5.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1087/2013

av den 4 november 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 beträffande rapportering om metylbromid

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 26.3 och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 26.1 a ska medlemsstaterna varje år rapportera om vilka mängder metylbromid som tillåtits för användning vid karantänsättning och före transport i enlighet med artikel 12.2 och om vilka mängder metylbromid som tillåtits i en nödsituation i enlighet med artikel 12.3.

(2)

Tidsfristen den 18 mars 2010 som anges i artikel 12.1 har löpt ut och metylbromid får inte längre släppas ut på marknaden och användas för karantänsättning och före transport för behandling. Det finns därför inget behov av att fortsätta att uppmana medlemsstaterna att varje år lämna uppgifter om metylbromid som tillåtits för användning vid karantänsättning och före transport i enlighet med artikel 12.2.

(3)

Det krävs ett särskilt kommissionsbeslut i varje enskilt fall för ett tillstånd för tillfällig användning av metylbromid i nödsituationer enligt artikel 12.3. Det finns därför inget behov av att fortsätta att uppmana medlemsstaterna att varje år lämna uppgifter, eftersom rapporteringsskyldigheten kan inbegripas direkt i varje enskilt beslut.

(4)

Artikel 26.1 a bör därför utgå.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr 1005/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 26.1 a i förordning (EG) nr 1005/2009 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.