30.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1223/2013

av den 29 november 2013

om avdrag från den laxkvot som tilldelats Polen för 2013 och efterföljande år i Ices-delsektionerna 22–31 till följd av överfiske under 2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artikel 105.1 och 105.2, och

av följande skäl:

(1)

En fiskekvot för atlantlax i EU-vatten i Ices-delsektionerna 22–31 tilldelades Polen för 2012 genom rådets förordning (EU) nr 1256/2011 (2).

(2)

Kommissionen upptäckte inkonsekvenser i de polska uppgifterna om laxfisket 2012 genom att dubbelkontrollera de uppgifter som registrerats och rapporterats under inspekterade och icke inspekterade fiskeresor. Dessa inkonsekvenser avseende rapporteringen av fångstsammansättning bekräftades vidare genom flera revisions- och kontrollbesök i Polen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009. De bevis som samlades in gör det möjligt för kommissionen att fastställa att medlemsstaten har överskridit sin laxkvot för år 2012 med 1776 individer.

(3)

Om kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fiskekvoter som den har tilldelats, måste kommissionen i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från medlemsstatens framtida fiskekvoter.

(4)

Enligt artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska avdrag från fiskekvoter göras under det följande året eller de följande åren.

(5)

Avdrag måste göras för att kompensera för överfisket i förhållande till den kvot som tilldelats Polen för atlantlax år 2013. Överfiskets omfattning har kvantifierats av kommissionen till mindre än 100 ton. I enlighet med den sista meningen i artikel 105.2 bör därför ingen multiplikationsfaktor tillämpas på avdraget.

(6)

Om det emellertid till följd av 2013 års kvotutnyttjande vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning inte är möjligt att göra hela det föreskrivna avdraget, bör eventuella återstående kvantiteter dras av från den kvot för atlantlax som kan tilldelas denna medlemsstat för 2014, i linje med kommissionens riktlinjer för avdrag från kvoter enligt artikel 105.1, 105.2 och 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den fiskekvot för atlantlax (Salmo salar) i EU-vatten i Ices-delsektionerna 22–31 som tilldelats Polen för 2013 genom rådets förordning (EU) nr 1256/2011 ska minskas i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Om det avdrag som ska tillämpas enligt artikel 1 är högre än den fiskekvot som fortfarande är tillgänglig, och om det inte är möjligt att göra hela avdraget 2013, ska de återstående kvantiteterna dras av från den fiskekvot för atlantlax (Salmo salar) i EU-vatten i Ices-delsektionerna 22–31 som kan tilldelas Polen för 2014.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 320, 3.12.2011, s. 3.

(3)  EUT C 72, 10.3.2012, s. 27.


BILAGA

Bestånd

2012

Avdrag 2013

Ursprunglig kvot

Anpassad kvot

Fastställda fångster

Skillnad kvoter–fångster

(överfiske)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776