27.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 724/2013

av den 26 juli 2013

om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationerna för flera polyoler

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 14,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(2)

Dessa specifikationer får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 29 november 2011 lades en ansökan fram om ändring av specifikationerna för flera polyoler och den gjordes därefter tillgänglig för medlemsstaterna.

(4)

I förordning (EU) nr 231/2012 fastställs specifikationer för mannitol (E 421 (i)) och mannitol framställd genom fermentering (E 421 (ii)). För att åstadkomma ökad tydlighet och enhetlighet bör den nu tillåtna livsmedelstillsatsen mannitol (E 421 (i)) benämnas ”mannitol framställd genom hydrogenering”, och dess definition bör följaktligen ändras. Specifikationerna för den livsmedelstillsatsen bör därför ändras.

(5)

Isomalt (E 953) framställs genom en process i två steg, där socker först omvandlas till isomaltulos och sedan hydrogeneras. Den kristallina formen erhålls genom en torkningsprocess efteråt. En begäran har lagts fram om att inkludera en annan form av isomalt, nämligen vattenlösning av isomalt, i de specifikationer som fastställs i förordning (EU) nr 231/2012. Den föreslagna formen överensstämmer med specifikationerna och är tillgänglig för kommersiellt bruk. Isomalt i denna form ger inbesparingar både i fråga om kostnader och tid för industrin och är därför intressant till exempel för tillverkare av konfektyrvaror. Beskrivningen av isomalt (E 953) i specifikationerna bör därför ändras.

(6)

Enligt specifikationerna i förordning (EU) nr 231/2012 är ett av renhetskriterierna för polyoler graden av demineralisering eller resthalter av mineraler, som karakteriseras genom klorider, sulfater och/eller sulfataska. Samma polyoler används som hjälpämnen i farmaceutiska produkter, och den europeiska farmakopén använder konduktivitet som metod för utvärdering av graden av demineralisering av polyoler. Detta innebär att mätning av tre ämnen (klorider, sulfater och/eller sulfataska) har ersatts av en enda mätning, som är enklare att utföra, kostnadseffektiv och miljövänligare. Specifikationerna bör därför ändras för livsmedelstillsatserna sorbitol (E 420 (i)), sorbitolsirap (E 420 (ii)), mannitol (E 421 (i)), mannitol framställd genom fermentering (E 421 (ii)), isomalt (E 953), maltitol (E 965 (i)), maltitolsirap (E 965 (ii)), xylitol (E 967) och erytritol (E 968) genom att kriterierna för klorider, sulfater och sulfataska utgår och ersätts av konduktivitet som enda kriterium.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa krävs det inget yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Förordning (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83, 22.3.2012, s. 1.


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I posten för livsmedelstillsatsen E 420 (i) Sorbitol ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 1,5 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Sockerarter totalt

Högst 1 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Nickel

Högst 2 mg/kg (torrvikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (torrvikt)

Bly

Högst 1 mg/kg (torrvikt)”

2.

I posten för livsmedelstillsatsen E 420 (ii) Sorbitolsirap ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 31 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 10 μS/cm (i produkten) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Nickel

Högst 2 mg/kg (torrvikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (torrvikt)

Bly

Högst 1 mg/kg (torrvikt)”

3.

Posten för livsmedelstillsatsen E 421 (i) Mannitol ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

E 421 (i) MANNITOL FRAMSTÄLLD GENOM HYDROGENERING”

b)

Definitionen ska ersättas med följande:

Definition

Framställd genom katalytisk hydrogenering av kolhydratlösningar som innehåller glukos och/eller fruktos.

Produkten innehåller minst 96 % mannitol. Den del av produkten som inte är mannitol består huvudsakligen av sorbitol (högst 2 %), maltitol (högst 2 %) och isomalt (1,1-GPM (1-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-mannitoldehydrat): högst 2 % och 1,6-GPS (6-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-sorbitol): högst 2 %). Högst 0,1 % av varje ej specificerad förorening.”

c)

Specifikationerna för renhetsgrad ska ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % (uttryckt som glukos)

Sockerarter totalt

Högst 1 % (uttryckt som glukos)

Nickel

Högst 2 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg”

4.

I posten för livsmedelstillsatsen E 421 (ii) Mannitol framställd genom fermentering ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Arabitol

Högst 0,3 %

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % (uttryckt som glukos)

Sockerarter totalt

Högst 1 % (uttryckt som glukos)

Bly

Högst 1 mg/kg”

5.

Posten för livsmedelstillsatsen E 953 Isomalt ska ändras på följande sätt:

a)

Specifikationen för beskrivningen ska ersättas med följande:

Beskrivning

Luktfri, vit, svagt hygroskopisk, kristallin klump eller en vattenlösning med en koncentration på minst 60 %.”

b)

Specifikationerna för renhetsgrad ska ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 7 % i fast form (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

D-Mannitol

Högst 3 %

D-Sorbitol

Högst 6 %

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Nickel

Högst 2 mg/kg (torrvikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (torrvikt)

Bly

Högst 1 mg/kg (torrvikt)”

6.

I posten för livsmedelstillsatsen E 965 (i) Maltitol ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vattenlösningens utseende

Klar och färglös

Vatteninnehåll

Högst 1 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,1 % (uttryckt som glukos i vattenfri substans)

Nickel

Högst 2 mg/kg (i vattenfri substans)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (i vattenfri substans)

Bly

Högst 1 mg/kg (i vattenfri substans)”

7.

I posten för livsmedelstillsatsen E 965 (ii) Maltitolsirap ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vattenlösningens utseende

Klar och färglös

Vatteninnehåll

Högst 31 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 10 μS/cm (i produkten) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % (uttryckt som glukos i vattenfri substans)

Nickel

Högst 2 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg”

8.

I posten för livsmedelstillsatsen E 967 Xylitol ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 1 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,2 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Andra polyoler

Högst 1 % (torrvikt)

Nickel

Högst 2 mg/kg (torrvikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (torrvikt)

Bly

Högst 1 mg/kg (torrvikt)”

9.

I posten för livsmedelstillsatsen E 968 Erytritol ska specifikationerna för renhetsgrad ersättas med följande:

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,2 % (70 °C, 6 timmar i vakuumexsickator)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande ämnen

Högst 0,3 % uttryckt som D-glukos

Ribitol och glycerol

Högst 0,1 %

Bly

Högst 0,5 mg/kg”