11.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/1


RÅDETS BESLUT

av den 5 december 2013

om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram

(2014/7/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 juni 2007 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (1), om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram (nedan kallat protokollet).

(2)

Dessa förhandlingar har slutförts.

(3)

Syftet med protokollet är att fastställa finansiella och tekniska regler för Georgiens deltagande i vissa unionsprogram. De övergripande ramar som fastställs i protokollet utgör en ekonomisk, finansiell och teknisk samarbetsåtgärd som möjliggör tillgång till bistånd, särskilt finansiellt bistånd, som unionen tillhandahåller inom ramen för unionsprogrammen. Dessa ramar gäller endast de unionsprogram för vilka de relevanta konstitutiva rättsakterna medger möjligheten av Georgiens deltagande. Undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet medför därför inte utövande av sådana befogenheter inom diverse sektoriell politik vilken bedrivs via programmen som utövas vid programmens fastställande.

(4)

Protokollet bör undertecknas på unionens vägnar och bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram (nedan kallat protokollet) bemyndigas härmed, med förbehåll för att nämnda protokoll ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande (2), i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2013.

På rådets vägnar

D. A. BARAKAUSKAS

Ordförande


(1)  EGT L 205, 4.8.1999, s. 3.

(2)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.