19.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1159/2013

av den 12 juli 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) genom att fastställa registrerings- och licensvillkoren för GMES-användare och kriterier för begränsning av tillgången till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013) (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

GMES data- och informationspolicy bör vara förenlig med unionens övriga relevanta politiska insatser, instrument och åtgärder. Den bör särskilt överensstämma med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (2). Policyn bör också överensstämma med rättigheter och principer i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av privatlivet, skydd av personuppgifter, skydd av immateriella rättigheter, frihet för vetenskap och konst och näringsfrihet.

(2)

GMES data- och informationspolicy bör starkt bidra till unionens strategi för öppna data, som inleddes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (3) och förstärktes genom kommissionens beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens dokument (4) som antagits inom ramen för kommissionens meddelande En digital agenda för Europa  (5) av den 26 augusti 2010.

(3)

Registrerings- och licensvillkoren för GMES-användare bör fastställas och kriterierna för begränsning av tillgången till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster bör specificeras. Villkoren för tillgång till andra data och annan information som används som indata till GMES-tjänsterna bör fastställas av leverantörerna.

(4)

Kommissionen har i sitt meddelande av den 28 oktober 2009, Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES): Utmaningar och nästa etapp för rymdkomponenten  (6), tillkännagett sin avsikt att fortsätta genomförandet av en fri och öppen tillgångspolicy vad gäller Sentinelsatelliterna.

(5)

Tillgången till data från Sentinelsatelliterna bör vara fri, fullständig och öppen, i linje med de gemensamma principerna för en Sentineldatapolicy (7), som antagits av Europeiska rymdorganisationens programråd för jordobservation.

(6)

Tredjeländer och internationella organisationer som bidrar till driften av GMES i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 911/2010 bör ha tillgång till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster på samma villkor som medlemsstaterna.

(7)

Som anges i skäl 28 i förordning (EU) nr 911/2010 bör GMES betraktas som ett europeiskt bidrag till uppbyggnaden av det globala systemet av jordobservationssystem (GEOSS). Därför bör GMES öppna spridningspolicy vara helt förenlig med GEOSS principer för datadelning.

(8)

För att uppfylla de mål för GMES data- och informationspolicy som anges i artikel 9 i förordning (EU) nr 911/2010 bör användare få nödvändiga tillstånd för att i största möjliga omfattning använda särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster. Användare bör också ha rätt att sprida dessa data och denna information vidare, med eller utan ändringar.

(9)

Särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster bör vara kostnadsfria för att användare ska kunna dra nytta av de sociala fördelarna med en ökad användning av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster.

(10)

GMES öppna spridningspolicy kan ses över och om nödvändigt anpassas med hänsyn till användarnas behov, jordobservationsbranschens behov och den tekniska utvecklingen.

(11)

Med hänsyn till intresset av en omfattande spridning av GMES-data och GMES-information, är det lämpligt att inte ge någon uttrycklig eller underförstådd garanti, inbegripet när det gäller kvalitet eller lämplighet för alla ändamål.

(12)

Kommissionen bör begränsa den öppna spridningen inom GMES om en fri, fullständig och öppen tillgång till vissa särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster skulle påverka de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom rätten till privatliv, skydd av personuppgifter eller immateriella rättigheter för data som används som indata i framställningen av GMES-tjänster.

(13)

Vid behov bör begränsningar skydda unionens säkerhetsintressen samt medlemsstaternas nationella säkerhetsintressen. När det gäller nationella säkerhetsintressen bör sådana begränsningar vara förenliga med skyldigheterna för de medlemsstater som har anslutit sig till en gemensam försvarsorganisation genom internationella avtal. Bedömningen av känslighetskriterierna för att begränsa spridningen av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster bör säkerställa en förhandsbedömning av säkerhetsfrågor som möjliggör oavbruten leverans av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster.

(14)

I känslighetskriterierna bör hänsyn tas till olika parametrar som sannolikt kommer att medföra en risk för säkerheten i unionen eller dess medlemsstater. Hot mot kritisk infrastruktur, enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (8), bör ses som ett viktigt känslighetskriterium.

(15)

Om det är nödvändigt bör medlemsstaterna kunna begära att begränsningar tillämpas på tillgången till vissa särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster. Vid handläggning av en sådan begäran, eller på eget initiativ bör kommissionen garantera snabba och effektiva åtgärder för att skydda unionens eller medlemsstaternas säkerhetsintressen och samtidigt sträva efter minsta möjliga avbrott i flödet av data och information till användarna.

(16)

Plattformarna för spridning av GMES-data kan ställas inför tekniska begränsningar som gör det omöjligt att uppfylla alla förfrågningar om data eller information. I sådana undantagsfall bör den tekniska tillgängligheten av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster reserveras för användare från länder och internationella organisationer som bidrar till driften av GMES verksamhet så att driftskontinuitet säkerställs. Om så är lämpligt bör någon form av registrering göras till villkor för fördelen att kunna reservera tjänster. En sådan reservation bör inte hindra användare som har erhållit data eller information enligt denna reservation från att utöva de rättigheter som ges enligt denna förordning, inklusive rätten att sprida sådana data eller sådan information vidare.

(17)

Fyra nivåer av registrering av användarna bör tillhandahållas för tillgången till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster. För det första, med hänsyn till intresset av en bred användning av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster, bör sök- och visningstjänster i den mening som avses i artikel 11.1 a och b i direktiv 2007/2/EG tillhandahållas utan registrering. För det andra bör det vara möjligt att kräva en förenklad registrering vad gäller nedladdningstjänster i den mening som avses i artikel 11.1 c i direktiv 2007/2/EG. Registreringsförfarandet bör inte avskräcka användare från tillgång till data och information, men bör vara möjligt att använda för att samla in användarstatistik. För det tredje bör en mellannivå för registrering möjliggöra genomförandet av reservation av tillgång för vissa grupper av användare. För det fjärde bör ett strikt registreringsförfarande användas vid behov för att begränsa tillgången av säkerhetsskäl som kräver att användaren entydigt identifieras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs följande:

a)

Villkoren för en fullständig och öppen tillgång till information framställd genom GMES-tjänsterna och data insamlade genom GMES särskilda infrastruktur.

b)

Kriterier för begränsning av tillgången till denna information och dessa uppgifter.

c)

Villkor för registrering av GMES-användare.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   GMES-tjänster: den tjänstekomponent som avses i artikel 2.2 a i förordning (EU) nr 911/2010.

b)   information från GMES-tjänster: information och tillhörande metadata framställd genom GMES-tjänsterna.

c)   särskilda GMES-data: data insamlade genom GMES särskilda infrastruktur och tillhörande metadata.

d)   metadata: strukturerad information om data eller information som möjliggör sökning, inventering och användning.

e)   GMES-spridningsplattform: tekniska system som används för att sprida särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster till användare.

f)   söktjänster: söktjänster enligt definitionen i artikel 11.1 a i direktiv 2007/2/EG.

g)   visningstjänster: visningstjänster enligt definitionen i artikel 11.1 b i direktiv 2007/2/EG.

h)   nedladdningstjänster: nedladdningstjänster enligt definitionen i artikel 11.1 c i direktiv 2007/2/EG.

KAPITEL 2

ÖPPEN SPRIDNING FÖR SÄRSKILDA GMES-DATA OCH INFORMATION FRÅN GMES-TJÄNSTERNA

Artikel 3

Principer för öppen spridning

Användare ska ha fri, fullständig och öppen tillgång till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster på de villkor som fastställs i artiklarna 4–10, med förbehåll för de begränsningar som fastställs i artiklarna 11–16.

Artikel 4

Finansiella villkor

Fri tillgång ska ges till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster som görs tillgängliga genom GMES-spridningsplattformar enligt de fördefinierade tekniska villkor som avses i artikel 5.1.

Artikel 5

Villkor avseende egenskaper, format och spridningsform

1.   För varje typ av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster ska leverantörer av dessa uppgifter och denna information under kommissionens överinseende fastställa minst en uppsättning av egenskaper, format och spridningsform och meddela denna definition på GMES-spridningsplattformarna.

2.   Särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster ska uppfylla kraven i direktiv 2007/2/EG i den utsträckning som dessa data och denna information omfattas av de bestämmelserna.

Artikel 6

Villkor avseende GMES spridningsplattformar

Särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster ska spridas till användare genom GMES-spridningsplattformar som tillhandahålls av kommissionen eller står under dess överinseende.

Artikel 7

Villkor avseende användning

1.   Tillgång till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster ska ges för följande användning i den mån det är lagligt:

a)

Reproduktion.

b)

Spridning.

c)

Offentliggörande.

d)

Anpassning, ändring och kombination med andra data och annan information.

e)

Någon kombination av leden a–d.

2.   Särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster får användas i hela världen under obegränsad tid.

Artikel 8

Villkor avseende information som användare ska lämna

1.   När särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster sprids eller offentliggörs till allmänheten, ska användarna informera allmänheten om källan till dessa data och denna information.

2.   Användarna ska försäkra sig om att inte ge intryck av att unionen officiellt skulle stödja användarens verksamhet.

3.   Om data eller information har anpassats eller ändrats ska användarna tydligt ange detta.

Artikel 9

Avsaknad av garanti

Särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster tillhandahålls till användarna utan någon form av uttrycklig eller underförstådd garanti, inbegripet när det gäller kvalitet och lämplighet för varje slags ändamål.

Artikel 10

Villkor i händelse av begränsningar av den öppna spridningen

Om kommissionen begränsar tillgången till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster till vissa användare i enlighet med artikel 12, ska dessa användare registrera sig enligt ett förfarande som gör det möjligt att entydigt identifiera dem innan de får tillgång.

KAPITEL 3

BEGRÄNSNINGAR

Artikel 11

Motstridiga rättigheter

Om den öppna spridningen av vissa särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster strider mot internationella avtal eller skyddet av immateriella rättigheter kopplade till data och information som används som indata i framställningen av information från GMES-tjänster, eller på ett oproportionerligt sätt skulle påverka rättigheterna och principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom rätten till privatliv eller skyddet av personuppgifter, ska kommissionen vidta nödvändiga åtgärder enligt artikel 13.1 i förordning (EU) nr 911/2010 i syfte att undvika eventuella konflikter eller begränsa spridningen i fråga av särskilda GMES-data eller information från GMES-tjänster.

Artikel 12

Skydd av säkerhetsintressen

1.   Om den öppna spridningen av särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster utgör en oacceptabel grad av risk för unionens eller medlemsstaternas säkerhetsintressen på grund av känsligheten hos dessa data eller denna information ska kommissionen begränsa spridningen enligt artikel 13.1 i förordning (EU) nr 911/2010.

2.   Kommissionen ska bedöma känsligheten hos särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster med hjälp av de kriterier som anges i artiklarna 13–16.

Artikel 13

Känslighetskriterier för särskilda GMES-data

1.   Om särskilda GMES-data framställs av ett rymdbaserat observationssystem som har åtminstone en av de egenskaper som förtecknas i bilagan, ska kommissionen bedöma datakänsligheten på grundval av följande kriterier:

a)

Tekniska egenskaper hos data, inbegripet rumslig upplösning och spektralband.

b)

Tiden mellan förvärv och spridning av data.

c)

Förekomsten av väpnade konflikter, hot mot internationell eller regional fred och säkerhet eller hot mot kritisk infrastruktur i den mening som avses i artikel 2 a i direktiv 2008/114/EG på det område som de särskilda GMES-data rör.

d)

Förekomsten av brister i säkerheten eller en trolig användning av särskilda GMES-data för taktisk eller operativ verksamhet som skadar unionens, dess medlemsstaters eller internationella partner säkerhetsintressen.

2.   Om särskilda GMES-data framställs av ett rymdbaserat observationssystem som inte har någon av de egenskaper som förtecknas i bilagan, ska de särskilda GMES-data antas inte vara känsliga.

Artikel 14

Känslighetskriterier för information från GMES-tjänster

Kommissionen ska bedöma känsligheten hos information från GMES-tjänster med hjälp av följande kriterier:

a)

Känsligheten hos indata som används i framställningen av information från GMES-tjänster.

b)

Tiden mellan förvärv av indata och spridning av information från GMES-tjänster.

c)

Förekomsten av väpnade konflikter, hot mot internationell eller regional fred och säkerhet eller hot mot kritisk infrastruktur i den mening som avses i artikel 2 a i direktiv 2008/114/EG på det område som informationen från GMES-tjänster rör.

d)

Förekomsten av brister i säkerheten eller en trolig användning av information från GMES-tjänster för taktisk eller operativ verksamhet som skadar unionens, dess medlemsstaters eller internationella partner säkerhetsintressen.

Artikel 15

Begäran om förnyad bedömning av känslighet

Om de villkor under vilka bedömningen enligt artikel 13 eller 14 gjordes har ändrats, får kommissionen göra en förnyad bedömning av känsligheten hos särskilda GMES-data eller information från GMES-tjänster på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, i syfte att begränsa, tillfälligt avbryta eller tillåta förvärv av särskilda GMES-data eller information från GMES-tjänster. Om en medlemsstat har lämnat in en begäran, ska kommissionen ta hänsyn till den begärda begränsningens tidsgränser och omfattning.

Artikel 16

Avvägning av intressen

1.   Vid bedömningen av känsligheten hos särskilda GMES-data eller information från GMES-tjänster i enlighet med artikel 12, ska säkerhetsintressen vägas mot användarnas intressen och de miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska fördelarna av insamling, framställning och spridning av dessa data och denna information.

2.   Kommissionen ska vid säkerhetsbedömningen överväga om begränsningar kommer att visa sig verkningsfulla om liknande data ändå finns tillgängliga från andra källor.

KAPITEL 4

RESERVATION AV TILLGÅNG OCH REGISTRERING

Artikel 17

Reservation av tillgång

1.   Om önskemål om tillgång överstiger kapaciteten hos GMES-spridningsplattformarna, får tillgången till GMES-resurser reserveras för någon av följande användare:

a)

Offentliga tjänster, näringslivet, forskningsorganisationer och medborgare i unionen.

b)

Offentliga tjänster, näringslivet, forskningsorganisationer och medborgare i tredjeländer som bidrar till driften av GMES.

c)

Internationella organisationer som bidrar till driften av GMES.

2.   De användare för vilka tillgången reserveras i enlighet med punkt 1 ska registrera sig för att få tillgång och lämna uppgifter om sin identitet, kontaktuppgifter, verksamhetsområde och etableringsland.

Artikel 18

Registrering

1.   För att få tillgång till nedladdningstjänster ska användare registrera sig på nätet på GMES-spridningsplattformar. Registreringen ska vara kostnadsfri. Användare är skyldiga att registrera sig endast en gång och ska automatiskt accepteras. För registreringsförfarandet krävs följande:

a)

Att användaren skapar ett användarkonto med ett lösenord,

b)

Statistiska uppgifter begränsade till högst 10 poster som lämnas av användaren.

2.   Ingen registrering ska krävas för söktjänster och visningstjänster.

KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 276, 20.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

(3)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  EUT L 330, 14.12.2011, s. 39.

(5)  KOM(2010) 245 slutlig/2, 26.8.2010.

(6)  KOM(2009) 589 slutlig.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 75.


BILAGA

Egenskaper hos rymdbaserade observationssystem som avses i artikel 13

a)

Systemet har teknisk kapacitet att generera data med en geometrisk upplösning av 2,5 meter eller mindre i minst en horisontell riktning.

b)

Systemet har teknisk kapacitet att generera data med en geometrisk upplösning av 5 meter eller mindre i minst en horisontell riktning i spektralområdet 8–12 mikrometer (termisk infraröd).

c)

Systemet har teknisk kapacitet att generera data med en geometrisk upplösning av 3 meter eller mindre i minst en horisontell riktning i spektralområdet 1 millimeter–1 meter (mikrovågor).

d)

Systemet har mer än 49 spektralkanaler och teknisk kapacitet att generera data med en geometrisk upplösning av 10 meter eller mindre i minst en horisontell riktning i minst en spektralkanal.