29.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/90


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning)

( Europeiska unionens officiella tidning L 269 av den 10 oktober 2013, s. 1 )

Sidan 7, skäl 57, andra meningen

I stället för:

"(…). De övriga bestämmelserna bör tillämpas från och med den 1 juni 2016."

ska det stå:

"(…). De övriga bestämmelserna bör tillämpas från och med den 1 maj 2016."

Sidan 88, artikel 288.2

I stället för:

"2.   De artiklar som inte anges i punkt 1 ska tillämpas från och med den 1 juni 2016."

ska det stå:

"2.   De artiklar som inte anges i punkt 1 ska tillämpas från och med den 1 maj 2016.".