4.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1251/2013

av den 3 december 2013

om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 när det gäller vissa oenologiska metoder och förordning (EG) nr 436/2009 när det gäller anteckning av dessa metoder i de register som ska föras inom vinsektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 121 tredje och fjärde stycket och 185c.3, jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 (2), fastställs tillåtna oenologiska metoder i bilaga I till förordningen. Internationella vinorganisationen (OIV) har ändrat användningsvillkoren för vissa oenologiska metoder som för övrigt redan är tillåtna i Europeiska unionen. För att ta hänsyn till tekniska framsteg och ge unionens producenter samma möjligheter som tredjeländers producenter bör användningsvillkoren för dessa oenologiska metoder ändras i unionen, på grundval av de användningsvillkor som anges av OIV.

(2)

OIV har fastställt nya oenologiska metoder. För att ta hänsyn till tekniska framsteg och ge unionens producenter möjlighet att utnyttja dessa nya möjligheter som erbjuds tredjeländers producenter bör de nya oenologiska metoderna tillåtas i unionen, på grundval av de användningsvillkor som anges av OIV.

(3)

Vissa oenologiska metoder är särskilt exponerade för bedrägeririsker och bör antecknas i register och följedokument i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 (3). I föreskrifterna rörande metoder som behandling med membranprocess anges att dessa metoder måste antecknas i register i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 436/2009. Reglerna vad gäller anteckning enligt förordning (EG) nr 436/2009 bör ändras i syfte att beakta de nya oenologiska metoder som tillåts genom förordning (EG) nr 606/2009 ändrad genom den här förordningen.

(4)

Förordningarna (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 436/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommitté som föreskrivs i artikel 195.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 och med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 606/2009

Bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 436/2009

I artikel 41.1 i förordning (EG) nr 436/2009 ska följande läggas till som led w:

”w)

hantering av löst gas i vin genom användning av membran.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15).


BILAGA

Bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen ska ändras på följande sätt:

a)

Rad 6 ska ändras på följande sätt:

i)

I spalt 1 ska följande strecksats läggas till:

”—

Tillsats av jästautolysater.”

ii)

I spalt 2 ska följande text läggas till:

”Endast för färska druvor, druvmust, delvis jäst druvmust, delvis jäst druvmust framställd av lätt torkade druvor, koncentrerad druvmust, ungt icke färdigjäst vin.”

b)

På rad 10 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

Proteinämnen av vegetabiliskt ursprung, framställda av vete, ärtor och potatis.”

c)

Raderna 51 och 52 ska läggas till:

”51

Användning av inaktiverad jäst

 

 

52

Hantering av upplöst gas i vin genom användning av membran

För de produkter som anges i punkterna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 och 16 i bilaga XIb till förordning (EG) nr 1234/2007 med undantag av tillsats av koldioxid för de produkter som anges i punkterna 4, 5, 6 och 8 i den bilagan.”

 

2.

Följande tillägg 18 ska läggas till:

”Tillägg 18

Föreskrifter för hantering av upplöst gas i vin genom användning av membran

Hantering av upplöst gas i vin genom användning av membran är en fysisk metod för att reglera koncentrationen av upplöst gas genom att använda membran (hydrofoba membran) och gas som används inom oenologi.

FÖRESKRIFTER

1.

Tekniken kan användas från det att alkoholjäsningen är avslutad fram till förpackningsskedet som alternativ till apparater för att skapa bubblor eller system av venturitypen.

2.

Processen ska utföras av en godkänd oenolog eller kvalificerad tekniker.

3.

Metoden ska anges i det register som avses i artikel 185c.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

4.

De membran som används ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1935/2004 och i förordning (EU) nr 10/2011 samt nationella bestämmelser om tillämpning av dessa. Membranen ska uppfylla kraven i OIV:s internationella oenologiska kodex.”