20.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1152/2013

av den 19 november 2013

om rättelse av den ungerska språkversionen av förordning (EU) nr 1129/2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10 samt artikel 30.1 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I den ungerska språkversionen av kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 (2) finns flera fel som bör rättas. De övriga språkversionerna påverkas inte.

(2)

Förordning (EU) nr 1129/2011 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gäller endast den ungerska språkversionen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.