

(7)

Beslut 93/195/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i det här beslutet endast gäller en region som ligger på hög höjd och som har ett torrt och tempererat klimat under vintersäsongen med en minskad risk för vektorburen överföring av vesikulär stomatit eller vissa subtyper av venezuelansk hästencefalit, bör återinförsel av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export under högst 90 dagar till Mexiko Citys storstadsområde, en region där inga fall av venezuelansk hästencefalomyelit har rapporterats under minst 2 år, tillåtas.

(9)

Posten för detta tredjeland i bilaga I till beslut 2004/211/EG bör därför ändras.

(10)

Beslut 2004/211/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 93/195/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande strecksats läggas till:

”—

som har deltagit i särskilda kulturevenemang i Mexiko Citys storstadsområde och uppfyller kraven i ett hälsointyg som utformats enligt förlagan i bilaga X till detta beslut.”

2.

En ny bilaga X, enligt lydelsen i bilaga I till det här beslutet, ska läggas till.

Artikel 2

Bilaga I till beslut 2004/211/EG ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/167/EU av den 3 april 2013 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen (EUT L 95, 5.4.2013, s. 19).


BILAGA I

”BILAGA X

Image

Image


BILAGA II

I bilaga I till beslut 2004/211/EG ska posten för Mexiko ersättas med följande:

”MX

Mexiko

MX-0

Hela landet

D

 

MX-1

Mexiko Citys storstadsområde

D

X

Gäller t.o.m. den 15 april 2014.”