20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/12


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1370/2013

av den 16 december 2013

om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans fastställs möjliga utmaningar, mål och inriktningar för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Mot bakgrund av debatten om det meddelandet bör den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras med verkan från och med den 1 januari 2014. Denna reform bör omfatta den gemensamma jordbrukspolitikens samtliga huvudinstrument, inklusive rådets förordning (EG) nr 1234/2007) (1). Inom ramen för det reformerade regelverket bör åtgärder för fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar vidtas.

(2)

Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör bestämmelserna om offentlig intervention ingå i en gemensam struktur, samtidigt som man bibehåller politiken inom varje sektor. Av detta skäl bör man skilja mellan referenströsklar som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (2) å ena sidan, och interventionspriser å andra sidan, och fastställa de sistnämnda. Det är endast interventionspriserna för offentlig intervention som motsvarar de tillämpade administrativa priser som avses i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till WTO-avtalet om jordbruk (dvs. marknadsprisstödet). Det bör påpekas att begreppet marknadsintervention kan omfatta både offentlig intervention och andra former av intervention som inte använder på förhand fastställda priser.

(3)

Det interventionspris till vilket uppköp genomförs till ett fast pris eller inom ramen för ett anbudsförfarande bör fastställas, inbegripet de fall där en justering av interventionspriset kan vara nödvändig. Likaså behöver åtgärder vidtas för kvantitativa begränsningar för uppköp till ett fast pris. I båda fallen bör priserna och åtgärderna för kvantitativa begränsningar återspegla den praxis som gällt och de erfarenheter som gjorts inom ramen för tidigare marknadsordningar.

(4)

Förordning (EU) nr 1308/2013 innehåller bestämmelser om beviljande av stöd för privat lagring som en marknadsinterventionsåtgärd. Åtgärder för fastställande av stödbelopp behöver ombesörjas. Med tanke på den praxis som gällt och de erfarenheter som gjorts under tidigare samlade marknadsordningar är det lämpligt att införa bestämmelser om fastställande av stödbelopp både i förväg och genom ett anbudsförfarande samt om att vissa faktorer ska beaktas när stödet fastställs i förväg.

(5)

För att säkerställa en sund budgetförvaltning av programmet för frukt och grönsaker i skolan bör det fastställas en övre gräns för unionens stöd och maximala samfinansieringsnivåer. Ett specificerat minimibelopp för unionens stöd bör fastställas så att alla medlemsstater kan tillämpa ett kostnadseffektivt program för frukt och grönsaker i skolan.

(6)

För att säkerställa att stödet för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till skolelever fungerar väl och att ett sådant program kan administreras på ett flexibelt sätt bör ett maximalt stöd för utdelning av mjölk och mjölkprodukter läggas fast liksom beloppet för unionsstöd.

(7)

Enligt förordning (EU) nr 1308/2013 kommer flera åtgärder inom sockersektorn att upphöra vid utgången av regleringsåret för socker 2016/2017, när kvotsystemet avskaffas.

(8)

Fastställandet av produktionsavgiften för socker-, isoglukos- och inulinsirapskvoten inom sockersektorn bör regleras i denna förordning, i linje med förlängningen av kvotsystemet till och med den 30 september 2017.

(9)

För att säkerställa ett effektivt produktionsbidragssystem för vissa produkter inom sockersektorn bör lämpliga villkor föreskrivas för att fastställa produktionsbidragsbeloppet.

(10)

För att tillförsäkra unionens sockerbets- och sockerrörsodlare en skälig levnadsstandard bör ett minimipris fastställas för kvotbetor av standardkvalitet, som bör definieras.

(11)

För att undvika att situationen på sockermarknaden hotas på grund av ackumulerade kvantiteter socker, isoglukos och inulinsirap som inte uppfyller de tillämpliga villkoren bör en överskottsavgift införas.

(12)

En mekanism för att sörja för tillräckliga och välavvägda leveranser av socker till unionens marknader har inrättats i förordning (EU) nr 1308/2013 som gör det möjligt för kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att uppnå detta. Eftersom marknadsstyrningsinstrumenten för praktiskt genomförande av denna mekanism utgörs av de tillfälliga justeringarna av importtullen på importerat råsocker och den tillfälliga tillämpningen av en avgift på utomkvotsproduktion som släpps ut på den inre marknaden för att anpassa utbudet till efterfrågan, bör en särskild bestämmelse införas i den här förordningen som ger kommissionen möjlighet att tillämpa en sådan avgift och fastställa storleken på den.

(13)

För att säkerställa att exportbidragssystemet fungerar väl bör lämpliga åtgärder föreskrivas för fastställande av bidragsbeloppen. Inom sektorerna för spannmål och ris bör dessutom lämpliga åtgärder läggas fast för fastställande av korrektionsbelopp och justering av bidragsbeloppet i enlighet med eventuella ändringar av interventionspriset.

(14)

För att säkerställa en effektiv löpande förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken bör de åtgärder för fastställande av stöd, bidrag och priser som anges i denna förordning begränsas till generella villkor som innebär att konkreta belopp kan fastställas under de specifika omständigheter som råder i det enskilda fallet. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att fastställa dessa belopp. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas med bistånd av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (3). För att säkerställa att åtgärder vidtas snabbt vid snabba förändringar på marknaden bör kommissionen dessutom tilldelas befogenhet att fastställa nya bidragsnivåer och att inom sektorerna för spannmål och ris justera korrektionsbeloppet utan tillämpning av förordning (EU) nr 182/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs åtgärder för fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter som upprättas genom förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 2

Interventionspriser

1.   Interventionspriserna ska vara följande:

a)

För vanligt vete, durumvete, korn, majs, paddyris och skummjölkspulver ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara samma som de respektive referenströsklar som anges i artikel 7 i förordning (EU) nr 1308/2013 och får inte överskrida de respektive referenströsklar som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande.

b)

För smör ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara 90 % av den referenströskel som anges i artikel 7 i förordning (EU) nr 1308/2013 och får inte överstiga 90 % av den referenströskel som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande.

c)

För nötkött och kalvkött ska interventionspriset inte överskrida den nivå som avses i artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.   Interventionspriset för vanligt vete, durumvete, korn, majs och paddyris enligt punkt 1 ska justeras med pristillägg eller prisavdrag på grundval av produkternas huvudsakliga kvalitetskriterier.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tillägg eller avdrag i förhållande till interventionspriset på de produkter som anges i punkt 2 i denna artikel, på de villkor som där anges. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

Artikel 3

Uppköpspriser och tillämpliga kvantitativa begränsningar

1.   När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 13.1 a i förordning (EU) nr 1308/2013 ska uppköp göras till det fasta pris som avses i artikel 2 i den här förordningen och ska inte överstiga de kvantitativa begränsningar för var och en av de perioder som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 1308/2013 enligt följande:

a)

Vanligt vete, högst 3 miljoner ton.

b)

Smör, högst 50 000 ton.

c)

Skummjölkspulver, högst 109 000 ton.

2.   När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1308/2013

a)

för vanligt vete, smör och skummjölkspulver utöver de kvantitativa begränsningar som avses i punkt 1 i den här artikeln, och

b)

för durumvete, korn, majs, paddyris och nöt- och kalvkött

ska uppköp göras genom ett anbudsförfarande där det högsta uppköpspriset fastställs.

Det högsta uppköpspriset får inte överskrida den nivå som är relevant och som avses i artikel 2.1 i den här förordningen och ska fastställas genom genomförandeakter.

3.   Under särskilda och vederbörligen motiverade omständigheter får kommissionen anta genomförandeakter för att

a)

begränsa anbudsförfaranden till en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, eller,

b)

fastställa uppköpspriset för offentlig intervention per medlemsstat eller region i en medlemsstat på grundval av de noterade genomsnittliga marknadspriserna, om inte annat följer av artikel 2.1.

4.   Det uppköpspris för vanligt vete, durumvete, korn, majs och paddyris som avses i punkterna 2 och 3 ska justeras genom pristillägg eller prisavdrag på grundval av produkternas huvudsakliga kvalitetskriterier.

Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka sådana pristillägg eller prisavdrag fastställs.

5.   De genomförandeakter som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

6.   Kommissionen ska utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 15.2 anta de genomförandeakter som krävs för att

a)

iaktta de begränsningar för intervention som anges i punkt 1 i den här artikeln, och

b)

tillämpa det anbudsförfarande som avses i punkt 2 i den här artikeln för vanligt vete, smör och skummjölkspulver utöver de kvantitativa begränsningar som fastställs i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 4

Stöd för privat lagring

1.   För att fastställa storleken på det stöd för privat lagring för de produkter som förtecknas i artikel 16 i förordning (EU) nr 1308/2013 då stöd beviljas i enlighet med artikel 18.2 i den förordningen, ska antingen ett anbudsförfarande inledas för en begränsad period eller stödet fastställas i förväg. Stödet får fastställas per medlemsstat eller region i en medlemsstat.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka

a)

det maximala stödbeloppet för privat lagring fastställs, om ett anbudsförfarande används,

b)

det stödbelopp som grundas på lagringskostnader eller andra relevanta marknadsinslag fastställs, om stödet fastställs i förväg.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

Artikel 5

Stöd för utdelningen av frukt och grönsaker till barn

1.   Unionens stöd för utdelning av frukt och grönsaker, bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och bananprodukter till barn enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska varken

a)

överstiga några av följande gränser:

i)

150 miljoner EUR per läsår,

ii)

75 % av de distributionskostnader och därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 i förordning (EU) nr 1308/2013, respektive 90 % av dessa kostnader i mindre utvecklade regioner och i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget, eller

b)

täcka andra kostnader än de distributionskostnader och därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Vid tillämpningen av första stycket led a ii avses med mindre utvecklade regioner de regioner som definieras som sådana i artikel 90.2 första stycket a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (4).

2.   Varje medlemsstat som deltar i programmet för frukt och grönsaker i skolan ska erhålla minst 290 000 EUR i unionsstöd.

Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka den preliminära tilldelningen av stöd enligt punkt 1 i denna artikel till varje medlemsstat fastställs på grundval av de kriterier som anges i artikel 23.5 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Kommissionen ska minst vart tredje år utvärdera om den preliminära tilldelningen överensstämmer med de kriterier som avses i artikel 23.5 i förordning (EU) nr 1308/2013. Vid behov ska kommissionen anta genomförandeakter genom vilka en ny preliminär tilldelning fastställs.

På medlemsstaternas begäran ska kommissionen i enlighet med artikel 23.5 andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013 varje år anta genomförandeakter genom vilka den slutgiltiga fördelningen mellan de deltagande medlemsstaterna av stödet enligt punkt 1 i denna artikel fastställs i enlighet med de villkor som föreskrivs i den punkten.

De genomförandeakter som avses i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

Artikel 6

Stöd för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till barn

1.   Det unionsstöd för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till skolelever som avses i artikel 26 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska beviljas för högst 0,25 l mjölkekvivalenter per elev och skoldag.

2.   Unionsstödet ska uppgå till 18,15 EUR/100 kg för all mjölk.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa stödbeloppen för andra stödberättigande mjölkprodukter än mjölk, särskilt på grundval av andelen mjölk i den berörda produkten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

Artikel 7

Produktionsavgift för sockersektorn

1.   Produktionsavgiften för socker-, isoglukos- och inulinsirapskvoter enligt artikel 128 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska vara 12,00 EUR per ton för kvotsocker och kvotinulinsirap. För isoglukos ska produktionsavgiften vara 50 % av avgiften för socker.

2.   Medlemsstaten ska ta ut hela produktionsavgiften enligt punkt 1 av de i medlemsstaten etablerade företagen på grundval av de kvoter som företagen innehaft under regleringsåret.

De företagen ska betala avgiften senast den sista februari regleringsåret i fråga.

3.   Företag i unionen som producerar socker och inulinsirap får begära att sockerbets- och sockerrörsodlare och leverantörer av cikoriarot ska betala upp till 50 % av produktionsavgiften.

Artikel 8

Produktionsbidrag för sockersektorn

Produktionsbidraget för produkter från sockersektorn enligt artikel 129 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter som grundas på

a)

kostnaderna för industrin om importerat socker från världsmarknaden skulle användas, och

b)

priset på överskottssocker på unionsmarknaden eller, om det inte finns något överskottssocker på den marknaden, referenströskeln för socker enligt artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

Artikel 9

Minimipris för sockerbetor

1.   Minimipriset för kvotbetor enligt artikel 135 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska vara 26,29 EUR per ton fram till utgången av regleringsåret för socker 2016/2017 den 30 september 2017.

2.   Det minimipris som avses i punkt 1 ska tillämpas på sockerbetor av den standardkvalitet som fastställs i del B i bilaga III i till förordning (EU) nr 1308/2013.

3.   Sockerföretag som köper kvotbetor som är lämpade för bearbetning till socker och ämnade för bearbetning till kvotsocker ska vara skyldiga att betala minst minimipriset, justerat genom tillägg eller avdrag för att möjliggöra avvikelser från standardkvaliteten. Sådana tillägg eller avdrag ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

4.   För de kvantiteter sockerbetor som motsvarar de kvantiteter industrisocker eller överskottssocker som omfattas av den överskottsavgift som föreskrivs i artikel 11, ska sockerföretaget justera inköpspriset så att det blir minst lika med minimipriset för kvotbetor.

Artikel 10

Justering av de nationella sockerkvoterna

Rådet får, i enlighet med artikel 43.3 i fördraget, på förslag av kommissionen, justera kvoterna i bilaga XII till förordning (EU) nr 1308/2013, till följd av beslut som medlemsstaterna fattat i enlighet med artikel 138 i den förordningen.

Artikel 11

Överskottsavgift inom sockersektorn

1.   En överskottsavgift, inbegripet enligt artikel 142 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska fastställas till en så hög nivå att de kvantiteter som avses i den artikeln inte ackumuleras. Den avgiften ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

2.   Medlemsstaten ska ta ut den överskottsavgift som avses i punkt 1 av de i medlemsstaten etablerade företagen på grundval av företagens konstaterade produktionskvantiteter enligt den punkten under regleringsåret.

Artikel 12

Tillfällig marknadsstyrningsmekanism inom sockersektorn

För att sörja för tillräckliga och välavvägda leveranser av socker till unionsmarknaden fram till utgången av regleringsåret för socker 2016/2017 den 30 september 2017 får kommissionen, trots vad som sägs i artikel 142 i förordning (EU) nr 1308/2013, genom genomförandeakter tillfälligt tillämpa en överskottsavgift på utomkvotsproduktion enligt artikel 139.1 e i den förordningen.

Kommissionen ska fastställa beloppet för en sådan avgift genom genomförandeakter.

De genomförandeakter som avses i den här artikeln ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

Artikel 13

Fastställande av exportbidrag

1.   Kommissionen får, enligt de villkor som anges i artikel 196 i förordning (EU) nr 1308/2013 och enligt artikel 198 i den förordningen, anta genomförandeakter där exportbidrag fastställs

a)

med jämna mellanrum, för produkter från förteckningen i artikel 196.1 i förordning (EU) nr 1308/2013,

b)

genom anbudsförfaranden för spannmål, ris, socker, mjölk och mjölkprodukter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

2.   En eller flera av följande ska beaktas när exportbidrag fastställs för en viss produkt:

a)

Den rådande situationen och förväntade utvecklingen vad avser

i)

priserna och tillgången till produkten på unionsmarknaden,

ii)

priserna för produkten på världsmarknaden.

b)

Målen för den samlade marknadsordningen, som är att säkerställa balans och en naturlig utveckling av priserna och handeln på den marknaden.

c)

Nödvändigheten av att undvika störningar som kan förorsaka en långvarig obalans mellan utbud och efterfrågan på unionsmarknaden.

d)

Ekonomiska aspekter avseende den föreslagna exporten.

e)

Begränsningar som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med fördraget.

f)

Behovet av att skapa jämvikt mellan användningen av unionens basprodukter vid framställningen av bearbetade varor som exporteras till tredjeländer och användningen av produkter från dessa länder som importeras inom systemet för förädling.

g)

De mest fördelaktiga saluförings- och transportkostnaderna från unionsmarknader till unionshamnar eller andra utförselorter samt transportkostnaderna till bestämmelseländerna.

h)

Efterfrågan på unionsmarknaden.

i)

När det gäller sektorerna för griskött, ägg och fjäderfäkött, skillnaden mellan priserna i unionen och priserna på världsmarknaden för den kvantitet foderspannmål som krävs för produktion i unionen av produkter inom dessa sektorer.

3.   När så krävs för att säkerställa att åtgärder vidtas snabbt vid snabba förändringar på marknaden får kommissionen justera bidragsbeloppet genom genomförandeakter, antingen på en medlemsstats begäran eller på eget initiativ. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 15.2.

Artikel 14

Specifika åtgärder för exportbidrag för spannmål och ris

1.   Kommissionen får anta genomförandeakter genom vilka ett anpassat belopp fastställs för de exportbidrag som fastställts för sektorerna för spannmål och ris. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

När så krävs för att säkerställa att åtgärder vidtas snabbt vid snabba förändringar på marknaden får kommissionen anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 15.2 genom vilka de anpassade beloppen ändras.

Kommissionen får tillämpa denna punkt på produkter från sektorerna för spannmål och ris som exporteras i form av bearbetade varor i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1216/2009 (5).

2.   Under regleringsårets första tre månader ska det bidrag som tillämpas på export av malt som fanns i lager vid det föregående regleringsårets slut eller som framställts av korn som vid den tidpunkten fanns i lager vara det som skulle ha gällt för exportlicensen i fråga för export under det föregående regleringsårets sista månad.

3.   Bidraget för produkterna i del I leden a och b i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013, som fastställts i enlighet med artikel 199 i den förordningen, får justeras av kommissionen genom genomförandeakter, i enlighet med eventuella ändringar av interventionspriset.

Första stycket kan tillämpas, helt eller delvis, på produkter som anges i del I leden c och d i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013 samt på produkter som förtecknas i del I till den bilagan och som exporteras i form av bearbetade varor i enlighet med förordning (EG) nr 1216/2009. I sådana fall ska kommissionen genom genomförandeakter korrigera den justering som avses i första stycket i denna punkt genom att tillämpa en koefficient som uttrycker förhållandet mellan kvantiteten basprodukt och den kvantitet basprodukt som den bearbetade exporterade produkten innehåller eller som har använts i de exporterade varorna.

De genomförandeakter som avses i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket som inrättats genom artikel 229 i förordning (EU) nr 1308/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 16

Jämförelsetabell

Hänvisningar till relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1234/2007 efter det att den upphävts genom förordning (EU) nr 1308/2013 ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artiklarna 7–12 ska tillämpas fram till utgången av regleringsåret 2016/17 för socker den 30 september 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2013.

På rådets vägnar

V. JUKNA

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/01 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671)

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (EUT L 328, 15.12.2009, s. 10).


BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

som avses i artikel 16

Förordning (EG) No 1234/2007

Denna förordning

Artikel 18.1 och 18.3

Artikel 2

Artikel 18.2 a

Artikel 13.1 c

Artikel 13.1 d

Artikel 18.2 första stycket

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 18.4

Artikel 43 aa

Artikel 3.1 a

Artikel 3.1 b

Artikel 3.1 c

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 31.2

Artikel 4

Artikel 103ga.4

Artikel 103ga.5

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 102.4

Artikel 102.3

Artikel 6.1

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 51.2

Artikel 51.3

Artikel 51.4

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 97

Artikel 8

Artikel 49

Artikel 9

Artikel 64.2

Artikel 64.3

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 164.2

Artikel 164.3

Artikel 164.4

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 13.1 och 13.3

Artikel 13.2

Artikel 14.1

Artikel 14.2

Artikel 14.3