9.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/35


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

( Europeiska unionens officiella tidning L 269 av den 10 oktober 2013 )

1.

Uttrycket ”användning för slutändamål” ska ersättas med ”slutanvändning” i hela förordningen i lämplig grammatisk form.

2.

Uttrycket ”överklagandeförfarandet” ska ersättas med ”förfarandet för överklagande” i hela förordningen i lämplig grammatisk form.

3.

Sidan 14, artikel 5 led 32

I stället för:

”… tullrelaterade transaktioner …”

ska det stå:

”… tullrelaterad verksamhet …”.

4.

Sidan 25, artikel 39 b

I stället för:

”… kontroll över dennes transaktioner och av varuflödet, …”

ska det stå:

”… kontroll över sin verksamhet och över varuflödet, …”.

5.

Sidan 27, artikel 48, första stycket

I stället för:

”… transaktionerna för varorna eller de tidigare eller efterföljande kommersiella transaktioner …”

ska det stå:

”… verksamheten som rör varorna eller den tidigare eller efterföljande kommersiella verksamheten …”.

6.

Sidan 27, artikel 48, andra stycket

I stället för:

”… i dessa transaktioner …”

ska det stå:

”… i denna verksamhet …”.

7.

Sidan 39, artikel 86.6, sista raden

I stället för:

”… inte var uppsåtlig.”

ska det stå:

”… inte utgjorde något försök till bedrägeri.”.

8.

Sidan 40, artikel 89.5

I stället för:

”… transaktioner …”

ska det stå:

”… aktiviteter …”.

9.

Sidan 40, artikel 91

I stället för:

”… som avses i artikel 78.”

ska det stå:

”… som avses i artikel 90.”.

10.

Sidan 41, artikel 96.2 b

I stället för:

”… punkt 1„ visa …”

ska det stå:

”… punkt 1, visa …”.

11.

Sidan 45, artikel 109.3

I stället för:

”… betalningstidsfrist …”

ska det stå:

”… tidsfrist för betalning …”

12.

Sidan 47, artikel 116.1 andra stycket

I stället för:

”… i enlighet med artikel 150.”

ska det stå:

”… i enlighet med artikel 174.”.

13.

Sidan 47, artikel 116.5

I stället för:

”… bedrägligt beteende …”

ska det stå:

”… bedrägeri …”.

14.

Sidan 49, artikel 120.1

I stället för:

”… varken uppsåt …”

ska det stå:

”… varken bedrägeri …”.

15.

sidan 51, artikel 124.7

I stället för:

”… vars beteende inte varit bedrägligt …”

ska det stå:

”… vars beteende inte utgjorde något försök till bedrägeri …”.

16.

Sidan 55, artikel 144

I stället för:

”Icke-unionsvaror ska hänföras till tillfällig lagring vid den tidpunkt varorna anmäls till tullen.”

ska det stå:

”Icke-unionsvaror ska vara i tillfällig lagring från den tidpunkt varorna anmäls till tullen.”.

17.

Sidan 58, artikel 154 c

I stället för:

”c)

När de har hänförts till ett förfarande för användning för slutändamål och …”

ska det stå:

”c)

När de har hänförts till förfarandet för slutanvändning och …”.

18.

Sidan 60, artikel 167.2 led a

I stället för:

”a)

Då …”

ska det stå:

”a)

När …”.

19.

Sidan 60, artikel 167.3

I stället för:

”… när följande villkor …”

ska det stå:

”… när samtliga följande villkor …”.

20.

Sidan 79, artikel 254.1

I stället för:

”1.   Inom ramen för förfarandet för användning för särskilda ändamål får …”

ska det stå:

”1   Inom ramen för förfarandet för slutanvändning får …”.

21.

Sidan 80, artikel 254.6

I stället för:

”6.   Avfall och skrot från behandling eller förädling av varor enligt det föreskrivna särskilda ändamålet och …”

ska det stå:

”6.   Avfall och skrot från behandling eller förädling av varor enligt den föreskrivna slutanvändningen och …”.