26.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 315/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1197/2013

av den 25 november 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1,

efter att ha hört vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Efter offentliggörandet av en vetenskaplig studie 2001 om sambandet mellan permanenta hårfärger och risken för blåscancer (”Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk”) konstaterade vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för konsumenter, som senare ersattes av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter i enlighet med kommissionens beslut 2004/210/EG av den 3 mars 2004 om inrättande av vetenskapliga kommittéer på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö (2), att de potentiella riskerna med att använda hårfärgningsmedel gav anledning till oro. Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter rekommenderade i sina yttranden kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att kontrollera användningen av hårfärgningsämnen.

(2)

Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter rekommenderade vidare en övergripande strategi för säkerhetsbedömning av hårfärgningsämnen, som bl.a. omfattar krav på att testa de ämnen som används i hårfärgningsmedel med avseende på eventuell genotoxicitet eller mutagenicitet.

(3)

Till följd av yttrandet från vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter enades kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter om en övergripande strategi för att reglera användningen av ämnen i hårfärgningsmedel, enligt vilken branschen måste inkomma med uppdaterade vetenskapliga data om ämnenas säkerhet till vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter så att den kan göra en riskbedömning.

(4)

Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, som senare ersattes av vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (nedan kallad kommittén) i enlighet med kommissionens beslut 2008/721/EG av den 5 augusti 2008 om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG (3), bedömde säkerheten för de enskilda ämnen för vilka branschen hade lämnat uppdaterad dokumentation.

(5)

I fråga om utvärderingen av de eventuella hälsorisker som konsumenterna utsätts för genom de reaktionsprodukter som oxidationsfärgämnen för hårfärgning bildar under hårfärgningen, uppgav kommittén i ett yttrande av den 21 september 2010 att det på grundval av de uppgifter som fanns tillgängliga inte ansågs föreligga någon större risk för genotoxicitet och cancerogenitet i samband med de hårfärgningsämnen som användes i unionen och deras reaktionsprodukter.

(6)

För att säkerställa att hårfärgningsmedel är säkra för människors hälsa bör den maximala koncentrationen av 21 bedömda hårfärgningsämnen begränsas och ämnena bör förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009, med tanke på kommitténs slutliga yttranden om deras säkerhet.

(7)

Till följd av kommitténs bedömning av ämnet toluene-2,5-diamine, som förtecknas i post 9a i bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009, bör den maximala tillåtna koncentrationen av ämnet i den kosmetiska slutprodukten ändras.

(8)

Det framgår av definitionen av ”hårprodukt” i förordning (EG) nr 1223/2009 att den inte är avsedd att användas på ögonfransar. Detta motiverades av att risknivån inte är densamma vid användning av kosmetiska produkter i håret på huvudet som vid användning på ögonfransar. Därför krävdes det en särskild säkerhetsbedömning av användning av hårfärgningsämnen på ögonfransar.

(9)

I ett yttrande av den 12 oktober 2012 om oxidationsfärgämnen för hårfärgning och väteperoxid som används i produkter för att färga ögonfransarna konstaterade kommittén att oxidationsfärgämnena för hårfärgning p-phenylenediamine, resorcinol, 6-methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl, m-aminophenol, 2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 2,4-diaminophenoxyethanol HCl, 4-amino-m-cresol, 2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole och 2,6-diaminopyridine, som är förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 och har befunnits vara säkra att använda i hårfärgningsmedel, också är säkra att användas av yrkesmässiga användare i produkter avsedda för färgning av ögonfransar. Kommittén konstaterade också att upp till 2 % väteperoxid, som är förtecknat i post 12 i bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009, kan anses vara säkert för konsumenterna vid användning på ögonfransar.

(10)

På grundval den vetenskapliga bedömningen av dessa ämnen bör de få användas i produkter avsedda för färgning av ögonfransar i samma koncentrationer som i hårfärgningsmedel. För att undvika alla risker som kan uppstå när konsumenterna själva använder produkter avsedda för färgning av ögonfransar bör dock produkterna endast tillåtas för yrkesmässig användning. För att yrkesutövare ska kunna informera konsumenterna om möjliga biverkningar av ögonfransfärg och för att minska risken för hudsensibilisering till följd av dessa produkter bör märkningen innehålla en lämplig varningstext.

(11)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

För att man ska undvika störningar på marknaden till följd av övergången från rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om kosmetiska produkter (4) till förordning (EG) nr 1223/2009 bör den här förordningen bli tillämplig samma dag som förordning (EG) nr 1223/2009.

(13)

De ekonomiska aktörerna bör medges en tillräcklig övergångsperiod för att införa de nya varningstexterna på produkter avsedda för färgning av ögonfransar.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 11 juli 2013.

Följande bestämmelser i bilagan ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2014:

a)

De bestämmelser i kolumn i i punkt 1 och punkterna 3–9 som rör användning av ämnena i produkter avsedda för färgning av ögonfransar.

b)

Punkterna 2 och 10.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EUT L 66, 4.3.2004, s. 45.

(3)  EUT L 241, 10.9.2008, s. 21.

(4)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas som post 8b:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”8b

p-Fenylendiamin och dess salter

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används på ögonfransarna inte överstiga 2 % beräknat som fri bas

Endast för yrkesmässig användning.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Innehåller fenylendiaminer.

Använd skyddshandskar” ”

2.

Post 9a ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”9a

1,4-Bensendiamin, 2-metyl-

2,5-Diaminotoluensulfat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Allmän användning

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer (toluendiaminer).

Ej för färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

b)

Yrkesmässig användning

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2 % (beräknat som fri bas) eller 3,6 % (beräknat som sulfatsalt)

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller fenylendiaminer (toluendiaminer).

Använd skyddshandskar” ”

3.

Post 12 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”12

Väteperoxid och andra sammansättningar eller blandningar som frigör väteperoxid, inklusive karbamidperoxid och zinkperoxid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Hårprodukter

a)

12 % H2O2 (40 volymprocent), innehåll eller frigjort

 

a) och f): Använd skyddshandskar.

a), b), c) och e):

Innehåller väteperoxid.

Undvik kontakt med ögonen.

Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem.

b)

Hudprodukter

b)

4 % H2O2, innehåll eller frigjort

c)

Nagelstärkare

c)

2 % H2O2, innehåll eller frigjort

d)

Munprodukter, inklusive munvatten, tandkräm och tandblekningsprodukter

d)

≤ 0,1 % H2O2, innehåll eller frigjort

e)

Tandblekningsprodukter

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, innehåll eller frigjort

e)

Får endast säljas till tandläkare.

Första gången i varje behandlingsomgång ska produkterna användas av tandläkare som har de kvalifikationer som krävs enligt direktiv 2005/36/EG (1) eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Får därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången.

Får inte användas till personer under 18 år.

e)

Koncentration H2O2, innehåll eller frigjort, uttryckt i procent.

Får inte användas till personer under 18 år.

Får endast säljas till tandläkare. Första gången i varje behandlingsomgång får produkterna endast användas av tandläkare eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Får därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången.

f)

Produkter för ögonfransar

f)

2 % H2O2, innehåll eller frigjort

f)

”Endast för yrkesmässig användning

f)

Ska anges på etiketten:

”Endast för yrkesmässig användning

Undvik kontakt med ögonen

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Innehåller väteperoxid.”

4.

Post 22 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”22

1,3-Bensendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b):

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 1,25 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller resorcinol.

Skölj håret väl efter användning.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

Innehåller resorcinol.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.”

c)

Hårvatten och schampo

c)

0,5 %

 

c)

Innehåller resorcinol”

5.

Post 203 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”203

6-Metoxi-N2-metyl-2,3-pyridindiaminhydroklorid och dess dihydrokloridsalt (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och c): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 0,68 % beräknat som fri bas (1,0 % som dihydroklorid).

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,68 % som fri bas (1,0 % som dihydroklorid)

a) b) och c):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

b)

Kan framkalla allergisk reaktion

c)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

 

c)

Endast för yrkesmässig användning

c)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.” ”

6.

Post 217 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”217

m-Aminofenol och dess salter

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 1,2 %

a)

Ska anges på etiketten:.

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.” ”

7.

Post 229 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”229

5-[(2-Hydroxietyl)amino]-o-kresol

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 1,5 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.” ”

8.

Posterna 241 och 242 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”241

5-Amino-o-kresol

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 1,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.”

242

2-(2,4-Diaminofenoxi)etanol, dess hydroklorid och dess sulfat

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 2,0 % (som hydroklorid)

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.” ”

9.

Posterna 244 och 245 ska ersättas med följande:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”244

4-Amino-m-kresol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 1,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.”

245

2-[(3-Amino-4-metoxifenyl)amino]etanol och dess sulfat

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret eller på ögonfransarna inte överstiga 1,5 % (som sulfat)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.” ”

10.

Följande poster 265–285 ska läggas till:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”265

1,4-Diaminoantrakinon

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 %

Föroreningen av Disperse Red 15 i Disperse Violet 1 för hårfärgningsblandningar bör vara < 1 % (w/w)

 

266

Etanol, 2-((4-amino-2-nitrofenyl)amino)-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,45 %

a):

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

3,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a) och b):

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

267

[7-Hydroxi-8-[(2-metoxifenyl)azo]-2-naftyl]trimetylammoniumklorid

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

 

 

268

2-[[4-(Dimetylamino)fenyl]azo]-1,3-dimetyl-1H-imidazoliumklorid

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

 

 

269

Fenol, 2-amino-5-etyl-, hydroklorid

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

270

Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrakloro-, dinatriumsalt (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,4 %

 

 

271

Blandning av 1), 2) och 3) i dispergeringsmedel (lignosulfat):

Disperse Blue 377 är en blandning av tre färgämnen:

 

 

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

 

 

1)

9,10-Antracendion-1,4-bis[(2-hydroxietyl)amino]

1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

1)

4471-41-4

1)

224-743-7

2)

9,10-Antracendion-1-[(2-hydroxietyl)amino]-4-[(3-hydroxipropyl)amino]

2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

2)

67674-26-4

2)

266-865-3

3)

9,10-Antracendion-1,4-bis[(3-hydroxipropyl)amino

3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

3)

67701-36-4

3)

266-954-7

272

4-Aminofenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,9 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

273

4,5-Diamino-l-(2-hydroxietyl)-1H-pyrazolsulfat (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 3,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

274

Kinolinium, 4-formyl-1-metyl-, salt med 4-metylbensensulfonsyra (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

275

Pyridinium, 1-metyl-4-[(metylfenylhydrazono)metyl]-, metylsulfat

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

 

 

276

2-[[4-Aminofenyl)azo]-1,3-dimetyl-1H-imidazoliumklorid

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

 

 

277

2,6-Pyridindiamin, 3-(3-pyridinylazo)

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,25 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.’

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,25 %

 

 

278

4-((4-Amino-3-metylfenyl)(4-imino-3-metyl-2,5-cyklohexadien-1-yliden)metyl)-2-metylfenylamin monohydroklorid (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,5 %

 

 

279

2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-on-dimetansulfonat

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

280

2-Amino-4,6-dinitrofenol och 2-amino-4,6-dinitrofenol, natriumsalt

Picramic Acid and Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,6 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,6 %

 

 

281

1-Metylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxi-propyloxi)-bensen

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,8 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

282

1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(metylamino)-9,10-dioxo-1-antracenyl] amino]-N,N-dimetyl-N-propyl-, bromid

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

3,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

283

3-Amino-2-kloro-6-metylfenol

3-Amino-4-kloro-6-metylfenolhydroklorid

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,5 %

 

 

284

Fenol, 2,2'-metylenbis[4-amino-], dihydroklorid

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.””

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

 

 

285

Pyridin-2,6-diyldiamin

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a) och b): Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,15 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Produkter avsedda för färgning av ögonfransar

b)

Endast för yrkesmässig användning

b)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

ImageProdukten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte ögonfransarna om konsumenten

har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

har reagerat på hårfärgningsmedel eller ögonfransfärg tidigare,

har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.” ”


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.”