3.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 837/2013

av den 25 juni 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller informationskraven vid ansökan om godkännande av biocidprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 85, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i förordning (EU) nr 528/2012 får en biocidprodukt godkännas om produktens verksamma ämnen har godkänts i enlighet med artikel 9 i den förordningen.

(2)

En biocidprodukt får godkännas även om en eller flera av dess verksamma ämnen har tillverkats på en annan tillverkningsort eller med en annan tillverkningsprocess, även från andra utgångsmaterial, än det ämne som utvärderats för godkännande i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

För att säkerställa att det verksamma ämnet i en biocidprodukt inte har betydligt farligare egenskaper än det ämne som utvärderats i samband med godkännandet, är det i sådana fall nödvändigt att fastställa teknisk ekvivalens i enlighet med artikel 54 i förordning (EU) nr 528/2012.

(4)

Därför bör de informationskrav för en ansökan om godkännande av biocidprodukter som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) nr 528/2012 även omfatta uppgifter som visar teknisk ekvivalens.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) nr 528/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen i avdelning 1 ska följande post införas som post 2.5:

”2.5

Om biocidprodukten innehåller ett verksamt ämne som har tillverkats på andra tillverkningsorter eller med andra tillverkningsprocesser eller från andra utgångsmaterial än vad som var fallet för det ämne som utvärderats för godkännande enligt artikel 9 i denna förordning, ska det läggas fram uppgifter som visar att teknisk ekvivalens har fastställts i enlighet med artikel 54 i denna förordning eller har fastställts till följd av en utvärdering som inletts före den 1 september 2013 av en behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 26 i direktiv 98/8/EG.”

2.

I tabellen i avdelning 2 ska följande post införas som post 2.5:

”2.5

Om biocidprodukten innehåller ett verksamt ämne som har tillverkats på andra tillverkningsorter eller med andra tillverkningsprocesser eller från andra utgångsmaterial än vad som var fallet för det ämne som utvärderats för godkännande enligt artikel 9 i denna förordning, ska det läggas fram uppgifter som visar att teknisk ekvivalens har fastställts i enlighet med artikel 54 i denna förordning eller har fastställts till följd av en utvärdering som inletts före den 1 september 2013 av en behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 26 i direktiv 98/8/EG.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.