25.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/24


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/298

av den 15 december 2014

om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster (ECB/2014/57)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

I beslut ECB/2010/24 (1) fastställs hur Europeiska centralbanken (ECB) på de nationella centralbankerna ska fördela a) sina inkomster från eurosedlar i omlopp som uppkommit under ett räkenskapsår, och b) sina inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna som uppkommit under ett räkenskapsår.

(2)

Beslut ECB/2010/24 behöver ändras i syfte att beakta den interimistiska fördelning av ECB:s inkomster från köp av säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande tillgångar som genomförs i enlighet med beslut ECB/2014/40 (2) och beslut ECB/2014/45 (3). Beslutet bör därför omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(3)

Av beslut ECB/2010/29 (4) framgår att tilldelningen av eurosedlar i omlopp till de nationella centralbankerna sker i förhållande till deras inbetalda andelar av ECB:s kapital. Enligt artikel 4 i beslut ECB/2010/29 och bilagan till det beslutet tilldelas ECB 8 procent av det totala värdet på eurosedlar i omlopp. ECB har inom Eurosystemet fordringar på de nationella centralbankerna i förhållande till deras andelar i fördelningsnyckeln för tecknat kapital till ett värde som motsvarar värdet på de eurosedlar som ECB ger ut.

(4)

Enligt artikel 2.2 i beslut ECB/2010/23 (5) ska Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp förräntas till referensräntan. Enligt artikel 2.3 i beslut ECB/2010/23 avvecklas denna förräntning genom betalningar via Target2.

(5)

Av skäl 7 i beslut ECB/2010/23 framgår att ECB:s inkomster från avkastningen på de fordringar ECB har inom Eurosystemet på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp i princip, i enlighet med ECB-rådets beslut, bör fördelas bland de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital under samma räkenskapsår som inkomsterna uppkommer.

(6)

På samma sätt bör ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna, det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar i princip fördelas till de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital under samma räkenskapsår som inkomsterna uppkommer.

(7)

Vid fördelningen av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och ECB:s inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna, det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar bör ECB ta hänsyn till en skattning av det finansiella resultatet som förväntas för året som i tillräcklig omfattning beaktar behovet av avsättningar för valutakursrisker, ränterisker, kreditrisker och förändringar i guldpriset samt även förekomsten av avsättningar som kan lösas upp för att motverka beräknade utgifter.

(8)

Vid fastställandet av den andel av ECB:s nettovinst som ska överföras till den allmänna reservfonden i enlighet med artikel 33.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), bör ECB-rådet beakta att varje andel i denna vinst som hänför sig till inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna, det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar i sin helhet fördelas till de nationella centralbankerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)    nationell centralbank : en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta,

b)    Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp : fordringar och skulder som uppkommer mellan en nationell centralbank och ECB samt mellan en nationell centralbank och övriga nationella centralbanker som resultat av att artikel 4 i beslut ECB/2010/29 tillämpas,

c)    ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp : ECB:s inkomster från avkastningen på de fordringar ECB har inom Eurosystemet på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp som är resultatet av att artikel 2 i beslut ECB/2010/23 tillämpas,

d)    ECB:s inkomster från värdepapper : nettoinkomsten från ECB:s köp av i) värdepapper inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna i enlighet med beslut ECB/2010/5 (6), ii) säkerställda obligationer inom ramen för det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer i enlighet med beslut ECB/2014/40 och iii) värdepapper med bakomliggande tillgångar inom ramen för programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar i enlighet med beslut ECB/2014/45.

Artikel 2

Interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och ECB:s inkomster från värdepapper

1.   ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och ECB:s inkomster från värdepapper ska i sin helhet tillkomma de nationella centralbankerna under samma räkenskapsår som inkomsterna uppstår, och ska fördelas på de nationella centralbankerna i förhållande till deras inbetalda andelar av ECB:s tecknade kapital.

2.   Om inte ECB-rådet beslutar om något annat ska ECB fördela sina inkomster från eurosedlar i omlopp och sina inkomster från värdepapper som uppkommit under ett räkenskapsår på de nationella centralbankerna den sista arbetsdagen i januari under påföljande år.

3.   Genom ett på ECBS-stadgan baserat beslut av ECB-rådet får det belopp som härrör från ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp reduceras med de utgifter ECB haft i samband med utgivningen och hanteringen av eurosedlar.

Artikel 3

Avvikelse från artikel 2

Med avvikelse från vad som sägs i artikel 2 ska ECB-rådet före utgången av räkenskapsåret besluta om hela eller delar av ECB:s inkomster som avses i den artikeln bör hållas i sådan utsträckning som är nödvändig för att säkerställa att det belopp som fördelas inte överstiger ECB:s nettovinst för det året. ECB-rådet ska fatta ett sådant beslut om rådet, på grund av en välgrundad skattning som gjorts av ECB:s direktion, räknar med att ECB kommer att utvisa en förlust under året eller kommer att göra en nettovinst under året som understiger ECB:s förväntade inkomster enligt artikel 2. ECB-rådet får före utgången av räkenskapsåret besluta att överföra hela eller delar av ECB:s inkomster som avses i den artikeln till en avsättning för valutakursrisker, ränterisker, kreditrisker och förändringar i guldpriset.

Artikel 4

Ikraftträdande och upphävande

1.   Detta beslut träder i kraft den 31 december 2014.

2.   Beslut ECB/2010/24 ska upphöra att gälla från och med den 31 december 2014.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2010/24 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 december 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2010/24 av den 25 november 2010 om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna (EUT L 6, 11.1.2011, s. 35).

(2)  Beslut ECB/2014/40 av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/5 av den 19 november 2014 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2014/45) (EUT L 1, 6.1.2015, s. 4).

(4)  Beslut ECB/2010/29 av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (EUT L 35, 9.2.2011, s. 26).

(5)  Beslut ECB/2010/23 av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (EUT L 35, 9.2.2011, s. 17).

(6)  Beslut ECB/2010/5 av den 14 maj 2010 om inrättandet av ett program för värdepappersmarknaderna (EUT L 124, 20.5.2010, s. 8).