28.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/86


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1385/2013

av den 17 december 2013

om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1069/2009, (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013 med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europeiska rådets beslut 2012/419/EU (3) beslutade Europeiska rådet att ändra Mayottes ställning i förhållande till unionen från och med den 1 januari 2014. Från och med den dagen upphör Mayotte att vara ett utomeuropeiskt land eller territorium och får ställning som ett av unionens yttersta randområden i den mening som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Till följd av denna ändring av Mayottes rättsliga ställning kommer unionsrätten att vara tillämplig på Mayotte från och med den 1 januari 2014. På grund av den särskilda strukturella, sociala och ekonomiska situationen i Mayotte, vilken förvärras av dess avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek samt besvärliga terräng- och klimatförhållanden, bör man föreskriva om vissa specifika åtgärder på ett antal områden.

(2)

När det gäller fiske och djurhälsa bör följande förordningar ändras.

(3)

När det gäller rådets förordning (EG) nr 850/98 (4) bör vattnen runt Mayotte i egenskap av nytt yttersta randområde omfattas av den förordningen och användningen av ringnot vid fiske efter tonfisk och närbesläktade arter vara förbjudet i det område som ligger inom 24 sjömil från Mayottes baslinjer, för att skydda stim av stor vandrande fisk i närheten av ön.

(4)

När det gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (5), på grund av den väldigt splittrade och underutvecklade situationen när det gäller saluföringen på Mayotte, innebära en börda för återförsäljarna som inte står i proportion till den information som skulle ges till konsumenterna. Det bör därför föreskrivas om ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om märkning av fiskeriprodukter i detaljhandelsförsäljning till slutkonsumenterna på Mayotte.

(5)

När det gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (6), bör specifika åtgärder införas gällande fiskekapacitet och fartygsregister.

(6)

En stor del av flottan som för fransk flagg och som bedriver fiske från det franska departementet Mayotte består av fartyg under 10 meters längd. Dessa är spridda runt ön, de har inga särskilda landningsplatser och det återstår att identifiera dem, mäta dem och utrusta dem med grundläggande säkerhetsutrustning innan de kan föras in i registret över unionens fiskefartyg. Frankrike kommer därför inte att kunna färdigställa detta register förrän den 31 december 2021. Frankrike bör dock upprätta ett tillfälligt fartygsregister för att säkerställa en grundläggande identifiering av denna typ av fartyg, för att undvika att antalet inofficiella/oregistrerade fiskefartyg ökar.

(7)

Med tanke på att Frankrike har lagt fram en utvecklingsplan inför Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) med en uppskattning av storleken på Mayottes flotta och den förväntade utvecklingen av den underutvecklade flottan av mekaniska långrevsfartyg på mindre än 23 meter och snörpvadsfartyg som är baserad i Mayotte i egenskap av landets nya yttersta randområde, som ingen av IOTC:s avtalsslutande parter, inklusive unionen, har invänt emot, bör referensnivåerna i den planen användas som tak för kapaciteten för den flotta av mekaniska långrevsfartyg på mindre än 23 meter och snörpvadsfartyg som är registrerad i Mayottes hamnar. Genom undantag från allmänt tillämpliga unionsbestämmelser, och på grund av den rådande särskilda sociala och ekonomiska situationen i Mayotte, bör Frankrike ges tillräckligt med tid för att kunna öka kapaciteten för de underutvecklade segmenten av sin flotta av mindre fartyg fram till 2025.

(8)

När det gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (7) bör det noteras att Mayotte saknar industriell kapacitet för bearbetning av animaliska biprodukter. Frankrike bör därför få fem år på sig att inrätta den infrastruktur som krävs för identifiering, hantering, transport, behandling och bortskaffande av animaliska biprodukter på Mayotte i full överensstämmelse med förordning (EG) nr 1069/2009.

(9)

När det gäller rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (8) förefaller det som att Frankrike inte kommer att kunna uppfylla unionens krav på kontroller av segmentet "Mayotte. Pelagiska och bottenlevande arter. Längd < 10 m" av Mayottes flotta vid den tidpunkt då Mayotte får ställning som yttersta randområde. Fartygen i det segmentet är spridda runt ön, de har inga särskilda landningsplatser och de har ännu inte identifierats. Dessutom behöver fiskare och kontrollörer utbildas och nödvändig administrativ och fysisk infrastruktur inrättas. Det behövs därför ett tillfälligt undantag från vissa regler om kontroll av fiskefartyg och deras egenskaper, verksamhet till havs, redskap och fångst i alla led från fartyget till marknaden när det gäller det flottsegmentet. För att uppnå åtminstone några av de viktigaste målen i förordning (EG) nr 1224/2009 bör dock Frankrike inrätta ett nationellt kontrollsystem för att kunna kontrollera och övervaka verksamheten inom det flottsegmentet och för att kunna uppfylla unionens krav på internationell rapportering.

(10)

Förordningarna (EG) nr 850/98, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1224/2009, (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 850/98

Förordning (EG) nr 850/98 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 ska led h ersättas med följande:

"h)

Region 8:

Alla vatten längs de franska departementen Réunions och Mayottes kuster som lyder under Frankrikes suveränitet eller jurisdiktion."

2.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 34g

Begränsningar av fiskeaktiviteter i det område som ligger inom 24 sjömil från Mayotte

Det är förbjudet för alla fartyg att använda ringnot vid fiske efter tonfisk och närbesläktade arter i det område som ligger inom 24 sjömil från Mayotte, i egenskap av ett yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, uppmätt från de baslinjer från vilka territorialvattnen mäts."

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 1379/2013

I artikel 35 i förordning (EU) nr 1379/2013, ska följande punkt införas:

"6.   Till och med den 31 december 2021 ska punkterna 1, 2 och 3 inte tillämpas på produkter i detaljhandelsförsäljning till slutkonsumenterna på Mayotte i egenskap av yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i EUF-fördraget."

Artikel 3

Ändringar av förordning (EU) nr 1380/2013

Förordning (EU) nr 1380/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 23 ska följande punkt läggas till:

"4.   Genom undantag från punkt 1 ska Frankrike till och med den 31 december 2025 tillåtas införa ny kapacitet i de olika segment i Mayotte, i egenskap av ett yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte), som avses i bilaga II utan att kompensera med motsvarande kapacitetsminskning."

2.

I artikel 36 ska följande punkter läggas till:

"5.   Genom undantag från punkt 1 ska Frankrike till och med den 31 december 2021 undantas från kravet att i sitt register över unionens fiskefartyg föra in fartyg med en totallängd under 10 meter som bedriver fiske från Mayotte.

6.   Till och med den 31 december 2021 ska Frankrike föra ett tillfälligt register över fiskefartyg med en totallängd under 10 meter som bedriver fiske från Mayotte. Det registret ska för varje fartyg innehålla åtminstone namn, totallängd och en identifikationskod. Fartyg som är införda i det tillfälliga registret ska betraktas som fartyg som är registrerade i Mayotte."

3.

Uppgifterna för Mayotte i bilagan till denna förordning ska föras in i tabellen i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013 efter uppgiften för "Guadeloupe: Pelagiska arter. L> 12m".

Artikel 4

Ändring av förordning (EG) nr 1069/2009

I förordning (EG) nr 1069/2009 ska artikel 56 ersättas med följande:

"Artikel 56

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från den 4 mars 2011.

Artikel 4 ska dock tillämpas på Mayotte i egenskap av yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat Mayotte) från och med den 1 januari 2021. Animaliska biprodukter och därav framställda produkter som framställts i Mayotte före den 1 januari 2021 ska bortskaffas i enlighet med artikel 19.1 b i denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater."

Artikel 5

Ändring av förordning (EG) nr 1224/2009

I förordning (EG) nr 1224/2009 ska följande artikel införas:

"Artikel 2a

Tillämpning av unionens kontrollsystem på vissa flottsegment för Mayotte i egenskap av yttersta randområde

1.   Till och med den 31 december 2021 ska artiklarna 5.3, 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 och 109 inte tillämpas på Frankrike när det gäller fiskefartyg med en totallängd under 10 meter som bedriver fiske från Mayotte i egenskap av yttersta randområde i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och dessa fiskefartygs verksamhet och fångst.

2.   Senast den 30 september 2014 ska Frankrike ha inrättat ett förenklat provisoriskt kontrollprogram för fiskefartyg med en totallängd under 10 meter som bedriver fiske från Mayotte. Det programmet ska omfatta följande områden:

a)

Kännedom om fiskekapaciteten.

b)

Tillträde till Mayottes fiskevatten.

c)

Tillämpning av deklarationsskyldigheter.

d)

Utnämning av myndigheter med ansvar för kontrollverksamheten.

e)

Åtgärder för att se till att verkställighet gällande fartyg med en längd över 10 meter sker på icke-diskriminerande grund.

Senast den 30 september 2020 ska Frankrike inför kommissionen lägga fram en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att förordning (EG) nr 1224/2009 tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2022 när det gäller fiskefartyg med en totallängd under 10 meter som bedriver fiske från Mayotte. En dialog ska föras mellan Frankrike och kommissionen om handlingsplanen. Frankrike ska vidta alla de åtgärder som krävs för att genomföra handlingsplanen."

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 12 december 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(2)  EUT C 341, 21.11.2013, s. 97.

(3)  Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

(EGT L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(6)  Se sidan 22 i detta nummer av EUT.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).


BILAGA

TAK FÖR FISKEKAPACITETEN FÖR FISKEFLOTTOR SOM ÄR REGISTRERADE I MAYOTTE I EGENSKAP AV YTTERSTA RANDOMRÅDE I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 349 I EUF-FÖRDRAGET

Mayotte. Notfartyg

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Mekaniska långrevsfartyg < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Bottenlevande och pelagiska arter. Fartyg < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Enligt den utvecklingsplan som förelades Indiska oceanens tonfiskkommission den 7 januari 2011.

(2)  Taken ska anges i denna tabell när de har färdigställts, senast den 31 december 2025.