14.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1332/2013

av den 13 december 2013

om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 december 2013 antog rådet beslut 2013/760/Gusp (2) om ändring av beslut 2013/255/Gusp.

(2)

Vad gäller förbudet mot att tillhandahålla finansiering och finansiellt bistånd i samband med vissa varor och viss teknik bör det införas ett undantag för verksamhet som bedrivs av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i enlighet med punkt 10 i Förenta nationernas (FN) säkerhetsråds resolution 2118(2013).

(3)

I syfte att underlätta ett säkert återförande av varor som tillhör det syriska kulturarvet och som olagligen förts bort från Syrien till deras rättmätiga ägare, bör det införas ytterligare restriktiva åtgärder för att förbjuda import, export eller överföring av sådana varor.

(4)

Undantag från frysning av tillgångar eller ekonomiska resurser som är nödvändiga för humanitärt bistånd bör endast beviljas om tillgångarna eller de ekonomiska resurserna frigörs för FN i syfte att tillhandahålla sådant bistånd i enlighet med åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Syrien (Sharp). När de behöriga myndigheterna bedömer ansökningar om tillstånd bör de ta hänsyn till de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende som fastställs i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

(5)

Det nödvändigt att införa ett ytterligare undantag från frysningen av tillgångar och förbudet mot att tillgängliggöra tillgångar eller ekonomiska resurser för att tillåta överföringar vilka genom en enhet som är uppförd på förteckningen görs av en person eller enhet som inte är uppförd på förteckningen till en person eller enhet som är inte uppförd på förteckningen och vilka har samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning.

(6)

Ovannämnda åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget och åtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(7)

Rådets förordning (EU) nr 36/2012 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2a ska följande punkt införas:

"3.   Med avvikelse från punkt 1 a får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik som förtecknas i bilaga IA som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från Organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen) och efter samråd med OPCW."

2.

I artikel 3 ska följande punkt införas:

"5.   Med avvikelse från punkt 1 a och b får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller finansiellt bistånd i samband med utrustning, varor eller teknik som förtecknas i bilaga IA i de fall där sådant tekniskt bistånd, sådana förmedlingstjänster, sådan finansiering eller sådant finansiellt bistånd tillhandahålls för försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från OPCW:s verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om kemiska vapen och efter samråd med OPCW."

3.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 3b

Artikel 3a ska inte gälla för tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, eller för försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster med anknytning till försäkring och återförsäkring för import eller transport av varor och teknik som tas upp i den gemensamma militära förteckningen om de har sitt ursprung i Syrien, eller exporteras från Syrien till något annat land, som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från OPCW:s verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om kemiska vapen."

4.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 11c

1.   Det ska vara förbjudet att importera, exportera, överföra eller tillhandahålla förmedlingstjänster som rör import, export eller överföring av syriska kulturföremål och andra varor av arkeologisk, historisk, kulturell, sällsynt vetenskaplig eller religiös betydelse, däribland dem som anges i bilaga XI, i de fall där det finns rimlig anledning att misstänka att föremålen har förts bort från Syrien utan den rättmätige ägarens medgivande eller har förts bort i strid med syrisk lagstiftning, särskilt om dessa varor utgör en integrerad del av antingen offentliga samlingar förtecknade i bevarade samlingar hos syriska museer, arkiv eller bibliotek eller inventarier i syriska religiösa institutioner.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte gälla om det styrks att

a)

varorna exporterades från Syrien före den 9 maj 2011, eller att

b)

varorna på ett säkert sätt håller på att återlämnas till deras rättmätiga ägare i Syrien."

5.

I artikel 16 första stycket ska led f ersättas med följande:

"f)

nödvändiga av humanitära skäl, till exempel för att tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel, humanitär personal och tillhörande bistånd, under förutsättning att de frysta tillgångarna eller ekonomiska resurserna frigörs till FN för ändamålet att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållandet av bistånd i Syrien i enlighet med åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Syrien,"

6.

I artikel 16 första stycket ska följande led läggas till:

"h)

nödvändiga för evakueringar från Syrien."

7.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 16a

1.   Tillstånd som före den 15 december 2013 ges inom ramen för artikel 16 första stycket led f ska inte påverkas av de ändringar av artikel 16 första stycket led f som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 1332/2013 (4).

2.   Ansökningar om tillstånd inom ramen för artikel 16 första stycket led f som lämnats in före den 15 december 2013 ska anses ha dragits tillbaka såvida inte personen, enheten eller organet bekräftar sin avsikt att vidhålla ansökan efter det datumet.

8.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 21c

1.   Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på de villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till

a)

en överföring av eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser som denna har mottagit från en plats utanför unionens territorium och som frysts efter dagen för dess uppförande på förteckningen, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning, eller

b)

en överföring till eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser från en plats utanför unionens territorium, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning,

förutsatt att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt kommer att tas emot av någon person eller enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa och förutsatt att överföringen inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen, inom fyra veckor, om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel."

9.

Bilagan till denna förordning ska läggas till som bilaga XI.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2013.

På rådets vägnar

V. MAZURONIS

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets beslut 2013/760/Gusp av den 13 december 2013 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (Se sidan 50 i detta nummer av EUT).

(3)  Förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (EUT L 16, 19.1.2012, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 1332/2013 av den 13 december 2013 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 335, 14.12.2013, s. 3)."


BILAGA

”BILAGA XI

Förteckning över de kategorier av varor som avses i artikel 11c

ex KN-nummer

Varubeskrivning

9705 00 00

1.

Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från

9706 00 00

utgrävningar och fynd på land eller under vatten

arkeologiska fyndplatser

arkeologiska samlingar

9705 00 00

9706 00 00

2.

Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år

9701

3.

Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 4 eller 5, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst (1)

9701

4.

Akvareller, gouacher och pasteller som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst (1)

6914

9701

5.

Mosaiker, som inte ingår i kategorierna 1 eller 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst (1)

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer (1)

9703 00 00

7.

Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet (1) och som inte tillhör kategori 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Fotografier, filmer och negativ av dessa (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Inkunabler och manuskript, inbegripet kartor och partitur, enstaka eller i samlingar (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar

9706 00 00

11.

Tryckta kartor som är äldre än 200 år

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket underlag och i vilket medium som helst

9705 00 00

13.

a)

Samlingar, enligt definitionen av domstolen i dess dom i mål 252/84 (2), och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar

9705 00 00

b)

Samlingar (2), av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

9705 00 00

Kapitlen 86–89

14.

Transportmedel som är äldre än 75 år

 

15.

Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna 1–14 och som är

 

a)

mellan 50 och 100 år gamla:

Kapitel 95

leksaker och spel

7013

glas och glasvaror

7114

guld- och silversmedsvaror

Kapitel 94

möbler

Kapitel 90

optiska instrument och apparater, foto och kinoapparater

Kapitel 92

musikinstrument

Kapitel 91

ur och delar till ur

Kapitel 44

varor av trä

Kapitel 69

keramiska produkter

5805 00 00

tapisserier

Kapitel 57

mattor

4814

papperstapeter

Kapitel 93

vapen

9706 00 00

b)

äldre än 100 år.


(1)  Som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

(2)  Enligt definitionen i domstolens dom i mål 252/84: Samlarföremål enligt nr 97.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs. föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, som är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och som är av högt värde.”